Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 11:44

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών: Θέλησαν να τελειώσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Θα το πετύχουν;;

 

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών
Θέλησαν να τελειώσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Θα το πετύχουν;;
Πιθανόν να αναρωτηθεί κάποιος: Μα το θέμα περί της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι λήξαν γιατί επανέρχεσαι;
Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα, έχει πολύ περισσότερες πτυχές από αυτές που αναδείχθηκαν την 3η Ιανουαρίου. Για το λόγο αυτό επανέρχομαι και το αναπτύσσω με μια πιο ψυχρή ματιά και αναδεικνύω σημεία που δημιουργούν ερωτηματικά και απορίες και δείχνουν πολλά μα πάρα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 10:00 αναρτήθηκε προς διαβούλευση, στην ιστότοποhttp://www.opengov.gr/minreform/?p=2113, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» . Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Στις 3 Ιανουαρίου 2019 η ΑΔΕΔΥ εξέδωσε δελτίο τύπου,http://adedy.gr/perirismosdikaiwmatwnisotimiasypsymboyliwn/?fbclid=IwAR0o3AeEpMaBoU-fdV73U3QJQwv_mTKU2ZwO8c0Z3j_uDml6xCQye28P8lY, με θέμα
«Όχι στον περιορισμό των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων»
Το δελτίο τύπο της ΑΔΕΔΥ ασχολήθηκε με το άρθρο 30 του παρόντος νομοσχεδίου που τροποποιεί το άρθρο 162 του Ν. 3528/2017.
Το άρθρο 30 όπως υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη διαβούλευση (5 Ιανουαρίου 2019).
Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρου 162 ν. 3528/2007 (Α’ 26)
Το άρθρο 162 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 162 Λειτουργία των Συμβουλίων
1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί, λόγοι.
3.Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο πρόεδρος.
4. Οι γνώμες και οι αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης, κατά την οποία διατυπώθηκε η γνώμη ή λήφθηκε η απόφαση. Μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων-αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.
5. Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους.
Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
6. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού. Στο ΕΙ.Σ.Ε.Π., στα Σ.Ε.Π. και στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, εισηγητές ορίζονται με απόφαση του Πρόεδρου Μέλη του.
7. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.»
Πολύ απλά το νομοσχέδιο ορίζει ότι:
Μία απόφαση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με 4-1 ,όπου ο μόνος διαφωνών θα είναι ο πρόεδρος ,δεν θα ισχύει!!!
Μετά το θόρυβο που υπήρξε το υπουργείο διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε δελτίο τύπου,http://www.minadmin.gov.gr/?p=33678, στις 4 Ιανουαρίου 2019 που μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του». Έχει διαγραφεί η τελευταία πρόταση.
Στο κείμενο όμως της διαβούλευσης δεν έχει διαγραφεί η τελευταία πρόταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση.
Μερικές επισημάνσεις επί του νομοσχεδίου.
Προφανώς δεν πρόκειται για κάτι που γράφηκε εκ παραδρομής.
Είναι δεδομένο ότι αυτοί που το πρότειναν γνώριζαν πολύ καλά το τι πρότειναν.
Δηλαδή θεωρούσαν τον πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως αλάνθαστο, ως Καίσαρα, ως Θεό επί γης που η άποψή του δε χωρά αμφισβήτηση.
Η διαφορετική άποψη από εκείνη του προέδρου εξοβελίζεται ακόμη και εάν είναι πλειοψηφούσα!!!
Γιατί άραγε;
Πόσες φορές ακούσαμε, ατελείωτη επιχειρηματολογία, από την παρούσα κυβερνητική πολιτική ελίτ, όσο ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης για την απλή αναλογική διότι με τον τρόπο αυτό ανόθευτα θα εκπροσωπούνταν όλες οι τάσεις στη βουλή; Κατά αναλογία η διαφορετική άποψη, που αν είναι μειοψηφούσα δεν υπάρχει θέμα, μα να είναι και πλειοψηφούσα, από εκείνη του προέδρου, και να ακυρώνεται επειδή είναι αντίθετη στην άποψη του προέδρου; Πόσο δημοκρατικά είναι άραγε αυτά;
Και τώρα που είναι κυβέρνηση νομοθετούν αντίθετα στην ελεύθερη έκφραση άποψης των αιρετών και μάλιστα την ετσιθελική επικράτηση της άποψης του διορισμένου από αυτούς προέδρου των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ε, τότε τι τα θέλουμε τα υπηρεσιακά συμβούλια; Και γιατί πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών; Μήπως άλλα αποτελέσματα περίμεναν και άλλα προέκυψαν οπότε ο έλεγχος των υπηρεσιακών συμβουλίων πραγματοποιείται με άλλον τρόπο;
Προκαλεί εντύπωση το δελτίο τύπου του Υπουργείου διοικητικής Ανασυγκρότησης:
Δεν αναφέρεται επί της ουσίας του θέματος, αλλά «πετά την μπάλα στην εξέδρα» λέγοντας ότι παραλείφθηκε η τελευταία πρόταση.
Δε δέχεται ότι έκανε λάθος
Δε ζητά συγγνώμη
Άρα στην ουσία θεωρεί ότι «μας πιάσανε».
Αλήθεια το Υπουργείο διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να απαντήσει δημόσια αν η τελευταία πρόταση ήταν ατυχής, ήταν εκ παραδρομής και να δεσμευθεί ότι δεν θα προσπαθήσει να την εισάγει σε άλλο άσχετο νομοσχέδιο;
Και είναι δυνατόν στη συγγραφή νόμων να υπάρχουν τόσο χονδροειδή λάθη ή τόσο αντιδημοκρατικά άρθρα από δημοκρατικές κυβερνήσεις;
Δεν πιστεύει κανείς μα κανείς ότι το παρόν άρθρο δεν ψιλοκοσκινίστηκε από τους συμβούλους της υπουργού.
Κανείς μα κανείς δεν πιστεύει ότι αυτοσχεδίασε η υπουργός για τη συγγραφή του άρθρου αυτού, χωρίς να δεχθεί προτάσεις, συμβουλές ή παροτρύνσεις .
Κανείς μα κανείς δεν πιστεύει ότι σκοπός δεν ήταν ο έλεγχος ακόμη και των υπηρεσιακών συμβουλίων
Κανείς μα κανείς δεν πιστεύει ότι δεν θέλησαν να ακυρώσουν την έκφραση γνώμης των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της άποψης των αιρετών.
Κανείς μα κανείς δεν πιστεύει ότι δε θέλησαν λάθρα να ακυρώσουν αυτό που οι ίδιοι προ δύο ετών με πείσμα και με πειθώ προσπαθούσαν να νομοθετήσουν. Γίνομαι πιο σαφής:
Δημοσίευση:3 Φεβρουαρίου 2017
ΣΥΝΕΚ
"Θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων πραγματικά ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία, με την εκλογή και τρίτου αιρετού. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία."
Υπάρχει άραγε κάποια εξήγηση για αυτό;
Μην μου πει κάποιος ότι οι συνδικαλιστές των ΣΥΝΕΚ δε γνώριζαν για τη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου; Μα αυτοί δεν είναι που βρίσκονται στα πολιτικά γραφεία των υπουργών; Οι ίδιοι οι συνδικαλιστές των ΣΥΝΕΚ δε διάβασαν τα παρόν άρθρο; Δεν το κατάλαβαν ή τους άρεσε διότι θα ήλεγχαν τα υπηρεσιακά συμβούλια και θα προέκριναν ότι ήθελαν όπως ήθελαν;
Και υπάρχουν άλλες δύο προτάσεις, στο άρθρο 30 το παραπάνω νομοσχεδίου, που επίσης έχουν μεγάλη σημασία.
Πόσο δημοκρατικό και συνταγματικό είναι και αυτό που αναγράφει η παρακάτω πρόταση του ίδιου άρθρου;
«Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.»
Γιατί δεν επιτρέπεται; Πώς προκρίνεται αυτό;
Και συνεχίζει να μας εκπλήσσει η πολιτικά διορισμένη προϊσταμένη του παρόντος υπουργείου με την εξής πρόταση:
«Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.»
Γιατί; Όταν έχω διαφορετική άποψη έστω και αν είμαι μειοψηφών δεν μπορώ να διατηρήσω την άποψή μου;
Πλήρως αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές οι παρούσες προτάσεις.
Οι πολιτικοί πώς ακριβώς κινούνται εντός του ναού της Δημοκρατίας εντός της Βουλής; Οι μειοψηφούντες ως προς την άποψή τους προσχωρούν στις επικρατέστερες;
Διαβάστηκε 561 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα