Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 02:33

Τι έλεγε το πόρισμα Λιάκου για τον «σύµβουλο καθηγητή» τον µέντορα και για τις κάμερες στα σχολεία. Τότε ο σύµβουλος καθηγητή και οι κάμερες ήταν προοδευτικές … Τώρα ο καθηγητής εμπιστοσύνης και οι κάμερες είναι συντήρηση!

 
Το Πρόγραµµα ∆ΕΚΠ.

 Το πρόγραµµα θα είναι εξατοµικευµένο για κάθε µαθητή η µαθήτρια. Πρόκειται για ένα σύνολο εξωστρεφών δράσεων µε σκοπό να παρακινήσει τους µαθητές και µαθήτριες να ασχοληθούν µε δραστηριότητες συµβατές µε τα ενδιαφέροντα τους και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά µε µια σειρά από σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα. Το πρόγραµµα σε κάθε σχολείο θα το συντονίζει οµάδα εκπαιδευτικών,ενώ κάθε µαθητής θα διαµορφώνει το δικό του σε συνεργασία µε τους συντονιστές. Στις δράσεις του προγράµµατος µπορούν να περιλαµβάνονται συµµετοχές σε µαθητικούς διαγωνισµούς Ελληνικούς και διεθνείς, σε αθλητικούς αγώνες, σε αθλητικές και πολιτιστικές οµάδες του σχολείου, σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, οικολογικών παρεµβάσεων, στήριξης δοµών του τοπικού ∆ήµου κλπ.
Για τη διάρθρωση του βασικού τους προγράµµατος οι µαθητές του Γενικού Λυκείου, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα µαθήµατα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», όπου θα διαβάζουν και θα συζητούν ολοκληρωµένα και «Αγγλικά», ανάλογο θεµατικό πλουραλισµό,ενώ θα συµπληρώνουν το πρόγραµµά τους µε τέσσερα µαθήµατα οποία θα επιλέγουν από τέσσερις οµάδες µαθηµάτων. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος θα γίνεται τόσο µε βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των παιδιών, όσο και συνεκτιµώντας την πορεία που επιθυµούννα ακολουθήσουν µετά το Λύκειο. Έτσι, για παράδειγµα, αν κάποιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα συγκεκριµένο πανεπιστηµιακό τµήµα, θα πρέπει κατά την επιλογή µαθηµάτων στην Α’ και τη Β’ Λυκείου να λάβει υπόψη του ποια προαπαιτούµενα θέτει το τµήµα αυτό, προκειµένου να δεχτεί κάποιον ως φοιτητή του. Για τη διευκόλυνση των παιδιών στη διαδικασία επιλογής µαθηµάτων και γενικότερα στη διαδικασία διάρθρωσης του προγράµµατος που θα παρακολουθήσουν, θα θεσπιστεί ο «καθηγητής σύµβουλος» (τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο), ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία του µαθητή, τόσο την ακαδηµαϊκή, όσο και την ατοµική του, σε σχέση πάντα µε την παρουσία του µέσα στο σχολείο. Καθηγητές σύµβουλοι θα γίνονται εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραµµα κατάρτισης. Θα αναλαµβάνουν το συγκεκριµένο έργο ως µέρος των εξωδιδακτικών τους υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα έχουµε επιτύχει, µε κατάλληλη αναδιάρθρωση συνολικά της λειτουργίας του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται αποκλειστικά µε το εκπαιδευτικό τους έργο και όχι να απασχολούνται στη γραµµατειακή υποστήριξη του σχολείου. Κάθε καθηγητής/τρια θα έχει περιορισµένο αριθµό παιδιών που θα παρακολουθεί ως σύµβουλος/µέντορας. Τα µαθήµατα που θα διδάσκονται, αλλά και οι υπόλοιπες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες στις οποίες θα συµµετέχουν οι µαθητές και οι µαθήτριες, συνδέονται όχι µόνο µε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και µε ένα σώµα γνώσεων που καθορίζεται από τα αναλυτικά προγράµµατα, αλλά και µε ένα σύνολο δεξιοτήτων τις οποίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο για τους ακαδηµαϊκούς πολίτες.

Οι Οµάδες Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου Ενδεικτικά οι 4 οµάδες των επιλεγόµενων µαθηµάτων, µε βάση και την ευρωπαϊκή εµπειρία, θα είναι:
 Μαθηµατικά
και Πληροφορική
Πειραµατικές Επιστήµες
Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές Επιστήµες
Πολιτισµός και Τέχνη

 Όπως προαναφέρθηκε, οι µαθητές και οι µαθήτριες θα επιλεγούν µάθηµα που κάθε οµάδα, ενώ θα έχουν το δικαίωµα να αντικαταστήσουν το µάθηµα µιας οµάδας µε ένα δεύτερο µάθηµα µιας από τις άλλες τρεις οµάδες, έτσι ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν τις πιθανές ειδικές απαιτήσεις, κάποιου πανεπιστηµιακού τµήµατος. Κατά συνέπεια, ακόµα και ένας µαθητής του οποίου τα ενδιαφέροντα είναι εστιασµένα, για παράδειγµα, κλασσικές σπουδές, θα υποχρεωθεί να πάρει ένα µάθηµα φυσικών επιστηµών και ένα µάθηµα Μαθηµατικών, τα οποία θα λογίζονται ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΣΟΤΙΜΑ µε τα υπόλοιπα στο Εθνικό του Απολυτήριο. Αυτός είναι και ο λόγος που θα παρέχονται µαθήµατα όπως είναι η µαθηµατική µεθοδολογία (θα εστιάζει στη λογική, στη µαθηµατική σκέψη, και στα µαθηµατικά ως εργαλείο), η Πειραµατική Φυσική, η Περιβαλλοντική Επιστήµη, η Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, η Ιστορία της Τέχνης, τα οποία δεν θα απαιτούν ιδιαίτερες κλίσεις και υψηλού επίπεδου ειδικές δεξιότητες για να αντιµετωπιστούν.
Τα µαθήµατα αυτά θα γίνει προσπάθεια να προσφέρονται όλα, αλλά επειδή αυτό δε θα µπορεί πάντοτε να γίνεται σε επίπεδο κάθε σχολικής µονάδας, θα διδάσκονται σε συγκεκριµένες χρονικές ζώνες σε κοντινά σχολεία και θα δίνεται η δυνατότηταστους µαθητές να τα παρακολουθούν σε κάποιο άλλο σχολείο, το οποίο θα ανήκει στην ίδια οµάδα σχολείων µε το δικό τους.
Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για αποµονωµένες περιοχές, όπου δεν υπάρχον όµορα σχολεία. Εκεί, προκειµένου να µην στερηθούν οι µαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποια επιλογή θέλουν, θα εφαρµοστούν σύγχρονες διαδικασίες τηλε-εκπαίδευσης, µε διασύνδεση των σχολείων αυτών µε άλλα σχολεία και υποστήριξη των µαθητών τους µε κατάλληλες διαδικασίες.
   Εποµένως απαιτείται ο κεντρικός σχεδιασµός των διαδικασιών που θα ακολουθούνται για την υποστήριξη κάποιου αποµακρυσµένου σχολείου µε πρωτόκολλο τηλεκπαίδευσης.
Όλα τα µαθήµατα θα προσφέρονται σε δύο επίπεδα: το βασικό και το υψηλό. 

Οι µαθητές θα µπορούν παρακολουθήσουν µέχρι τρία µαθήµατα σε υψηλό επίπεδογια τα οποία το τελικό αποτέλεσµα θα πολλαπλασιάζεται µε συγκεκριµένο συντελεστή. Επίσης, τα πανεπιστηµιακά τµήµατα θα µπορούν ορίσουν ως προαπαιτούµενο οι υποψήφιοι να έχουν παρακολουθήσει συγκεκριµένα µαθήµατα σε υψηλόεπίπεδο.
Η ακριβής διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του Λυκείου θα αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχούς µελέτης και διαβούλευσης. Θα υπάρχει η δυνατότητα διαρκών προσαρµογών και αναθεωρήσεων, ώστε το πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο των διδασκόµενων γνωστικών, να προσαρµόζεται δυναµικά στις επιταγές της εποχής. Ενδεικτικά εδώ παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις συµβατές µε τη συνολική λογική της πρότασης.
Διαβάστηκε 476 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα