Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

Τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί έως την Παρασκευή.
 
Η έναρξη των εγγραφών έχει καθυστερήσει φέτος λόγω της αναμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη (δημιουργία νέων τμημάτων, συγχωνεύσεις), ενώ όπως και πέρυσι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, η οποία βρίσκεται προς το παρόν εκτός λειτουργίας.
 

Για να εισαχθούν στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου.
 
Μετεγγραφές φοιτητών
 
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, αναμένεται να ανακοινωθεί η προθεσμία για τη διαδικασία των μετεγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 inedibim newx400
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Το πλαίσιο των αδειών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρουσιάζει σε γραπτή της απάντηση στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας. Συγκεκριμένα απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 274/8-8-2019, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Αθανασίου, με θέμα: «Καταγγελίες για εργασιακές διακρίσεις», κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, κάνει γνωστά τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρεί με συνέπεια την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, σχετικά με θέματα που αφορούν στο φύλο, την αναπηρία, την προστασία της μητρότητας, την οικογενειακή κατάσταση, καταγωγή, ηλικία ή θρησκευτικές πεποιθήσεις των υπαλλήλων του.

 

Ειδικότερα, τα θέματα χορήγησης αδειών για την προστασία της μητρότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
Στις εκπαιδευτικούς οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση  α τέκνου (παρ.1 πρώτο εδάφιο) και μόνο στην περίπτωση που αυτή δεν έχει εξαντληθεί στο σύνολό της πέντε (5 έτη).
Εναλλακτικά, ο γονέας εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, όπως ισχύει {(παρ.2 α του άρθρου 53 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄/3-6-1999 )}, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως δύο (2) ετών.
Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό (παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ανά έτος (παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).
Όσον αφορά στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 993/79 «Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 281 Α΄, όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988).
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ. 410/1988 (άρθρο 89 του Π.Δ. 410/1988).
Για τις εν λόγω εκπαιδευτικούς, η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά. Στις περιπτώσεις που ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών (αρ. 9 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ 112 Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν. 2874/2000, ΦΕΚ 286 Α΄).
Επιπλέον, η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που έχει παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβασή της) και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 245 του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ 5 Α΄ και άρθρο 13, παρ. 45 περίπτωση γ΄ του Ν.3149/2003).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α΄), η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του ανωτέρω μειωμένου ωραρίου, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών (105 ημέρες).
Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτριών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.
Επίσης, στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς χορηγείται τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, η οποία αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα αναπληρωτή εκπαιδευτικού (άρθρο 50 του Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4144/2013).
Σε ειδικές περιπτώσεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγούνται είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες πλέον της κανονικής άδειας, 11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές (άρθρο 21 του Π.Δ. 410/88).
Επιπλέον, σε περίπτωση γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται επιπλέον των 22 ημερών και αφού έχει εξαντλήσει τις 11 ημέρες με αποδοχές του αρ. 21 του Π.Δ. 410/88, ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με αποδοχές, κατά απόλυτη προτεραιότητα. (αρ. 51 παρ. 1 του Ν. 4075/2012, ΦΕΚ 89 Α΄).
Επιπρόσθετα, για τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.2643/1998 (Φ.Ε.Κ.220 τ.Α΄/28-9-1998) σε συνδυασμό και με το άρθρο 89 του Π.Δ.410/1988 (Φ.Ε.Κ.191 τ.Α΄/30-8-1988).
Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε κάθε περίπτωση, ως οφείλει, συνεργάζεται με την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε να απαντώνται τυχόν αναφορές υπαλλήλων αρμοδιότητάς του

Το κείμενο της απάντησης στην ιστοσελίδα της Βουλής ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ORTODOXH43Νεαρή Κενυάτισσα βαπτίσθηκε Ορθόδοξη Χριστιανή στην Ιερά Μονή Αγίας Μακρίνης Αναβάλου στο Κιβέρι Αργολίδος, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος και του Χρίσματος τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, το οποίο έγινε στην θάλασσα.
Το όνομα που παρέλαβε η νεαρή Κενυάτισσα είναι Μαγδαληνή και «Άννα»ˑ το όνομα της Μητέρας της Παναγία μας, το οποίο σημαίνει «Χάρις».
Στο μυστήριο της βάπτισης συμμετείχαν φίλοι και γνωστή της νεαρής κοπέλας, η οποία το τελευταίο διάστημα μένει μόνιμα στην Ελλάδα.
Την κατήχηση της νεαρής Κενυάτισσας έκανε ο εφημέριος του Ιερού ναού Παναγίας Ναυπλίου. Νονά της κοπέλας ήταν μία γυναίκα συμπατριώτισσα της, από την Κένυα .
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. Ernst Reichel, την επικεφαλής του Τμήματος Πολιτισμού και Τύπου, κα. Monika Frank, και τον επικεφαλής του Τμήματος Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Πρεσβείας κ. Andreas Kehrbach.

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε άριστο κλίμα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το καθεστώς λειτουργίας των Γερμανικών Σχολείων στην Ελλάδα, η απλούστευση της διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών, καθώς και περαιτέρω πεδία πιθανών συνεργειών των δύο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα