Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 01:38

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ».

 

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες" σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ,  θα λειτουργήσουν από το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες».

 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
 • Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων, την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο.
 •   1η κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/ Οικονομικών/ Μηχανικών Επιστημών
 • 2η κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών
 • Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα και ανάλογα με τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη Κομοτηνή. Έναρξη μαθημάτων: Απρίλιος 2021.

Για το πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19.

Στο επόμενο εξάμηνο η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), μπορεί να αποτελεί έως το 35% του συνόλου της διδασκαλίας

 • Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: ο βαθμός του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, η βαθμολογία στα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μαθήματα, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της Ελληνικής και μιας ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β2 (καλή γνώση) για την ξένη γλώσσα. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3151, τ. Β’, 1-08-2018) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.
 • Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:.
 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 
  •     500€ κατά την εγγραφή
  •     1000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
  •     500€ κατά την εγγραφή
  •     500€ στην αρχή κάθε εξαμήνου

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. ( https://dst.ihu.gr/aitisi-symmetochis-sto-ddpms/.)
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στη χειμερινή εξεταστική περίοδο. 
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Ένα υπόμνημα (max 500 λέξεις) για τους λόγους για τους οποίους  ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών .
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:
 • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει οτι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης και β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.


Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας 

 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και 16 Μαρτίου 2021.Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://dst.ihu.gr

Βασίλης Τσιάντος.

Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Δ/ντής ΔΔΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΕΔΩ

Διαβάστηκε 466 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα