Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020 01:54

Ανατίθενται νέες αρμοδιότητες στην υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη (ΦΕΚ)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ.7922/Υ1           
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙΗΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.  τιςδιατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παρ. 4 του άρθρου 13, της παρ. 1 του άρθρου 37, της παρ. 1 του άρθρου 109, της παρ. 9 του άρθρου 116 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«ΕπιτελικόΚράτος:οργάνωση,λειτουργίακαιδιαφάνειατης Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνωνκαιτηςκεντρικήςδημόσιαςδιοίκησης»(Α΄133),σεσυνδυασμόμε το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005«Κώδικαςνομοθεσίας γιατηνΚυβέρνησηκαιτακυβερνητικάόργανα»(Α΄98),γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός ΥπουργείουΠαιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη- τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματοςτης
«ΝέαςΔημοκρατίας»(Ν.Δ.)ωςΠρωθυπουργού»(Α΄118),ζ) του π.δ. 83/2019 «ΔιορισμόςΑντιπροέδρουτηςΚυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
η)τηςυπόστοιχεία6631/Υ1/20-07-2019κοινήςαπόφα- σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων«ΑνάθεσηαρμοδιοτήτωνστηνΥφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009).


 
2.  Τογεγονόςότιαπότηνπαρούσααπόφασηδενπρο- καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι- σμού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη του Ηλία, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδι- οτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, συμπερι- λαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.
Άρθρο 2
Στιςκατάτοάρθρο1αρμοδιότητεςπεριλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικέςαρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών καικανονιστι- κώνδιαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα- ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών καικανονιστι- κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικούχαρακτήρα,απόκοινούμεάλλουςΥπουρ- γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδιαόργανα,
ε)ηυποβολήερωτημάτωνπροςτοΝομικόΣυμβούλιο τουΚράτους,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) ο διορισμός, η απόσπαση και η λύση της υπαλλη- λικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου της, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου της.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες, πλην αυτών της περ. (ζ), μπορούν να ασκούνται και από την Υπουργό.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουρ- γό εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,


33562


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


Τεύχος B’ 3298/06.08.2020


β)ηαποδοχήγνωμοδοτήσεωνκαιπρακτικώντουΝο- μικού Συμβουλίου τουΚράτους,
γ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων και
δ) ο διορισμός, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακέςμεταβολέςτουκάθεφύσηςκαισχέσηςερ- γασίαςπροσωπικούτωνυπηρεσιών,καθώςκαιΝΠΔΔ καιΝΠΙΔ,κατάταοριζόμεναστηνπαρ.1τουάρθρου 37 και την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 καιμετηνεπιφύλαξητηςπαρ.1τουάρθρου109του ν.4622/2019,καθώςκαιτηςπερ.(ζ)τουάρθρου2της παρούσας.
Άρθρο 4
Μετηνπαρούσακαταργείταιηυπόστοιχεία6631/ Υ1/20.7.2019κοινήαπόφασητουΠρωθυπουργούκαι


της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009).
Άρθρο 5
Ηισχύςτηςπαρούσαςαπόφασηςαρχίζειαπότηδημο- σίευσή της στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Διαβάστηκε 266 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα