Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2022 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τα σχολεία τους χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά και σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 87916/Ε2/20-07-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (110Α΄), ισχύουν τα κάτωθι:
1.        Όλοι οι εκπαιδευτικοί που χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολείο, επειδή αυτό χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους, ανεξάρτητα από το αν θα παραμείνουν με διετή θητεία σε αυτό. Αν δεν τοποθετηθούν σε σχολείο της ίδιας (ή όμορης) ομάδας παραμένουν ως υπεράριθμοι και το/α επόμενο/α έτος/η, μέχρι να αρθεί η υπεραριθμία. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης στη θέση της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης (παρ. 16 άρθρου 19 του ν. 4692/20, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4812/21 (Α’110).
  1. Οι εκπαιδευτικοί που ενώ υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης, αλλά τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετούνται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας τους (παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.4812/21).
  2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα αίτησης υποβολής βελτίωσης. Οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να ακυρώσουν τις αιτήσεις τους.
  3. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματοςμετάθεσης.
 

Διαπιστώνεται από καταγγελίες εκπαιδευτικών και ελέγχους της υπηρεσίας μας ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται ορθά από όλα τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, η οποία ορίζει  τα 600 Δημοτικά και Γυμνάσια που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις της ελληνικής PISA.

Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εκτός από τα ειδικά σχολεία και τα ξενόγλωσσα σχολεία).

Εφαρμόστηκε διαδικασία στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, όπως καθορίστηκε με το υπ’ αρ. 1/28-03-2022 πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής, από όπου προέκυψαν δύο λίστες σχολείων.

Οι εν λόγω λίστες εγκρίθηκαν με το υπ’ αρ. 2/05-04-2022 πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που επελέγησαν είναι υποχρεωτική.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 16469/ΓΔ4 (Β’ 877) υπουργική απόφαση, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν στους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

rsz mak 1

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 8 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)],

(β1) 31 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)] και

(β2) 49 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α1) 5 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)],

(α2) 8 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β1) 18 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)] και

(β2) 25 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 3 Μαΐου έως και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις ΠΕ ΣΜΕΑΕ covid

Προσλήψεις ΠΕ Γενικής covid

Προσλήψεις ΠΕ Γενικής

Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ covid

Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ covid

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

rsz mak 1

 

Σας ενημερώνουμε ότι,  με την με αρ. πρωτ. 1221/15-04-2022 (ΑΔΑΜ: PROC010434877   2022-04-20) απόφαση, τροποποιήθηκε η  με  αριθμ. πρωτ. 890/28-03-2022, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398    2022-03-28) για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.» με κωδικό (MIS 5104165) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, ως εξής:

Ορίζουμε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είναι στις 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 157882 )

Διορθωτική Προκήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.Π. 1221/15-04-2022 Απόφαση Τροποποίηση Διαγωνισμού

Διορθωτική Προκήρυξη Σύμβασης (ENOTICE)

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 


 

 

Καλό Πάσχα!
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σας αποστέλλω συνοπτική παρουσίαση των βασικών πτυχών του πρόσφατου έργου μας, με τις θερμότερες ευχές μας για Καλό Πάσχα, με πρόοδο, υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.

277588652 512248070258961 6293405091708656257 n
Νέους ορίζοντες για τα Πανεπιστήμιά μας στοχεύει να ανοίξει το επικείμενο νομοσχέδιό μας για την ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσής τους με την κοινωνία. Κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ τμημάτων, εσωτερικό «Erasmus», επαγγελματικά μεταπτυχιακά, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, βιομηχανικά διδακτορικά, σύγχρονο, αξιοκρατικό σύστημα εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
278022605 516673949816373 2820973849504079868 n
Για τις μεταρρυθμίσεις που εξοπλίζουν τους μαθητές μας με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, καθώς και για τις βασικές καινοτομίες που εισάγει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια, μιλήσαμε με τον διεθνούς φήμης Αμερικανό οικονομολόγο, Jeffrey Sachs, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
275065195 496728715144230 4375537092176351055 n new
Προχωρούμε σε προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης, προϋπολογισμού 148 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης στα σχολεία μας. Παράλληλα, επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Παιδεία.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image new
Επενδύουμε 30 εκατ. ευρώ για 177.000 σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής, για παιδιά 4 έως 15 ετών. Τα σχολεία μας ακόμη πιο κοντά στην τεχνολογία, ακόμη πιο μπροστά στην καινοτομία.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
278229537 521504745999960 6366925042988764008 n new
Πάνω από €10εκ εξασφαλίσαμε για ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό σε 50.000 μαθητές μας από 464 σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και 3.237 σχολεία με τμήματα ένταξης, για ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και ποιοτικό σχολείο.
277737303 513899440093824 3825922140602528289 n new
Σχεδόν 18.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβλήθηκαν φέτος για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, που λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ολοένα μεγαλύτερη η θέρμη με την οποία η κοινωνία περιβάλλει το θεσμό των πρωτοποριακών αυτών σχολείων, τα οποία από 62 το 2019 είναι πλέον 120.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 new
Για πρώτη φορά φέτος, η απόφαση κατανομής της Ετήσιας Τακτικής Επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λαμβάνεται βάσει α. αντικειμενικών κριτηρίων ως προς το 80% της επιχορήγησης και β. αξιολόγησης και σε ποιοτικούς δείκτες για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης (παλιότερα η κατανομή ήταν αυθαίρετη απόφαση του εκάστοτε Υπουργού). Αυξημένη κατά 13 εκ., φέτος ξεπερνά τα 105 εκ. ευρώ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
WhatsApp Image 2022-03-18 at 11.23.46 AM new
Η χώρα μας πρωτοπορεί σε δράσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα της Ουκρανίας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την υποστήριξή της, ενώ φέτος έχουμε τις περισσότερες εγγραφές στα σχολεία μας παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο (95%). Το ελληνικό σχολείο αγκαλιάζει όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
***

Η ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ.
#ΣτηνΠράξη

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί μετά την προκήρυξη. 

 Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω πρόσκλησης. 

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

rsz mak 1

 

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, και στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα καταστεί, έτσι, δυνατή, για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η διαμόρφωση βελτιωτικών παρεμβάσεων στη βάση μετρήσιμων, αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών δεδομένων. Η «ελληνική PISA» συμπληρώνει τη δέσμη μεταρρυθμίσεων του ΥΠΑΙΘ των τελευταίων σχεδόν 3 ετών ως προς τη συνεχή και ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας σε όλες του τις πτυχές, ως επιστέγασμα της φιλοσοφίας ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να βελτιωθεί χωρίς πρώτα να αξιολογηθεί. 

Για το σχολικό έτος 2021-22 στις διαγνωστικές εξετάσεις θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια. Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και επελέγησαν από Επιστημονική Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα. Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16469/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’ 877/25-2-2022) Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν στους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις. 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ξεκινούμε ένα νέο θεσμό, αποσκοπώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και το βαθμό που επιτυγχάνονται τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα της πανελλαδικής αυτής διαδικασίας, ώστε να βελτιώσουμε τα προγράμματα σπουδών, τη διδακτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να προβούμε σε στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς μας. Γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μπορούμε να σχεδιάσουμε πληρέστερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την πολιτική μας και να επιτύχουμε περισσότερα, προς όφελος των παιδιών μας και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.»

Εδώ η Υπουργική Απόφαση

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

rsz mak 1

  Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)

Εδώ η σχετική εγκύκλιος

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο «Climatechangeinthedigitalera», που συντονίζει το ΓΕΛΔΕ Σαπών και στο οποίο συμμετέχουν τρία ακόμη σχολεία από τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.

Η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Σάπες από τις 4 έως τις 8 Απριλίου 2022 και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την ευαισθητοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και η δημιουργία μιας δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν πληροφορίες σχετικά με το κλίμα και τον καιρό.

Τις τρεις πρώτες ημέρες της συνάντησης οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν διεξοδικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα με το πώς αυτό επηρεάζει συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Συγχρόνως, τη δεύτερη και τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛΔΕ Σαπών η εγκατάσταση του πρώτου τοπικού σταθμού μέτρησης μικροσωματιδίων. Παράλληλα, οι μαθητές ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία θα αντλεί δεδομένα από το συγκεκριμένο σταθμό και όχι μόνο, προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτήν και να δουλέψουν για την τελειοποίησή της στις επόμενες συναντήσεις.

Επίσης, οι φιλοξενούμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη. Την Πέμπτη, 7/ 4/ 2022, συμμετείχαν σε ημερήσια εκδρομή, στο πλαίσιο της οποίας ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας. Στο τέλος της εκδρομής επισκέφθηκαν την περιοχή του ποταμού Νέστου, προκειμένου να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικούς βιότοπους της περιοχής μας και να συμμετέχουν σε ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες.

Την Παρασκεύη, 8/ 4/ 2022, όλοι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα συναντήθηκαν, για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις δραστηριότητες των προηγούμενων ημερών. Ακόμη, ασχολήθηκαν με την προετοιμασία της επόμενης συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στη Νορβηγία από τις 2 έως τις 6 Μαΐου 2022. Η αίσθηση που αποκομίσαμε μετά το πέρας αυτής της πρώτης επαφής ήταν πως όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν πλουσιότεροι σε γνώσεις και εμπειρίες και με την προσμονή να συναντηθούν στο άμεσο μέλλον. 

 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα