Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (41805)

 
Δείτε παρακάτω απάντηση της Υπουργού στη Βουλή για το θέμα της καθυστέρησης ελέγχου και διεκπεραίωσης των φακέλων στον ΔΟΑΤΑΠ με αποτέλεσμα να χάνονται εργασιακές ευκαιρίες από τους αιτώντες .
Η οργάνωση και λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διέπεται από τα ισχύοντα στο ν.3328/04-05-2005 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-04-2005), όπως ισχύει. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αρμόδιος να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ατομικά.
Όσον αφορά στον χρόνο διεκπεραίωσης ενός φακέλου, αυτός εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από
– την πληρότητα του φακέλου,
– το αν η υπό εξέταση περίπτωση αποτελεί όμοια προηγούμενης αναγνωρίσεως, οπότε και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης,

– το αν χρήζει κρίσης ομοταγούς του Ιδρύματος απονομής ή της Σχολής και του Τμήματος φοίτησης ή κρίσης ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και από τον χρόνο απόκρισης των αλλοδαπών Ιδρυμάτων στα ερωτήματα που τίθενται,
– τον όγκο των αιτήσεων που ανατίθενται στον αρμόδιο ειδικό εισηγητή σε συνδυασμό με
τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων που υποβοηθούν το έργο του και
– το αντικειμενικό γεγονός της υποστελέχωσης του ΔΟΑΤΑΠ γενικά και ειδικότερα της
υπηρεσίας των ειδικών εισηγητών (σήμερα υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) ειδικοί εισηγητές,
από τους 21 προβλεπόμενους).
Δεδομένων αυτών, καταβάλλεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν σε προκηρύξεις θέσεων, προθεσμίες υποτροφιών και διορισμούς.
Όσον αφορά στην άμεση επίλυση των προβλημάτων δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ώστε να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των ειδικών εισηγητών θα αυξηθεί με τον αναμενόμενο διορισμό πέντε (5)
νέων ειδικών εισηγητών (προκήρυξη 3963/2019 της 20ης -2-2019 – ολοκλήρωση
διαδικασίας επιλογής 12-7-2019 – αναμένεται απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών).
Επίσης, έχει ήδη υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, από την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΤΑΠ, με μηδενικό χρηματικό κόστος, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap για την υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγνώρισης.
Η πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 20 Μαΐου 2019 και εκτιμάται ότι θα υπάρξει
σημαντική βελτίωση στους χρόνους απόκρισης του Οργανισμού. Μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών που απέκτησε από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να παραλάβει ηλεκτρονικά την πράξη αναγνώρισης, με τη δυνατότητα ταυτόχρονα να παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας την πορεία της αίτησής του, αλλά και να λαμβάνει ανατροφοδότηση μέσω email σε κρίσιμα σημεία που χρειάζονται επιπλέον δικές του ενέργειες.
Ως εκ τούτου, αυτό θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, όπως:
Την αποσυμφόρηση της υπηρεσίας υποδοχής κοινού και παραλαβής αιτήσεων του οργανισμού, η οποία μέχρι τώρα δεχόταν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά χιλιάδες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών κάθε έτος.
Την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης αναγνώρισης για τους αιτούντες, οι οποίοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω διαδικτύου, χωρίς τον επιπλέον φόρτο και κόστος της ταχυδρομικής αποστολής ή της κατ’ ιδίαν κατάθεσης αίτησης στα γραφεία του οργανισμού.
Την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας, καθώς οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα σε όλη τη διάρκεια των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης να παρακολουθούν μέσω του συστήματος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους, καθώς και για τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεται να παρέχουν στον οργανισμό, μέσω αυτοματοποιημένης αποστολής e-mail, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη προφορικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Τη δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και επεξεργασίας των αιτήσεων από τους υπαλλήλους του οργανισμού, ανάλογα με τον/τους ρόλο/ους που τους έχουν ανατεθεί και τους περιορισμούς που έχει ο κάθε ρόλος.
Την αυτοματοποιημένη δρομολόγηση των αιτήσεων μεταξύ ρόλων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τη ροή εργασιών του οργανισμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη δρομολόγησης ή σπατάλη χρόνου κατά τη ροή των βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης.
Την αποφυγή διακίνησης μεγάλου όγκου φακέλων μεταξύ γραφείων και υπαλλήλων, λόγω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και δρομολόγησης των αιτήσεων, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των χρονοκαθυστερήσεων που οφείλονταν σε αυτή.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς συμβούλους, που είναι εξωτερικοί
συνεργάτες του οργανισμού, καθώς και στα μέλη των επιτροπών που είναι απομακρυσμένα χωροταξικά και μέχρι τώρα συνεδρίαζαν με φυσική παρουσία, να έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις που χειρίζονται σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους, μειώνοντας περαιτέρω τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης.
Επισημαίνεται ότι στο σύστημα έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες, όπως η αναζήτηση αίτησης και η συσχέτιση με παλιές πράξεις αναγνώρισης, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης πολλών όμοιων αιτήσεων που φτάνουν στον οργανισμό και αφορούν ίδια πανεπιστημιακά τμήματα ή ιδρύματα.
Τέλος, υπάρχει απευθείας σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου του οργανισμού, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία σύνδεσης εγγράφων με αιτήσεις.
 


Ψηφίσματα που κατέθεσα στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Κάθε σύνεδρος μπορεί να καταθέσει στο συνέδριο ψήφισμα για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα. Τα ψηφίσματα αυτά αριθμούνται και συζητούνται από την επιτροπή.
Είχα την τιμή να προεδρεύσω στην επιτροπή αυτή.
Τα θέματα που ανέδειξα στις δύο τοποθετήσεις μου στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θεώρησα χρέος μου να τα καταθέσω ως ψηφίσματα.
Σας παραθέτω τα ψηφίσματα που πρότεινα και συγκέντρωσαν την ομοφωνία των συνδικαλιστικών παρατάξεων στην επιτροπή:
19ο ψήφισμα

1.                Να καταργηθεί η υπ’ αριθμ. 96754/Δ2/21 Ιουνίου 2019 υπουργική απόφαση με θέμα:
«Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.»
Που συνδέει τα μόρια δυσμενών συνθηκών των σχολικών μονάδων με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος ομάδος προσανατολισμού Γ Λυκείου στα ΓΕΛ.
Και τούτο διότι επιχειρείται με έμμεσο τρόπο η κατάργηση των περιφερειακών και όχι μόνον σχολικών μονάδων.
2.                Να καταργηθεί το υπ’ αριθμ. Φ1/102163/Δ2/25-6-2019 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα
«Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια»
Μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:
Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005): «Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.».
Δηλαδή περιορίζεται η επιλογή του μαθητή ομάδας προσανατολισμού λόγω μετεγγραφής.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
46ο ψήφισμα
1.          Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 53476/ΓΔ4/4 Απριλίου 2017 (ΦΕΚ 1171 τεύχος Β) με θέμα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων.
Με την εγκύκλιο αυτή (όχι υπουργική απόφαση) το υπουργείο παιδείας προσδιορίζει το πλήθος των τμημάτων της β΄ ξένης γλώσσας.
Επί παραδείγματι: Εάν μία τάξη του γυμνασίου έχει τέσσερα τμήματα γενικής παιδείας τότε τα τμήματα της β΄ ξένης γλώσσας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα τέσσερα. Μπορεί δηλαδή να έχουμε τρία τμήματα γερμανικών και υποχρεωτικό ένα τμήμα γαλλικών ανεξαιρέτως εάν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 27. Η περίφημη εγκύκλιος δεν δίνει τη δυνατότητα να σπάσει το τμήμα των γαλλικών ενώ υπάρχει πλεονάζων προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει το διδακτικό του ωράριο.
 
2.          Κατάργηση της υποχρεωτικής μετακίνησης των εκπαιδευτικών της βθμιας εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ.
Επί υπουργίας Φίλη δημοσιοποιήθηκε το παρόν έγγραφο (Αρ.Πρωτ.163352/04-10-2016/ΥΠΠΕΘ):
Όπου ανέφερε:
«…
σας κάνουμε γνωστό ότι η διάθεση, ολική ή μερική, των εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αίτηση προτίμησης.»
 
Τα ΙΕΚ είναι γνωστό ότι αποτελούν μεταδευτεροβάθμια δομή εκπαίδευσης.
Τα ΙΕΚ ξεκινούν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο όταν ήδη:
     I.        οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους 
   II.        οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες κάποιοι εξ αυτών σε περισσότερα από δύο σχολεία 
III.        τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων έχουν διευθετηθεί.
 
Και ως «δώρο» έρχεται στον εκπαιδευτικό που δε συμπληρώνει το ωράριό του η υποχρεωτική μετακίνηση στα ΔΙΕΚ σε μαθήματα όπου η ύλη είναι άγνωστη για αυτόν, σημειώσεις δεν υπάρχουν και όπου καλείται να διδάξει το απόγευμα σε αυτά, ενώ το πρωί εργάζεται σε σχολικές μονάδες της βθμιας εκπαίδευσης.
Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το ωράριο του εκπαιδευτικού την ημέρα που εργάζεται το πρωί να μην εργάζεται και το απόγευμα δεν μπορεί να διευθετηθεί τούτη τη χρονική στιγμή, μολονότι το έγγραφο με Αρ.Πρωτ.210374/Ε2/22-12-2015/ΥΠΠΕΘ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«…
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ.»
Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού, εντός του Οκτωβρίου, για να μην εργάζεται την ίδια μέρα πρωί και απόγευμα όταν ο εκπαιδευτικός αυτός εργάζεται σε σχολεία στα οποία εμπλέκονται αρκετοί συνάδελφοι που και αυτοί διατίθενται και σε άλλες σχολικές μονάδες.
            Είναι γνωστό επίσης ότι εάν «χαθούν» ώρες στα ΔΙΕΚ για οποιαδήποτε λόγο οι ώρες αυτές πρέπει να αναπληρωθούν ακόμη και σε αργίες ή και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους από τους εκπαιδευτικούς που έχουμε διαθέσει μολονότι ανήκουν στη βθμια εκπαίδευση και για αυτούς υπάρχει αργία.
 
3.          Αύξηση της αντιμισθίας ανά τετράδιο στη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων
Θεωρώ απαράδεκτο οι βαθμολογητές των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων που εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπό απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, υπό χρονική πίεση για να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση να αμείβονται με το εξευτελιστικό ποσό των 2euroκαι 10 λεπτών.
 
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
47ο ψήφισμα
Κατάργηση της παραγράφου γ του άρθρου 31 του Ν 3848/2010 όπου αναφέρει και τα εξής:
«Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται»
Η παράγραφος αυτή δημιουργεί προβλήματα στα μόρια που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός, θα έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί και ζητούμε την αναλογικότητα των μορίων που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός δηλαδή ανάλογα τις ημέρες που υπηρετεί σε μία σχολική μονάδα να λαμβάνει αναλογικά και τα μόρια δυσμενών συνθηκών της σχολικής αυτής μονάδας, ούτως ώστε κανένας να μη θεωρεί ότι ευνοείται στα μόρια δυσμενών συνθηκών που λαμβάνει.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από:
Τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ και τη συνδικαλιστική παράταξη ΠΕΚ.
Λευκό ψήφισαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις: ΣΥΝΕΚ, ΑΣΕ και Παρεμβάσεις.
 
48ο ψήφισμα
1.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Φ12/134644/Δ4/21-08-2017 υπουργικής απόφασης:
«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).»
 
2.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 18533/Δ4 (1)/14 Φεβρουαρίου 2018 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.»
όπου αναφέρεται στους μη παρακολουθούντες μαθητές των ΕΠΑΛ.
Αναφέρει τα εξής:
Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη
α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και
β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
syntaxiΔιευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και οδηγίες για την εφαρμογή του παρέχει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Συγκεκριμένα:
Α. Συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο
1. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και τις 31.12.2016.
2. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις του ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και που επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

3. Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016).
4. Τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθοριστεί, πριν από την εφαρμογή του ν. 4623/2019.
Β. Ποσό ανωτάτου ορίου μηνιαίας κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων
Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το ανώτατο όριο, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανέρχεται σε 4.608 ευρώ (= 12 * 384).
Γ. Έναρξη εφαρμογής του ανωτάτου ορίου
Το ανώτατο όριο σύνταξης, προκειμένου για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις αυτές, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους.
Για όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 και των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, το ανώτατο όριο της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ήτοι την 1.1.2019, καθότι για το προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή, μέχρι τις 31.12.2018, είχε εφαρμογή το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 που έθετε συγκεκριμένο πολύ μικρότερο ανώτατο όριο σύνταξης ανάλογα με το αν ελάμβανε ο συνταξιούχος μία ή περισσότερες συντάξεις.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας σύνταξης/συντάξεων αναζητείται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέν και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού.
Δ. Κρατήσεις επί του νέου ανωτάτου ορίου και παραδείγματα περιορισμού σύνταξης στο νέο ανώτατο όριο
Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 ευρώ, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ – όπου αυτή επιβάλλεται – και η οποία ΕΑΣ αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 44 του ν. 3986/2011, καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 ευρώ.
Στη συνέχεια, στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης, μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ, παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 6% (άρθ. 44 του ν. 4387/2016).
Δηλαδή: 4.608 – 645,12 = 3.962,88 ευρώ.
3.962,88 * 6% = 237,77 ευρώ.
Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρώ.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που με βάση διατάξεις νόμων έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ, η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή συντάξεων, το καθαρό ποσό που καταβάλλεται στο συνταξιούχο προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των νόμιμων κρατήσεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Έτσι, σε περίπτωση αυξομείωσης του ύψους των νομίμων κρατήσεων, μεταβάλλεται και το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό.
Ακολουθούν παραδείγματα, βάσει του τρέχοντος συστήματος κρατήσεων:
Παράδειγμα 1:
α. Συνταξιούχος, μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο όριο των 4.608 ευρώ. Συνεπώς, ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που ανέρχεται σε 4.608 ευρώ. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 ευρώ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 120 του ν. 4623/2019, στην περίπτωση που καταβάλλεται στο συνταξιούχο το ποσό των 5.984 ευρώ, το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 ευρώ) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.
β. Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική, 5.300 ευρώ ανταποδοτική και 300 ευρώ προσαύξηση του άρθ.30 του ν. 4387/2016).
Παράδειγμα 2:
Συνταξιούχος, πριν από τις 12.5.2016, λαμβάνει καθαρό προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης, ύψους 3.000 ευρώ. Το ακαθάριστο ποσό της επανυπολογισθείσας σύνταξής του από 1.1.2019 ανέρχεται σε 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική).
Επ’ αυτού έχουν εφαρμοστεί οι παρακάτω κρατήσεις:
14% για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (5.984 * 14%=5.146,24 ευρώ) και στο εναπομείναν ποσό 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (5.146,24 *6%= 4.837,47 ευρώ).
Η προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 1.837,47 ευρώ (4.837,47 – 3.000), η οποία καταβάλλεται ετησίως κατά το ένα πέμπτο σταδιακά και ισόποσα από 1.1.2019 (άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το 2019, ο συνταξιούχος λαμβάνει καθαρό προ φόρου μηνιαίο ποσό σύνταξης, ύψους 3.367,49 ευρώ (3.000 + 1/5 * 1.837,47).
Το ποσό αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο συνταξιούχο καθόλο το έτος 2019, γιατί είναι μικρότερο του 3.725,11 ευρώ.
Για το 2020, ο εν λόγω συνταξιούχος, επειδή το ποσό της σύνταξης με την προσωπική διαφορά υπερβαίνει το ανώτατο όριο (3.000 + 2/5 * 1837,47 = 3.734,94 ευρώ), θα λάβει 3.725,11 ευρώ.
Παράδειγμα 3:
Στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, αυτές αθροίζονται, γίνονται οι κατά νόμο κρατήσεις και, όποιο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, περικόπτεται.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
 
 
Ο Γαβρόγλου είχε ψηφίσει ειδική ρύθμιση για τους πρώην περιφερειακούς Δντές.Τους αποσπούσε στα πανεπιστήμια για 5 έτη Αφού,ο Γαβρόγλου,αύξησε τους μισθούς των περιφερειακών Δντών κατά 30% σε περίοδο κρίσης…
Αφού τους επέλεξε το 2015 με κομματικά κριτήρια και ΜΟΝΟ

Στη συνέχεια,αφού δεν επανεπιλέχτηκαν,φρόντισε με νόμο,που ψήφισε το 19, να τους αποσπάσει στα πανεπιστήμια με 5ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 5 χρόνια.

Δυο μέρες,μάλιστα,πριν τις εκλογές υπέγραψε απόφαση με την οποία τους έδινε και επίδομα 300 ευρώ τον μήνα…
Όλα αυτά τα "αριστερά" καταργήθηκαν ΤΩΡΑ και η "αξιοκρατική" απόσπασή τους στα πανεπιστήμια διακόπηκε…


Δημήτρης Μπράτης
 
Στη σκιά εξώδικων δηλώσεων διεξάγονται αύριο, Τετάρτη, οι πρυτανικές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δύο υποψήφιους πρυτάνεις και εννέα υποψήφιους αντιπρυτάνεις. Τελευταία εξέλιξη είναι η κατάθεση εξώδικης δήλωσης του πρώην πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητή του π. ΤΕΙ και απορριφθέντα υποψήφιο για τη θέση της Πρυτανείας, Στέργιο Γκανάτσιο, ο οποίος χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως «παράνομη». Αναλυτικότερα, στην εξώδικη δήλωση μετά διαμαρτυρίας, ενστάσεως και επιφυλάξεως, ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, που έστειλε ο κ. Γκανάτσιος προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υπουργό Νίκη Κεραμέως και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη, ζητά από τον Πρύτανη να προχωρήσει στην αναβολή των επικείμενων εκλογών με την ανάκληση της σχετικής προκήρυξης. Παρόλα αυτά, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, τόσο η πρυτανεία του ιδρύματος όσο και η εφορευτική επιτροπή κινούν κανονικά τις διαδικασίες των εκλογών, στην οποία ψηφίζουν 370 καθηγητές.

«Ο κ. Γκανάτσιος, στην ουσία, ζητάει την αναβολή των εκλογών . Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ότι νομίζει, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να προχωρήσουν κανονικά. Εγώ τηρώ τη νόμιμη διαδικασία. Προκήρυξα τις εκλογές έγκαιρα, όρισα εφορευτική επιτροπή και η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Εγώ ακολούθησα όλα τα απαραίτητα βήματα που έπρεπε, ενώ και η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει τις εκλογές, αφού το εξώδικο δεν αποτελεί κάποια δικαστική παρέμβαση», τόνισε χαρακτηριστικά στο «e-ptolemeos.gr», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Τουρλιδάκης, προσθέτοντας πως είναι λυπηρό όπως εξελίσσεται η διαδικασία, αφού όντως θα μπορούσαν οι δύο απορριφθέντες υποψήφιοι να είναι υποψήφιοι αλλά το νομικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Θυμίζουμε ότι δύο πρόσωπα είναι τελικά υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη: ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Γεώργιος Μαρνέλλος. Για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η εφορευτική επιτροπή ανακήρυξε υποψήφιους τους κ.κ.: • Γαργαλιάνο Σταμάτιο του Πέτρου • Ζιώγα Ιωάννη του Χρήστου • Ηλιάδου Σοφία του Σταύρου • Ιορδανίδη Γεώργιο του Δημητρίου • Μαρόπουλο Στέργιο του Νικολάου • Μητλιάγκα Παρασκευή του Γεωργίου • Σαριαννίδη Νικόλαο του Σάββα • Σπύρτου Άννα του Δημητρίου • Χαριτούδη Γεωργία του Αποστόλου. Οι εκλογές θα γίνουν 21-8-2019, ημέρα Τετάρτη και τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν 22-8-2019, ημέρα Πέμπτη, με μία κάλπη στο χώρο του μεγ. Αμφ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ. Καραμανλή & Λυγερής) από τις 8.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.».
Θεοδουλίδης: «Στόχος η ισχυροποίηση του Πανεπιστημίου»
Ο υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, μιλώντας στο «e-ptolemeos.gr», απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής των συναδέλφων του στη διαδικασία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Οι αυριανές πρυτανικές εκλογές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το διευρυμένο, μεγάλο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που προήλθε από τη συγχώνευση των δύο ανώτατων ιδρυμάτων της περιφέρειάς μας. Μετά από μια μακρά και κατά διαστήματα, ταραχώδη προεκλογική περίοδο, καλείται το εκλογικό σώμα να εκφραστεί και να αποφασίσει για την επόμενη διοίκηση, Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις. Όποια και αν είναι αυτή, ευελπιστώ ότι θα δουλέψει σκληρά με τη βοήθεια όλου του ανθρώπινου δυναμικού, για την ισχυροποίηση όλου του Πανεπιστημίου στον ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε αυτό να παίξει τον πολλαπλό του ρόλο, τον εκπαιδευτικό, τον ερευνητικό, τον πολιτιστικό και κυρίως τον αναπτυξιακό».
Μαρνέλλος: «Μια νέα ελπιδοφόρα εποχή ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο»
Ο έτερος υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη, Γιώργος Μαρνέλλος, στη δήλωσή του στο «e-ptolemeos.gr», τόνισε πως: «Σήμερα μια νέα ελπιδοφόρα εποχή, ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Συναισθανόμενος την μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω απέναντι στους συναδέλφους και στους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καλώ τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όλοι μαζί ενωμένοι, να εργαστούμε συστηματικά, για ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε».
 
Λυτρωτική η επόμενη εβδομάδα για πάνω από 95.000 υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2019. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα 26-30/8 θα βγουν οι βάσεις εισαγωγής των σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.
Πτωτικές οι βάσεις 

 
Σύμφωνα με όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα παρουσιάσουν πτώση λόγω των χαμηλών επιδόσεων των υποψηφίων και της σημαντικής μείωσης των αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα.
Η πτώση θα επηρεάσει και τις περιζήτητες σχολές, οι οποίες μέχρι σήμερα διατηρούσαν ψηλά τον πήχη των μορίων.

 

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανακοίνωση για την έναρξη νέων ειδικοτήτων και ειδικότερα για το εξάμηνο 2019 Β στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ).
Οι ειδικότητες που θα μπορούν να καταρτιστούν οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ καθορίστηκαν μετά και από τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Δημοσίων ΙΕΚ της χώρας.

Η πλατφόρμα στην οποία θα κατατεθούν οι αιτήσεις για εγγραφή δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία ωστόσο, αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 και να κλείσει τη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019.
Δείτε εδώ όλες τις  ειδικότητες

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:41

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών θα έχουμε αύριο 21/8

Γράφτηκε από
 
Νέες αποσπάσεις θα έχουμε στις 21/8 σε γενικές γραμματείες, γενικά αρχεία του κράτους κλπ. επίσης άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και εκπαιδευτικές άδειες.

 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης Αυγούστου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ Γ΄
1. Αποσπάσεις (ανανεώσεις, νέες, ανακλήσεις) εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Παράταση απόσπασης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
2. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου μονίμων υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
3. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
4. Άδεια άνευ αποδοχών μόνιμης υπαλλήλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’
1. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου μονίμων υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Άδειες άνευ αποδοχών μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μόνιμης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.


 Του Αιρετού στο ΚΥΣΔΙΠ Β. Σκοπελίτη


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςTo ΙΕΠ ανακοίνωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ σε θέματα μαθητείας. Οι αιτήσεις ξεκινούν 26/8 και θα διαρκέσουν ως 13/9.

Δείτε αναλυτικά

 

Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ:

Πρόσκληση για Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας
Αιτήσεις από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 15:00.
Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ Γ΄ Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».
Αίτηση συμμετοχής Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΙΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 15:00 ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία (οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης).

ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 2987

Εκπαιδευτικά Νέα