Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Κυριακή, 01 Μαρτίου 2020 01:38

Τοποθέτηση Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών Παπαχρήστου Βασιλείου στη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2020 - Επί του πίνακα Α και Γ Κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας.

 

Τοποθέτηση Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών Παπαχρήστου Βασιλείου στη συνεδρίαση
της 28ης Φεβρουαρίου 2020
Επί του πίνακα Α και Γ Κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας.
Ερωτήματα που έθεσα στη διοίκηση.
1.           Το πρώτο ερώτημα που έθεσα είναι εάν η διοίκηση προέβη σε έλεγχο της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων των πινάκων Α όπως αυτό προσδιορίζεται από την εγκύκλιο 23866/Ε2/18-02-2020 με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2020 από περιοχή σε περιοχή»

 

«Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν - αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ.»
Η απάντηση που έλαβα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων και ότι ο μοναδικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση αναφέρεται μόνο στο προσωπικό δηλαδή πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε κάθε σχολική μονάδα ανά ειδικότητα και ποιο το υποχρεωτικό τους ωράριο.
2.           Στη συνέχεια ζήτησα να ενημερωθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο για τον τρόπο συμπλήρωσης των πινάκων Β και Γ.
 
Η απάντηση που έλαβα είναι ότι οι ώρες που προκύπτουν ανά ειδικότητα στους πίνακες Β και πίνακα Γ αποτελούν αλγεβρικό άθροισμα των κενών και των πλεονασμάτων ανά ειδικότητα των σχολικών μονάδων ανά μονάδα σχολείων, πίνακες Β, και της ΔΔΕ Σερρών συνολικά πίνακας Γ.
3.           Το τρίτο σημείο που ζήτησα να διευκρινιστεί αναφερόταν στον έλεγχο του επιμερισμού των ωρών που αντιστοιχούν στις κοινές ειδικότητες. Δηλαδή όταν υπάρχουν κοινές ειδικότητες που έχουν πρώτη ανάθεση το ίδιο μάθημα εάν έχει υπάρξει έλεγχος για την ισοκατανομή αυτών.
 
Η απάντηση που έλαβα είναι ότι δεν έχει υπάρξει έλεγχος και η διοίκηση αποδέχθηκε ότι δηλώθηκε από τα σχολεία.
4.           Τέταρτο σημείο που επεσήμανα ήταν σχετικό με το εάν στους πίνακες Α έχουν υπολογιστεί ι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2019 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
 
Η απάντηση που έλαβα είναι ότι η διοίκηση προέβη σε έλεγχο επ’ αυτού του θέματος.
5.           Ρώτησα εάν στους πίνακες Α έχουν ληφθεί υπόψη και ώρες που αντιστοιχούν στην μαθητεία.
Μου απάντησε η διοίκηση ότι δεν έχουν προσμετρηθεί ώρες μαθητείας.
 
6.           Έκτο σημείο στο οποίο αναφέρθηκα είναι εάν έχουν προσμετρηθεί οι ώρες της ερευνητικής εργασίας καθώς και οι ώρες των μαθημάτων επιλογής τόσο στα ΓΕΛ όσο και στα ΕΠΑΛ.
 
Η διοίκηση μου απάντησε ότι έχουν προσμετρηθεί οι ώρες της ερευνητικής εργασίας αλλά δεν προσμετρήθηκαν οι ώρες της των μαθημάτων επιλογής.
 
 
Η τοποθέτησή μου επί της διαδικασίας και της συμπλήρωσης των πινάκων Β και Γ.
 
Επισημάνσεις επί των πινάκων.
Προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αρνητική εντύπωση:
η αποστολή από το υπουργείο της εγκυκλίου 23866/Ε2/18-02-2020με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2020 από περιοχή σε περιοχή»
και η εντολή αυτού προς τις ΔΔΕ
για τη συμπλήρωση των πινάκων Α, Β και Γ
ενώ η υπουργός δημόσια ανακοίνωσε και επισήμως ανέπτυξε ακροθιγώς τις απόψεις της στο υπουργικό συμβούλιο για τα νέα προγράμματα σπουδών και το νέο τρόπος εισαγωγής των μαθητών/τριων στην γθμια εκπαίδευση.
Δηλαδή εντελλόμεθα να συμπληρώσουμε πίνακες για να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις με πρόγραμμα σπουδών που θα καταργηθεί.
Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τον πίνακα Γ ο οποίος συμπληρώνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 23866/Ε2/18-02-2020 με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2020 από περιοχή σε περιοχή»
«Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.»
που σε λίγο θα αποτελούν παρελθόν.
Πιθανότατα οι ανακοινωθείσες μεταθέσεις με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών δε θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μας μονάδων
ή κάποιοι εξ αυτών να μη συμπληρώνουν το ωράριό τους
ή να μην υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθεί οργανική θέση σε σχολικές μονάδες.
                Επομένως προβαίνουμε στη συμπλήρωση του πίνακα Γ, δίχως να μας εγγυάται κανείς ότι οι μεταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι αξιόπιστες, με βάση τα πραγματικά δεδομένα που θα υφίστανται όταν οι μετατιθέμενοι θα υποβάλλουν αίτηση για να τοποθετηθούν.
Η εγκύκλιος 23866/Ε2/18-02-2020/με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2020 από περιοχή σε περιοχή»
Μεταξύ των άλλων αναφέρει:
«Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει»
Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε πειθαρχικό έλεγχο για όλους όσοι εμπλέκονται στη συμπλήρωση των πινάκων Α, Β και Γ αλλά και σε αυτόν που τους υπογράφει.
Με απειλητικό ύφος απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους για τη συμπλήρωση των πινάκων ενώ με βάση αυτά που ανέπτυξα δεν υπάρχει δυνατότητα για να υπάρξει ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος επί των δηλωθέντων στοιχείων.
Στο προοίμιο της εγκυκλίου 23866/Ε2/18-02-2020/με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2020 από περιοχή σε περιοχή» αναγράφεται:
«Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’), ώστε να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του έτους 2019, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες»
Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010 αναφέρει τα εξής:
«4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.»
Ερωτώ λοιπόν είναι κλειδωμένα τα τμήματα για την επόμενη σχολική χρονιά;
Και πώς είναι δυνατόν άραγε να οριστικοποιηθούν τούτη τη χρονική στιγμή τα τμήματα όταν οι μετεγγραφές των μαθητών από τα Γενικά Λύκεια στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται μέχρι και τα Χριστούγεννα;
Πώς είναι δυνατόν να είναι οριστικοποιημένα τα τμήματα όταν οι μαθητές μπορούν να αλλάζουν ομάδα προσανατολισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τη Β λυκείου και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου για τη Γ Λυκείου;
Η απάντηση είναι όχι. Η εγκύκλιος όμως ζητά να βασιστούμε στην παραπάνω παράγραφο για να δηλωθούν ορθά τα τμήματα ανά σχολική μονάδα για να συμπληρωθούν ορθά οι πίνακες και το πιο τραγικό ότι ελέγχεται πειθαρχικά αυτός που δε συμπληρώνει σωστά τους πίνακες.
Πώς θα συμπληρωθούν άραγε σωστά οι πίνακες αυτοί; Ποιος ενδιαφέρεται για το ορθό;
Μόνον διά το φαίνεστε. Δυστυχώς.
Εντός μικρού χρονικού διαστήματος εντέλλονται οι πάντες, που ελέγχονται πειθαρχικά, να διευθετήσουν ορθά κάτι που εξ αρχής, εκ της δημιουργίας του είναι στρεβλό.
Εκ των πραγμάτων ο πίνακας Γ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και επομένως και οι πίνακες Α που έχουν αποσταλεί από τις σχολικές μονάδες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όχι εξαιτίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων αλλά λόγω της ασάφειας που εκ των πραγμάτων υπάρχει για την λειτουργία των σχολικών μονάδων την επόμενη σχολική χρονιά.
Όταν θα κληθούμε να προβούμε στις υπηρεσιακές μεταβολές (βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις) πρέπει να ζητήσουμε εκ νέου όλα τα στοιχεία επικαιροποιημένα με βάση τον αριθμό μαθητών ανά τάξη γενικής παιδείας, ανά ομάδα προσανατολισμού, ανά τομέα, ανά ειδικότητας. Είναι επίσης γνωστό ότι για να έχουμε σαφή εικόνα για τον αριθμό των μαθητών στις ομάδες προσανατολισμού, στις ξένες γλώσσες πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες δηλώσεις των κηδεμόνων τους.
Ενώ στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010 αναφέρεται
«5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3.»
Στον πίνακα Γ όμως εδώ και μια πενταετία η στήλη εκτίμηση ΠΥΣΔΕ έχει καταργηθεί.
Ενώ έχει προστεθεί η στήλη «ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ» όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010
«7…. Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης- όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 5»
Δύο μέτρα και δύο σταθμά!!!
 
Επί του πίνακα Γ:
Καταψηφίζω τον πίνακα Γ διότι:
1.   Προκύπτει από λογιστικής φύσεως υπολογισμό των ωρών σε κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα. Δεν λαμβάνει υπόψη του, καθόλου το γεωγραφικό ανάγλυφο του νομού μας όπως και κάθε άλλου νομού. Αποσκοπεί στον μηδενικό αριθμό μεταθέσεων.
2.   Εδώ και τέσσερα χρόνια έχει παραληφθεί η στήλη με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ». Επομένως πουθενά δεν θα αποτυπωθεί στον πίνακα Γ αλλά και στα καταχωρημένα στοιχεία στο σύστημα στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ. Πώς πρακτικά εφαρμόζεται η φράση της εγκυκλίου «ύστερα απ ό γνώμη του ΠΥΣΔΕ» καθώς και του νόμου 3848/2010;
Διαβάστηκε 389 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα