Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 01:16

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Β΄/ 4412/03-10-2018) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.»
3. Την με αρ. πρωτ.10514/24-09-2018 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα « Απαλλαγή καθηκόντων Υποδιευθύντριας Γυμνασίου της Δ.Δ.Ε. Λάρισας από την άσκηση των καθηκόντων της» .

 

4. Την με αρ.πρωτ.18452/12-10-2018 Απόφαση με θέμα « Αναστολή άσκησης καθηκόντων Υποδιευθυντών»
5. Την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018 όπου θέτονται οι προϋποθέσεις σχετικά με τον απαραίτητο αριθμό μαθητών για τον ορισμό Υποδιευθυντών/ντριών.
6. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
7. Την με αρ.Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (Α Α:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0) Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση ιευθυντών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
8.Την με αρ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 με θέμα « Παράταση θητείας στελεχών Εκπαίδευσης»
9.Την με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002
Απόφαση του ΥΠ.E.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προκηρύσσουμε την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών στις παρακάτω σχολικές μονάδες, ως εξής:
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
1 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1
4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ 1
6 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
7 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1
8 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 1
9 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 1
10 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
11 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
12 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
13 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1
14 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
15 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
16 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη , στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
-Η κατοχή του βαθμού Α’
- Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86
- Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον οκτώ έτη σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4547/2018 δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ -άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.
- Υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή
- Καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του Υποδιευθυντή/ντριας της σχολικής τους
μονάδας
-Δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο/η υποψήφιος-α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής .
Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο
οποίος περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4547/2018
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Σε κάθε περίπτωση οι Υποψήφιοι-ες Υποδιευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Υποδιευθυντή/ντριας στη σχολική τους μονάδα.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών .
Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης του (υποδιευθυντής Β')
Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους εκ μέρους των υποψηφίων.
Διαβάστηκε 301 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα