Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάιος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
"Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους"
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Λαμία, 22-24 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου

"Τοπική Ιστορία & Εκπαίδευση"

     Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης), η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μ.Π.Σ. Δημόσια Ιστορία), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης) συνδιοργανώνουν το 1ο τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης με θέμα: "Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση:αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους".
Σκοπός του Συνεδρίου

     Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας ως εξαιρετική πηγή γνώσης, ικανή να διευρύνει τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου δημιουργώντας μια διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με την τοπική Ιστορία συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό στάσεων και αξιών μέσα από τη βιωματική μάθηση, την εξερεύνηση και το παιχνίδι. Οι εναλλακτικές αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι και δράσεις χρησιμεύουν ως οδηγός αναβάθμισης αφενός της παιδαγωγικής λειτουργίας των σχολικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφετέρου της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος, το οποίο αντιμετωπίζεται μέσα από μια πιο φρέσκια και διερευνητική ματιά. 
  Φιλοδοξία του Συνεδρίου αυτού είναι να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο και τεκμηριωμένο παιδαγωγικά πλαίσιο για τη δημιουργική ένταξη της μελέτης της Τοπικής Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο και να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικού με τη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη.
 
 
    Αντικείμενα του Συνεδρίου
   Η πρότασή μας αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του 21ου αιώνα σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη σύνθεση Παιδείας και Πολιτισμού και προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. Τα αντικείμενα του Συνεδρίου μας είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρουσίαση πρωτότυπων και καινοτόμων εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της (Τοπικής) Ιστορίας ή σε ημιτυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης (δημιουργικές εργασίες, projects, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.) και περιελάμβαναν επισκέψεις σε μουσεία, τόπους ιστορικής μνήμης, γεωτόπους, χώρους πολιτισμικής αναφοράς κ.α.
2. Η επίδειξη καλών διδακτικών πρακτικών και συγκεκριμένα:
·         εξοικείωσης των μαθητών/τριών με μεθοδολογικά εργαλεία σπουδής της Τοπικής Ιστορίας (μελέτη αρχειακού υλικού, αναζήτηση πολλαπλών πηγών, καταγραφή προφορικών μαρτυριών, διασταύρωση στοιχείων) με κίνητρο τη βαθύτερη γνώση του τόπου τους για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος
·         αξιοποίησης της ψηφιακής Τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στο πλαίσιο του σχολείου με στόχο την καλλιέργεια πολλαπλών μορφών γνώσης, στάσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
3. Η ανάδειξη των πολυδιάστατων όψεων της τοπικής Ιστορίας ως ιστορίας των απλών ανθρώπων και των καθημερινών όψεων της ζωής (λ.χ. ιστορία των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της τοπικής καλλιτεχνικής - πολιτιστικής παράδοσης) και ως καθρέπτη της εθνικής ιστορίας και μέσου κατανόησης, νοηματοδότησης, ανασύνθεσης, επαναπροσδιορισμού των μεγάλων εθνικών γεγονότων.
4. Προτάσεις βιωματικών εργαστηρίων τα οποία θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 Κατά συνέπεια, οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν τρία διακριτά μέρη: 
Α) Εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων επί του θεωρητικού πλαισίου της Τοπικής Ιστορίας και της διδασκαλίας της
Β) Πρωτότυπες και καινοτόμες εργασίες εκπαιδευτικών που έχουν ήδη υλοποιηθεί (εισηγήσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
Γ) Βιωματικά εργαστήρια
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποβαλλόμενες εισηγήσεις
1) Να συνδέονται με τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ αλλά και να αποτελούν πρωτότυπες δράσεις με διάρκεια.
2) Να προσεγγίζουν τη σχολική γνώση μέσα από διερευνητικές,  βιωματικές, εναλλακτικές δράσεις και διαδρομές, ανοίγοντας το σχολείο στην τοπική κοινωνία και ευνοώντας την ερευνητική διάθεση και την κριτική στάση έναντι των ζητημάτων της.
3) Οι εκπαιδευτικές δράσεις απαραιτήτως θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί ώστε στην παρουσίαση να συμπεριληφθούν τα φύλλα εργασίας, το υλικό που αξιοποιήθηκε, το τελικό προϊόν που προέκυψε και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Ο συνδυασμός τους με εκπαιδευτικές επισκέψεις και ο διαχωρισμός σε φάσεις αλληλένδετων δραστηριοτήτων (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη) κρίνεται απαραίτητος.  
4) Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο της Περιφέρειας όπου ανήκει το σχολείο π.χ. εργασία σχολείου της Περιφέρειας Στερεάς με εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου δεν  θα γίνει αποδεκτή.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων:    
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Λήξη υποβολής περιλήψεων:
Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Ενημέρωση αποδοχής περίληψης:  
έως τις 21 Ιουλίου 2019
Λήξη υποβολής κειμένου εισήγησης για τα πρακτικά:
31/8/2019
Διεξαγωγή Συνεδρίου:
22-24 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  • Τοπική Ιστορία - Λαογραφία - Εθνογραφία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Η Τοπική Ιστορία στην ελληνική Εκπαίδευση (σχέδια δράσης και διδακτικές πρακτικές)
  • Αξιοποίηση ιστορικών πηγών (δείτε αναλυτικά εδώ)
  • Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Τοπική Ιστορία
  • Τοπική Ιστορία - Μουσειακή Αγωγή: δυνατότητες και προοπτικές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η περίληψη, η οποία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εισήγησης εντός 300 λέξεων το πολύ.  Θα συνοδεύεται από τρεις λέξεις-κλειδιά. Το κείμενο της περίληψης και οι λέξεις-κλειδιά θα έχουν μέγεθος χαρακτήρων 10, με γραμματοσειρά Times New Roman, με πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο. Η κρίση των περιλήψεων θα γίνει με τυφλό σύστημα από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Σημείωση: Τα πρακτικά και του παρόντος Συνεδρίου και του προηγουμένου (Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής & Εκπ/σης, Θήβα 2017) θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/new/και θα διαθέτουν αριθμό ISBN.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Δεν ψιχάλισε την Κυριακή. Σας έφτυσαν, κ. Τσίπρα!Είναι, από μια άποψη, άκρως διασκεδαστικό να ακούει και να διαβάζει κανείς αυτές τις πρώτες μετεκλογικές ημέρες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και… «ενσωματωμένους» δήθεν εμβριθείς αναλυτές από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής εκθείαζαν τη «μεγάλη πολιτική στόφα» του Αλέξη Τσίπρα, να προσπαθούν τώρα να βρουν έναν ή περισσότερους αποδιοπομπαίους τράγους για να τους φορτώσουν την ευθύνη για τη συντριβή στις ευρωκάλπες.

 
Ψάχνουν, με άλλα λόγια, θύματα ούτως ώστε να μείνει στο απυρόβλητο ο… «άχαστος» αρχηγός και να μη γίνει ούτε τώρα αντιληπτός ο σανός με τον οποίο τάιζαν επί τέσσερα και πλέον χρόνια το ακροατήριό τους, επιμένοντας, κόντρα στην πραγματικότητα, να αρνούνται την αλήθεια των αριθμών που έδειχναν ότι ο κ. Τσίπρας είχε χάσει προ πολλού την έξωθεν καλή μαρτυρία που είχε όσο ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά και τον πρώτο καιρό της διακυβέρνησής του όταν επιδίδονταν σε λεονταρισμούς δήθεν αντίστασης προς τους δανειστές.


Από τις αρχές του 2016, οπότε εξελέγη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που υποσκέλιζε τον εν ενεργεία πρωθυπουργό στο ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για να αναλάβει το αξίωμα. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ νωρίτερα. Ούτε με τον Κώστα Καραμανλή, που δεν ξεπέρασε ποτέ τον Κώστα Σημίτη. Ούτε με τον Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν σταθερά πίσω από τον Καραμανλή, ακόμη και όταν τον κέρδισε με 10 μονάδες. Ούτε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεωρείτο καταλληλότερος του κ. Τσίπρα μέχρι τη στιγμή που ηττήθηκε στην αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2015.

 
Κατά έναν παράδοξο τρόπο και σε πείσμα της αριθμητικής πραγματικότητας, η οποία μέχρις ενός χρονικού σημείου αποτυπωνόταν και στον φιλοκυβερνητικό Τύπο (η Αυγή και η Εφημερίδα Συντακτών δημοσίευαν τακτικά έρευνες, αλλά σταμάτησαν να το κάνουν αφότου όλα τα ευρήματα ήταν αρνητικά για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), η περιρέουσα ατμόσφαιρα που εντέχνως δημιουργούνταν ήταν ότι «ο Αλέξης Τσίπρας “τον έχει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Μέχρι που αποδείχθηκε το αντίθετο όταν άνοιξε η κάλπη της περασμένης Κυριακής και έγιναν καταγέλαστοι οι πολυποίκιλοι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που αναμασούσαν όσα περιλαμβανόταν στα διαβόητα non paper των υπογείων του Μαξίμου.

Οι ίδιοι, λοιπόν, οι οποίοι έλεγαν και έγραφαν συνεχώς και ακαταπαύστως ότι «ο πρωθυπουργός παίρνει πάνω του το παιχνίδι», ότι «κλείνει την ψαλίδα» και δεν «χάνει από τον Μητσοτάκη», εμφανίζονται πλέον ως να έχουν απωθήσει πλήρως από τη μνήμη τους τους δοξαστικούς ύμνους που ανέπεμπαν μέχρι χθες για τις ικανότητες του «ηγέτη». Και, αντ΄ αυτού, επιτίθενται στην «αυλή του Μαξίμου», στους «μηχανισμούς της Κουμουνδούρου», στον «αψύ» Παύλο Πολλάκη, στους «μουσαφίρηδες» παλαιοΠΑΣΟΚους που έπιασαν τα πόστα, στον Χριστόφορο Βερναρδάκη και στις εταιρίες που έδιναν λανθασμένη εικόνα για τις πραγματικές διαθέσεις της κοινής γνώμης.

 
Από που και έως που, όμως, είναι μόνος υπεύθυνος ο Βερναρδάκης για τη λανθασμένη εικόνα του κ. Τσίπρα; Δεν θα μείνουμε μόνον στο προφανές ερώτημα «ποιος διόρισε υφυπουργό τον Βερναρδάκη;», αλλά θα πάμε και ένα βήμα παραπάνω: Άλλα κανάλια πληροφόρησης δεν είχε ο πρωθυπουργός; Του έκρυβαν την πραγματικότητα; Ή απέστρεφε ο ίδιος το πρόσωπό του από την αληθινή εικόνα για να μη χαλάσει τις αυταπάτες του;

Το «Θέμα» την περασμένη Κυριακή κατέγραψε 21 διαφορετικές δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν και είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο δίμηνο. Ο μέσος όρος της διαφοράς ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ που προέκυπτε από τις μετρήσεις αυτές, που έγιναν από εννέα διαφορετικές εταιρίες, ήταν 7,5 μονάδες. Και με απλή αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου, εύκολα κατέληγε κανείς στο συμπέρασμα ότι το γαλάζιο προβάδισμα προσέγγιζε το 9%.

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε το πρωί του Σαββάτου. Άραγε, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής που άρχισαν να βγαίνουν τα στοιχεία από τα exit polls, δεν πέρασε κανένα φύλο στο Μέγαρο Μαξίμου για να προϊδεαστούν για την επερχόμενη ψυχρολουσία; Είναι δυνατόν να μη τα έβλεπε αυτά ο κ. Τσίπρας και, αντιθέτως, να πίστευε τα fake news που διακινούσε ο Ευάγγελος Αντώναρος ή τις «δημοσκοπήσεις των πρεσβειών» που ονειρευόταν το στέλεχος της Κουμουνδούρου που ακούει στο όνομα Σκορίνης;

Ας μην αυταπατώμεθα κι εμείς, όμως. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά, ακόμη και μέσα στη φαινομενική πολυπλοκότητά τους. Τώρα, εξάλλου, διαθέτουμε απτά στοιχεία για να τεκμηριώσουμε όλα όσα υποστηρίζαμε τα τελευταία χρόνια για τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν εισέφερε τίποτε καινούργιο στην πολιτική ζωή της χώρας. Εκτός από το περισσό θράσος που τον χαρακτηρίζει και το οποίο αξιοποίησε στο έπακρο.

 
Θα περάσει στην ιστορία ως ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός που πέτυχε αυτό το ρεκόρ για συγκυριακούς και μόνον λόγους: διατηρήθηκε στην εξουσία με ασύλληπτους εκμαυλισμούς και με πρωτοφανείς παλαιοκομματικές μεθοδεύσεις που μπροστά τους ωχριά η Αποστασία του 1965. Όλα αυτά τα χρόνια μηρύκαζε συνθήματα του παρελθόντος που ήταν σε ευθεία αντίθεση με την κυβερνητική πρακτική, αλλά και την προσωπική συμπεριφορά, που ακολουθούσε.

Διατυμπάνιζε ότι εκπροσωπούσε «την Ελλάδα των πολλών», ενώ είναι ο άνθρωπος που κατήργησε το ΕΚΑΣ. Αναπαρήγαγε συμπεριφορές καταδικασμένες στη συλλογική μνήμη, υβρίζοντας –απευθείας ή δια του… Πολάκη- σκαιότατα τους αντιπάλους του και όποιον άλλον ο ίδιος και η παρέα του κατέτασσαν σε αυτή την κατηγορία. Προσέβαλε χωρίς αιδώ τους Έλληνες, μοιράζοντάς τους προεκλογικά φιλοδωρήματα, καθώς δεν διέθετε ούτε την ιστορική γνώση, ούτε τη συναισθηματική νοημοσύνη, για να αντιληφθεί την έκταση και τις συνέπειες της προσβολής.

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα (για τα οποία αποφεύγουν να μιλούν όσοι πιστεύουν ότι έτσι προσφέρουν υπηρεσίες προστασίας στην εξουσία), αποδοκιμάστηκαν ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του. Αντί, λοιπόν, να τα ρίχνουν στον Βερναρδάκη ή στον Μπίστη, στον Σκουρλέτη ή στον Ραγκούση, στη Σβίγκου ή στην Τασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία –πιστή στο… δόγμα ΣΥΡΙΖΑ- «δεν βλέπει ήττα», ας πάρει κάποιος την ευθύνη και ας του πει αφτιασίδωτη την αλήθεια που περικλείεται σε ένδεκα λέξεις: Κύριε Τσίπρα, δεν ψιχάλισε την περασμένη Κυριακή. Οι πολίτες σας έφτυσαν!
Κατηγορία Πολιτική

 

Σεμνά και ταπεινά…
Το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου αποτέλεσε έκπληξη μεγάλων διαστάσεων δρομολογώντας πολιτικές εξελίξεις οι οποίες πιθανόν δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Η αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη πλέον δεν αφορά το εύρος της διαφοράς μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αφού, ενδεχομένως, θα οδηγήσει σε αμφισβήτηση της μέχρι πρότινος αδιαφιλονίκητης κυριαρχίας του τελευταίου στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Αναμφισβήτητα το πολιτικό γεγονός που υπήρξε καθοριστικό για την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ήταν η υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Το επιβεβαιώνει η καταλυτική κυριαρχία της Ν.Δ. σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, αλλά παράλληλα η συρρίκνωση του Ποταμιού (υπερψήφισε την συμφωνία), η εξαφάνιση των ΑΝ.ΕΛ. (δεν ανέτρεψαν την κυβέρνηση την Άνοιξη του 2018 όταν μπορούσαν) και η ανάδυση της «Ελληνικής Λύσης».

 

Όμως πέρα από το «Μακεδονικό», το οποίο με την έναρξή του, τον Ιανουάριο του 2018, και την έκτοτε εξέλιξή του μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας τον Μάιο, φαίνεται ότι οριστικοποίησε την πρωτιά της Ν.Δ. μια σειρά από άλλα γεγονότα και συμπεριφορές καθόρισαν το εύρος της διαφοράς. Ενώ η συμφωνία των Πρεσπών, βρήκε υποστηρικτές σε όλο το εκλογικό φάσμα –έστω και αν δεν ψήφισαν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μετρίασαν τις επιπτώσεις από την υπογραφή της- η οίηση και ο «προοδευτικός τσαμπουκάς» υπήρξαν οι καταλυτικοί παράγοντες που δημιούργησαν μια απροσδόκητη προοπτική επιστροφής στην πολιτική «αφετηρία». Στην ουσία αυτό που διακυβεύεται πλέον στην εκλογική αναμέτρηση του Ιουλίου είναι η κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Όχι ότι υπάρχει η πιθανότητα να εκμηδενιστεί ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΚΙΝ.ΑΛ. αλλά μια ενδεχόμενη νέα σημαντική μείωση των ποσοστών του πρώτου θα δημιουργήσει καινούργια δυναμική αποσυσπείρωσης στις τάξεις του.
Η αίσθηση του «ακατάβλητου» που -μετά την εκλογική απογείωση- ενδυναμώθηκε από την υπερπήδηση εμποδίων όπως η ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος με την υπογραφή του 3ου μνημονίου, η έξοδος από την «κηδεμονία» των θεσμών, η «επίλυση» του Μακεδονικού και τέλος ο -συνακόλουθος με την συμπεριφορά του «καλού παιδιού»- εναγκαλισμός από τις ηγεσίες Ευρώπης και Αμερικής του «μεταλλαγμένου αντάρτη», δημιούργησε υπερβάλλουσα αλαζονεία η οποία οδήγησε σε μοιραία λάθη.
Η κάλυψη της αμετροεπούς συμπεριφοράς που ξεδιπλώθηκε από στελέχη με ακραίο εκφραστή της τον «σύντεκνο Παύλο», η «ξεκούραση» στο κότερο της «συνεργάτιδας;;; Κατερίνας», η ανοχή και το ντάντεμα στους «συντρόφους» -με τα επαναστατικά τσιτάτα και την φασιστική συμπεριφορά- του Ρουβίκωνα, η γκετοποίηση συνοικιών της πρωτεύουσας υπό το «άγρυπνο» βλέμμα –από απόσταση ασφαλείας!!!- της πολιτείας, η ύποπτη εύνοια απέναντι στον «σύντροφο Λουκά», υπήρξαν μερικοί μόνο από τους παράγοντες που τα «κοινωνικά μερίσματα» δεν στάθηκαν όσο αποδοτικά ανέμενε το επιτελείο της Κουμουνδούρου.
Το «σεμνά και ταπεινά» -συμπληρωμένο για να ταιριάζει στην Αριστερά με το «αγωνιστικά»- σύνθημα αλλά και προσωπικός κανόνας ζωής ενός πρώην πρωθυπουργού, δεν υιοθετήθηκε από τον κύριο Τσίπρα. Οι εποχές που η αλαζονεία του παλιού ΠΑ.ΣΟ.Κ. έμενε ατιμώρητη εκλογικά έχει παρέλθει. Ήταν άλλη η κοινωνία και άλλοι οι πρωταγωνιστές. Τώρα ο κανόνας επιβεβαιώθηκε. Μετά την ύβρη ακολούθησε η νέμεση.
Αντώνης Αντωνάκος 30/5/2019
Κατηγορία Άρθρα & Απόψεις

 
 

Το επώνυμο του εκπτώτου Βασιλιά Κωνσταντίνου είναι: Χριστιανός. Το κακόηχο «Γλύξμπουρκ» που προσπαθούν να του επισυνάψουν είναι τοπωνύμιο και ουδεμία σχέση δεν έχει με το επώνυμο της Βασιλικής οικογενείας. Το χρησιμοποιούν όμως εκτενώς ώστε να παγιωθεί στην συνείδηση του λαού ως πραγματικό.

 

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με την σειρά, από την στιγμή που παντρεύεται ο Έλληνας πρίγκιπας Ιωάννης Χριστιανός την κόρη του Βασιλιά της Δανίας, Μαρία. Αυτό έγινε στα μέσα του 15ου αιώνος. Ο Ιωάννης, έχει το επώνυμο «Χριστιανός» από το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας του και μετά, σύμφωνα με πάπυρο που είχε μαζί του στον οποίο ήταν γραμμένη η καταγωγή του. Το πρώτο του επώνυμο ήταν άλλο.

Από τον Ιωάννη Χριστιανό δημιουργήθηκε η Βασιλική δυναστεία των Χριστιανών η οποία βασίλευσε μέχρι το 1947. Η δυναστεία, με τις ελληνικές ρίζες, των Χριστιανών πρόσφερε πάρα πολλά στην Δανία, η οποία άλλοτε αποτελούσε ένα Βασίλειο μαζί με την Νορβηγία και Σουηδία. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία αξιοσύνης της δυναστείας αυτής. Όπως για παράδειγμα, το ανώτατο σε αξία χρυσό νόμισμα της Δανίας ονομαζόταν «Χριστιανό». Επίσης, οι Βασιλείς αυτοί έκτισαν και αρκετές πόλεις που έχουν ως πρώτο συνθετικό την λέξη “Christian”, όπως π.χ. Christianfeld, Christianople, κ.λ.π. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το Όσλο. Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας, που παλιά ήταν ένα μικρό χωριό και είχε καεί το 1624, το ξαναέκτισε στην περιοχή στην οποία ευρίσκεται σήμερα, ο Χριστιανός Δ΄ και ονομαζόταν Χριστιανία (Christiania), προς τιμήν του κτήτορά του Χριστιανού Δ΄.

__2

 

Στην Ελλάδα τώρα. Μετά την έξωση του Βασιλιά Όθωνα το 1862, οι τρείς (3) εγγυήτριες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) πρότειναν για νέο Βασιλιά της Ελλάδος τον Γεώργιο Χριστιανό, γιό του Βασιλιά της Δανίας Χριστιανού Θ΄. Τότε, η Β’ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων στην Αθήνα ενέκρινε, με ψήφισμα, τον Γεώργιο Χριστιανό ως νέο Βασιλιά της Ελλάδος με το όνομα Γεώργιος Α΄. Το ψήφισμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες την 1η Απριλίου 1863, είχε ως εξής:

«Ἡ ἐν Ἀθήναις Β΄ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις.

 

»Ψηφίζει.

»Α΄. Ἀναγορεύει παμψηφεί τόν πρίγκηπα τῆς Δανίας Γεώργιον Χριστιανόν Γουλιέλμον, δευτερότοκον υἱόν τοῦ πρίγκηπος Χριστιανοῦ, συνταγματικόν βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ὑπό τό ὄνομα Γεώργιος Α΄. Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων.

»Β’. Οἱ νόμιμοι διάδοχοι αὐτοῦ θέλουσι πρεσβεύει τό ἀνατολικόν ὀρθόδοξον δόγμα.

»Γ΄. Τριμελής ἐπιτροπή ἐκλεχθησομένη ὑπό τῆς Συνελεύσεως θέλει μεταβῆ εἰς Κοπεγχάγην καί προσφέρει ἐν ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους τό στέμμα.»

__3

Η Β’ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων είχε προκύψει μετά από εκλογές που έγιναν στις 24-27 Νοεμβρίου 1862 με εκλογικό νόμο της Προσωρινής Κυβέρνησης του Δ. Βούλγαρη. Η Συνέλευση απαρτιζόταν από 327 πληρεξουσίους, 288 από την ελεύθερη Ελλάδα και 39 από την σκλαβωμένη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πως εμφανίζεται όμως το «Γλύξμπουργκ»; Το «Γλύξμπουργκ» είναι τοπωνύμιο και αυτό είναι γνωστό. Ας δούμε πως προέκυψε ως «επώνυμο». Στην βιογραφία τοῦ Βασιλιά της Δανίας Φρειδερίκου Ζ΄ διαβάζουμε για τον πρίγκιπα Χριστιανό Θ΄, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ήταν ο πατέρας του βασιλιά της Ελλάδος Γεωργίου Χριστιανού, ότι κατάγεται από το Γλύξμπουργκ. Στο κείμενο χρησιμοποιείται η πρόθεση «εκ». Αυτό δηλώνει τόπο καταγωγής και όχι επώνυμο. Δηλαδή, ο Χριστιανός κατάγεται από το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Γλύξμπουργκ. Αλλά η προπαγάνδα θέλει να κόψει τις ρίζες της καταγωγής της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας και επέλεξε να χρησιμοποιήσει την τελευταία λέξη του τοπωνυμίου ως επώνυμο, διότι κάτι πολύ σοβαρό υπάρχει πίσω από το ζήτημα αυτό.

Παρακάτω και στο ίδιο κείμενο, που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 1863, διαβάζουμε ότι υπήρχε τίτλος «Δούκας Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Γλύξμπουργκ». Δηλαδή ήταν κάποιος είχε τον τίτλο του Δουκός σε κάποιον τόπο. Άρα το «Γλύξμπουργκ», κακώς χρησιμοποιείται ως επώνυμο.

__4Μετά τον Γεώργιο Α’, όλοι οι Βασιλείς προέρχονται απ΄ ευθείας από τον προπάτορά τους Γεώργιο Α΄, τον Γεώργιο Χριστιανό έως τον τωρινό Κωνσταντίνο. Είναι όλοι της ίδιας οικογενείας. Επομένως κατ’ ανάγκη όλοι διατηρούν το ίδιο επώνυμο και ως εκ τούτου και το επώνυμο του Κωνσταντίνου είναι: Χριστιανός.

Ο Γεώργιος Χριστιανός, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ πλέον, έκανε και μία ουσιαστική αλλαγή, σε σχέση με τον Όθωνα, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα. Κατόρθωσε και άλλαξε τον τίτλο από «Βασιλεύς της Ελλάδος» που είχε ο Όθων, σε «Βασιλεύς των Ελλήνων». Επιπλέον, επέβαλε στις ξένες χώρες να μην χρησιμοποιούσαν πλέον τις λέξεις “Grèce” ή “Grecs” («Ελλάς» ή «Έλληνες» στα γαλλικά, στην γλώσσα της τότε διπλωματίας), αλλά τις λέξεις “Ηellènes” (Έλληνες) και κατ’ επέκταση “Hellas”. Ο Βασιλιάς Όθων ήταν Βασιλεύς της Ελλάδος. Δηλαδή σε όλη την έκταση της Ελλάδος, στο κράτος Ελλάς. Ενώ ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ ήταν βασιλιάς των απανταχού Ελλήνων. Η διαφορά είναι εμφανής.

__5

 

 

Πολύ σημαντικό είναι και το ότι ο παππούς του εκπτώτου Βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος Α΄, είχε τον τίτλο «Δούκας της Σπάρτης» για 45 χρόνια, μέχρι την στέψη του. Ο τίτλος τοῦ δόθηκε μόλις γεννήθηκε, με Βασιλικό Διάταγμα το οποίο επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή κατά την Συνεδρίαση ΝΓ’, στις 17 Σεπτεμβρίου 1868. Υπέγραφε και ως «Δούξ της Σπάρτης» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους ως Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού. Όταν μπήκε ως ελευθερωτής στην Θεσσαλονίκη στις 26 (Αγίου Δημητρίου) Οκτωβρίου 1912 έστειλε το τηλεγράφημα με αριθμό 765/Α’/1939 στον Διοικητή του Βουλγαρικού Στρατού με το οποίο τον πληροφορούσε ότι μπήκε και κατέχει την Θεσσαλονίκη και ότι ο Τουρκικός Στρατός έχει παραδοθεί. Στο τηλεγράφημα αυτό υπογράφει ως «Ο Γενικός Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού Κωνσταντίνος Διάδοχος, Δούξ της Σπάρτης».

__6

 

Γιατί όμως Δούκας της Σπάρτης και όχι Δούκας κάποιας άλλης πόλεως ή περιοχής της Ελλάδος; Διότι ο Μυστράς είναι στην Σπάρτη. Αυτός ήταν ο λόγος που είχε τον τίτλο «Δούκας της Σπάρτης». Θα πουν αμέσως οι περισσότεροι ότι ήθελαν οι Βασιλείς να σφετερισθούν την δόξα των Παλαιολόγων, διότι οι Παλαιολόγοι κατήγοντο από τον Μυστρά. Όχι. Δεν το έκαναν γι αυτό. Το έκαναν διότι το πρώτο επώνυμο του πρίγκιπα Ιωάννη που μπήκε στον Βασιλικό Οίκο της Δανίας, πριν από το «Χριστιανός», ήταν «Παλαιολόγος».

Ο Δανός ερευνητής Κ. Laghorn κατάστρωσε, ύστερα από πολύπλευρη μελέτη, να συντάξει γενεαλογικό πίνακα, τον οποίο μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα ο καθηγητής της Λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Στέφανος Α. Κουμανούδης, που δίδαξε την ελληνική γλώσσα στον Γεώργιο Α’. Πίνακας, μετάφραση, στοιχεία και σημειώσεις του Δανού ερευνητού περιήλθαν αργότερα στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, που τα δημοσίευσε στο φερώνυμο Δελτίο της. Σύμφωνα με τον πίνακα του Laghorn μακρινός γενάρχης του Γεωργίου Α’ ήταν ο αυτοκράτορας Μιχαήλ (1263-1283), της δυναστείας των Παλαιολόγων.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Επίθεση στην κυβέρνηση για τη συνέχιση της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, παρά τις καταγγελίες των αιρετών στο Συμβούλιο Επιλογής, έκανε ο αν. τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ επισημαίνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει επιλογές «ημετέρων», τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό».

«Έχουμε κατ’ επανάληψη καταγγείλει τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, που έχει ως στόχο την πλήρη κομματικοποίηση της παιδαγωγικής καθοδήγησης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η Κυβέρνηση αδιαφορεί για τους Έλληνες του εξωτερικού και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της Ομογένειας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Χρήστος Κέλλας.
 
Σύμφωνα με τον ίδιο τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εξωτερικού καταγγέλλουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας πως «αρνούνται να τη νομιμοποιήσουν, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαφάνειας, νομιμότητας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης, παρά μόνο πολιτικές σκοπιμότητες».

«Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η υπό προθεσμία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες αντίθετες στην ηθική και πολιτική τάξη. Το Υπουργείο Παιδείας και, κατ’ επέκταση, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών έχουν χάσει εκ των πραγμάτων τη δημοκρατική και πολιτική νομιμοποίηση να λαμβάνουν αποφάσεις, που δεν είναι τρέχουσας φύσεως, ούτε έχουν επείγοντα χαρακτήρα», καταλήγει.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ στα δημόσια σχολεία της μειονότητας των Πομάκων
Στα πλαίσια εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας σε εκδήλωση στην πόλη της Ξάνθης περιόδευσα στα δυσπρόσιτα δημόσια σχολεία στα Πομακοχώρια.
Επισκέφτηκα και συζήτησα με τους Διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων του Γυμνασίου της Σμίνθης, του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου της Γλαύκης.
Στις συζητήσεις αυτές μου παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές, των δύσκολα από πλευράς προσβασιμότητας αυτών σχολείων, τα παρακάτω ζητήματα:

 

Μετά την μείωση των μορίων διαβίωσης των σχολείων αυτών από 8 σε 5 («μόρια που έχουν σχολεία κοντά στη Θεσσαλονίκη», όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά οι συνάδελφοι!), θα παρουσιαστεί το φαινόμενο να υπάρξει πρόβλημα στελέχωσης. Τα αυξημένα μόρια διαβίωσης (απολύτως δικαιολογημένα λόγω του δύσβατου, ορεινού όγκου του νομού της Ξάνθης) αποτελούσαν κίνητρο για πάρα πολλούς συναδέλφους που στελέχωναν τα σχολεία αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την περσινή και αδικαιολόγητη, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μείωση αυτών των μορίων θα παρουσιαστεί το φαινόμενο της υποστελέχωσης και μη κάλυψης των κενών που θα εμφανιστούν από την επόμενη χρονιά. «Η μείωση αυτή αποτελεί μεγάλο αντικίνητρο» όπως μου δήλωσαν χαρακτηριστικά.
Μου ανέφεραν ακόμη την αναγκαστική (για συμπλήρωση ωραρίου) μετακίνηση πάρα πολλών συναδέλφων αυτών των δυσπρόσιτων σχολείων χωρίς καμία αποζημίωση αλλά και ασφάλιση. Ιδίως τους χειμερινούς μήνες οι μετακινήσεις αυτές είναι από δύσκολες έως αδύνατες! «Πρέπει να γίνει κάτι» μου είπαν χαρακτηριστικά πριν να «θρηνήσουμε θύματα» όπως συνέβη σε άλλες περιοχές της χώρας κατά τη μετακίνηση από το ένα σχολείο στο άλλο!
Ένα μεγάλο πρόβλημα που μου παρουσίασαν επίσης οι συνάδελφοι είναι η μειωμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας από τους μαθητές που έρχονται από τα Δημοτικά. Οι συνάδελφοι δυσκολεύονται να διδάξουν ακόμα και μαθήματα που έχουν λίγη θεωρία (όπως τα Μαθηματικά ή η Χημεία) εξαιτίας αυτής της ελλιπής γνώσης των Ελληνικών. Προτείνουν να υπάρξει μία ενίσχυση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία των χωριών αυτών.
Στην τοποθέτησή μου αναφέρθηκα στα πλείστα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές που αγγίζουν και τις δικές τους περιπτώσεις όπως: μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε πάνω από 2 σχολεία σε ποσοστό 40%, εγκλωβισμό χιλιάδων συναδέλφων στις εσχατιές της χώρας λόγω των μη μόνιμων διορισμών, των μηδενικών μεταθέσεων και αποσπάσεων, κ.α.
Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι οι καθηγητές είναι οι μοναδικοί δημόσιοι υπάλληλοι που:
-       σε μεγάλο ποσοστό έχουν από 2 μέχρι 5 διαφορετικές έδρες υπηρεσίας (μετακινούνται σε μέχρι 5 σχολεία εβδομαδιαίως!),
-       συντηρούν 2 και 3 σπίτια λόγω του μεγάλου μέσω όρου ηλικίας (50 χρόνια για τους μόνιμους και 40 για τους αναπληρωτές!),
-       διορίζονται & υπηρετούν μακριά από τη μόνιμη κατοικίας τους για πάρα πολλά χρόνια εξαιτίας των μη μόνιμων διορισμών από το 2010.
Έγινε ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους συναδέλφους, οι οποίοι εξέφρασαν και την ικανοποίηση τους για την παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στα δύσκολα, από πλευράς μετακίνησης, σχολεία του ορεινού όγκου της Ξάνθης. Σε αυτά τα δημόσια Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ, γίνεται τέτοιο σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο που αντανακλάται στις μεγάλες επιτυχίες των μαθητών τους στα Πανεπιστήμια αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση αυτών στην τοπική κοινωνία.
Έφυγα από τα σχολεία αυτά πλήρης εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων για την όσο το δυνατόν καλύτερη και ουσιαστικότερη στήριξη των δημόσιων σχολείων της μειονότητας των Πομάκων της Ξάνθης.
Το μεσημέρι της ίδια μέρας παραχώρησα συνέντευξη τύπου στα Γραφεία της ΕΛΜΕ Ξάνθης μαζί με την Πρόεδρό της Μαρία Λουκοπούλου, στα τοπικά κανάλια και εφημερίδες, μεταφέροντάς τους τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις των καθηγητών με τους οποίους είχα συνομιλήσει προηγουμένως.
Τις επισκέψεις σε αυτά τα σχολεία τις έκανα συνοδεία του Αντιπροέδρου της ΕΛΜΕ Ξάνθης Χρίστου Ιωαννίδη και του Οργανωτικού Γραμματέα της ΕΛΜΕ Σπύρου Ιμαμίδη. 
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
«Εφοδο» έκαναν πριν από λίγη ώρα γύρω στους τριάντα φοιτητές, στην αίθουσα συνεδριάσεων της συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο κτίριο της Πρυτανείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι φοιτητές διέκοψαν τη συνεδρίαση που ήταν σε εξέλιξη και ζητούν από τα μέλη της Συγκλήτου να λάβουν απόφαση, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των φοιτητών στις συνεδριάσεις του οργάνου.

Οπως καταγγέλλουν στο thestival μέλη της Συγκλήτου, οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές απαγορεύουν στους καθηγητές να αποχωρήσουν από την αίθουσα συνεδριάσεων εάν δεν λάβουν την συγκεκριμένη απόφαση.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, οι φοιτητές αναφέρουν ότι σκοπός τους δεν ήταν η διακοπή της συνεδρίασης, αλλά η συμμετοχή τους σε αυτήν προκειμένου να εκφράσουν πάγια αιτήματά τους, όπως η ενημέρωση τους για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδριάσεων και η δυνατότητα να παρεμβαίνουν, θίγοντας σημαντικά κατά τους ίδιους ζητήματα.

Όπως είπε ένας από τους φοιτητές που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, με το που ανέβηκαν επάνω, άνδρες της ασφάλειας του Πανεπιστημίου προσπάθησαν να κλείσουν την πόρτα που οδηγεί στην αίθουσα της Συγκλήτου, με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή να δημιουργηθεί κάποια ένταση, χωρίς ωστόσο να ασκηθεί βία. Ζητούν μάλιστα από τον Πρύτανη, να καλέσει πίσω τα μέλη της Συγκλήτου ώστε να αρχίσει η συνεδρίαση και να μπορέσουν να εκφράσουν τα αιτήματα τους.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα