Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020 01:05

Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

 

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας»
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Δ1ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2020
 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
Δ/νση : Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού - Περιγιάλι, ΚΑΒΑΛΑΣ
 
 
Για τις ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας μπορούν να ενημερωθούν ΟΙ υποψήφιοι από το πρόγραμμα που ακολουθεί.


ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   ΑΓΟΡΙΩΝ
 
 
1)      Δρόμος 400μ.
2)      Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται ηκαλύτερη,
3)      Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερηκαι
4)      Κολύμβηση 50 μ.ελεύθερο.
 
 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
 
 
1)      Δρόμος 200μ.
2)      Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται ηκαλύτερη,
3)      Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη, και
4)      Κολύμβηση 50 μ.ελεύθερο.
 
 
Διεύθυνση διεξαγωγής αγωνισμάτων για τον Στίβο :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» - Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Καβάλα-Περιγιάλι, ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση διεξαγωγής της Κολύμβησης :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ -Περιγιάλι, ΚΑΒΑΛΑΣ
 
 
 
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :
 
1.      δύο (02) μικρές πρόσφατες, όμοιεςφωτογραφίες.
2.      Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
3.      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
4.      Βεβαίωση οπτικήςοξύτητας


5.      Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση. Στην ακτινογραφία πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από το γνωματεύοντα ιατρό.
6.      Καρδιογράφημα με σχετικήγνωμάτευση.
7.      Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου yux COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και τωνεξεταζόμενων.
 
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για C0VID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» https;//gga. gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.
 
Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
 
 
Η ημερομηνία εξέτασης των πρακτικών δοκιμασιών τωνυποψηφίωνκαθορίζεται κατά τη διάρκεια κατάθεσης των δικαιολογητικών με βάση το επισυναπτόμενοπρόγραμμα.
Οιυποψήφιοι/εςσεεξαιρετικέςπεριπτώσεις(συμμετοχήστιςπανελλαδικέςεξετάσειςτων
ειδικών μαθημάτων) μπορούν να προσέλθουν για την υγειονομική εξέταση και την
κατάθεση    των    απαραίτητων    δικαιολογητικών   σε    άλλη   ημερομηνία    εκτός    των
προγραμματισμένων.


Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0). Ο υποψήφιοςβαθμολογείταιμόνοανέχειλάβειμέροςσεένα(1)τουλάχιστοναγώνισμα.Ο
υποψήφιος που δε λαιιβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τη
διαδικασία επιλογής νια τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Οι αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για αίτηση, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.
Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α'), όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουντη δυνατότηταη δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.
 
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένοαγώνισμα.
 
 
   
Προσοχή
 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για την αποφυγή συνωστισμού,   προκειμένου   να   μπορέσουν   να   εξυπηρετηθούν   καλύτερα.   Αν, ωστόσο,
ορισμένοι   υποψήφιοι   στα   αγωνίσματα   Στίβου   δεν μπορούν   να   λάβουν   μέρος στην
προγραμματισμένη   ημερομηνία εξέτασης τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα,


ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής μια άλλη ημέρα, εκτός από τις ημερομηνίες που θα εξεταστούν στα άθλημα της Κολύμβησης. Οι υποψήφιοι στην Κολύμβηση δεν μπορούν να εξεταστούν άλλη
μέρα εκτός από την Παρασκευή 03-07-2020 και την Πέμπτη 09.07.2020.
Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της υγειονομικής Επιστημονικής
ΕπιτροπήςτηςΓενικήςΓραμματείαςΑθλητισμούηδιενέργειατωναγωνισμάτωνγιατην
εισαγωγήσταΤΕΦΑΑακαδ.Έτους2020-2021θαδιεξαχθείμεγνώμονατηδιασφάλισητης
δημόσιας υγείας λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για την ασφάλεια τωνσυμμετεχόντων
και των εξεταζομένων λόγω του covid -19 .
 
 
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
1.               - Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επιστήσουν την προσοχή   των υποψηφίων για τις ώρες προσέλευσής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα τωνεξετάσεων.
2.               - Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προωθήσουν την εγκύκλιο αυτή αμέσως στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
3.               - Απαγορεύεται η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή η δεν είναιυποψήφιοι.
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 
 
Οι υποψήφιοι των νησιωτικών περιοχών έχουν τη δυνατότητα (λόγω μετακίνησης) να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες που θα επιλέξουν να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες με βάση το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών, την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία, OL υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Φυσική Αγωγή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας-Εθνικής Αντίστασης 20 - στον 5° όροφο- Γραφ 543. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2513 503543.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2020 ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2513 503543
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ &
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού –Περιγιάλι -
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 
 
Αμερ. Ερυθρού Σταυρού – Περιγιάλι - ΚΑΒΑΛΑ
ΚΟΛΥMBΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Περιγιάλι Καβάλας
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΦΑΙΡΑ – ΜΗΚΟΣ – ΔΡΟΜΟΣ
(Αγόρια – Κορίτσια)
09:00 – 13:00
 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(Αγόρια – κορίτσια)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2020
07:30 – 09:00
Α -Μ
 
ΤΡΙΤΗ 30.06.2020
07:30 – 09:00
Ν - Ω
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2020
07:30 – 09:00
Α -Μ
 
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2020
07:30 – 09:00
Ν - Ω
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2020
07:30 – 09:00
 
09:00 Α - Ω
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2020
07:30 – 09:00
Α -Μ
 
ΤΡΙΤΗ 07.07.2020
07:30 – 09:00
Ν - Ω
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2020
07:30 – 09:00
Α - Ω
 
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2020
07:30 – 09:00
 
09:00 Α - Ω
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2020
07:30 – 09:00
Α – ΩΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
 
Διαβάστηκε 531 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα