Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Οκτώβριος 2018 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 10:33

Kατατακτήριες εξετάσεις 2018-19

 
Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επισυναπτόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19 κατατίθενται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση μας (Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια, 157 84 Αθήνα).
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10, 12 και 14 Δεκεμβρίου 2018.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
     
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο ή απλή φωτοτυπία με επίδειξη του πρωτοτύπου). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
     
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019 πατώντας εδώ.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται: α) τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 β) τα εξεταζόμενα μαθήματα, γ) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και τα προτεινόμενα συγγράμματα, δ) η κατάταξη των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων σε εξάμηνο σπουδών, ε) ο ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των εξεταζόμενων μαθημάτων, στ) οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  • Δομές Δεδομένων
  • Διακριτά Μαθηματικά
 
 
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Γενικά περί υπολογιστών και προγραμματισμού υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Η δομή του υπολογιστή. Η πληροφορία στον υπολογιστή.  Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Απαιτήσεις από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού. Εκτελέσιμα προγράμματα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. Παραδείγματα απλών προγραμμάτων στην C. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και παραστάσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή προγράμματος, συναρτήσεις και εξωτερικές μεταβλητές.  Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών. Αναδρομή. Διευθύνσεις θέσεων μνήμης, δείκτες και πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής εντολών. Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές (λίστες, δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και δημιουργία νέων ονομάτων τύπων. Είσοδος και έξοδος.  Χειρισμός αρχείων.  Προεπεξεργαστής της C και μακροεντολές.  Αλγόριθμοι ταξινόμησης πινάκων και αναζήτησης σε πίνακες.
 
Σύγγραμμα: Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (κωδ. Eudoxus; 13956),  Συγγραφείς: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. 2η/2008,  Εκδόσεις: Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εισαγωγή. Η έννοια του αφηρημένου τύπου δεδομένων (ΑΤΔ). Οι ΑΤΔ Πίνακας, Δομή, Σύνολο. Στοίβες, Αναδρομή, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, (δυαδικά δένδρα, δυαδικά δέντρα αναζήτησης). Γράφοι (υλοποίηση, αλγόριθμοι). Εφαρμογές.
Σύγγραμμα: Δομές Δεδομένων με C (κωδ. Eudoxus; 68403021), Συγγραφέας: Ν. Μισυρλής 3η/2008, Εκδόσεις: Εταιρεία Αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
https://eclass.uoa.gr/courses/F112/
 
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σύνολα (πεπερασμένα, άπειρα, μη αριθμήσιμα), Επαγωγή, Διμελείς Σχέσεις, Συναρτήσεις, Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού, Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Δημιουργία Μεταθέσεων και Συνδυασμών, Διακριτή Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Ανεξάρτητα Γεγονότα, Θεώρημα Bayes, Αριθμητικές Συναρτήσεις, Ασυμπτωτική Συμπεριφορά, Γραφήματα, Μονοπάτια Euler / Hamilton, Δένδρα, Δένδρα με ρίζα.
Σύγγραμμα: Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (κωδ.  Eudoxus: 41954922), Συγγραφέας:  K. H. Rosen,  7η/2014, Εκδόσεις: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά τις συνεδριάσεις της στις 20.4.2015 και 17.12.2014 αποφάσισε σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαθημάτων από φοιτητές που είτε μετεγγράφονται έχοντας ήδη  φοιτήσει σε άλλα Τμήματα είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων σχολών τα εξής:
 
Μέγιστος αριθμός αναγνωριζόμενων μαθημάτων 10
Αναγνωριζόμενα μαθήματα αποκλειστικά του Τμήματος και όχι ελεύθερα (μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα).
Ορισμός ενός συντελεστή αντιστοίχισης για κάθε μάθημα. Αν ο συντελεστής ισούται με το 1, το μάθημα αναγνωρίζεται με τον ίδιο βαθμό.
Αν ο συντελεστής < 1, και ο βαθμός πολλαπλασιαζόμενος προκύπτει <5 p="">
Οι διδάσκοντες όρισαν τον συντελεστή του κάθε μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Τμήματος των οποίων ζητήθηκε η αναγνώριση, μετά από σύγκριση με αυτήν των αντίστοιχων μαθημάτων των Τμημάτων προέλευσης.
Αναγνώριση  μαθημάτων  από ΣΤΥΑ και ΤΕΙ δεν γίνεται γενικά
 
 
  ΦΕΚ 3185_2013 128.27 KB
  ΦΕΚ 1329B_2015 Συμπληρωματικές κατατάξεις 138.64 KB
  Αντιστοίχιση μαθημάτων (ενδεικτικός πίνακας) (τελ. ενημέρωση 10/11/15) 329.71 KB
  Αίτηση 2018-19 27.5 KB
  Aπόφαση Συνέλευσης Τμήματος 2018-19 699.5 KB
  YLH_KATATAKTHRIWN_2018-19.doc 44 KB


http://www.di.uoa.gr/undergraduate/katataktiries
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

               
Τι αναφέρει το άρθρο 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007):
Άρθρο 59 – Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.

 

Τι αναφέρει η παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164):

«Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.»

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Αναλυτικά όλες οι προτεινόμενες αλλαγές στο μάθημα Ιστορίας από τη Γ' Δημοτικού έως το Λύκειο  - Τι «κόβεται» και τι μπαίνει στην ύλη
Σημαντικές αλλαγές στο μάθημα Ιστορίας από το Δημοτικό έως το Λύκειο προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Οικογενειακή και τοπική ιστορία του μαθητή στη Δ’ Δημοτικού αντί για τα γεγονότα στην αρχαία Ελλάδα και σαρωτική αλλαγή στην Ιστορία της Α’ Λυκείου προς τη σύγχρονη Ιστορία που φθάνει μέχρι τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και την εισβολή στο Ιράκ, το τζιχάντ και το Ολοκαύτωμα, τον συνδικαλισμό και τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι κάποιες από τις αλλαγές που προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας από τη Γ’ Δημοτικού έως και την Α’ Λυκείου. 

Στις ριζικές αλλαγές στην ιστορία που προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιλαμβάνονται συνδυασμός της ελληνικής μυθολογίας με μύθους άλλων λαών ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσφυγικό στοιχείο.

Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τη Γ’ Δημοτικού και θα αγγίξουν και την ύλη της Α’ Λυκείου, όπου οι μαθητές πλέον θα διδάσκονται γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής Ιστορίας, όπως είναι ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας και οι επιχειρήσεις για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Μεταξύ των προτάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι η διδασκαλία του Ψυχρού Πολέμου και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, παραμερίζοντας κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, αλλά και της Μυθολογίας.

Προτείνεται επίσης ο περιορισμός της αναλυτικής παρουσίασης της Επανάστασης του 1821, παρότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν κεφάλαια από τον 15ο αιώνα έως και τη σύγχρονη εποχή. Στην ενότητα, όμως, για την Ελληνική Επανάσταση η διδασκαλία στρέφεται σε βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, όπως ο εκσυγχρονισμός και η εκβιομηχάνιση και λιγότερο στους πρωταγωνιστές της Απελευθέρωσης.
Οπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γεράσιμος Κουζέλης το πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να το δώσει στη δημοσιότητα. Στόχος πάντως του υπουργείου είναι η Ιστορία να “ζωντανέψει” στα μάτια των μαθητών μέσω αναπαραστάσεων που θα οδηγούν τον μαθητή να σκέφτεται και να χρησιμοποιεί την κριτική σκέψη. Φιλοδοξία του υπουργείου είναι τα σχολικά βιβλία να φτάνουν ως τον 21ο αιώνα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο κεφάλαιο θα είναι η παγκοσμιοποίηση. Παράλληλα θα χρησιμοποιούνται Θεματικοί Φάκελλοι με πληροφορίες από τη χούντα των συνταγματαρχών έως τον εμφύλιο πόλεμο και το το Τείχος του Βερολίνου.

Οι θεματικοί φάκελοι θα επιτρέπουν τη μελέτη των ιστορικών ζητημάτων σε βάθος και από αυτούς θα επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί τα θέματα διδασκαλίας. Μία ομάδα πανεπιστημιακών μεταξύ των οποίων ο Πολυμέρης Βόγλης και ο Γιώργος Κόκκινος ξεκίνησαν επί υπουργίας Νίκου Φίλη την αλλαγή του μαθήματος με στόχο μεταξύ άλλων την πάταξη της παπαγαλίας.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, βασικές θέσεις του πορίσματος αποτελούν:

Προτείνεται αύξηση κατά μία ώρα στη διδασκαλία Ιστορίας σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (πλην της Γ’ Γυμνασίου), καθώς όπως αναφέρει το πόρισμα «οι δύο ώρες διδασκαλία δεν επαρκούν».

Τέλος στην επανάληψη ιστορικών κύκλων, ειδικότερα η αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη εποχή, η οποία, όπως σημειώνεται, διδάσκεται τρεις φορές, μία στο Δημοτικό, μία στο Γυμνάσιο και μία στο Λύκειο.

Περιορισμός ιστορικών γεγονότων που αφορούν την πολιτική ιστορία που εστιάζει σε πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική δράση των μεγάλων προσωπικοτήτων.

Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, ιστορία της τέχνης.

Σύνδεση της διδασκαλίας με επίσκεψη σε μουσεία, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι αλλαγές ανά βαθμίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνουν: Η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρείται στις τέσσερις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκεται η Ιστορία παρατηρείται στη Δ’ τάξη.

Οι μαθητές έως και σήμερα διδάσκονται από την αρχαία ελληνική Ιστορία, άνοδο της Ρώμης, Γεωμετρική Εποχή, Περσικούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο, όλα τα παραπάνω βάσει της πρότασης του ΙΕΠ απουσιάζουν πλήρως από αυτή την τάξη. Στη θέση τους μπαίνει η διδασκαλία της οικογενειακής, προφορικής, τοπικής ιστορίας που συνδέεται με το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών. Οι μαθητές στην Ε’ τάξη, ξεκινούν από την προϊστορία και διδάσκονται μέχρι και την οθωμανική κατάκτηση.

Σύμφωνα με την πρόταση για την Α’ Λυκείου, στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται η διδασκαλία για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, την παγκοσμιοποίηση, τη διεύρυνση της ΕΕ, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και την εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας. Παράλληλα θα γίνονται αναφορές στις νέες συγκρούσεις, τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, τον πόλεμο στον Κόλπο, τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό, ενώ η διδασκαλία θα αφορά και σε θέματα όπως ο ΟΗΕ και οι αλλαγές στην ενημέρωση.

Στην Γ΄δημοτικού προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσει µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές,στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών.

Προτεινόμενες αλλαγές για τους μαθητές Δημοτικού

Οι κυριότερες από τις αλλαγές που προτείνονται στο μάθημα της Ιστορίας είναι:
■ Για την Α’ Λυκείου: Σήμερα διδάσκεται η περίοδος του αρχαίου κόσμου, που καλύπτει τη χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού. Τώρα προτείνεται η συνολικότερη αναμόρφωση της διδακτέας ύλης που θα καλύπτει πλέον την περίοδο από το 1880 ως σήμερα.

■ Για τη Γ’ Δημοτικού: Σήμερα διδάσκονται βασικά στοιχεία από την ελληνική µυθολογία (η δηµιουργία του κόσµου, η Τιτανοµαχία, οι θεοί και οι θεές του Ολύµπου, ο Προµηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, οι Αθλοι του Ηρακλή, ο Θησέας, η Αργοναυτική εκστρατεία και ο Τρωικός πόλεµος). Προτείνεται πλέον η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσεις µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές, στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών.

■ Για τη Δ’ Δημοτικού: Σήμερα διδάσκεται η Αρχαία Ελληνική Ιστορία από τη Γεωµετρική Εποχή ως την άνοδο της Ρώµης (η Αθηναϊκή Δηµοκρατία, η Αθήνα και η Σπάρτη, οι Περσικοί πόλεµοι, ο Πελοποννησιακός πόλεµος, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή, τα έργα στην Ακρόπολη, η άνοδος της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος και η κατάκτηση της Ανατολής). Το ΙΕΠ προτείνει τη διδασκαλία της οικογενειακής, της προφορικής και της τοπικής Ιστορίας, όπως επίσης και των στοιχείων της θεµατικής Ιστορίας.

■ Για την Ε’ Δημοτικού: Σήμερα οι μαθητές διδάσκονται την άνοδο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και τις σχέσεις των Ρωμαίων µε τους Ελληνες, τη µετάβαση από τη Ρωµαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Κωνσταντινούπολη και την ιστορία του βυζαντινού κράτους και την Αλωση. Η καινούρια πρόταση είναι να διδαχθούν την ιστορική εξέλιξη από την Προϊστορία έως την οθωµανική κατάκτηση. Λόγω του µεγάλου χρονικού εύρους της περιόδου, όμως, το μάθημα θα εστιάζει στις σηµαντικές κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές που συντελούνται στο πέρασµα των αιώνων και λιγότερο στην εξέταση συγκεκριµένων προσώπων ή γεγονότων.

■ Για τη ΣΤ’ Δημοτικού: Η σημερινή διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους (Αναγέννηση, Ανακαλύψεις, Διαφωτισµός, οι Δάσκαλοι του Γένους, Επανάσταση του 1821). Πλέον προτείνεται η ιστορική εξέλιξη από τον 15ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή, με έµφαση στις σηµαντικές τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές και λιγότερο στην εξέταση συγκεκριµένων προσώπων ή γεγονότων, µε την εξαίρεση της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και των δύο Παγκοσµίων Πολέµων.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Σελίδα 57 από 57

Εκπαιδευτικά Νέα