Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

 

Υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών

Παράγραφος 3 της ΥΑ Φ3/160/Γ1/187/17-02-1997 (ΦΕΚ 170/Β/06-03-1997):

3. Εφημερεύοντες

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Κατά τη σύνταξη των κανόνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αποχώρησής τους. Ενδεικτικός πίνακας κανόνων εφημερίας

(1) Οι εφημερεύοντες προσέρχονται στο σχολείο 15′ πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5′ μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.

(2) Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.

(3) Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.

(4) Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).

(5) Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά το διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.

(6) Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.

(7) Ελέγχουν τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.

β. Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολείου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του.

Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.

γ. Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος Β, άρθρο 13 του Ν. 1566/85) και απ’ αυτή απαλλάσσονται μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ’ αυτής της παραγράφου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

δ. Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων.

Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

ε. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

στ. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι.

Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε περισσότερα από δύο σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

ζ. Τα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών.

Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.

Εγκύκλιος 176151/ΓΔ4/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΙΓ46ΜΤΛΗ-ΧΛ9) του Υπουργείου Παιδείας:

Παραπέμπει στο καθηκοντολόγιο που ισχύει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)) και μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:

«Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών (παρ. 18 άρθ. 36 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ).

Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του (άρθ. 39 περ. Α’ παρ. 5 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ).

Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του (άρθ. 33 παρ. 2(ε) της ανωτέρω σχετικής ΥΑ).

Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω (άρθ. 29 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ).»

Επιπλέον στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι οι εφημερίες δεν υπάγονται στις πρόσθετες εργασίες του άρθ. 13 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και, συνεπώς, αυτές υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να αμελούνται.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους εφημερεύοντες.

Η εφημερία είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται από περισσότερους εκπαιδευτικούς την ίδια ημέρα εκ περιτροπής, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη επιτήρηση και προστασία των μαθητών.

Οι Διευθυντές/ Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν για την αναπλήρωση των εφημερευόντων όταν απαιτείται.

Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.»

Εφημερία των Εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης

Ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε ως μέλος της ΕΔΥ απαλλάσσεται από τις εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα, καθώς η απαλλαγή του αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και όχι μόνο στο πρόγραμμα μιας ημέρας ( διευκρινιστικές οδηγίες ΥΠΑΙΘ 4/10/22 με Αρ. πρωτ. 121046/ΓΔ4).

 

 

rsz 20 3Κεραμέως: Στόχος είναι ο πλήρης εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού 

 “Προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό. Για αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε διορίσει 25.000 εκπαιδευτικούς. Η πρόθεσή μας είναι, και εφόσον ο ελληνικός λαός τιμήσει εκ νέου την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ψήφο του, αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί έτσι ώστε να πάμε σε έναν πλήρη εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Θέλουμε οι αναπληρωτές να κάνουν αυτό που λέει η λέξη. Να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο όπου θα αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ήδη με τους 25.000 διορισμούς έχει επέλθει μια πιο υγιής ισορροπία μεταξύ των μόνιμων και των αναπληρωτών” 

Τα παραπάνω δήλωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 TV “Στούντιο Με Θέα

 

 

 

rsz_mak-1.jpg

Καθορισμός νέων συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ, για εισαγωγή στο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ) το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προωθήθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β′ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.»

Η τροποποίηση αφορά στο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ), στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι των Τομέων Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023 κι εφεξής.

H Υπουργική Απόφαση εδώ

 

14 11 22

Δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για 116 χιλιάδες νέους μέσω της συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων θα χορηγηθεί δωρεάν σε περισσότερους από 116.000 νέους, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργου Βούτσινου, του Διοικητή ΔΥΠΑ Σπύρου Πρωτοψάλτη και του Προέδρου ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστα Δέρβου.

Η νέα συνεργασία ΔΥΠΑ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 30 ετών, σε όλους τους μαθητές των 50 Επαγγελματικών Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ και στους σπουδαστές ηλικίας έως 30 ετών των 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για ένα έτος.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, στην Ελλάδα και  σε  περισσότερες από 37 χώρες  της  Ευρώπης. Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς όπως εκπαίδευση, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, υγεία, αθλητισμό, διασκέδαση, εστίαση, τηλεφωνία κ.α.

Σχεδόν  6  εκατομμύρια νέοι  σε  όλη  την  Ευρώπη είναι κάτοχοι της κάρτας, με πρόσβαση σε περισσότερες από 43.500 προσφορές, ενώ στην Ελλάδα συμμετέχουν 378 επιχειρήσεις και φορείς στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://europeanyouthcard.gr/home/el/

Η κάρτα θα παραλαμβάνεται α) σε 146 καταστήματα της Vodafone που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και β) στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε Αθήνα (Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος) και Θεσσαλονίκη (Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Α’ προβλήτα, Κτίριο Γραφείων ΟΛΘ Δημόσιας Αρχής Λιμένων​).

Η συνολική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 700.000 € και θα καλυφθεί από τη ΔΥΠΑ για τους πρώτους 116.666 νέους που θα υποβάλουν αίτηση.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Οι νέες και οι νέοι μας βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Η εργασιακή και ασφαλιστική πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης, έχουν οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας συνολικά και ειδικότερα των νέων. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Εφαρμόζουμε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για τους νέους, τα οποία επεκτείνονται με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον προϋπολογισμό. Παράλληλα με την μεταρρύθμιση στις επικουρικές συντάξεις για τους νέους, τη νέα στεγαστική πολιτική και τις δράσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στηρίζουμε στην πράξη τους νέους και τα νέα ζευγάρια και τους δίνουμε πρόσθετα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουν να πορευτούν στη ζωή. Κρατάμε ζωντανή την υπόσχεση μίας καλύτερης ζωής για τους νέους!».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά τους συντελεστές του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΔΥΠΑ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ στον τομέα της νεολαίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των νέων μας, εξασφαλίζοντάς τους καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες ευκαιρίες προς την αυτονόμηση και την ενεργό συμμετοχή τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Με την καινοτομία αυτή προάγονται ιδανικά, που στο αξιακό αλλά και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα καταλαμβάνουν κεντρική θέση, μεταξύ άλλων η διακρατική αλληλεγγύη υπέρ των ανέργων και των νέων με στόχο τη συμπερίληψη όλων, η σύμπραξη φορέων για το κοινό όφελος, αλλά και η συνέχιση της μάθησης δια βίου, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα, που ενισχύουν την κοινωνική κινητικότητα και τη συμμετοχή όλων στην οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της Ευρώπης. Στόχος μας πάντοτε να δίνουμε περισσότερα και καλύτερα εφόδια στις νέες και τους νέους μας».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί μία ακόμα δράση της ΔΥΠΑ για την έμπρακτη στήριξη των νέων, διευκολύνοντας την πρόσβαση 116.000 νέων ανέργων, σπουδαστών και μαθητών σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και σε 35 χώρες της Ευρώπης μέσω της δωρεάν Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Οι νέοι και οι νέες αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της χώρας και για αυτό δίνουμε προτεραιότητα και υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και σύντομα στέγασης, ώστε να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς στόχους τους και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα της ζωής τους».

Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δέρβος δήλωσε: «Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αναλαμβάνοντας τον κύριο ρόλο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον τομέα της Νεολαίας έθεσε υψηλούς στόχους και δεσμεύτηκε να τα υπηρετήσει και να τα υλοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μείναμε προσηλωμένοι στις ιδέες μας, έχοντας πάντα γνώμονα την ενίσχυση των νέων της χώρας μας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Δυνατό παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, όπου παραλάβαμε στην αρχή της Θητείας μας ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα όπου απαριθμούσε μόνο 80 επιχειρήσεις στο δίκτυο συνεργατών του και καταφέραμε εν μέσω κοινωνικών προκλήσεων και της πανδημίας Covid 19 που έπληξε όλη τη χώρα,  να ξεπεράσουμε τις 370 προσφέροντας προνόμια και δυνατότητες σε νέους δικαιούχους. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεργασία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπου άνεργοι νέοι σε όλη την Ελληνική επικράτεια θα μπορούν να είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, υπερδιπλασιάζοντας στην ουσία τα προνόμια και τις παροχές τους».

Αναλυτικά για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 - 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, σε Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και ισχύει για ένα χρόνο.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα της Κάρτας  υλοποιείται  από  το   Ίδρυμα  Νεολαίας  και  Δια  Βίου  Μάθησης   (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Στη χώρα μας οι νέοι που είναι κάτοχοι της κάρτας έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο συνεργατών του προγράμματος. Οι συνεργάτες αυτοί καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά:

Μεταφορές: αστικές/υπεραστικές συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές (ενδεικτικά αναφέρονται η Minoan Lines, η ANEK Lines, η Superfast Ferries, τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 50%) .

Εκπαίδευση: προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σχολές ξένων γλωσσών, μαθήματα χορού (ενδεικτικά αναφέρονται τα ΚΕΚ δημοσίων Πανεπιστημίων όπως του ΕΚΠΑ, του ΟΠΑ, του ΠΑΠΕΙ, του ΠΑΜΑΚ με εκπτώσεις έως 30% επί των προσφερόμενων προγραμμάτων) .

Τουρισμός: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, hostels, ενοικιάσεις αυτοκινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται το Hotel Anesis στην Κοζάνη, το Elia Ermou στην Αθήνα, το Kallichoronm στην Αστυπάλαια, το Apollo Resort Art Hotel στην Μεσσηνία, το Camping Νέα Μάκρη στην Αττική, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 15%).

Πολιτισμός: κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες (ενδεικτικά αναφέρονται οι κινηματογράφοι Odeon, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 20%).

Καταστήματα: ρούχα, οπτικά, κομμωτήρια, κοσμηματοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/δώρων (ενδεικτικά αναφέρονται τα πολυκαταστήματα Factory Outlet, το κατάστημα e-Patini, το κατάστημα οπτικών «Οφθαλμός» στην Αττική, το κατάστημα καλλυντικών Lovie Cosmetics με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 15%).

Διασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες (ενδεικτικά αναφέρονται τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής, τα καταστήματα Pizza Fan, CrepaLand, Starbucks, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 25%).

Υγεία: κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί (ενδεικτικά αναφέρονται το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Βιότυπος, το Διαιτολογικό Γραφείο Δασκαλάκης, το Κέντρο Ποδολογίας και Καλλωπισμού Άκρων Κοσέογλου Μαρίας, το Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης και Προσωπικής Εξέλιξης «Δροσοσταλίδα», με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 30%).

Αθλητισμός: γυμναστήρια, μαθήματα εκμάθησης σπορ, υπαίθρια σπορ (ενδεικτικά αναφέρονται το Underground Fitness Center στην Θεσσαλονίκη, το Water City Water Park στην Κρήτη, το Salonica Tennis Club, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 50%).

Υπηρεσίες: τηλεφωνία, Internet, ασφάλειες, λογιστικά, εκτυπώσεις, επισκευές (ενδεικτικά αναφέρονται η Vodafone, το site ekdromi.gr, η εταιρεία παροχής φοιτητικών υπηρεσιών Uniplaces, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 20%).

Ομορφιά: κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής (ενδεικτικά αναφέρονται το Hair Salon Comi, το κομμωτήριο modshair, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 20%).

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (europeanyouthcard.gr) βρίσκεται αναρτημένη η λίστα με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: 

https://europeanyouthcard.gr/ευρωπαικη-καρτα-νεων/καταλογοσ-εκπτωσεων/

 2png

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη 

3png

4

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης με τον Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Κώστα Δέρβο 

5png

6png

6.2

7png

8png

10png

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως με τον Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., Γιώργο Βούτσινο  

Για τους φοιτητές που συγκατοικούν άνοιξε η πλατφόρμα για της αιτήσεις στεγαστικού επιδόματος.

 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438) κοινής υπουργικής απόφασης, στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ».

 

 
 

Τα παραπάνω ποσά αφορούν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Ιουλίου 2021 – Ιουλίου 2022 σε 34.533 συνταξιούχους, εκ των οποίων οι 14.529 από Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου και 20.000 από Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

Συρρίκνωση

Από τις συγκρίσεις με τις πληρωμές που είχαν προηγηθεί προκύπτει ότι τα ποσά που πήραν οι δικαιούχοι είναι μικρότερα σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Για παράδειγμα το μέσο εφάπαξ που κατέβαλε το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) το 2020 ήταν 23.600 ευρώ, και με τις πληρωμές του 2022 διαμορφώθηκε στις 22.800 ευρώ, ενώ παλαιότερα έφτανε στις 27.000 ευρώ και ως το 2014 ξεπερνούσε τις 32.000 ευρώ.

Στις νέες πληρωμές, δε, που είναι σε εξέλιξη τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι για το εφάπαξ είναι ελαφρώς χαμηλότερα, δηλαδή το μέσο εφάπαξ για το ΤΠΔΥ εν προκειμένω θα πέσει κάτω και από τις 21.000 ευρώ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ τα εφάπαξ που είναι να πληρωθούν από τη λίστα αναμονής σε 7.283 συνταξιούχους του Δημοσίου είναι κατά μέσο όρο στις 20.880 ευρώ. Το σύνολο των πληρωμών ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι οι 7.283 δικαιούχοι θα λάβουν 20.880 ευρώ κατά μέσο όρο.

Αυτό που φαίνεται από τις πληρωμές είναι ότι για τα εφάπαξ ισχύει το «κάθε πέρσι και καλύτερα» και έχει να κάνει με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), με τον οποίο άλλαξε ριζικά ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος προκαλώντας μειώσεις και στις αιτήσεις που ήταν σε αναμονή από το 2014 και μετά. Η πιο σημαντική παράμετρος που θεσπίστηκε με το Νόμο 4387 είναι ότι οι εισφορές που καταβάλλουν από το 2014 και μετά οι παλαιοί ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα και απλώς προστίθενται στον κουμπαρά των ασφαλισμένων και επιστρέφονται στη συνταξιοδότησή τους.

Η όποια ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ είναι αυτή που αφορά στις εισφορές που κατέβαλαν οι παλαιότεροι ασφαλισμένοι ως το 2013. Το τμήμα του εφάπαξ που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2013 υπολογίζεται με το 60% του μέσου όρου του μισθού των υπαλλήλων ή των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων για την πενταετία 2009-2013 επί τα χρόνια ασφάλισης ως το 2013. Ενώ από το 2014 και μετά επιστρέφονται άτοκες και χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή οι εισφορές.

Για το λόγο αυτόν το εφάπαξ βαίνει μειούμενο χρόνο με το χρόνο όσο περισσότερα έτη προστίθενται στον κουμπαρά εισφορών από το 2014 και μετά.

 
 
 

Για τους νέους, δε, ασφαλισμένους που άρχισαν να καταβάλλουν εισφορές με το νέο σύστημα από 2014 και μετά, ή ακόμη και για όσους έχουν ασφαλιστεί για μια 10ετία με το παλιό καθεστώς, το εφάπαξ καθίσταται άνευ αντικρίσματος καθώς θα τους επιστραφούν ουσιαστικά οι εισφορές που πληρώνουν και μάλιστα άνευ τιμαριθμοποίησης, δηλαδή θα πάρουν λιγότερα από όσα δίνουν!

Παράλογο…

Το οξύμωρο, δε, είναι ότι το εφάπαξ μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ στο Δημόσιο τουλάχιστον το Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ) είναι πλεονασματικό, γι’ αυτό και καταργείται η έκτακτη εισφορά 1% που είχε επιβληθεί το 2011 στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Σκοπός της επιπλέον εισφοράς ήταν να σωθεί το εφάπαξ από τα ελλείμματα που προκάλεσαν οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τα υψηλά ποσά που καταβάλλονταν τότε (άνω και των 40.000 ευρώ) που είχαν φτάσει να μηδενίσουν τα αποθεματικά του. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε να πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 5% αντί 4% για να πάρουν εφάπαξ, έγιναν παράλληλα και περικοπές με τα Μνημόνια και με το νόμο Κατρούγκαλου, αλλά σήμερα που υπάρχει πλεόνασμα το εφάπαξ συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμό 2%-2,5% ετησίως χωρίς προοπτική αύξησης. Μάλιστα δεν θα επιστραφεί ούτε ένα μικρό ποσό από την έκτακτη εισφορά 1% που τώρα καταργείται διότι ο Νόμος 3986/2011 (επί ΠΑΣΟΚ και Μνημονίων) όρισε εξαρχής την εν λόγω εισφορά ως μη ανταποδοτική και ως εκ τούτου από τότε είχε ξεκαθαριστεί ότι δεν θα πάρουν τίποτε πίσω από αυτό το 1% οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θα έπρεπε όμως τώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να την καταργήσει, να επιστρέψει ένα μέρος της στο εφάπαξ, παγώνοντας για παράδειγμα τις μειώσεις για τρία χρόνια.

Συντάξεις-εφάπαξ: Τι πληρώνει κάθε Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες που εξασφάλισε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», το μέσο εφάπαξ που καταβάλλουν όλα τα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου είναι 22.942 ευρώ, και 15.881 ευρώ είναι το μέσο εφάπαξ για όλα τα Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

Προσοχή: Τα επιμέρους ποσά (ανά δικαιούχο) διαφοροποιούνται από τον μέσο όρο και μπορεί να είναι είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα από το μέσο εφάπαξ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μέσα ποσά εφάπαξ προηγούμενων ετών, προκύπτει ότι κάθε χρόνο ο μέσος όρος πέφτει, άρα και σε ατομικό επίπεδο το εφάπαξ είναι μικρότερο.

Το μέσο εφάπαξ που κατέβαλαν τα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου ως τον Ιούλιο του 2022 διαμορφώνεται:

*Στις 22.819 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους υπουργείων και κεντρικών υπηρεσιών (ΤΠΔΥ).

* Στις 23.505 ευρώ για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων (Οργανισμοί υπουργείων κ.ά.).

* Στις 23.248 ευρώ για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

* Στις 23.405 ευρώ για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ.

Αντίστοιχα στα Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα το μέσο εφάπαξ με βάση τις πληρωμές Ιουλίου 2021-Ιουλίου 2022 διαμορφώνεται:

*Στις 15.799 ευρώ για τους συνταξιούχους ξενοδοχοϋπαλλήλους (ΤΑΞΥ).

*Στις 16.066 ευρώ για τους συνταξιούχους από τις βιομηχανίες μετάλλου.

*Στις 15.679 ευρώ για τους συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΛΠ.

*Στις 16.249 ευρώ για τους συνταξιούχους εμποροϋπαλλήλους (ΤΠΥΕΚ).

*Στις 15.614 ευρώ για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.

*Στις 16.358 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ.

*Στις 15.845 ευρώ για τους συνταξιούχους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και στις 15.226 ευρώ για τους συνταξιούχους από τα κατώτερα πληρώματα (ΤΠΚΠΕΝ).

Συντάξεις: Ο μηχανισμός μειώσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Με το Νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), όσο περισσότερα είναι τα έτη με τις εισφορές από το 2014 και μετά, μεγαλώνει η μη ανταποδοτική πληρωμή του εφάπαξ και μικραίνει το ποσό που αφορά στο ανταποδοτικό κομμάτι εισφορών ως το 2014. Για παράδειγμα:

*Δημόσιος υπάλληλος που βγήκε στη σύνταξη το 2020 με 37 έτη, εκ των οποίων τα 30 έτη ως το 2013 με αποδοχές 1.600 ευρώ στο διάστημα 2009-2013 και τα 7 έτη από 2014 ως και 2020, πήρε εφάπαξ 29.050 ευρώ.

*Δημόσιος υπάλληλος με 37 έτη το 2023 θα έχει τα 27 έτη ως το 2013 και τα 10 έτη από 2014 ως και 2023. Με έναν μέσο όρο αποδοχών 1.600 ευρώ στο διάστημα 2009-2013 το εφάπαξ που θα πάρει για το σύνολο των 37 ετών πέφτει στις 26.500 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ταμεία Πρόνοιας Δικαιούχοι (Ιούλιος 2021 – Ιούλιος 2022 Μέσο ποσό εφάπαξ
ΤΠΔΥ 11298 22.819
ΝΠΔΔ 748 23.505
ΤΠΟΕΚΕ 474 23.381
ΕΒΕΒΕΚ 16 24.497
ΤΠΔΚΥ 1251 23.248
ΙΚΑ 742 23.405
ΣΥΝΟΛΑ 14529 22.942

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ταμεία Πρόνοιας Δικαιούχοι (Ιούλιος 2021-Ιούλιος 2022 Μέσο ποσό εφάπαξ
ΤΑΞΥ 1.150 15.799
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.752 16.066
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 15 15.643
ΟΛΠ 51 15.679
ΤΠΥΕΚ 1.961 16.249
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 47 15.850
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 56 16.651
ΟΤΕ 549 15.563
ΟΣΕ 708 15.536
ΕΡΤ 69 16.409
ΔΕΗ 2.537 15.614
ΕΤΕ 79 16.350
ΙΛΤ 86 15.947
ΤΑΙΣΥΤ 28 15.622
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 51 15.560
ΤΠΑΕΝ 1.265 15.845
ΤΠΚΠΕΝ 3.310 15.226
ΤΣΜΕΔΕ 2.880 16.358
ΤΠΕΔΕ 250 15.910
ΤΣΑΥ 2.394 16.162
ΤΠΔΑ 630 16.149
ΤΠΔΕ 45 16.183
ΤΑΣ 82 16.243
ΣΥΝΟΛΑ 20.004 15.881  
eleftherostypos.gr

 

ΘΕΜΑ:           Τροποποίηση οδηγιών διδασκαλίας μαθήματος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους2022-23.

Σχετ.:             η υπό στοιχεία Φ3/128150/Δ4/18-10-2022εγκύκλιος «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους2022-2023»

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 59/03-11-2022 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) τροποποιείται η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος ως προς τον πίνακα του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται ο Πίνακας της σελίδας 44 της προαναφερθείσας εγκυκλίου από τον Πίνακα που ακολουθεί και η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών διαμορφώνονται ως ακολούθως:


ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

 
   

Βιβλίο: «Τεχνολογία Υλικών», Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συγγραφείς: Αργυροπούλου Β., Μαλέα Αικ., Παναγιάρης Γ., Στασινού Αγ. ISBN 978-960-06-2952-1.

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα αυτό αναφέρεται σε θεμελιώδεις αρχές που συνδέουν την επιλογή των υλικών, την υλικότητα (materiality), τον δημιουργικό σχεδιασμό (creativity) και την κατασκευή (construction).

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα βασίζεται σε τρία στάδια:

α)     τη συλλογή των πληροφοριών για υλικά, επεξεργασία και παραγόμενα προϊόντα 

β)     ταξινόμηση πληροφοριών και σύνδεση με τη δημιουργική διαδικασίακαι

   γ)     τεχνική υπόθεση που συνδέει τη δημιουργικότητα με την παραγωγική διαδικασία στη βάση του αειφορικού σχεδιασμού.

Για κάθε μία από τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις, που θα συνδέσουν το θεωρητικό μέρος με πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μαθησιακά

αποτελέσματα

Γενικές ικανότητες

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ο/Η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

 • κατανοεί τη σχέση του δημιουργικού σχεδιασμού με την υλικότητα και κατά

συνέπεια να κατανοεί τη σημασία της

επιλογής του υλικού στη σχεδιαστική διαδικασία.

 • διακρίνει τη σχέση της φόρμας με την τεχνικήπαραγωγής.
 • εκτιμά τις διαφορετικές

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα να:

 • πραγματοποιεί αυτόνομεςεργασίες.
 • πραγματοποιεί ομαδικέςεργασίες

και να συνεργάζεται.

 • αναλύει και να

συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες.

 • ασκεί κριτική και αυτοκριτική.
 • προσαρμόζεται σε

τεχνικές διαδικασίες.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν τις εξής δραστηριότητες:

Γραφικές Τέχνες: Δημιουργική σχεδίαση χαρτοσακούλας για τη συσκευασία ειδών μαναβικής από ανακυκλωμένο χαρτί. Συλλογή πληροφοριών για το χαρτί. Μέθοδοι παραγωγής. Ποια είναι το οφέλη της ανακύκλωσης του χαρτιού και των χαρτονιών σε σχέση με το πρωτογενές υλικό. Πως παράγονται; Δημιουργικός σχεδιασμός- έμπνευση- ιδέα.

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: Οι μαθητές/τριες θα επιλέξουν διάφορα έπιπλα, θα τα σκιτσάρουν ή θα παράγουν φωτογραφικό υλικό γι’ αυτά και θα συντάξουν μια σειρά παρατηρήσεων αναφορικά με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, τις υφές και τις φόρμες, καθώς και θα συγκρίνουν τις διατομές των βασικών υλικών στηνκατασκευή.


ποιότητες οπτικών και απτικών

χαρακτηριστικών και να συμπεραίνει γι’ αυτά με βάση

συνειρμούς,

συναισθήματα και την ικανοποίηση που μπορούν να

προκαλέσουν.

 • κατανοεί τη σημασία της αειφορίαςστην

επιλογή των υλικών και την παραγωγική διαδικασία

 • διαμορφώνει και να αξιολογείτις

σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

 • συνδυάζει στοιχεία από την τέχνημε

επιστημονικά

χαρακτηριστικά και τεχνικές.

 • χρησιμοποιεί

κατάλληλα μέσα και υλικά για να

εκφράσει τις ιδέες του.

 • αναπτύσσει ελεύθερη,

δημιουργική και

επαγωγική σκέψη.

 • σέβεται το φυσικό

περιβάλλον και τους διατιθέμενους

πόρους.

Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: Μελέτη τεχνουργημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς σχεδιάζεται η συντήρησή τους; Συλλογή πληροφοριών για το υλικό και τη διαδικασία παραγωγής του από την πρώτη ύλη ως το αντικείμενο. Παλαιές τεχνικές και σύγχρονες εξελίξεις. Πώς μπορεί να συντηρηθεί με τρόπο που δεν θα καταστρέψει το υλικό και τη μορφή του αντικειμένου;

Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης: Μελέτη ειδών ένδυσης με διαφορετικά είδη ινών και υφών. Ποια τμήματά τους μπορούν να σχεδιαστούν με το ένα ή το άλλο υλικό; Ποιες είναι οι διαφορετικές υφές που προκύπτουν, πόσο μαλακή ή σκληρή είναι η αφή, πώς επηρεάζεται το χρώμα και ηόψη;

Σχεδίαση και Παραγωγή Κοσμήματος:

Μελέτη ειδών κοσμήματος με διαφορετικά είδη υλικού (μέταλλο, ρητίνη, ύφασμα) και υφών. Ποια τμήματά τους μπορούν να σχεδιαστούν με το ένα ή το άλλο υλικό; Ποιες είναι οι διαφορετικές τεχνικές παραγωγήςτους;

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ3/128150/Δ4/18-10-2022εγκύκλιος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 

 

 

Κυβερνητική προτεραιότητα αποτελούν τα ζητήματα αναπηρίας σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Με τα μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) συναντήθηκε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, και συζήτησαν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ατόμων με Αναπηρία όσο και για τα προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τα ΑμεΑ, και χρειάζονται επίλυση.

 

Η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε μία μέρα μετά την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα ζητήματα αυτά αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή και για αυτό η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά οριζόντιων πολιτικών για την επίλυσή τους.

«Ακόμα θυμάμαι τη συνάντησή μας εκείνο τον Δεκέμβριο του 2018, πριν εκλεγώ Πρωθυπουργός, όταν είχα έρθει στα γραφεία σας και σας είχα πει ότι στο πρόσωπο μου θα δείτε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πραγματικά θα δώσει λύση σε θέματα που ταλάνιζαν τα Άτομα με Αναπηρία εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αισθάνομαι εντάξει με τη δέσμευσή μου αυτή. Αλλά, βέβαια, να πω επίσης ότι ό,τι κάνουμε ανεβάζει και τον πήχη των προσδοκιών. Έτσι είναι η πολιτική και το αναγνωρίζουμε αυτό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει τώρα είναι να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχω εικόνα των αιτημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά θέλω να τα ξανασυζητάμε για να σιγουρευόμαστε ότι αυτά στα οποία συμφωνούμε και δεσμευόμαστε υλοποιούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε θέσει», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. έθεσαν, μεταξύ άλλων συγκεκριμένα αιτήματα ασφάλισης και συντάξεων, όπως αυξήσεις στα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία, την αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος από τη σύνταξη και την εργασία, την κατάργηση της διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία ή βαριά νοητική υστέρηση όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα τους, τα ζητήματα της αύξησης των συντάξεων, την επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και τη μη περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων λόγω αναπηρίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

rsz 20 3

Στο «καυτό» θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επανήλθε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της, ενημερώνοντας ότι θα ξεκινήσει από φέτος. Εχουν ήδη προηγηθεί π αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και ο εθνικός διαγωνισμός PISA, που αποτελούν τα δύο πρώτα στάδια μιας συνολικής κουλτούρας αξιολόγησης που επιθυμεί να εμφυσήσει στο σχολείο η πολιτική ηγεσία, τα οποία αποδείχθηκαν ικανά να προκαλέσουν ισχυρές αντιδράσεις από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, που έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια με την υπουργό Παιδείας για να μηλοκάρουν την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού της ελληνικής PISA, κήρυξαν στάση εργασίας, με τις απώλειες, όμως, να είναι ελάχιστες και τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των μαθητών να διενεργεί κανονικά την εξέταση. Η έλευση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που κατά το παρελθόν έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, αναμένεται και τώρα να καταγράψει -τουλάχιστον σε επίπεδο ομοσπονδιών- διαφωνίες. Υπενθυμίζεται ότι η δομή της αξιολόγησης «σπάει» σε τρία επίπεδα και θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 έτη. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση, μία μερίδα εκπαιδευτικών συνεχίζει να αντιδρά στο νόμο που έχει ψηφισθεί από το 2021 . Η αξιολόγηση προβλέπεται για όσους έχουν χαμηλή βαθμολογία επιμόρφωσης, ενώ μοριοδοτεί όσους έχουν υψηλή βαθμολογία, εφόσον επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση ως στελέχη Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικά Νέα