Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 01:57

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016 (A’ 33/27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους που ακολουθεί την αξιολογική περίοδο, συντάσσονται και υποβάλλονται υποχρεωτικά οι εκθέσεις αξιολόγησης των αξιολογούμενων υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές.

Με την με αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω),
εγκύκλιο του Υπουργείου μας δόθηκαν οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού για την έναρξη της διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, και μεταξύ άλλων καθορίστηκε ότι η προθεσμία για το στάδιο ορισμού συμμετεχόντων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου2020.
Σε συνέχεια των παραπάνω οδηγιών, καθώς και ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από φορείς προς την αρμόδια για την αξιολόγηση του προσωπικού Διεύθυνση Αξιολόγησης


και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνονται τα εξής:
ü  Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία (άρθρο 15 παρ. 8 του ν.4369/2016)
ü  Εάν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε έντυπο και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρηση του αξιολογητή (άρθρο 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016).
ü  Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους (άρθρο 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016).
Βάσει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις αξιολογητών που εμπίπτουν στις ως άνω εξαιρέσεις – ήτοι, Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, μονομελές όργανο διοίκησης ή πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού - οι εκθέσεις αξιολόγησης θα έπρεπε καταρχήν να συνταχθούν μέχρι και (60) ημέρες από την αποχώρησή τους. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η εν λόγω προθεσμία δεν ορίζεται ως αποκλειστική στο νόμο.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β’ παρ. 2 του άρθρου 373 του ν.4700/2020 (A’ 127/29.6.2020) αναπροσαρμόστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019 λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, οπότε και ορίζεται ότι, ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η αξιολόγηση διενεργείται από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου να μην στερηθούν οι αξιολογούμενοι το δικαίωμα αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι εφόσον οι αποχωρήσαντες αξιολογητές ανήκουν στις εκ του νόμου οριζόμενες εξαιρέσεις και παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, καλούνται να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, βάσει των εγκύκλιων οδηγιών της Υπηρεσίας μας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω). Στην περίπτωση δε, που


οι αποχωρήσαντες αξιολογητές, δεν παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου οι εκθέσεις υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή εντός των προβλεπόμενωνπροθεσμιών.
Ως εκ τούτου, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού κατά τον ορισμό των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική αξιολόγηση να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν με την με αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείουμας.
Υπενθυμίζεται ότι, για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού – Προσωπικού, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/έχουν αναρτηθεί οδηγίες καθώς και πληροφοριακό υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και
«Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’βαθμού.
 
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις→ Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
 
 
 Ο Υπουργός

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
Διαβάστηκε 253 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα