Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δεκέμβριος 2015 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
            Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων depps.minedu.gov.gr, έχει αναρτηθεί η από 22-12-2015 ανακοίνωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο της με αριθμ. 196637/Δ6/3-12-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Επιστημονικών

Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Παρακαλούμε, για τη μέριμνά σας ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, ως ορίζεται ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 31η Δεκεμβρίου 2015.
                                                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                              
                                                                                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ    
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ôçí ðñþôç ôçò óõíåäñßáóç  ðñáãìáôïðïéçóå  óçìåñá  ç åðéôñïðÞ Åèíéêïý êáé Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ ãéá ôçí Ðáéäåßá, óå áßèïõóá ôïõ Õðïõñãåßïõ. Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí êçñõîå ï Õðïõñãüò Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí,Íßêïò Ößëçò. ΣΧΟΛΙΟ: ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΛΑ... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!!
Τη νέα μεγάλη μεταρρύθμιση στη παιδεία, με την καθιέρωση ενός καθολικά νέου εκπαιδευτικού συστήματος με νέα προγράμματα σπουδών και απεξάρτηση του λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, σκιαγράφησε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης στην πρώτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.
Ο κ. Φίλης, περιγράφοντας τους στόχους της νέας μεταρρύθμισης έκανε λόγο για καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αναμόρφωση της ειδικής αγωγής, μέσω του συστήματος της συνεκπαίδευσης, καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παντού, αλλαγή της δομής του λυκείου και της συνακόλουθης πρόσβασης στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο υπουργός μίλησε ακόμη για αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στο περιεχόμενο σπουδών του γενικού και του επαγγελματικού λυκείου, νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τολμηρό ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, δημοκρατική ρύθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών.
«Έχουμε συνείδηση ότι μιας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο, πόρους και σχεδιασμό» συμπλήρωσε.
Κεντρικό θέμα η απελευθέρωση του λυκείου από τις εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνης Λιάκος, στην τοποθέτησή του, εξέφρασε την άποψη ότι το σημαντικότερο θέμα θα αποτελέσει η απελευθέρωση του λυκείου από τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
«Η απελευθέρωση από το ζυγό των εξετάσεων θέτει το κρίσιμο ζήτημα της ριζικής αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στο δημοτικό και στο λύκειο, που θα βάλει στο κέντρο την ενεργοποίηση και έρευνα των μαθητών, την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και τις θεματικές προσεγγίσεις, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, τις ερευνητικές εργασίες, το διάλογο και το επιχείρημα μέσα στη τάξη, που θα τους απαλλάξει από τον κατακερματισμό των επί μέρους μαθημάτων, θα απαλλάξει από την τυραννία του αναλυτικού προγράμματος, θα επιτρέψει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς» επισήμανε.
Επί τάπητος και ένα δίκτυο πρότυπων δράσεων
Ακόμη, στους βασικούς προβληματισμούς της επιτροπής θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων δράσεων, «που θα κάνει το σχολείο πολιτισμικό κέντρο με κυριολεκτικά ολοήμερη και εβδομαδιαία λειτουργία, με μια πλούσια προσφορά δράσεων και προγραμμάτων», αλλά και η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου αποτελείται από 36 μέλη, τα οποία «θα καταπιαστούν με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά με συνολική στόχευση» όπως ανέφερε ο κ. Λιάκος.
Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. Στις δραστηριότητες της  επιτροπής διαλόγου περιλαμβάνονται και δημόσιες συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ειδικές ημερίδες, εργασία των επιτροπών.
Το χρονοδιάγραμμα
Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα συνταχθούν προτάσεις από την επιτροπή, τον Μάρτιο οι προτάσεις αυτές θα τεθούν σε διαβούλευση και θα συναχθούν συμπεράσματα.
Παράλληλα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προχωρεί τον δικό της προγραμματισμό, με διακομματική συνεννόηση.
Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η Έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση, από την οποία θα προκύψουν και οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Αναρτήθηκε σήμερα στη "Διαύγεια" η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των Διοικητών και των Αναπληρωτών Διοικητών στα Νοσοκομεία της χώρας. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00.
Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται μόνο η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ μεταπτυχιακοί τίτλοι ή προϋπηρεσία απλά συνεκτιμώνται.
Πιο συγκεκριμένα τα προσόντα που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι τα παρακάτω:
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά. 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά. 
3. Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή
επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε Χώρες του εξωτερικού.
4. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας. 
5. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2. 
6. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον. 
7. Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους. 
8. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες. 
9. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης. 
10. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. 
11. Ηλικία μέχρι 65 ετών. 
Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα καταχωρήσουν  τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστείλουν στο υπουργείο Υγείας όπου η αρμόδια  Επιτροπή θα αξιολογήσει όλους τους υποψήφιους και θα καταρτίσει τον τελικό κατάλογο.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σε συνέχεια επικοινωνίας με το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η αποστολή των βιβλίων στα Κέντρα Διανομής. Οι σχολικές μονάδες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τον ιστότοπο
http://publications.cti.gr και να απευθύνονται στο Κέντρο Διανομής που τους εξυπηρετεί για την κάλυψη των ενδεχόμενων ελλείψεών τους σε βιβλία για το σχολικό έτος 2015-2016. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 


               Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 205704/Δ2/11-12-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου
 
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υλοποίηση των δωρεάν εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Συγκεκριμένα, η παράταση διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινά από την 9η Φεβρουαρίου 2016 και θα διαρκέσει έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016.
Οι επισκέψεις των σχολείων, ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης, έχουν ως ακολούθως:
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το πρόγραμμα της επίσκεψης καλύπτει όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι μέρες και οι ώρες των επισκέψεων ανά τάξεις των 25 παιδιών διαμορφώνονται ως εξής: Τρίτη έως Παρασκευή,
1η ομάδα 10:00-11:30 και 2η ομάδα 12:00-13:30. Για την επίσκεψή τους στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών τα παιδιά θα πρέπει να φορούν κλειστά παπούτσια και άνετα ρούχα. Η επίσκεψη περιλαμβάνει:
1.       Ξενάγηση στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών, περιγραφή των μελλοντικών λειτουργιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και παρουσίαση του παιχνιδιού Συλλέγω Εμπειρίες και του τρόπου εφαρμογής του στα σχολεία.
2.       Επιλογή ενός από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:                                         -Εργαστήριο αρχιτεκτονικής- Με μονάδα μέτρησης τα διαφορετικά μέρη του σώματός τους, τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια της κλίμακας ενώ παίζοντας στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών, δημιουργούν τα δικά τους πρωτότυπα αρχιτεκτονήματα- Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού
                -Όταν οι λέξεις συναντούν τις εικόνες είναι μαγεία: Παιχνίδι στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών, όπου με εικόνες και λογοτεχνικά αποσπάσματα τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες-Από Γ’ έως Στ’ Δημοτικού
                -Ιστορίες του κήπου: Παιχνίδι με φυτά που θα περιλαμβάνει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος-Από Γ’ έως Στ’ Δημοτικού
                -Κυνήγι Θησαυρού: παιχνίδι με τη συλλογή βιβλίων του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ- Από Γ’ έως Στ’ Δημοτικού
3.   Ελεύθερη ώρα για να ανακαλύψουν τα παιδιά μόνα τους το Κέντρο Επισκεπτών.
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το πρόγραμμα της επίσκεψης καλύπτει όλες τις τάξεις του Γυμνασίου-Λυκείου. Οι μέρες και οι ώρες των επισκέψεων ανά τάξεις των 25 παιδιών διαμορφώνονται ως εξής: Τρίτη έως Παρασκευή, 1η ομάδα 10:00-11:30 και 2η ομάδα 12:00-13:30 για τα Γυμνάσια. Η επίσκεψη των λυκειακών τάξεων διαρκεί 1 ώρα. Για την επίσκεψή τους στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών τα παιδιά θα πρέπει να φορούν κλειστά παπούτσια και άνετα ρούχα. Η επίσκεψη περιλαμβάνει:
1.       Ξενάγηση στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών, περιγραφή των μελλοντικών λειτουργιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και παρουσίαση του παιχνιδιού Συλλέγω Εμπειρίες και του τρόπου εφαρμογής του στα σχολεία.
2.       Επιλογή ενός από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:                                         -Εργαστήριο αρχιτεκτονικής- Με μονάδα μέτρησης τα διαφορετικά μέρη του σώματός τους, τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια της κλίμακας ενώ παίζοντας στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών, δημιουργούν τα δικά τους πρωτότυπα αρχιτεκτονήματα- Γυμνάσιο
                -Όταν οι λέξεις συναντούν τις εικόνες είναι μαγεία: Παιχνίδι στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών, όπου με εικόνες και λογοτεχνικά αποσπάσματα τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες- Α’ και Β’ Γυμνασίου
                -«Βάζουμε σε τάξη» την Ιστορία: Τα παιδιά φτιάχνουν τη χρονογραμμή της ιστορίας των βιβλίων και των βιβλιοθηκών στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ-Γυμνάσιο και Λύκειο
                -Είσαι ο καλλιτεχνικός Διευθυντής για ένα μήνα: παιχνίδι ρόλων όπου η τάξη καλείται να διαμορφώσει το μηνιαίο πρόγραμμα του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ -Λύκειο
3.   Ελεύθερη ώρα για να ανακαλύψουν τα παιδιά μόνα τους το Κέντρο Επισκεπτών.
 
                       Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 877 8383 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
 
002.jpgὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας», τὸ Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Στὴν ἐκδήλωση ἔδωσαν τὸ παρὸν πολλοὶ διακεκριμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ πνεύματος, Καθηγητές, Ἐρευνητές, Συγγραφεῖς, Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ Οὐκρανοί.

Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσης ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ παρουσίασε σύντομα τοὺς στόχους τοῦ Συλλόγου μας, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν κο Volodymyr Shkurov, Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα. Ὁ κος Volodymyr Shkurov ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἔντονη
παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Οὐκρανία (σὲ περισσότερα ἀπὸ 40 ἀκριτικὰ σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια διδάσκεται ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα). Ἐπίσης, τόνισε τὶς ἐνέργειες προστασίας καὶ συνεργασίας τῆς Πρεσβείας γιὰ τὴν προστασία τῶν Οὐκρανῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς στὴν Ὀδησσό.

Στὴν συνέχεια, ἡ κα Τόλια παρουσίασε τὸν κο Παναγιώτη Κοτσιώνη, Δάσκαλο – π. Συντονιστὴ στὸ Γραφεῖο Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ διαχρονικὴ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Οὐκρανία. Προοπτικὲς ἀνάπτυξης τῶν ἐκπαιδευτικῶν-πολιτιστικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Χωρῶν». Ὁ κος Παναγιώτης Κοτσιώνης ἀναφέρθηκε στὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὸν Εὔξεινο Πόντο ἀπὸ τὸν 8ο - 7ο π.Χ. αἰ. μὲ ἐμπεριστατωμένη ἱστορικὴ ἀναδρομή, ἐνῶ ἐπεσήμανε τὸ ἀξιόλογο ἔργο τοῦ Γραφείου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου εὐχαριστώντας τοὺς ὁμοειδεῖς συλλόγους καὶ ὀργανισμούς.

Τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν κο Στυλιανὸ Ἑλληνιάδη, Δημοσιογράφο – Ἐρευνητὴ, ὁ ὁποῖος συνόψισε τὸ θέμα: «Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας - Ἀναγέννηση καὶ κρίση». Ὁ κος Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης, ἔμπλεος γνώσης καὶ ἰδιαίτερης εὐαισθησίας, ἀφοῦ ἐπισκέπτεται σχεδὸν κάθε χρόνο τὴν περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας, παρουσίασε τὸ βίντεο «Μέγα Γιορτὴ 2013» ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Σταραμπέσεβο, τονίζοντας τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ οὐκρανικοῦ στοιχείου.

Ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση τὴν ὁποία συντόνισε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 19.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 3ο


Γεώργιος Απ. Παυλάκος

Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΓ - ΠΟΔΔΕΓ

τηλ.: 210 7718077 - κιν.: 697 3309925

Φαραντάτων 31 - 115 27 Αθήνα 

Ηλ-διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστότοπος : www.odeg.gr  

Σκάιπ : poddeg 

Φ/Β:

 https://www.facebook.com/pages/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82/133888786689092

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 208841/Δ2/18-12-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν με επιτυχία σημαντικές καινοτομίες στη δομή του προγράμματος: άλλαξε ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών και ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, άλλαξε ο τρόπος οργάνωσης των εργασιών
της Συνόδου, επιτυγχάνοντας βαθύτερο προβληματισμό και ουσιαστικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των μαθητών, ξεκίνησαν συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στους νέους (όπως ο Συνήγορος του Παιδιού κ.λπ.), οι «έφηβοι βουλευτές» μετέχουν σε προσομοίωση της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, στην οποία μετέχει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας, ενθαρρύνεται και αναδεικνύεται με ποικίλους τρόπους η εφηβική δημιουργικότητα (πολιτιστικές εκδηλώσεις από εφήβους για εφήβους, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί κ.λπ.).
Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος κατά τη νέα Σύνοδο, καθώς και για τον τρόπο εγγραφής των σχολείων στο πρόγραμμα θα είναι από τις 11-01-2016 διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: www.efivoi.gr .
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής. Ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής ορίζεται το 21ο έτος ηλικίας των μαθητών.
Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια, απαιτείται ορισμός εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως συνδέσμου καθηγητή του Λυκείου με το αρμόδιο για το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» τμήμα του Ιδρύματος της Βουλής. Για ένα (1) έως επτά (7) τμήματα Β΄ τάξης του κάθε σχολείου ορίζεται ένας (1) σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος καθηγητής.
Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου, την ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης κατά τμήμα (3 διδακτικές ώρες) για το πρόγραμμα και τη διευκόλυνσή τους κατά τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 11-01-2016 έως 22-01-2016, χωρίς να προβλέπεται παράταση.
Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής των καθηγητών συνδέσμων στο πρόγραμμα, προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.
3
Οι μαθητές που θα επιλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα κληθούν να μετάσχουν στις εργασίες της ΚΑ’ Συνόδου που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2016 στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-36.92.411 (κ. Κωνσταντίνου Κατερίνα, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Τέχνη και Πολιτική
Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη
Διοργάνωση: Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πέμπτη 25 (18.30 -22.00 μ.μ.), Παρασκευή 26 (09.30 -21.00 μ.μ.) και Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
2016 (10.00 -20.00 μ.μ.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο IΙΙ (υπόγειο), 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη - 54636 Θεσσαλονίκη
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
"Θα τα κάνω αργότερα", "δεν μας έβαλε τίποτα", "θα πάμε εκδρομή", "τα ξέρω". Οι πιο συνηθισμένες δικαιολογίες για να αποφύγει το παιδί να μελετήσει. Υπάρχει τρόπος να τις ξεπεράσουμε;
Όλοι οι γονείς θα ήθελαν να υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να ενθαρρύνουν το παιδί να μελετήσει στο σπίτι.Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι γι αυτό.Υπάρχουν όμως κάποιες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα μελέτης.Για κάποιους γονείς, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει και οι ίδιοι να αλλάξουν τη δική τους στάση απέναντι στη μελέτη και στον τρόπο που παρακινούν ή όχι το παιδί να μελετήσει.
1.  Κατανοήστε τα πλεονεκτήματα της μελέτης στο σπίτι: αν εσείς δεν πιστεύετε ότι έχει σημασία το παιδί να διαβάζει στο σπίτι, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσετε το παιδί να κάνει τις εργασίες του.
·Η μελέτη στο σπίτι ενισχύει αυτά που διδάχτηκε το παιδί στο σχολείο και δίνει
ευκαιρίες περισσότερης εξάσκησης.

·Πολλές φορές η μελέτη στο σπίτι διδάσκει επιπλέον δεξιότητες που το παιδί δεν διδάχτηκε στο σχολείο λόγω έλλειψης χρόνου ή υλικών.

·Με τη μελέτη στο σπίτι το παιδί μαθαίνει να είναι συνεπές, υπεύθυνο, να οργανώνει το χρόνο και το χώρο του και να συγκεντρώνεται.

2.  Συμφιλιωθείτε με το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά δεν αγαπούν τη μελέτη στο σπίτι: όταν υπάρχουν αμέτρητα άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν, είναι δύσκολο να κάνετε τη μελέτη ελκυστική, άρα σταματήστε να προσπαθείτε γι αυτό.Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε την προσπάθεια.Σημαίνει ότι πρέπει η προσέγγιση και οι απαιτήσεις σας να βασίζονται στο ότι στα περισσότερα παιδιά δεν αρέσει να μελετούν.

3.  Βοηθήστε το παιδί, μη το αναγκάζετε: Μπορείτε να φωνάξετε να παρακαλέσετε, να απειλήσετε, να δωροδοκήσετε, να χοροπηδήσετε πάνω-κάτω και να κάνετε τούμπες στον αέρα, αλλά καμιά από αυτές τις εξουθενωτικές συμπεριφορές δεν θα πείσουν το παιδί να καθίσει να διαβάσει.Ναι, μπορεί να αντιδράσουν προσωρινά στις απειλές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί και την επόμενη μέρα θα μελετήσει γιατί έχει καταλάβει κάτι.Θα πρέπει να επαναλάβετε τις απειλές ή ό,τι άλλο κάνατε την προηγούμενη. Αντίθετα, προσπαθήστε να διευκολύνετε τη διαδικασία της μελέτης, όσο είναι δυνατό.

·Καθιερώστε έναν χώρο ήσυχο και με καλό φωτισμό για να μελετά το παιδί.Καλό είναι να βρίσκεται μακριά από τον υπολογιστή ή την τηλεόραση ή, αν αυτό δεν γίνεται, οι συσκευές να είναι κλειστές.

·Βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει ό,τι χρειάζεται για να διαβάσει.Αν χρειάζεται υλικά για κάποιο project, καλό είναι να τα προμηθευτείτε όσο γίνεται νωρίτερα για να αποφύγετε δικαιολογίες του τύπου: «δεν έχω αυτά που χρειάζομαι».

·Ενθαρρύνετε το παιδί να σας κρατά ενήμερους για την πρόοδο της μελέτης και για ό,τι ενδιαφέρον προκύψει από αυτή.

4.  Συζητήστε με το παιδί: στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, καθίστε με το παιδί, ιδιαίτερα αν αυτό είναι μικρό, και συζητήστε για το πώς σκοπεύει να χειριστεί τη μελέτη στο σπίτι.Έτσι, μπορείτε να θέσετε κανόνες από κοινού, τους οποίους θα χρησιμοποιείτε για να του υπενθυμίσετε ότι ξέφυγε ή για να το επιβραβεύσετε, αν τους ακολούθησε.

·Συναποφασίστε, όσο αυτό είναι δυνατό, την ώρα της μελέτης.Αφήστε το παιδί να αισθανθεί ότι έχει κάποιο έλεγχο, δίνοντας του επιλογές για το πότε θα μελετήσει.Διατηρήστε ένα κάπως σταθερό πρόγραμμα ώστε το παιδί να ξέρει πότε θα διαβάσει.

·Βρείτε αν υπάρχουν μαθήματα που δυσκολεύεται και δείτε πώς θα το βοηθήσετε.

·Καθοδηγήστε το να κάνει πρώτα αυτά που θεωρεί δύσκολα, καθώς θα είναι πιο ξεκούραστο.

·Αφήστε κάποιες περιόδους όπου το παιδί δεν θα διαβάζει καθόλου, όπως την Παρασκευή το βράδυ, ή την Κυριακή.

5.  Χρησιμοποιήστε την επιβράβευση για να βρει το παιδί εσωτερικά κίνητρα: Δίνοντας περισσότερη σημασία στην καλή δουλειά και όχι στην κακή ή στα λάθη, τονώνετε τον ενθουσιασμό του παιδιού και τη θέλησή του να συνεχίσει την προσπάθεια.

·Χρειάζεται προσοχή όταν χρησιμοποιείτε υλικές επιβραβεύσεις για να ολοκληρωθεί η μελέτη.Το παιδί συνηθίζει να συνδέει το τέλος της μελέτης με υλικές απολαβές και όχι με εσωτερική ικανοποίηση ή καλύτερη μάθηση.

·Επιβραβεύστε λεκτικά, αλλά να είστε συγκεκριμένοι.Δηλώστε ότι είστε περήφανοι που το παιδί ήταν οργανωμένο/συγκεντρωμένο κτλ.Είναι σημαντικό να ορίσετε τον ακριβή λόγο που είστε χαρούμενοι ή περήφανοι ώστε το παιδί να ξέρει ποια συμπεριφορά πρέπει να κρατήσει.

·Αγνοήστε την κακή συμπεριφορά: όταν το παιδί δεν ακολουθεί τους κανόνες ή δεν κάνει αυτό που πρέπει, προσπαθήστε να μην φωνάξετε.Πείτε σύντομα αυτό που θέλετε, θυμίστε τη συμφωνία και εκφράστε την απογοήτευσή σας μαζί με την ελπίδα ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη.

·Επιλέξτε απλές εξωτερικές επιβραβεύσεις: μια βόλτα στο πάρκο, ένα παγωτό, να παίξετε μαζί ένα παιχνίδι.Έτσι το παιδί συνδέει την καλή επίδοση με περισσότερη διασκέδαση με την οικογένεια.

6.  Δώστε την ευθύνη στο παιδί: είναι απαραίτητο να μάθει το παιδί ότι οι συνέπειες της μελέτης εξαρτώνται από το παιδί και όχι από εσάς.Με την προϋπόθεση ότι παρέχετε υποστήριξη και ένα δομημένο περιβάλλον και ότι έχετε συμφωνήσει για την ώρα της μελέτης, όποια εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί αποτελεί μάθημα για το παιδί για να αναπτύξει υπευθυνότητα.Αυτό δεν σημαίνει ότι αδιαφορείτε τελείως.Σημαίνει ότι συνειδητά αφήνετε το παιδί να μάθει να είναι υπεύθυνο.

7.  Αφήστε το παιδί να υποστεί τις συνέπειες: συνήθως δεν αρέσει στους δασκάλους όταν το παιδί πηγαίνει αδιάβαστο.Αν αρνείται επίμονα να μελετήσει, μην το δικαιολογήσετε την άλλη μέρα στη δασκάλα.Αφήστε να υποστεί τις συνέπειες στην τάξη.Είναι σχεδόν σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει να μελετά στο σπίτι.

8.  Προσπαθήστε να συγκρατήσετε την παρόρμηση να κάνετε εσείς τις εργασίες του παιδιού: ό,τι ήταν να κάνετε εσείς στο σχολείο το κάνατε όταν έπρεπε.Τώρα είναι η σειρά του παιδιού.Παρέχετε βοήθεια όπου χρειάζεται, αλλά το παιδί πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του.Αν έχει λάθη ή αν δεν έχει τελειώσει κάτι, αυτό δεν έχει αντίκτυπο σε σας.Δεν σας ντροπιάζει, δεν σας ρεζιλεύει.Το λάθος ή η ανολοκλήρωτη εργασία αποτελούν κι αυτά μέρος της γενικότερης μάθησης του παιδιού.Αν γράψετε εσείς την έκθεση και την άλλη μέρα πάρει «μπράβο», αυτό δεν ανήκει στο παιδί, αλλά σε σας και δεν θα έχετε κανένα λόγο να είστε ικανοποιημένοι.Επιπλέον, το παιδί, μόλις έμαθε ότι μπορεί να κερδίζει καλούς βαθμούς χωρίς ιδιαίτερη κούραση και απέφυγε τις αρνητικές συνέπειες στην τάξη.Μαντέψτε ποιος θα γράψει και την επόμενη έκθεση.

9.  «Μελετήστε» κι εσείς την ώρα που μελετά το παιδί: προσπαθήστε να συνδέσετε τις δεξιότητες που μαθαίνει το παιδί με αυτό που κάνετε ως ενήλικες: αν το παιδί κάνει ανάγνωση, διαβάστε κι εσείς ένα βιβλίο.Αν κάνει μαθηματικά, κοιτάξτε τους λογαριασμούς σας.Είναι φυσικό αυτό να μην μπορεί να γίνει κάθε μέρα, αλλά αποφύγετε την ώρα που μελετά το παιδί, να βλέπετε τηλεόραση ή να ακούτε μουσική.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα