Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενημερώνει ότι, μετά την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών, ισχύουν τα εξής: ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 «Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις» A) παρ. 20, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86).

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Β) παρ. 21. Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου εκπαιδευτικούς, στους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια και ρυθμίζει την υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση, μετά τη λήξη αυτής. Γ) παρ. 23.

Για τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄), έχουν εφαρμογή όλες οι κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς συμβούλους του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

Επιπλέον, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, κατατάσσονται στον Α’ βαθμό, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στους σχολικούς συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α’ βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α’, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

Σε ότι αφορά την κατάταξη ή την απονομή του βαθμού Α΄ των εν λόγω σχολικών συμβούλων, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας ποιοι εξ’ αυτών δεν κατέχουν το βαθμό Α’, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Σε ότι αφορά τη μισθολογική τους κατάταξη, αρμόδιοι είναι οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης (άρθρο 19, παρ. 10 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 όμοια (ΦΕΚ 2214 τ. Β’). ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ.35. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την άσκηση διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες, εφόσον η αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του ΑΕΙ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ…

1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31-12-2013, που ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάθεση αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η ημερομηνία αυτή αφορά ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα συγκεκριμένη μερίδα ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.

Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

Συνιστάται μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης να υποβληθεί μέχρι 31-12-2015 για να υπολογιστεί η εξαγορά με βάση το βασικό μισθό που είχε ο υπάλληλος στις 31-10-2011.

Αν η αίτηση υποβληθεί από 1-1-2016, θα υπολογιστεί με βάση το βασικό μισθό του νέου μισθολογίου που θα έχει ο υπάλληλος την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα στοιχίσει ακριβότερα, επειδή ο βασικός μισθός του νέου μισθολογίου είναι μεγαλύτερος από το βασικό μισθό του παλιού μισθολογίου.

2. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Σύμφωνα με το ν.4186/17-9-2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ουσιαστικά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου που υποβάλλονταν μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μεταφέρθηκε για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, όπου θα υποβάλλεται μία αίτηση παραίτησης και η αποχώρηση θα γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σε οποιαδήποτε άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 15-10-2011 που συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 128 αιτήσεις παραίτησης μόνο 71 έγιναν αποδεκτές εξετάζοντας αυστηρά τους επικαλούμενους λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

3. Υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας Με το νόμο 4186/17-9-2013 άρθρο 36 παρ. 21 αλλάζει η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να υπηρετήσει με τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας τον τριπλάσιο χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας που έλαβε και μέχρι 10 χρόνια το ανώτερο που προέβλεπε ο ν.2986/2002.

Με τη νέα διάταξη ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των 5 ετών.

Σε περίπτωση παραίτησης του εκπαιδευτικού που έλαβε εκπαιδευτική άδεια ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο βεβαίωση της υπηρεσίας του, αν υπηρετήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρέωσης αυτής, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας (μισθός και προσαύξηση) για το τμήμα του χρόνου που δεν υπηρετήθηκε, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κι επομένως δεν είναι συντάξιμος. Γιάννης Μπαλάγκας Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

  Μείωση της διδακτέας ύλης των Αρχαίων Ελληνικών, της Α΄ τάξης Γενικούς Λυκείου κατά 40% ζητούν  οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, με υπόμνημα προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, προκειμένου , όπως τονίζουν, θα δοθεί στους Φιλολόγους η δυνατότητα για ποιοτική διδασκαλία, η οποία θα εστιάζει στην εμβάθυνση και όχι στην επιφανειακή κάλυψη μεγάλης έκτασης ύλης, ώστε οι μαθητές μας να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και των επόμενων τάξεων.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι χαρακτηρίζουν  ρεαλιστική τη λύση που εισηγούνται προς τον κ. υπουργό κι εκτιμούν ότι η αποσταλείσα διδακτέα ύλη είναι αδύνατο να καλυφθεί διδακτικά, έστω και στοιχειωδώς.
Παράλληλα υπενθυμίζουν πως   οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να συμμετέχουν με επιτυχία σε θέματα πανελλαδικώς οριζόμενα, έχοντας την απαιτούμενη εποπτεία του συνόλου της ύλης αυτής.
Κατόπιν υπολογισμού των υπαρκτών και διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ τάξης Γ.Ε.Λ., οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατέληξαν στη διαπίστωση ότι    οι πραγματικές ώρες ανέρχονται περίπου στις 84, στην πιο αισιόδοξη εκτίμησή τους. Συγκρίνοντάς τις με τις 142 απαιτούμενες ώρες για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 139610/Γ2 /01-10-2013 εγκύκλιο του υπουργείου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρατηρούν  ότι προκύπτει μεγάλη διαφορά, άνω του 40% του διαθέσιμου χρόνου.
Επιπροσθέτως, τονίζουν, αν συνεκτιμηθεί και ο χρόνος των όποιων περιπάτων, αργιών και απεργιών, ο χρόνος των 84 ωρών που υπολογίσαμε μειώνεται κι άλλο.
Ακόμη, σημειώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι,  στον πραγματικά αναγκαίο χρόνο υλοποίησης της διδακτέας ύλης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κατά περιπτώσεις επιβραδύνσεις του ρυθμού διδασκαλίας, λόγω δυσκολιών ανταπόκρισης των μαθητών.
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4186/2013, οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου θα εξεταστούν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών κατά 50% με θέματα που θα αντλούνται από τράπεζα θεμάτων, θεωρούμε ότι η αποσταλείσα διδακτέα ύλη είναι αδύνατο να καλυφθεί διδακτικά, έστω και στοιχειωδώς. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να συμμετέχουν με επιτυχία σε θέματα πανελλαδικώς οριζόμενα, έχοντας την απαιτούμενη εποπτεία του συνόλου της ύλης αυτής.
Κατόπιν υπολογισμού των υπαρκτών και διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των  Αρχαίων Ελληνικών της Α’ τάξης Γ.Ε.Λ., καταλήξαμε ότι οι πραγματικές ώρες ανέρχονται περίπου στις 84, στην πιο αισιόδοξη εκτίμησή τους. Συγκρίνοντάς τις με τις 142 απαιτούμενες ώρες για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 139610/Γ2 /01-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου, παρατηρούμε ότι προκύπτει μεγάλη διαφορά, άνω του 40% του διαθέσιμου χρόνου. Επιπροσθέτως, αν συνεκτιμηθεί και ο χρόνος των όποιων περιπάτων, αργιών και απεργιών, ο χρόνος των 84 ωρών που υπολογίσαμε μειώνεται κι άλλο. Ακόμη, στον πραγματικά αναγκαίο χρόνο υλοποίησης της διδακτέας ύλης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κατά περιπτώσεις επιβραδύνσεις του ρυθμού διδασκαλίας, λόγω δυσκολιών ανταπόκρισης των μαθητών.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να αναθεωρήσει τη
διδακτέα ύλη, προσαρμόζοντάς την στον πραγματικό διδακτικό χρόνο. Μια ρεαλιστική λύση, κατά την γνώμη μας, θα ήταν η ύλη να περικοπεί κατά 40%. Έτσι, θα δοθεί στους Φιλολόγους η δυνατότητα για ποιοτική διδασκαλία, η οποία θα εστιάζει στην εμβάθυνση και όχι στην επιφανειακή κάλυψη μεγάλης έκτασης ύλης, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και των επόμενων τάξεων.
Το αίτημά μας αυτό εκφράζει και την αγωνία των Φιλολόγων των περιφερειών ευθύνης μας, γι’ αυτό παρακαλούμε πολύ να ληφθεί υπόψη για σχετικές ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου.
Με τιμή,
       Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων
Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας
                        Εκπ/σης Κρήτης
Η πρώτη γίνεται στις 20 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τον υπουργείο Παιδείας να «υποβάλλει την οριστική πρόταση πλεοναζουσών πληρωμένων και κενών οργανικών θέσεων προς κατάργηση και ίδρυση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο…», στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας. Η δεύτερη και… διαφορετική εισήγηση παραδίδεται στον κ. Μητσοτάκη στις 14 Οκτωβρίου, στην οποία καταργούνται 1349 διοικητικοί υπάλληλοι και προτείνεται να «γεννηθούν» 649 θέσεις «δια μετατάξεως».
Η… κατάργηση
Αφού πρώτα τίθενται οι στόχοι της αξιολόγησης, στη συνέχεια  προτείνονται «δείκτες, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία» στο πλαίσιο των… 3 βημάτων (αξιολόγηση, κατάργηση και ξανά… κατάργηση)  που θα ακολουθηθούν.  Βέβαια, οι δείκτες δεν είναι τίποτα άλλο από τα «εξαρτήματα» για να κατασκευαστεί ο αλγόριθμος. Χαρακτηριστικό παραδείγματα, τα οποία επιβεβαιώνουν  και το  ρεπορτάζ του «Π» στις 17 Οκτωβρίου περί αλχημείας στα πανεπιστήμια-  είναι τα εξής:
-  η εκτίμηση των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση των μελών ΔΕΠ κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας μόλις 1 διοικητικό για κάθε 100 μέλη ΔΕΠ και 1,5 διοικητικό για κάθε 100 φοιτητές.  Στη δεύτερη περίπτωση εξαιρέθηκαν τα δύο Πολυτεχνεία (Αθήνας και Κρήτης) το ΑΣΚΤ και το Γεωπονικό πανεπιστήμιο λόγω του εργαστηριακού τους χαρακτήρα.
-  η εκτίμηση των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση των τμημάτων κάθε Ιδρύματος υπολογίζοντας μόλις 15 διοικητικούς υπαλλήλους για κάθε τμήμα(!).
- οι λεγόμενοι συντελεστές βαρύτητας, που ορίστηκαν σε 35% για τις απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους με βάση το πλήθος τμημάτων, σε 40% για τις απαιτήσεις με βάση τους εξυπηρετούμενους φοιτητές και σε 25% για τις απαιτήσεις με βάση το πλήθος μελών ΔΕΠ/ΕΠ.
Η… διαφορετική εισήγηση σχεδόν ένα μήνα μετά 
Ένας πίνακας με τα περί «αξιολόγησης» παραδίδεται στην πρώτη εισήγηση και ένας- άλλος- στη δεύτερη. Με μία προσεκτική ματιά διαπιστώνεται πως στη Θεσσαλονίκη μπορεί η εισήγηση του υπουργείου για το πλεονάζον προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου (όπως κατατέθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 20.9.2013) να ανέφερε ότι θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 169 διοικητικοί υπάλληλοι, η τελική απόφαση, όμως, σημειώνει πως μπαίνουν στον «πάγο» 132  διοικητικοί υπάλληλοι. «Τι άλλαξε μέσα στη συνεδρίαση και πώς το περίφημο μοντέλο έδινε άλλα αποτελέσματα τη μία ημέρα και άλλα (περισσότερο επιβαρυντικά μάλιστα) την επόμενη; Έχουν άδικο όσοι διαμαρτύρονται για περίεργα μαγειρέματα;», αναρωτιόταν το «Π» την περασμένη Πέμπτη.
Στην Πάτρα, μάλιστα, η εισήγηση του υπουργείου ανέφερε πως τίθενται σε διαθεσιμότητα 118 διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος. Βέβαια η κατάσταση διαφοροποιήθηκε άρδην στις 14 Οκτωβρίου, καθώς στην τελική εισήγηση βρέθηκε πλεόνασμα 65 διοικητικών υπαλλήλων! Άλλαξε κάποιος δείκτης, κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποια μεθοδολογία; Ή όχι;
Επίσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η εισήγηση ανέφερε πλεόνασμα 40 διοικητικών υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Τελικά όμως εξαιρέθηκε από την τελική απόφαση και στη θέση του μπήκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκεί η πρώτη εισήγηση ανέφερε πλεόνασμα 33 υπαλλήλων αλλά η τελική απόφαση διαμορφώθηκε σε… κενά 2 διοικητικών υπαλλήλων. Παρόμοιες «αλχημείες» παρατηρούνται και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια που τα νούμερα δεν «κολλούσαν» και άλλαξαν.
Τελικά, ποιος έχει δίκιο; Το υπουργείο Παιδείας και η περίφημη Ομάδα Διοίκησης Έργου (με προεδρεύων τον γενικό γραμματέα κ. Κυριαζή εκ… Πειραιώς) ή οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν καταγγείλει τα δύο υπουργεία για μεροληπτική στάση απέναντι στους διοικητικούς τόσο συλλογικά – μέσω της Ομοσπονδίας τους- όσο και «ατομικά» ως προς το τμήμα μέσω του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών; Η «χαμένη», πάντως, αξιολόγηση καταδεικνύει και τους λόγους που το υπουργείο αρνούταν να την δώσει στους συλλόγους των διοικητικών υπαλλήλων.  Όπως φαίνεται, η διαθεσιμότητα ήταν ένα «χτύπημα» κάτω από τη ζώνη από την μνημονιακή κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στην – ήδη υποτιμημένη βάση ετήσιας χρηματοδότησης και προϋπολογισμού- δημόσια Παιδεία.
Την Τρίτη, πάντως, γράφαμε πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το υπουργείο Παιδείας απαντώντας στο αίτημα του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Αθηνών για χορήγηση της αξιολόγησης (δηλαδή των δύο εισηγήσεων του κ. Αρβανιτόπουλου στον κ. Μητσοτάκη) τους παρέπεμψε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Το… μπαλάκι «πετάχτηκε» κι όποιος πρόλαβε- να το ξεφορτωθεί- πρόλαβε!

Μίλτος Σακελλάρης

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

 


Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση των αρχικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων διευθυντών με τετραετή θητεία στα Π.Π.Σ. που καταρτίστηκαν από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (07-10-2013) προς τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
Η Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι αναρτημένη εδώ.
Oι αρχικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.

 

Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκαν στην Ολομέλεια κατά την ψήφιση άσχετου με αυτές νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι τροπολογίες αφορούν στο παρουσιολόγιο εκπαιδευτικών, τις μετακινήσεις αναπληρωτών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφέρειας με απόφαση μόνο του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, αποσπάσεις εκπαιδευτικών και θέματα ΙΕΚ και ΕΠΑΛ.
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ:
Τροπολογίες Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικά Νέα