Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 00:59

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ του Αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης - ΑΦΟΡΑ τους Διευθυντές καθώς και τους Προέδρους, Γραμματείς και ταμίες Συλλόγων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
του   Αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τόδα  Γεώργιου
 
Θεσσαλονίκη, 18-10-2019
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  για τη συμπλήρωση της Δήλωσης "Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων"
Σας γνωρίζω ότι το κάθε ΝΠΔΔ και κάθε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό  θα πρέπει να καταχωρίσει την εξής δήλωση (δηλαδή ο Νόμιμος Εκπρόσωπός της θα πρέπει να απευθυνθεί στο Λογιστή της ΕΛΜΕ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

 

Να γίνει ερώτημα από ΔΔΕ αν θα πρέπει και τα σχολεία να υποβάλλουν ως 1-11-2019
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
» Υπόχρεοι Υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και Προθεσμίες Καταχώρησης στο Υπουργείο Οικονομικών
Η χώρα μας στα πλαίσια της διαφάνειας και της εφαρμογής πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με βάση την σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/849, ενσωμάτωσε πρόσφατα στην Ελληνική νομοθεσία υπό τα στοιχεία 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφαση του Υπ. Οικονομικών (Β’ 2443/ 20.6.2019) και συμμορφώθηκε με την υποβολή και καταχώρηση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο των πραγματικών δικαιούχων (ΚΜΠΔ).
H υποχρέωση καταχώρησης στο ΚΜΠΔ αφορά κάθε νομικό πρόσωπο που έχει έδρα στη χώρα μας ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία φορολογείται στην Ελλάδα. Κάθε είδους εμπορική επιχείρηση που δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμισμένη αγορά, (π.χ. χρηματιστήριο), αστικές επαγγελματικές εταιρείες, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί (όπως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης), υποχρεούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είτε με τους νομίμους εκπροσώπους τους είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υποχρεούνται να καταχωρήσουν όπως αναλυτικά στο άρθρο 4 αναφέρεται, πληροφορίες που αφορούν το ίδιο νομικό πρόσωπο όσο και τους νόμιμους εκπροσώπους και τους πραγματικούς δικαιούχους αυτών.
Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο όλα τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας και φορολογούνται στην Ελλάδα μέσω της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, υποχρεούνται να καταχωρούν τα πραγματικά απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.
Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει ή πραγματικά ελέγχει μια εταιρική οντότητα, είτε ως μέλος του Δ.Σ., ή Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Δ/ντής, εντεταλμένος σύμβουλος, εταίρος, μέτοχος ή άλλη ιδιότητα. Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός του φυσικού προσώπου το οποίο τελικά ασκεί έλεγχο είτε μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλο τρόπο ως και η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες του πραγματικού δικαιούχου στα πλαίσια της διαφάνειας με στόχο την πρόληψη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετος στόχος της Ε.Ε. είναι μέχρι 10 Μαρτίου 2021 η διασύνδεση των εθνικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων να γίνεται μέσω μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.
Βασικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο για μεν τα νομικά πρόσωπα είναι: ΑΦΜ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, Αρ. ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στοιχεία επικοινωνίας (χώρα, οδός αριθμός, περιφερειακή ενότητα, τηλ., E-mail, κτλ). Για δε τον πραγματικό δικαιούχο είναι: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού και ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, δ/νση κατοικίας, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δ/νση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας.
Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων ως και η υποχρέωση τήρησής τους διαχωρίζεται σε Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στην έδρα των εταιρειών και το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων πού τηρείται στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Το χρονοδιάγραμμα καταχώρησης των αναλυτικών στοιχείων αυτών γίνεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ βάσει κατηγοριοποίησης τους σε τρεις επιμέρους ομάδες:
Ομάδα Α Αστικές, επαγγελματικές, ΝΕΠΑ και ναυτιλιακές εταιρείες,
περίοδος καταχώρησης 16.9.2019 -14.10.2019
Ομάδα Β ΙΚΕ, μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ανώνυμες Μονομετοχικές επιχειρήσεις,
περίοδος καταχώρησης 30.9.2019 – 1.11.2019
Ομάδα Γ Όλες ο λοιπές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ),
περίοδος καταχώρησης 14.10.2019 -29.11.2019
 
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις ημερομηνίες των ανωτέρω υπόχρεων νομικών προσώπων, προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις:
1) η Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και
2) Επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα Νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με την ανωτέρω νομοθεσία το πρόστιμο διπλασιάζεται.
 
1. Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
2. Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων;
Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).
Στους συνεταιρισμούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του ΔΣ, καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%.
Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει) καθώς και οι εταίροι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 25%.
Στους ιερούς ναούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας (εφόσον υπάρχει) του εκκλησιαστικού συμβουλίου.
Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Τόδας  Γεώργιος 
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
        Τηλ.:6972448882

     Email: giorgtod@gmail.com

Διαβάστηκε 393 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα