Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

 

 

ipourgeio 400px

 

Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου Sub2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Η τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΩ 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ 2849/06-06-2024 (ΨΔΟΓ46ΝΚΠΔ-Υ3Ι) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου Sub2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Δευτέρα 01/07/2024.

ipourgeio 400px

 Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4 "Εμπιστοσύνη στα Αστέρια"

Η τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΩ 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω Έργο θα υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 17/06/2024.

 

 

Άρθρο 1

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά Σχολή και Κατευθύνσεις, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 379 α. ΟΠΛΑ 268(+54) β. ΣΩΜΑΤΑ 48(+9)

2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 95 α. ΜΑΧΙΜΟΙ 65 β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 30

3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 160 α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 86 β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35 γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 14 δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5 ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5 στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5 ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10

4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 66

ΣΥΝΟΛΟ 700

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 171 α. ΙΑΤΡΙΚΟ 84 β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 8 γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5 δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5 ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 στ. ΝΟΜΙΚΟ 27 ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 37

ΣΥΝΟΛΟ 171

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 301 α. ΟΠΛΑ 226 β. ΣΩΜΑΤΑ 75

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 190

3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 195 α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 123 β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 43 γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29

ΣΥΝΟΛΟ 686

Άρθρο 2

Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά: α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)]. β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)]: (1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. (2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. (3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επι του συνόλου των θέσεων της γενικής σειράς [(παρ. Α.1) του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’  266)].

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α’ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. 4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’καιβ’της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’καιβ’της παρ. 1. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Άρθρο 3

Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής: 1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2024 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. 2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι: α. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2022. β. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2023.

 

 

1

 

Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών ενώ τα θέματα δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων

Έγγραφο 62602/Δ2/22-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη στη Νομική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 33/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Γ’), η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή Υπουργό, κ. Κουράκη Α., σύμφωνα με την οποία:

«α) Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, δεν έχουν, κατ΄ έννοια, αυθύπαρκτη και αυτοτελή υπόσταση εγγράφου, αλλά αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών δοκιμίων. Τα θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία των δημοσίων σχολείων και δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων.

β) Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους».

 

Επιπλέον πληροφορίες για το ανωτέρω θέμα:

  • Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)
  • Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας
  • Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

 

 

ipourgeio 400px

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» για το σχολικό έτος 2024-2025

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ 

 rsz 1insigne scholae europaeaesvg

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης:
«Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024»

Η σχετική πρόσκληση ΕΔΩ 

The invitation of SCHOLA EUROPAEA in pdf form 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/28-05-2024 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3446/16-05-2024 Κ.Υ.Α. με θέμα: Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικά Νέα