Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 02:13

Αξιολόγηση στη Γενική Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

 

Αξιολόγηση των μαθητών

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε 3 ομάδες ως εξής (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, όπως ισχύει): 

Μαθήματα α΄ ομάδας

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
 3. Ιστορία.
 4. Μαθηματικά.
 5. Φυσική.
 6. Βιολογία.
 7. Αγγλικά.

Μαθήματα β΄ ομάδας

 1. Γεωλογία-Γεωγραφία.
 2. Χημεία.
 3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
 4. Θρησκευτικά.
 5. Δεύτερη ξένη γλώσσα.
 6. Τεχνολογία – Πληροφορική.
 7. Οικιακή Οικονομία.

Μαθήματα γ΄ ομάδας

 1. Μουσική-Καλλιτεχνικά.
 2. Φυσική Αγωγή.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.  Η αξιολόγηση του μαθητή αφορά κάθε μάθημα ξεχωριστά, είναι αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντα του οικείου μαθήματος.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.  Το 1ο τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και το 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων.

Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 1. H συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα
 2. Oι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά
 3. Oι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές και οι διαθεματικές εργασίες
 4. Oι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.  Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες είναι προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.  Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.  Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία προαιρετικά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.  Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία
 5. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 3 ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, διαρκούν το πολύ 10 λεπτά ενώ τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχει ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο Ατομικός Έλεγχος Προόδου. Μετά το πέρας των δύο τετραμήνων που σηματοδοτεί τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, και συγκεκριμένα, από την 1η έως τη 15η Ιουνίου, διεξάγονται οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Οι γραπτές προαγωγικές (Α’ και Β’ τάξεις) και απολυτήριες (Γ’ τάξη) εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, 3 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας.  Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.   Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.  Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης:

 • Παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών
 • Τα υπογράφει και
 • Τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

Βαθμός ετήσιας επίδοσης για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ είναι:

 • Το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου
 • Το ένα τρίτο του αθροίσματος του δεύτερου τετραμήνου και
 • Το ένα τρίτο του αθροίσματος της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου τετραμήνου.

Βαθμολογική κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

«Ανεπαρκώς»  01-10 
«Μέτρια»       10 -12½
«Καλά»        12 ½ -15½
«Πολύ καλά»     15 ½ -18 ½
«Άριστα»     18 ½ -20

 H βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών για κάθε μάθημα γίνεται με ακέραιους αριθμούς.

Πρόοδος των μαθητών

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν συντρέχουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: ελάχιστος γενικός μέσος όρος και επαρκής φοίτηση.

Ελάχιστος γενικός μέσος όρος

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής (Α' και Β' τάξεις) ή άξιος απόλυσης (Γ' τάξη):

 • Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 ή
 • Όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία 13.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.». Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προάγονται (Α’ και Β’ Τάξεις) ή απολύονται (Γ’ Τάξη), με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε τουλάχιστον 12.

Επαρκής φοίτηση

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την προαγωγή ή την απόλυση του μαθητή όλων των τάξεων του Γυμνασίου είναι η επαρκής φοίτησή του κατά το οικείο διδακτικό έτος (Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/21-5-2019). Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 114 ανά διδακτικό έτος (πλην εξαιρέσεων) για να χαρακτηρισθεί η φοίτηση επαρκής. Στην  περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων ισχύει το εν λόγω αριθμητικό όριο προσαυξημένο κατά 16 απουσίες.  Οι μαθητές των οποίων, οι απουσίες υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη, καθώς η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.  Η προαγωγή, η απόλυση, η παραπομπή του μαθητή σε ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου/Σεπτεμβρίου ή η ενδεχόμενη επανάληψη της φοίτησης εξαρτάται από την κείμενη νομοθεσία ενώ εμπλοκή των γονέων στη λήψη της εν λόγω απόφασης δεν προβλέπεται.   

Πιστοποίηση

Στους μαθητές που αποφοιτούν επιτυχώς από το Γυμνάσιο χορηγείται τίτλος σπουδών που ονομάζεται Απολυτήριο Γυμνασίου. Ο Απολυτήριος Τίτλος φέρει φωτογραφία του μαθητή, ενώ σε αυτόν αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς, εκτός από τα στοιχεία του μαθητή:

 • Η αναλυτική βαθμολογία που σημείωσε ανά μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Ο γενικός βαθμός απόλυσης, ο οποίος αναγράφεται με το τυχόν κλασματικό του μέρος.

Το Απολυτήριο Γυμνασίου εκδίδεται από τη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησε ο μαθητής και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο φέρει την υπογραφή του διευθυντή ως υπευθύνου ενώ συνυπογράφουν ο υποδιευθυντής και τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων που αποτελούν τα όργανα διοίκησης της οικείας σχολικής μονάδας. Το Απολυτήριο Γυμνασίου συντάσσεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του εκάστοτε έτους αποφοίτησης, με βάσει τις κείμενες διατάξεις που έχουν καθολική ισχύ για όλα τα Γυμνάσια της επικράτειας. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τις εξής δυνατότητες:

 1. Να εγγραφούν στο Γενικό Λύκειο
 2. Να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Λύκειο
 3. Να εγγραφούν στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ)
 4. Να εγγραφούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)
 5. Να ενταχθούν χωρίς ειδίκευση στην αγορά εργασίας.
Διαβάστηκε 479 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα