Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022 01:51

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371

Αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1.   Απότοσχολικόέτος2022-2023τίθεταισεεφαρµογή νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερουΔηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύµφωνα µε τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.

2.   α) Το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3)  ζώνες: αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσηµβρινό γεύµα - Διατροφική αγωγή», διάρκειας µίας(1) διδακτικής ώρας καθηµερινά, εντάσσεται, επ΄ ευκαιρία και του µεσηµβρινού γεύµατος, το διδακτικό αντικείµενο της διατροφικής α- γωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα(14.10 έως 14.55).

ii)   Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη - Προετοιµασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για µια (1) διδακτική ώρα καθηµερινά, το γνωστικό αντικείµενο της «Μελέτης - Προετοιµασίας» στη γλώσσα και τα µαθηµατικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται µία (1) διδακτική ώρα µεαντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισµός, εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ταοποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

iii)  Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί  Όµιλοι», εντάσσονται, για συνεχόµενο δίωρο καθηµερινά, µε ενδιάµεσο ολιγόλεπτο διάλειµµα, οι σχολικοί µαθητικοίόµιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δηµιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία µε αντικείµενασχετιζόµενα µε τον αθλητισµό, τα οµαδικά αθλήµατα, τους παραδοσιακούς ή µοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκµάθηση µουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ροµποτική, τα πνευµατικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστηµονικές κατασκευές - πειράµατα,τα µαθηµατικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δηµιουργική γραφή, το ασφαλές και δηµιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισµική παιδεία, την πολιτειότητα και  πολιτότητα, τον εθελοντισµό, την παιδική επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία εφηµερίδας. Οι σχολικοί µαθητικοί όµιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών βιωµατικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής οµάδας και µαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε οµίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόµενα διδακτικά δίωρα.Οι µαθητές του Δηµοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συµµετέχουν σε έναν ή περισσότερους οµίλους.

β) Η αποχώρηση των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας παραγράφου λαµβάνει χώρα ή στις 15:50, µε το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, µε τη λήξη του προγράµµατος. Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαµβάνει χώρα και στις 14.55, µε το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου διαµορφώνεται ως εξής:

 

 

δ) Στο εν λόγω πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου ορίζεται, ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα ή τρίµηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προ- γράµµατος. Η ηµερήσια ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας. Ο ορισµός του αντικειµένου της δεύτερης των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόµενα αντικείµενα που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισµός του προσφερόµενου αντικειµένου δραστηριοποίησης των σχολικών µαθητικών οµίλων και της διάρκειας καθενός από τους οµίλους αυτούς και η κατανοµή των µαθητών σε αυτούς γίνονται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Οµοίως, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραµµα της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα. Εφόσον καταστεί αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεµάτων των δύο προηγούµενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται από τον Διευθυντή του σχολείου.


ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τµήµατος, στο οποίο θα εφαρµοσθεί το αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή του- λάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των µαθητών σταµονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) µαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) µαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

3.   α)Με τη θέση σε εφαρµογή του νέου, αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήµερου προγράµµατος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριµένα η πέµπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεµία. Συγκεκριµένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση ελεύθερο παιχνίδι ενασχόληση στα κέντρα µάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό γιαελεύθερο και οργανωµένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση µε το πέρας του ολοήµερουπρογράµµατος.

β) Η αποχώρηση των µαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας παραγρά- φου λαµβάνει χώρα ή στις 16.00 µε το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 µε τη λήξη του προγράµµατος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραµµα ολοήµερου Νηπιαγωγείου διαµορφώνεται ως εξής:

 

 

δ)Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργίατης 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθµισµένου  προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου για τα µονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσιαείναιεπτά(7)νήπια/προνήπιακαιγιατατριθέσια και άνω είναι δέκα (10)νήπια/προνήπια.

4.   Η λειτουργία του νέου, αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου διέπεται, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109). Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα Δηµοτικά Σχολείακαι Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρµόζεται το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα του παρόντος άρθρου.

5.   Το εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σεεφαρµογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές µονάδες που ορίζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 και για κάθεεπόµενο σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολικών µονάδων στο πρόγραµµα του παρόντος συνιστούν ιδίως ο αριθµός των µαθητών ανά σχολική µονάδα, ο αριθµός των µαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα το εκάστοτε προσεχές σχολικό έτος, ο αριθµός των τµηµάτων που λειτούργησαν υπό ολοήµερο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2021- 2022 και τα εκάστοτε αµέσως προηγούµενα σχολικά έτη, τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονοµικές, συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για µαθησιακή, παιδαγωγικήκαιενγένειεκπαιδευτικήυποστήριξητων µαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών µε έµφαση στην υποστήριξη των εργαζόµενων γονέων.

6.   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά  περίπτωση αρµόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δηµοτικά Σχολεία ή Νηπιαγω- γεία, στα οποία δύναται να εφαρµοστεί το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµατου παρόντος κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και κάθε επόµενο σχολικό έτος. Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναµορφώνονται τα προγράµµατα του ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου καιΝηπιαγωγεί- ου,όπωςέχουνκαθορισθείµετοπαρόνάρθρο,ιδίωςως προς τον αριθµό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείµενό τους ή το αντικείµενο δράσης ή ενασχόλησης των µαθητών αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο  συµµετέχει στην εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων  ή ως προς τις ώρες των διαλειµµάτων και της αποχώρησης των µαθητών από τα ενλόγω προγράµµατα. Τέλος, µε όµοια απόφαση δύναται: α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ.5 που συνεκτιµώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόµενης εισήγησής του, ναρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος, καθώς και να µεταβάλλεται ο         απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος του παρόντος σε κάθε Δηµοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Δηµοτικού ΣχολείουκαιΝηπιαγωγείουκαιενγένειγιατηνεφαρµο- γή του παρόντος άρθρου, η οποία, εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέµα, εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γε- νικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας ΕκπαίδευσηςκαιΕιδικήςΑγωγής,άλλωςµετάαπόεισήγηση τουΙ.Ε.Π..

 

 

Διαβάστηκε 1289 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα