Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Αύγουστος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ (A 157 – 10.08.2020) προβλέπεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και «κατά τη διάρκεια εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολείων».
Συγκεκριμένα:
Άρθρο δέκατο έβδομο Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

“Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός”.
Το εδάφιο που αντικαθίσταται, προέβλεπε ότι είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.
Δεν αναφερόταν δηλαδή σε εκ περιτροπής λειτουργία σχολείων.

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.
1. Με πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που εκδίδεται πριν την έναρξη εκάστου διδακτικού έτους, ορίζεται προθεσμία μέσα στην οποία καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης/ πρόσληψης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τελικοί αξιολογικοί πίνακες, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων από τους ενταγμένους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.
3. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)].
4. α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα που ορίζεται σχετικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.
β. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν από μία (1) έως και το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης για πρόσληψη με πλήρες και μειωμένο ωράριο κατά σειρά προτίμησης.
γ. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασής τους στην ορισθείσα διαδικτυακή πλατφόρμα. Η υποβληθείσα, δε, ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
5. Υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για τις εν λόγω ειδικότητες/δομές. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης.
6. Κατά τη διάρκεια εκάστου διδακτικού έτους, δύναται να εκδίδεται ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.
Άρθρο 2
Υποβολή αιτήσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
1. Με την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 1 ή με διαφορετική πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης.
2. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν από μία (1) έως και το σύνολο των περιοχών μετάθεσης αποκλειστικά και μόνο μίας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.
Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος αίτησης Λοιπές δυνατότητες τροποποίησης αίτησης.
1. Η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης σε περιοχές μετάθεσης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος.
2. Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τη δυνατότητα, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.
β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/ και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.
Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α’ και β’ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.
3. Η αίτηση αναπληρωτή για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.
Άρθρο 4
Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών.
1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
2. Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αφού ληφθούν υπόψη τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στα σχολεία που υπηρετούν ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι λειτουργικές ανάγκες σε μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις καταχωρισμένες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους και, αφού αξιοποιήσουν το σύνολο των μέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικοποιούν, προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο.
4. Ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις κατά την παρ. 3 του παρόντος λειτουργικές ανάγκες και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.
Άρθρο 5
Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
1. Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων περισσοτέρων του ενός κλάδου ή ειδικοτήτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή/και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., η πρόσληψη διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Κατά τη διαδικασία προσλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146).
3. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης στον ίδιο κλάδο, ή ειδικότητα αντίστοιχα, της ίδιας περιοχής πρόσληψης της ίδιας ή άλλης δομής γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).
4. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων σε δομές γενικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας εκπαιδευτικών διενεργούνται κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις σε δομές Ε.Α.Ε., πλην των προσλήψεων της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019.
5. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων εκπαιδευτικών περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών Ε.Α.Ε. του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)/Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης γραφής Braille (Braille) και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),
β) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ζ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ. και
η) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ.
6. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων εκπαιδευτικών περισσοτέρων της μίας εκπαιδευτικών δομών Γενικής Εκπαίδευσης του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Γενική Εκπαίδευση,
β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,
γ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.)/Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019),
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019) και
στ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).
7. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών Ε.Α.Ε. ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ., γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille, δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.),
στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας),
ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης,
θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ι) Τ.Υ./Ζ.Ε.Π. και
ια) Δ.Υ.Ε.Π.
8. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε αυτά.
9. α. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.
γ. Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.
10. α. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
β. Ειδικά για την ενιαία τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής πρόσληψης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. α’ και επιπρόσθετα, για το ενδεχόμενο τοποθέτησης εκπαιδευτικών και των δύο ειδικοτήτων, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με τα κατά περίπτωση κριτήρια ισοβαθμίας της περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019.
11. α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που προσλαμβάνονται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
β. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
Άρθρο 6
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Υποβλητέα δικαιολογητικά.
1. Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.
2. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της, με την επιφύλαξη της παρ. 3, και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του προηγούμενου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας. Για τη λήξη της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η έκδοση κανενός είδους διαπιστωτικής διοικητικής πράξης.
3. Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία αυτού,
β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.
Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο διπλασιασμός της μοριοδότησης της περ. ββ’ της παρ. β’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη δυσπρόσιτη σχολική μονάδα και για τις συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε αυτό.
4. Η σύμβαση εργασίας της παρ. 2 λύεται και πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
5. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του οποίου προσελήφθηκαν και στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας του ωρομισθίου.
6. Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως:
α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί,
γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με την παρ. 4 και
δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την 21η Ιουνίου.
7. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
8. α. Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:
αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.
ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και
ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:
γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,
γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.
β. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:
αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,
ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Η χθεσινή μας συζήτηση με την Μαρία Βούσουλα και τον Νίκος Υποφάντης στον ΣΚΑΪ ΤV.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στο Φθινόπωρο οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν βαθιές τομές στη στελέχωση και στη  λειτουργία του δημόσιου τομέα. Η επικαιροποίηση του προσοντολογίου που υπάρχει σήμερα, των διατάξεων δηλαδή που καθορίζουν τα προσόντα διορισµού στο δηµόσιο, αποτελεί την πρώτη στόχευση του υπουργείου εσωτερικών, έτσι ώστε αυτό να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.
Έχει παρατηρηθεί μια εγγενής δυσκολία επιλογής από τον ΑΣΕΠ στη διαδικασία των προσλήψεων, αφού κάθε φορέας έχει “φωτογραφήσει” τα δικά του προαπαιτούμενα προσόντα, πράγμα που κάποιες φορές στη διαδικασία ζήτησης προσόντων για διορισμό γεννά και ανάλογες καχυποψίες.
Υπενθυμίζουμε ότι «Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Η δεύτερη στόχευση του υπουργείου εσωτερικών είναι η δημιουργία καθηκοντολογίου. Σύμφωνα με πληροφορίες δομικό στοιχείο του καθηκοντολογίου θα αποτελούν τα περιγράμματα θέσης τα οποία θα  απορρέουν από τις αρμοδιότητες του δημοσίου οργανισμού που θα προκηρύσσει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Στο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (http://apografi.gov.gr/) αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου.  Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, από ομάδες εργασίας του υπουργείου, η σύνταξη πιλοτικών ειδικών και γενικών περιγραμμάτων θέσης, για την καθοδήγηση και εναρμόνιση  όλων των φορέων του δημοσίου.
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υπαγωγής στο ψηφιακό οργανόγραμμα και σύνταξης των περιγραμμάτων θέσης είναι απαραίτητη γιατί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας δημόσιος φορέας στις διαδικασίες προσλήψεων και κινητικότητας.

Προσοντολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων ΕΔΩ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">olme@otenet.gr                                                                       Αθήνα, 11/08/2020
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Πριν λίγες ημέρες κοινοποιήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, μετά και την κοινοποίηση των πινάκων της 1ΓΕ/2019, πριν από λίγες εβδομάδες.
Από τους προσωρινούς αυτούς πίνακες θα προσληφθούν, ειδικά για τη σχολική χρονιά 2020-21, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των πινάκων, ενώ από τους οριστικούς πίνακες, που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, θα γίνουν οι 10.500 διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα έτη 2020 και 2021 -σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

 

Η Ομοσπονδία μας δέχθηκε πληθώρα καταγγελιών από συναδέλφους για τη μη σωστή προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους, άλλων μοριοδοτούμενων κριτηρίων, ενώ υπάρχουν και αυτοί που μολονότι έκαναν αίτηση δεν εμφανίζονται στους πίνακες. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ενώ αυτά φαίνονται ορθώς καταχωρισμένα στον ΟΠΣΥΔ δεν έχουν προσμετρηθεί στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα οι εν λόγω συνάδελφοι να έχουν ραγδαία πτώση στη σειρά τους στους πίνακες. Τα λάθη αυτά σε συνδυασμό με την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες για το σχολικό έτος 2020-21 σημαίνουν αυτόματα τον αποκλεισμό πολλών αναπληρωτών, οι οποίοι δικαιούνται την πρόσληψή τους, αφού η διαδικασία των ενστάσεων και η έκδοση των οριστικών ορθών πινάκων θα ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες αργότερα. Πρόκειται για αδιανόητη αδικία, η οποία ωθεί συναδέλφους στην ανεργία, χωρίς καμία δική τους ευθύνη.
Ταυτόχρονα, όπως και πέρσι με τους πίνακες Ειδικής Αγωγής, έτσι και φέτος παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο με την προβληματική διαδικασία πληρωμής του παραβόλου. Ήδη είχαμε επισημάνει το πρόβλημα σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στις 7/7/2020 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονταν ότι «…Πολύ φοβόμαστε ότι θα συμβεί το ίδιο και στους αναμενόμενους πίνακες της 2ΓΕ. Οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν μέσα στις ημερομηνίες της προκήρυξης την αίτηση απόκτησης του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-παραβόλου δίνονταν η δυνατότητα αποπληρωμής του σε ύστερο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι-ες συνάδελφοι όχι μόνο έχουν αιτηθεί της απόκτησης του παραβόλου εμπρόθεσμα, αλλά και το έχουν αποκτήσει. Άλλοι-ες συνάδελφοί μας επίσης, ενώ κατέθεσαν αίτημα πληρωμής παραβόλου, λόγω της αποστολής σε αυτούς απάντησης από την τράπεζα ότι είχε δρομολογηθεί η πληρωμή του, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία, θεώρησαν ότι το παράβολο είχε πληρωθεί. Υπήρξε επίσης σύγχυση κατά την αποπληρωμή και πολλοί-ες συνάδελφοι, υπό το φόβο του λάθους, ζήτησαν έκδοση και δεύτερου παραβόλου το οποίο πληρώθηκε, ενώ στην αίτησή τους αναφέρεται το μη πληρωθέν αρχικό...».
Η ΟΛΜΕ απαιτεί όλες οι διαδικασίες που αφορούν στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών, να διακατέχονται από πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν συνάδελφοι, που δικαιούνται είτε να βρίσκονται σε υψηλότερη θέση στους πίνακες είτε να ενταχθούν στους πίνακες, να οδηγούνται στην ανεργία από λάθη του ΑΣΕΠ κατά την προσμέτρηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, από την προβληματική λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και από σειρά δυσλειτουργιών μεταξύ Α.Σ.Ε.Π., TAXIS και Τραπεζών.
Ζητάμε:
·                Να μην αποκλειστούν εκπαιδευτικοί από τους προσωρινούς πίνακες λόγω λαθών που βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο το ΑΣΕΠ. Να ξανατρέξουν εκ νέου άμεσα οι προσωρινοί πίνακες ώστε να διορθωθούν τα λάθη προσμέτρησης μοριοδοτούμενων κριτηρίων, χωρίς να χρειαστεί η χρονοβόρα διαδικασία των ενστάσεων.
·                Να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες όσοι εκπαιδευτικοί είχαν εμπρόθεσμα αποκτήσει το παράβολο, ώστε να μην αποκλειστούν για την επόμενη διετία.
·                Να ληφθεί για όλα αυτά, άμεσα, νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
·                Να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός του Αυγούστου.
 
Απαιτούμε:
 
·                Μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε όλα τα πάγια πραγματικά κενά.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ο.Λ.Μ.Ε.                                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">olme@otenet.gr                       Αθήνα, 11/08/2020
 
                                                              ΠΡΟΣ:
                                                        τον Υπουργό Εσωτερικών
                                                        κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
 
 
ΘΕΜΑ: Αίτημα της ΟΛΜΕ για άμεση συνάντηση
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας για τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα σοβαρά λάθη στην προσμέτρηση μορίων που παρουσιάζονται στους

προσωρινούς πίνακες των αναπληρωτών (άλλα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στον opsyd και άλλα καταγράφονται στους προσωρινούς πίνακες), καθώς και το πρόβλημα που υπάρχει με τον αποκλεισμό σημαντικότατου αριθμού συναδέλφων λόγω του παραβόλου.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

2018 10 08 19 25 26
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 87303/Η2/7-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΡΛ46ΜΤΛΗ-ΞΙΘ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο που αναφέρεται στον καθένα.
Οι αιτήσεις ανάκλησης της αίτησης απόσπασης που υποβλήθηκαν μέχρι και την Παρασκευή 7-8-2020 έγιναν δεκτές και τέθηκαν στο αρχείο.
 Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..gr, έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό του και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών σε μορφή xls 
Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων σε μορφή xls 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 00:59

Αληθινές μεταρρυθμίσεις στα ΑΕΙ

 postgrad20
Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, η οποία θέτει ως προϋπόθεση της αναγνώρισης στην Ελλάδα της ισοτιμίας τίτλων σπουδών που προέρχονται από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού να γίνονται οι ομαδικές συναντήσεις και οι εξετάσεις στη χώρα της έδρας του πανεπιστημίου, προκάλεσε δικαιολογημένα αντιδράσεις. Πρόκειται ασφαλώς για μια αναχρονιστική, παράνομη και απολύτως παράλογη απόφαση, για όσους λόγους έχουν ήδη αναπτυχθεί, ταυτοχρόνως όμως ενδεικτική της συνολικής στρέβλωσης και αντιδραστικής νοοτροπίας που επικρατούν δεκαετίες τώρα στα εκπαιδευτικά πράγματα.


Σε αντίθεση με αυτή τη ζοφερή εικόνα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην πρόσφατη πολύ αξιόλογη έκθεσή της η επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει μεταξύ άλλων και κάποιες από τις απολύτως αναγκαίες για το μέλλον της χώρας μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Υπήρξαν αναντίρρητα από την παρούσα κυβέρνηση κάποιες θετικές αλλαγές (π.χ. η κατάργηση του ασύλου, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα στα ΑΕΙ, ο νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση κ.ά.).

Τι όμως θα συνιστούσε μεγάλη μεταρρύθμιση;

Μεγάλη μεταρρύθμιση, λ.χ., θα ήταν να επιτραπεί στα ελληνικά πανεπιστήμια να παρέχουν από απόσταση εκπαίδευση αν όχι σε προπτυχιακό -γιατί όχι;- τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ξενόγλωσσα ή στα ελληνικά). Σήμερα, μόνο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) επιτρέπεται μονοπωλιακά να προσφέρει από απόσταση προγράμματα σπουδών. Γιατί να μη δοθεί και στα άλλα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας αυτή η δυνατότητα, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τα ξένα πανεπιστήμια -κυρίως τα κυπριακά και τα βρετανικά- που σαρώνουν στην από απόσταση εκπαίδευση και προσελκύουν χιλιάδες Ελληνες φοιτητές; Γιατί η Ελλάδα να χάνει ετησίως εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ επιδοτώντας εμμέσως τα πανεπιστήμια άλλων χωρών και ταυτοχρόνως γιατί να μην έχουμε εμείς ως χώρα τη δυνατότητα να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές σε ξενόγλωσσα από απόσταση προγράμματα των δικών μας πανεπιστημίων; Θα επιτυγχάναμε έτσι με ελάχιστο κόστος και θηριώδες όφελος μιας πρώτης τάξεως διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

- Είναι όμως σε θέση τα ελληνικά ΑΕΙ να προσφέρουν από απόσταση εκπαίδευση; Μα το απέδειξαν και με το παραπάνω σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όπου τα πανεπιστήμιά μας ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στις έκτακτες αυτές περιστάσεις. Γιατί η από απόσταση εκπαίδευση να θεωρείται συμπληρωματική και όχι βασική και κανονική εκπαίδευση στη νέα ψηφιακή εποχή και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι έχοντες νομοθετική πρωτοβουλία. Υπό κανονικές και όχι έκτακτες συνθήκες, άλλωστε, ο νόμος Γαβρόγλου επέτρεψε στα ΑΕΙ να παρέχουν από απόσταση μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 35% των προγραμμάτων τους. Γιατί στο 35% και όχι στο 100%, ένας Θεός ξέρει.

Λογική εξήγηση σε αυτή την «εγκληματική» για τη χώρα παράλειψη δεν υπάρχει.

Μια άλλη μεταρρύθμιση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης θα ήταν η απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) από τον ασφυκτικό έλεγχο του δημόσιου λογιστικού για χρήματα που δεν προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση ή ΕΣΠΑ (όπως είναι οι πόροι από αναθέσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από συμβάσεις με Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης - ΚΕΔΙΒΙΜ κ.ο.κ.). Η απελευθέρωση των ΕΛΚΕ θα έδινε τα απαραίτητα οικονομικά -κυρίως- κίνητρα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων να επιδιώξει το άνοιγμά τους στην αγορά και τη δυναμική συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δημιουργία οικονομικών κινήτρων στους καθηγητές των πανεπιστημίων μέσω της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα θα βελτίωνε σημαντικά την αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού για εμπορικούς σκοπούς και τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην οικονομία, μακροπρόθεσμα ωστόσο θα οδηγούσε σε μια βαθιά και ριζική αλλαγή νοοτροπίας ολόκληρο το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα μπορούσε να μετασχηματιστεί από το σημερινό αρτηριοσκληρωτικό και συντηρητικό γραφειοκρατικό μόρφωμα σε ένα αυτόνομο από τον κρατικό έλεγχο δυναμικό οργανισμό έρευνας και παραγωγής γνώσης, συνδεδεμένο με την πραγματική ζωή, την εποχή του και τις εξελίξεις.
*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Βαθιές θεσμικές αλλαγές στη στελέχωση και στη λειτουργία του δημόσιου τομέα επιφέρει η νέα νομοθεσία την οποία προετοιμάζει και θα φέρει στη Βουλή το φθινόπωρο το υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα από τις αλληλοσυμπληρούμενες διατάξεις αναδεικνύεται μια νέα φιλοσοφία για τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει το Δημόσιο τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υπηρετήσει, πέραν των άλλων, και το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. «Δίπλα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση επιταχύνουμε τη θεσμική μεταρρύθμιση στο κράτος, με στόχο τη δραστική αλλαγή στην αποτελεσματικότητά του, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας, με τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μαζί με τη μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την απλοποίηση του συστήματος των αρμοδιοτήτων, αλλάζουμε ριζικά την εικόνα του κράτους» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι αλλαγές που αφορούν 570.000 δημοσίους υπαλλήλους δεν θα ενσωματωθούν σε ένα νομοσχέδιο-σκούπα, αλλά σε δύο ή σε τρία νομοσχέδια. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ηγεσία του υπουργείου να πραγματοποιήσει εκτενείς συζητήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα κληθούν εντός του Σεπτεμβρίου να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή πολιτική σύγκλιση. Ακολουθούν οι αλλαγές που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταρρυθμίζεται ο νόμος για το ΑΣΕΠ
Ο νόμος για το ΑΣΕΠ, ενώ δίνει διάφορα εργαλεία τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, καταλήγει να μην επιλέγονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για την κατάλληλη θέση.
Τώρα οι διαδικασίες των προσλήψεων γίνονται κυρίως μέσω της μοριοδότησης και ενώ εξετάζονται ως επί το πλείστον τα τυπικά προσόντα, μένουν εκτός άλλες παράμετροι. Παραδείγματος χάριν, ακόμα και όταν ζητείται εμπειρία, δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η συναφής με τη συγκεκριμένη θέση εμπειρία. Τα ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν προκύπτουν και μέσα από τις εκθέσεις του ΑΣΕΠ και είναι τα ακόλουθα:
-Δίνεται έμφαση στα τυπικά προσόντα και μόνο.
-Υπάρχει δυσκολία απόδειξης της συνάφειας της εμπειρίας με τη θέση.
-Προσμετράται ο βαθμός του πτυχίου, χωρίς να είναι όλες οι σχολές ισάξιες, αλλά δεν υπάρχει στάθμιση όλων των προγραμμάτων σπουδών των σχολών στην Ελλάδα.
-Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
-Υπάρχουν αποκλίσεις στο προσοντολόγιο.
Ο νόμος για το ΑΣΕΠ θα βελτιωθεί. Εχει δημιουργηθεί ήδη μια επιτροπή εκσυγχρονισμού του νόμου 2190/1994 στην οποία συμμετέχουν οι τρεις αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ, υπηρεσιακά στελέχη από το υπουργείο Εσωτερικών, το ΑΣΕΠ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα καλύψει τα θέματα διαλειτουργικότητας. Οταν π.χ. υποβάλλει ένας ενδιαφερόμενος αίτηση για πρόσληψη στο Δημόσιο, τα έγγραφα που απαιτείται να καταθέσει, όπως το πτυχίο ΑΕΙ, θα στέλνονται κατευθείαν από το πανεπιστήμιο ώστε να εξαλειφθεί και το φαινόμενο της κατάθεσης πλαστών πτυχίων, ενώ θα συντμηθεί και ο χρόνος που απαιτείται για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Χωρίς μοριοδότηση στον διαγωνισμό
Η κεντρική κατεύθυνση είναι ότι οι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα θα γίνονται δεκτοί στη διαδικασία του διαγωνισμού χωρίς μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα υπάρχουν ορισμένες δοκιμασίες, με ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Αυτά θα δείξουν το προφίλ του υποψήφιου υπαλλήλου και αν είναι πραγματικά το κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. Για τα τεστ αυτά θα φτιαχτούν ειδικά εργαλεία, τα οποία θα τεθούν στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ, καθώς διαθέτει ήδη σχετικό τμήμα. Τα τεστ θα διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν άμεσα. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας θα υπάρχουν προσαυξήσεις για τα αυξημένα τυπικά προσόντα, π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι.
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, το ΑΣΕΠ θα μετεξελιχθεί σε ένα είδος ανεξάρτητης Αρχής ενσωματώνοντας διευρυμένες αρμοδιότητες, που ενδεχομένως να φτάνουν μέχρι την εμπλοκή του στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
Διαδικασία προσλήψεων σε ετήσιο κύκλο
Η διαδικασία στελέχωσης του Δημοσίου έχει αλλάξει και στο εξής θα ακολουθεί έναν ετήσιο κύκλο. Τον Ιανουάριο ο κάθε φορέας υποδοχής, με βάση το ψηφιακό του οργανόγραμμα και το ειδικό περίγραμμα θέσης, θα ανακοινώνει τα κενά του και θα αναζητεί εργαζομένους μέσα από τη δεξαμενή του Δημοσίου, μέσω αποσπάσεων και μετατάξεων. Ο κύκλος αυτός θα ολοκληρώνεται τον Μάιο, με την προκήρυξη των θέσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν πολύ χρονοβόρα μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί ότι ο δεύτερος κύκλος του 2018, με τις προκηρύξεις να έχουν γίνει το φθινόπωρο του ίδιου έτους, έκλεισε οριστικά δύο χρόνια μετά, στις 31 Μαΐου 2020, και ορισμένες μετατάξεις δεν έχουν γίνει ακόμα!
Από εδώ και πέρα θα ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Τον Μάιο που ο κάθε φορέας θα γνωρίζει πόσο θα αυξηθεί το προσωπικό του από την εσωτερική αγορά του Δημοσίου θα πρέπει να προγραμματίσει τις προσλήψεις του εκτός Δημοσίου, ώστε να εγκριθούν τον Σεπτέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για να κάνει οποιαδήποτε πρόσληψη θα πρέπει να έχει φτιάξει οπωσδήποτε ψηφιακό οργανόγραμμα στην εφαρμογή apografi.gov.gr. Πέρυσι κατατέθηκε ο αριθμητικός στόχος από κάθε φορέα. Εφέτος πρέπει υποχρεωτικά να προσδιοριστεί η θέση με τον συγκεκριμένο κωδικό της.

Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι φορείς στέλνουν τις αιτήσεις στα υπουργεία στα οποία υπάγονται και το κάθε υπουργείο στο υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία συμμετέχουν το υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αξιολογώντας το σύνολο των αιτημάτων, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και βάσει του κανόνα 1:1. Για τον σκοπό αυτόν θα φτιαχτεί και ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να ανιχνεύεται ποιες εσωτερικές μετακινήσεις μπορούν να γίνουν και πόσες προσλήψεις.
Ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας θα ξεκινάει τον Οκτώβριο. Στην ουσία δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους φορείς να πάρουν προσωπικό, είτε γιατί δεν πρόλαβαν στον πρώτο είτε στον ετήσιο κύκλο προσλήψεων, αλλά μόνο από την εσωτερική αγορά του Δημοσίου. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Οι δύο φάσεις της κινητικότητας και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη στελέχωση του Δημοσίου.
Εφέτος θα εφαρμοστεί μόνο ο δεύτερος κύκλος
Σημειώνεται ότι ενώ ο Ν.4674 ψηφίστηκε τον Μάρτιο, ο πρώτος κύκλος της κινητικότητας του 2020 δεν εφαρμόστηκε λόγω πανδημίας. Στη φάση που βρισκόμαστε, η διαδικασία θα ξεκινήσει από τον δεύτερο κύκλο, που θα είναι πιο βραχύς και θα προηγηθούν οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ο ΕΦΚΑ είναι ο πρώτος φορέας από τον οποίο ενδιαφέρονται να φύγουν οι εργαζόμενοι προς άλλες υπηρεσίες του δημοσίου αλλά και αυτός που έχει τις  μεγαλύτερες ανάγκες σε προσωπικό και τεράστιες εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει πρόβλεψη για την ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του υπουργού Εργασίας προκειμένου να μεταταχθούν σε άλλους φορείς.
Προ δεκαημέρου, οι αρμόδιοι υπουργοί ενέκριναν για πρώτη φορά με μια συνολική εγκριτική απόφαση 4.015 προσλήψεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού για εφέτος, ενώ συνολικά για το έτος 2020 έχουν εγκριθεί 6.385 προσλήψεις. Η ΑΑΔΕ θα ενισχυθεί με 724 θέσεις, καθώς χρειάζεται επιπλέον τελωνειακούς λόγω του Brexit, το υπουργείο Παιδείας, με διοικητικό προσωπικό στα πανεπιστήμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έπειτα από δέκα χρόνια χωρίς προσλήψεις, το υπουργείο Μεταφορών με οδηγούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι ΟΤΑ με μηχανικούς, μηχανολόγους και ειδικούς στην πληροφορική.
Μετασχηματισμός δομών με βάση τον άνθρωπο
«Το ανθρώπινο κεφάλαιο του Δημοσίου αποτελεί την κινητήρια δύναμη για όλες τις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναμφισβήτητα την πιο σημαντική μας επένδυση. Ιδιαίτερα εφέτος ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα που επέφερε η κρίση της πανδημίας και στάθηκε στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Με επίκεντρο τον υπάλληλο, μετασχηματίζουμε δομές και διαδικασίες ώστε να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε τις δεξιότητές του αλλά και να προσελκύσουμε, με τρόπο στοχευμένο, ανθρώπους κατάλληλους για κάθε θέση, με γνώσεις, με κίνητρο και επιθυμία να προσφέρουν στην κοινωνία» σημειώνει η γενική γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.
Με το νέο σύστημα προσλήψεων αναμένεται να μειωθούν και οι ενστάσεις, οι οποίες αφορούν το 10% των αιτήσεων και επιβραδύνουν πολύ τη διαδικασία των προσλήψεων. Για να φανεί το βάρος της εξέτασης τόσων χιλιάδων ενστάσεων, να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για 2.909 θέσεις κατατέθηκαν 78.000 αιτήσεις και για τις 10.000 θέσεις που προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας εμφανίστηκαν 180.000 υποψήφιοι. Ακόμα και με αυτή την ταχύτερη διαδικασία, οι νεοπροσλαβανόμενοι υπάλληλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στις θέσεις τους το καλοκαίρι του 2021.
Επικαιροποίηση προσοντολογίου και δημιουργία καθηκοντολογίου
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το Δημόσιο για τις προσλήψεις χρειάζεται επικαιροποίηση του προσοντολογίου που υπάρχει σήμερα, ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι στο βασικό προσοντολόγιο ο κάθε φορέας προσθέτει και δικά του προαπαιτούμενα, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η επιλογή από το ΑΣΕΠ ή να δημιουργούνται υποψίες για «φωτογραφική» ζήτηση προσόντων.
Παράλληλα, δημιουργείται καθηκοντολόγιο, καθώς μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ούτε η σχετική έννοια. Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη ειδικών και γενικών περιγραμμάτων θέσης, τα οποία θα προσδιορίζουν ακριβώς ποιες αρμοδιότητες έχει η συγκεκριμένη θέση. Μέσα στο ψηφιακό οργανόγραμμα apografi.gov.gr φαίνονται η δομή και οι θέσεις κάθε φορέα. Υπάρχουν φορείς και ΟΤΑ που έκαναν καλή δουλειά στη σύνταξη των ειδικών περιγραμμάτων θέσης, αλλά δεν έχουν φτάσει όλοι στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, σε όλους θα υποδειχθούν φορείς-πιλότοι. Η διαδικασία υπαγωγής στο ψηφιακό οργανόγραμμα και σύνταξης των περιγραμμάτων θέσης είναι απαραίτητη γιατί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να συμμετάσχει στις διαδικασίες προσλήψεων και κινητικότητας ένας δημόσιος φορέας.
Θεσμοθετείται πλαίσιο για την τηλεργασία
Εντός του φθινοπώρου θα θεσμοθετηθεί το πλαίσιο της τηλεργασίας με συγκεκριμένα στάνταρντ. Το Δημόσιο δεν έχει πλαίσιο για την τηλεργασία, πλην της πρόσφατης νομοθεσίας για τον κορωνοϊό. Η νέα νομοθεσία θα περιγράφει με ποιον τρόπο θα παρέχεται η τηλεργασία στο Δημόσιο. Τι ποσοστό θα εργάζεται εξ αποστάσεως και υπό ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα προσδιορίζει τις κατηγορίες των εργαζομένων, τις υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να είναι μετρήσιμο και το αποτέλεσμα. Η νέα νομοθεσία θα στηριχθεί στην ελληνική εμπειρία από την καραντίνα και στη μελέτη που κάνει το υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνοντας στοιχεία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στους κανόνες διεθνών φορέων, όπως ο ΟΟΣΑ και η Κομισιόν, και σε καλές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να βρεθεί ποιο είναι το πιο συμβατό μοντέλο για τα ελληνικά δεδομένα. Η πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γιατί οι υπάλληλοι θα χρειαστεί να έχουν πρόσβαση σε email, epresence, ηλεκτρονικά αρχεία, ψηφιακές υπογραφές και παράλληλα θα πρέπει να προστατευτούν εμπιστευτικά στοιχεία και απόρρητοι φάκελοι. Μέχρι τώρα αυτή η προσπάθεια δεν έγινε συστηματικά.
Ηλικιακή διαστρωμάτωση
Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών, με δεδομένο ότι έχουν πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις, διενεργεί έρευνα για να καταγράψει την ηλικιακή διαστρωμάτωση των εργαζομένων σε κάθε υπηρεσία, ώστε να γίνει επιμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Η επιδίωξη είναι να συνδεθεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑ) με το υποσύστημα του μητρώου της apografi.gov.gr που περιλαμβάνει τα ειδικά περιγράμματα θέσης και να κάνει ανίχνευση των ειδικών αναγκών κάθε υπηρεσίας ώστε να οργανώνονται τα αντίστοιχα σεμινάρια επιμόρφωσης. Επομένως, δεν θα επιλέγει αποκλειστικά ο εργαζόμενος ποια σεμινάρια θα παρακολουθήσει, ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο της μοριοθηρίας με σκοπό την ιεραρχική ανέλιξη, αλλά ο φορέας θα κατευθύνει αναλόγως τους εργαζομένους σε αυτόν.

Χόνδρος Δημήτρης 
tovima.gr 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Ποιοι και πώς παίρνουν σύνταξη πριν από τα 62Πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη, αξιοποιώντας τα παράθυρα της νομοθεσίας, την εξαγορά πλασματικών ετών είτε και τα δύο μαζί.
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι «κλειδί» για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της σύνταξης είναι η έκδοση πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για τον χρόνο ασφάλισης.
Με τις βεβαιώσεις ασφάλισης πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει οι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία κι έτσι εξασφαλίζεται η άμεση έκδοση της προσωρινής σύνταξης και η ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου για την έκδοση της οριστικής απόφασης.

 
Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά για ασφαλισμένες ΙΚΑ, ειδικών Ταμείων και Ταμείου Νομικών, υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν τα 62 όσων συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο το 2010, 2011 ή 2012, ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν αντίστοιχα το 50ό, 52ο ή 55ο έτος (μειωμένη σύνταξη) ή το 55ο, 57ο ή 60ό έτος (πλήρη σύνταξη).
 
Επίσης, η ίδια δυνατότητα υπάρχει για όσους συμπλήρωσαν 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2011 ή 2012 χρησιμοποιώντας και πλασματικά, ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν το 58ο ή το 59ο έτος της ηλικίας ή για όσους έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες σε βαρέα και ανθυγιεινά, ανάλογα με το πότε συμπληρώνονται αυτά (2011, 2012 κ.λπ.).
Επίσης στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ - Τραπεζών) πρωτοασφαλισμένοι πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία, ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62. Το ίδιο ισχύει και για ασφαλισμένους των τέως ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που συμπλήρωσαν 35ετία (με πλασματικά) το 2011 ή 2012, ανάλογα με το έτος γέννησής τους.
Στο Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62:
- Ασφαλισμένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι-ες το έτος 1960 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
- Ασφαλισμένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι-ες το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
- Ασφαλισμένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι-ες το έτος 1960 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
- Ασφαλισμένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι-ες το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
- Ασφαλισμένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι-ες τον 1/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).
- Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).
- Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί, είναι γεννημένοι το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών). Επίσης δε και γονείς που είχαν 25ετία έως το 2010 – και ανήλικο παιδί μέχρι τότε – συνταξιοδοτούνται ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν το 50ό έτος.
- Για μειωμένη σύνταξης άνδρες γεννημένοι το 1960 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
- Γυναίκες γεννημένες το 1965 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
- Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι-ες το 1964, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
- Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι-ες το 1962, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).
Η χρήση πλασματικών ετών συμφέρει τους ασφαλισμένους σε όλα τα πρώην ταμεία που πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξαγοράζοντας ή αναγνωρίζοντας χρόνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» η επιλογή αυτή είναι συμφέρουσα κυρίως για όσους συμπληρώνουν με τα πλασματικά πλήρη 40ετία ασφάλισης και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους συνταξιοδοτούνται, όπως επίσης και για γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θεμελιώνουν αναδρομικά με ανήλικο και διατάξεις του 2011 και του 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας εντός του 2019 να αποχωρήσουν.
Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι η στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου, η γονική άδεια, η εκπαιδευτική άδεια, η στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου, η στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (θεμελίωση 2011 - 2014), η στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (θεμελίωση 2011 - 2014), ο χρόνος σπουδών, η αναγνώριση τέκνων και ο κενός χρόνος. Η εξαγορά συμφέρει ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι με τα πλασματικά έτη ξεκλειδώνουν την πόρτα της συνταξιοδότησης θεμελιώνοντας δικαίωμα ή φέρνουν νωρίτερα την έξοδο αυξάνοντας ταυτόχρονα – ενίοτε σημαντικά – το προσδοκώμενο ποσό της σύνταξης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα