Ο Προϋπολογισμός ΠΔΕ για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
2019 – 441 εκ
2020 – 386 εκ
2021 – 411 εκ
2022 – 411 εκ
2023 – 411 εκ