Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2022 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

 

Θεόδωρος Τσούχλος Πρόεδρος Ο.Λ.Μ.Ε: Συνέντευξη Τύπου στη Λαμία για θέματα εκπαίδευσης των πανελλήνιων δράσεων της Παιδείας από την ΑΔΕΔΥ (βίντεο)

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

Απόφαση 16469/ΓΔ4/15-02-2022 (ΦΕΚ 877/Β/25-02-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Από το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας. Επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σε θέματα Γλώσσας – Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές για τη ΣΤ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές για τη Γ’ Γυμνασίου. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας και ορίζονται με υπουργική απόφαση. […]

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αξιοποιούνται από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το ΙΕΠ για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για προτάσεις βελτιώσεων στα Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στη διδακτική μεθοδολογία, για προσεγγίσεις συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων. Επίσης, διαμορφώνονται και υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα.

 Ελληνική PISA: Δημοσιεύθηκε η απόφαση διεξαγωγής των εξετάσεων τον Μάϊο (ΦΕΚ)΅ ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Άρθρο 35 της απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) του Υπουργείου Παιδείας

Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:

α) ενήλικοι μαθητές,

β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές.

Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

1. Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και ανήλικοι που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης:

α) βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή

β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων.

2. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε’, του άρθρου 9 της παρούσας για την περίπτωση των Ελλήνων πολιτών και με την προϋπόθεση της παρ. 13, του άρθρου 14 της παρούσας για την περίπτωση των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών (Δηλ «Οι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαμένουν νομίμως στη χώρα»).

3. Οι ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των ανωτέρω μερών.

4. Οι ανήλικοι μαθητές που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εφόσον

α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και

β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

5. Οι ανήλικοι μαθητές που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης – απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
 Από σήμερα Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιήθηκαν από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούλιο 2019 και οι οποίοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες,

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα, από 14 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2022.

Επιπρόσθετα, αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (από το 2008 έως το 2015) και οι οποίοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες, καθώς και όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς δεν διεξήλθαν επιτυχώς προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης Β1 ή Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, από την προηγούμενη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Οι εξετάσεις υλοποιούνται σε Κέντρα Πιστοποίησης που είναι εργαστήρια ΑΕΙ, σε Πανελλαδικό επίπεδο, σε όλες τις γεωγραφικές - διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τους συγκεκριμένους γεωγραφικούς τόπους (Νομούς, Πόλεις) όπου πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις σε καθένα από αυτούς. Στη συνέχεια, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του, επιλέγοντας τον τόπο (Νομό και Πόλη), καθώς και την ημέρα της εβδομάδας που ο ίδιος επιθυμεί να εξεταστεί (π.χ. Τρίτη, Κυριακή) από τις διαθέσιμες στον τόπο που επέλεξε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ο αιτών έχει επίσης τη δυνατότητα να εξαιρέσει κάποιες ημερομηνίες στο διάστημα της περιόδου πιστοποίησης, οι οποίες δεν τον εξυπηρετούν για την προσέλευσή του στις εξετάσεις.

Η κατανομή των υποψηφίων στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης γίνεται με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί για κάθε υποψήφιο η συγκεκριμένη ημερομηνία, η ώρα και το Κέντρο Πιστοποίησης που θα πρέπει να προσέλθει για τις εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις κατά την παρούσα περίοδο πιστοποίησης.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης διατίθενται ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, καθώς και δείγματα ερωτημάτων πιστοποίησης (θέματα αυτόματης διόρθωσης) διατίθενται ΕΔΩ.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και την επικείμενη περίοδο πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020,, μέσω της Πύλης ενημέρωσης της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) και συγκεκριμένα ΕΔΩ.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

Αναβρασμός για τη χρηματοδότηση ΑΕΙ

Αντιδράσεις προκαλούν ο «μαθηματικός τύπος» και τα κριτήρια κατάταξης των πανεπιστημίων

Αύριο η έκτακτη σύνοδος των πρυτάνεων

Λάθη, πλασματικά κριτήρια και αποτελέσματα που επιστημονικά αδικούν πολλά ΑΕΙ της χώρας βρίσκουν οι διοικήσεις τους στον «αλγόριθμο» της φετινής χρηματοδότησης των ανωτάτων ιδρυμάτων κατά το 20%, βάσει αξιολόγησης. Μάλιστα, τα κριτήρια που έθεσε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) μοιάζουν να επιβραβεύουν κυρίως την απονομή των πτυχίων στην «ώρα τους», υποτιμώντας όμως το αποτέλεσμα της γνώσης που παρέχουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους.

Όπως αναφέρουν διοικήσεις των ΑΕΙ, η εφαρμογή του συγκεκριμένου «μαθηματικού τύπου» για τη χρηματοδότησή τους καταλήγει σε μια άτυπη ελληνική... κατάταξη των πανεπιστημίων που βλάπτει την εικόνα τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Κι αυτό γιατί επιστημονικά «φτωχά» ΑΕΙ φαίνονται να εκτοξεύονται λόγω των μορίων που παίρνουν σε τομείς όπως τα αγγλόφωνα προγράμματα ή μεμονωμένες δημοσιεύσεις μελών τους, ενώ την ίδια στιγμή ερευνητικά δραστήρια ιδρύματα που στις διεθνείς κατατάξεις εμφανίζονται μεταξύ των πρώτων πανελλαδικά, «πέφτουν» τώρα εντυπωσιακά χαμηλά. Στην εξέλιξη αυτή οδηγεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις μετρήθηκαν υποχρεωτικά και οι αριθμοί των αποφοίτων σε νέα τμήματα των ΑΕΙ, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποφοίτους. Κατ’ επέκταση, στο κριτήριο αυτό παίρνουν... μηδέν.

Τα παραπάνω, εάν είχαν σκοπό να οδηγήσουν τα πανεπιστήμια που ενσωμάτωσαν άκριτα τα ΤΕΙ προ τριετίας στο να κλείσουν τώρα αυτοβούλως τα αδύναμα τμήματά τους, φαίνεται τελικά ότι οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Κατά πολλούς, δε, εκθέτουν την ηγεσία της ΕΘΑΑΕ και αναμένεται να οδηγήσουν σε ένταση κατά την αυριανή έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων. Σε αυτή θα συμμετάσχει τελικά και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έπειτα από σχετικό αίτημά της. Στη συνάντηση, λοιπόν, αναμένεται ότι πρυτάνεις μεγάλων πανεπιστημίων θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τα κριτήρια της κατάταξης της Εθνικής Αρχής, ενώ έχει ζητηθεί και συνάντηση με τον πρόεδρό της Περικλή Μήτκα με αίτημα να εξηγηθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Έτσι, όπως αναφέρουν οι διοικήσεις πολλών πανεπιστημίων:

■ Ο κοινός πίνακας κατάταξης εμφανίζει τελικά μια «στοίχιση» πανεπιστημίων που έχουν κριθεί με διαφορετικά δεδομένα.

■ Στην κατηγορία των κοινών υποχρεωτικών κριτηρίων, πανεπιστήμια με μικρό αριθμό καθηγητών εμφανίζουν αυξημένα μόρια λόγω της κατηγορίας του «πλήθους αναφορών» και των μεμονωμένων δημοσιεύσεων πολύ λίγων ερευνητών τους, που, ωστόσο, έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς πολυπληθείς συγγραφικές ομάδες. Ο δείκτης αυτός επηρεάζει με αναντίστοιχο τρόπο το σύνολο της παρουσίας των ιδρυμάτων και τα φέρνει να κατέχουν μια βαθμολογία, η οποία «είναι πλασματικά υψηλή στα κοινά κριτήρια αξιολόγησης», όπως αναφέρουν πρυτάνεις.

■ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που προέκυψε από τη συνένωση του πρώην Διεθνούς Πανεπιστημίου (με ειδίκευση στα μεταπτυχιακά αγγλόφωνα προγράμματα) και τριών πρώην ΤΕΙ της Βόρειας Ελλάδας. Το Ίδρυμα εμφανίζει υψηλή βαθμολογία λόγω του δείκτη «διεθνοποίησης» (των αγγλόφωνων προγραμμάτων του δηλαδή), παρότι στα θέματα επιστημονικής έρευνας βρίσκεται χαμηλά.

ΕΝΤΑΣΕΙΣ. Τα παραπάνω, όπως είναι φυσικό, δημιουργούν εντάσεις. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ Τριαντάφυλλος Αλμπάνης λέει ότι «η αξιολόγηση που έγινε και η άτυπη κατάταξη που προέκυψε από την ΕΘΑΑΕ δημιουργεί προβλήματα και δεν μπορούμε να τη δεχθούμε» και προσθέτει: «Πολλά από τα ιδρύματα που εμφανίζονται στη δική μας αξιολόγηση χαμηλά, στις αντίστοιχες διεθνείς κατατάξεις που χρησιμοποιούν και παρόμοια κριτήρια βρίσκονται μέσα στα πέντε-έξι ανώτατα ιδρύματα της χώρας μας. Κάτι κάναμε, λοιπόν, εδώ λάθος. Επίσης βρίσκονται πολύ χαμηλά όσα πανεπιστήμια ενσωμάτωσαν ΤΕΙ».

«Όσον αφορά τις ερευνητικές επιδόσεις, στα πολυθεματικά πανεπιστήμια η Αρχή ζητεί τις δημοσιεύσεις ανά ερευνητικό πεδίο αλλά δεν τις διαιρεί στη συνέχεια με όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) μόνο του συγκεκριμένου πεδίου. Τα διαιρεί με όλα τα μέλη ΔΕΠ του κάθε ιδρύματος. Έτσι, όσα πανεπιστήμια είναι πολυθεματικά φαίνονται να υστερούν κατά πολύ σε σχέση με όσα είναι μονοθεματικά και μετρούνται όλες οι δημοσιεύσεις, όλων των μελών ΔΕΠ τους», τονίζει ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής σημειώνει ότι «τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης δεν είναι δίκαια και πρέπει να τα ξαναδούμε», ενώ ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής προσθέτει ότι «βλέπουμε ότι κάποιοι δείκτες από τους οποίους κρινόμαστε, όπως π.χ. οι αριθμοί αποφοίτων σε συγκεκριμένα τμήματα, δεν βγάζουν πραγματικά κανένα νόημα». Πάντως, και πρυτάνεις μεγάλων πανεπιστημίων της χώρας, που έχουν ανέβει ψηλά στην άτυπη κατάταξη της ΕΘΑΑΕ, χαρακτηρίζουν τα κριτήρια της Αρχής «ρηχά», σχολιάζοντας ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

                                            Σπάρτη 28 Φεβρουαρίου 2022

Συλλυπητήριο Ψήφισμα για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου

      Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Λακωνίας με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετά σήμερα την ιδιαίτερα αγαπητή Μαριέττα Γιαννάκου, που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας.

      Η Μαριέττα Γιαννάκου, καταγόμενη από το Γεράκι Λακωνίας ήταν λαμπρή επιστήμονας, επιτυχημένη πολιτικός, μα πάνω από όλα δραστήρια γυναίκα και εξαιρετική μητέρα.

      Ιδιαίτερα δυναμική διακρίθηκε για τους αγώνες της στον στίβο της πολιτικής πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια, με σεβασμό στον άνθρωπο.

     «Αυτοδημιούργητη», όπως η ίδια δήλωνε, είχε πάντα ανησυχίες και ήταν ασυμβίβαστη με καθετί αντίθετο από τα ιδανικά της. «Ενώ συνήθως οι άνθρωποι κάνουν πολλούς συμβιβασμούς στη ζωή τους, εγώ γίνομαι όλο και πιο ασυμβίβαστη όσο περνούν τα χρόνια και αυτό είναι το πρόβλημα», θα πει σε μια συνέντευξή της.

Υπηρέτησε τις πολιτικές της ιδέες από διάφορες θέσεις και έλαβε πολλές διακρίσεις.

     Η ειλικρίνεια, το ήθος, η πίστη της σε αξίες και σε ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε μαχητικά, η ευαισθησία της για τα παιδιά, η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον συνάνθρωπο χαρακτηρίζουν την Μαριέττα οπουδήποτε υπηρέτησε, στην Ελληνική Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας, στην Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

     Η Λακωνία γίνεται φτωχότερη με την απώλειά της. Στον αγαπημένο της τόπο πρόσφερε πολλά και από το αξίωμα της Υπουργού Παιδείας υπήρξε από τους πρωτοπόρους υποστηρικτές της ίδρυσης Πανεπιστημιακών Σχολών στη Σπάρτη.

    Το κενό που αφήνει στην οικογένειά της είναι δυσαναπλήρωτο, ιδιαίτερα για την λατρεμένη κόρη της, Ζωή, που υπεραγαπούσε και τόσο πολύ καμάρωνε και την υποστήριζε στις επιλογές της.

     Η Μαριέττα είχε να προσφέρει πολύ περισσότερα. Ωστόσο, έφυγε από κοντά μας αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην πολιτική αλλά και την κοινωνική ζωή της χώρας μας.

     Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Λακωνίας εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στη Νέα Δημοκρατία.

    Στη μνήμη της, με σεβασμό στην επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων θα κατατεθεί συμβολικό χρηματικό ποσό στο σωματείο «Φίλοι κοινωνικής παιδιατρικής / ιατρικής «Ανοιχτή αγκαλιά» και στην ομοσπονδία φορέων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας «Αργώ».

     Καλό ταξίδι... Αιώνια η μνήμη σου... Θα (μας) λείψεις, Μαριέττα... Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Από την Ε.Ε. της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Ν. Λακωνίας


 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Σελίδα 20 από 20

Εκπαιδευτικά Νέα