Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020 01:04

Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-21

 

ΘΕΜΑ: «Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-21».
 
Σας αποστέλλουμε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-21 της Διεύθυνσής μας, με την επισήμανση ότι είναι απαραίτητη η ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των Λυκείων της κάθε περιφέρειας.
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΤΑΔΙΟΣΠΑΤΩΝ«Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»(ΔιαδόχουΚων/νουπροέκτασηΛ.Σπάτων&Γ.Κατσούλη, Σπάτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β)τοδελτίοεξεταζομένουαπότοΛύκειότουςόπουαναγράφεταιοκωδικόςαριθμόςτουυποψηφίου.Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας,έγγραφο
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας
δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και
στ)ΙατρικήΒεβαίωσημεσφραγίδακαιυπογραφήτουιατρούοοποίοςέχειπραγματοποιήσειτηνκλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
Οιιατρικέςεξετάσειςισχύουνγιαέξι(6)μήνεςαπότηνημερομηνίαέκδοσήςτους,εκτόςαπότηνΙατρική Βεβαίωση για covid-19, η οποία πρέπει να είναιπρόσφατη.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η Υγειονομική εξέταση θα πραγματοποιείται μόνο στο Δημοτικό ΣτάδιοΣπάτων«Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,όλεςτιςημέρεςσύμφωναμετοπρόγραμμα.Επισημαίνεταιότιλόγω τωνσυνθηκώνπουισχύουνφέτοςεξαιτίαςτουCovid-19,θατηρηθείαυστηράτοπρόγραμμα,πληντων περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου, των υποψηφίων που συμμετέχουνστιςεξετάσειςειδικώνμαθημάτωναπό1έωςκαι13Ιουλίουκαθώςκαιάλλωνεξαιρετικών και έκτακτωνπεριπτώσεων.
Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποστέλλεται στο σχολείο τους. Στη συνέχεια δηλώνουν στη Γραμματεία 3 από τα 4 αγωνίσματα:
ΑΓΟΡΙΑ:
ü  Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6Kg)
ü  Άλμα σεμήκος
ü  Δρόμος 400μέτρων
ü  Κολύμβηση 50 μέτραελεύθερο
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ü  Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4Kg)
ü  Άλμα σεμήκος
ü  Δρόμος 200μέτρων
ü  Κολύμβηση 50 μέτραελεύθερο
 
Η δήλωση αυτή είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της Πρακτικής
Δοκιμασίας υποψηφίων.
Κατόπιν οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τις ιατρικές βεβαιώσεις   στους ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μέρος στις Πρακτικέςδοκιμασίες.
Τέλος, θα παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου,   το οποίο θα διατηρούν σεάριστη
κατάσταση και θα το έχουν πάντα μαζί τους, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, κάθε φοράπου θα
αγωνίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών στα επιλεγμένα αθλήματα.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1.    Σας επισημαίνουμε ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 και υπάρχουν τα ατομικά τους στοιχεία στηβάση


δεδομένων του «ΕΠΑΦΟΥ», καθώς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση έτους 2020.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,χωρίςνέαεξέταση,δενέχουντηνδυνατότηταήδικαίωμαναεξεταστούνξανάστιςπρακτικές δοκιμασίες για ταΤ.Ε.Φ.Α.Α.
2.  Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μίαεπιτροπές.
3.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναιυποψήφιοι.
4.   Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των συστάσεων των μελών τηςεπιτροπής.
5.   Κανένας υποψήφιος δεν λαμβάνει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες αν δεν κριθεί ικανός από την Υγειονομικήεπιτροπή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ "Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων & Γ.Κατσούλη, Σπάτα)
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
29/6/2020
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Α-Λ
ΤΡΙΤΗ
30/6/2020
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Μ-Ω
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
1/7/2020
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3/7/2020
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
6/7/2020
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8/7/2020
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
2/7/2020
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3/7/2020
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ
7/7/2020
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8/7/2020
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
9/7/2020
ΩΡΑ
08:00-9.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400μ. & 200 μ.
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/7/2020
ΩΡΑ
08:00-9.00
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
             
Διαβάστηκε 344 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα