Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (50374)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371

Αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1.   Απότοσχολικόέτος2022-2023τίθεταισεεφαρµογή νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερουΔηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύµφωνα µε τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.

2.   α) Το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3)  ζώνες: αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσηµβρινό γεύµα - Διατροφική αγωγή», διάρκειας µίας(1) διδακτικής ώρας καθηµερινά, εντάσσεται, επ΄ ευκαιρία και του µεσηµβρινού γεύµατος, το διδακτικό αντικείµενο της διατροφικής α- γωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα(14.10 έως 14.55).

ii)   Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη - Προετοιµασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για µια (1) διδακτική ώρα καθηµερινά, το γνωστικό αντικείµενο της «Μελέτης - Προετοιµασίας» στη γλώσσα και τα µαθηµατικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται µία (1) διδακτική ώρα µεαντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισµός, εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ταοποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

iii)  Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί  Όµιλοι», εντάσσονται, για συνεχόµενο δίωρο καθηµερινά, µε ενδιάµεσο ολιγόλεπτο διάλειµµα, οι σχολικοί µαθητικοίόµιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δηµιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία µε αντικείµενασχετιζόµενα µε τον αθλητισµό, τα οµαδικά αθλήµατα, τους παραδοσιακούς ή µοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκµάθηση µουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ροµποτική, τα πνευµατικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστηµονικές κατασκευές - πειράµατα,τα µαθηµατικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δηµιουργική γραφή, το ασφαλές και δηµιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισµική παιδεία, την πολιτειότητα και  πολιτότητα, τον εθελοντισµό, την παιδική επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία εφηµερίδας. Οι σχολικοί µαθητικοί όµιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών βιωµατικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής οµάδας και µαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε οµίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόµενα διδακτικά δίωρα.Οι µαθητές του Δηµοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συµµετέχουν σε έναν ή περισσότερους οµίλους.

β) Η αποχώρηση των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας παραγράφου λαµβάνει χώρα ή στις 15:50, µε το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, µε τη λήξη του προγράµµατος. Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαµβάνει χώρα και στις 14.55, µε το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου διαµορφώνεται ως εξής:

 

 

δ) Στο εν λόγω πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου ορίζεται, ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα ή τρίµηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προ- γράµµατος. Η ηµερήσια ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας. Ο ορισµός του αντικειµένου της δεύτερης των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόµενα αντικείµενα που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισµός του προσφερόµενου αντικειµένου δραστηριοποίησης των σχολικών µαθητικών οµίλων και της διάρκειας καθενός από τους οµίλους αυτούς και η κατανοµή των µαθητών σε αυτούς γίνονται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Οµοίως, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραµµα της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα. Εφόσον καταστεί αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεµάτων των δύο προηγούµενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται από τον Διευθυντή του σχολείου.


ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τµήµατος, στο οποίο θα εφαρµοσθεί το αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή του- λάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των µαθητών σταµονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) µαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) µαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

3.   α)Με τη θέση σε εφαρµογή του νέου, αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήµερου προγράµµατος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριµένα η πέµπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεµία. Συγκεκριµένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση ελεύθερο παιχνίδι ενασχόληση στα κέντρα µάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό γιαελεύθερο και οργανωµένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση µε το πέρας του ολοήµερουπρογράµµατος.

β) Η αποχώρηση των µαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας παραγρά- φου λαµβάνει χώρα ή στις 16.00 µε το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 µε τη λήξη του προγράµµατος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραµµα ολοήµερου Νηπιαγωγείου διαµορφώνεται ως εξής:

 

 

δ)Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργίατης 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθµισµένου  προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου για τα µονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσιαείναιεπτά(7)νήπια/προνήπιακαιγιατατριθέσια και άνω είναι δέκα (10)νήπια/προνήπια.

4.   Η λειτουργία του νέου, αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου διέπεται, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109). Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα Δηµοτικά Σχολείακαι Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρµόζεται το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα του παρόντος άρθρου.

5.   Το εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σεεφαρµογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές µονάδες που ορίζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 και για κάθεεπόµενο σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολικών µονάδων στο πρόγραµµα του παρόντος συνιστούν ιδίως ο αριθµός των µαθητών ανά σχολική µονάδα, ο αριθµός των µαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα το εκάστοτε προσεχές σχολικό έτος, ο αριθµός των τµηµάτων που λειτούργησαν υπό ολοήµερο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2021- 2022 και τα εκάστοτε αµέσως προηγούµενα σχολικά έτη, τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονοµικές, συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για µαθησιακή, παιδαγωγικήκαιενγένειεκπαιδευτικήυποστήριξητων µαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών µε έµφαση στην υποστήριξη των εργαζόµενων γονέων.

6.   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά  περίπτωση αρµόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δηµοτικά Σχολεία ή Νηπιαγω- γεία, στα οποία δύναται να εφαρµοστεί το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµατου παρόντος κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και κάθε επόµενο σχολικό έτος. Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναµορφώνονται τα προγράµµατα του ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου καιΝηπιαγωγεί- ου,όπωςέχουνκαθορισθείµετοπαρόνάρθρο,ιδίωςως προς τον αριθµό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείµενό τους ή το αντικείµενο δράσης ή ενασχόλησης των µαθητών αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο  συµµετέχει στην εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων  ή ως προς τις ώρες των διαλειµµάτων και της αποχώρησης των µαθητών από τα ενλόγω προγράµµατα. Τέλος, µε όµοια απόφαση δύναται: α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ.5 που συνεκτιµώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόµενης εισήγησής του, ναρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος, καθώς και να µεταβάλλεται ο         απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος του παρόντος σε κάθε Δηµοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Δηµοτικού ΣχολείουκαιΝηπιαγωγείουκαιενγένειγιατηνεφαρµο- γή του παρόντος άρθρου, η οποία, εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέµα, εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γε- νικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας ΕκπαίδευσηςκαιΕιδικήςΑγωγής,άλλωςµετάαπόεισήγηση τουΙ.Ε.Π..

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3876 και ημερομηνία δημοσίευσης 21-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ.Β΄/21-07-2022) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΑΔΑ_ΨΛ9Ε46ΜΤΛΗ-1ΒΚ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023».

Διευκρινίζεται ότι η διδακτέα-εξεταστέα ύλη που καθορίζεται με την ανωτέρω υπ’ αριθ. Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (Β΄ 3876) Υπουργική Απόφαση ισχύει για το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή τόσο των μαθητών/-τριών της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. όσο και των παλαιών αποφοίτων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022 01:50

ΦΕΚ: ΝΟΜΟΣ 4957 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Γράφτηκε από

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ 4957/ 2022 (Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022 01:49

Αριθμός εισακτέων 2022-2023 - Συμπληρωματική Απόφαση

Γράφτηκε από

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης συμπληρωματική απόφαση αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως.  

Ο αριθμός εισακτέων-συμπληρωματική απόφαση  ΕΔΩ

 

rsz mak 1

 

Μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης Μουφτείας, με  επικεφαλής τον Μουφτή που θα απολαμβάνει το κύρος που αντιστοιχεί στη θέση του, δρομολογείται με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις αυτές για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στη νομοθεσία μας για μια σειρά από ζητήματα κομβικής σημασίας για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, με απόλυτο σεβασμό στη θρησκευτική τους ταυτότητα. Το νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες στη Θράκη λαμβάνει υπόψιν τις συνταγματικές επιταγές αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επιλύεται, έτσι, σειρά προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί στην πράξη και τα οποία, είτε λόγω ασάφειας διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τώρα είτε λόγω αλλαγής των συνθηκών, συνιστούσαν εμπόδιο στη σωστή λειτουργία των Μουφτειών, στην εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στην αποτελεσματική διαχείριση των θρησκευτικών υποθέσεων και στη σωστή άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων των Μουφτήδων.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν:

1. Ένα πλήρες πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της Μουφτείας, με προβλέψεις για τη στέγασή τους, για την ασφάλεια, για τη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού, για τις μετακινήσεις, για κάλυψη εξόδων για τις εργασίες τους, για έκδοση εντύπων, για δημιουργία ιστοσελίδων κλπ. Με τον τρόπο αυτό προωθείται καθοριστικά η οικονομική ανεξαρτησία του θεσμού, ενώ παράλληλα διευκολύνεται το συνολικό έργο Μουφτειών και Μουφτήδων, ενισχύεται η εικόνα και το κύρος τους.

2. Μετατόπιση της έμφασης, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, από το πρόσωπο του Μουφτή στον θεσμό της Μουφτείας, την καλή λειτουργία της οποίας προωθεί, ενισχύει και εγγυάται η Πολιτεία.

3. Σαφής περιγραφή της τριπλής ιδιότητας του Μουφτή στη χώρα μας: θρησκευτικού λειτουργού, επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας και λειτουργού με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Οι συνυπάρχουσες τρεις αυτές ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο επιβάλλουν μια ξεχωριστή ευθύνη της Πολιτείας σε σχέση με τον τρόπο επιλογής και λειτουργίας  τους.

4. Προστασία και σε ατομικό επίπεδο του κύρους των Μουφτήδων, με πρόνοιες για την καθιέρωση ασυμβίβαστων και κωλυμάτων ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος αιτιάσεων σε βάρος τους και να αποφεύγονται αμφισβητήσεις της ακεραιότητάς τους.

5. Καινοτομίες σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής των Μουφτήδων υπέρ της ευρύτερης δυνατής αποδοχής τους ως προσώπων αυξημένου κύρους, με ιδιαίτερους δεσμούς με τους πολίτες που καλούνται να υπηρετούν. Κρίσιμο πρόσωπο στη διαδικασία επιλογής είναι ο τοποτηρητής Μουφτής, και όχι πια ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με απόφαση του Τοποτηρητή Μουφτή συγκροτείται μια διευρυμένη, αριθμητικά και ποιοτικά, Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από 33 μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας τα οποία επιλέγονται μέσω δημόσιας κλήρωσης και προέρχονται από τους διδάσκοντες στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών ή τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, τους Ιμάμηδες, τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας και τους επιφανείς θεολόγους. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες και κρίνει εάν κάθε υποψήφιος είναι επαρκής για να αναλάβει τα καθήκοντα του Μουφτή ή όχι. Στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τον αλφαβητικό κατάλογο όσων είναι επαρκείς για τη θέση του Μουφτή και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει έναν από αυτούς στη θέση του Μουφτή με Προεδρικό Διάταγμα.

***

Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις του ΥΠΑΙΘ είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, διαβούλευσης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους θρησκευτικούς λειτουργούς της μουσουλμανικής μειονότητας, συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες, μελέτης των ισχυόντων διεθνώς και σύμφωνες με τις προτάσεις της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Ειδικά η διαδικασία επιλογής Μουφτή είναι σύμφωνη και με τις αρχές του Ισλάμ.

Στόχος της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός θεσμού που λειτουργεί με εγγυήσεις νομιμότητας, διαφάνειας, ανεξαρτησίας, αποτελεσματικότητας, με επικεφαλής πρόσωπα κύρους, στους οποίους η Πολιτεία εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες επιτέλεσης των καθηκόντων, διαθέτοντάς τους επαρκή οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη. Επιλύονται εκκρεμότητες δεκαετιών, με πλήρη σεβασμό στις Διεθνείς Συνθήκες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το θρησκευτικό αίσθημα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 01:27

Μετεγγραφές φοιτητών: Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Γράφτηκε από

 

 

 Για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί ένας φοιτητής να αιτηθεί μετεγγραφής σε αντίστοιχη σχολή άλλης πόλης, μίλησε ο μαθηματικός – σύμβουλος σταδιοδρομίας, στην ΕΡΤ.

 

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, δύο είναι οι βασικές κατηγορίες φοιτητών που μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή:

Εκείνοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με τις αιτήσεις να υπόκεινται σε ποσοτικό περιορισμό και οι επιτυχόντες που έχουν έχουν αδέλφια φοιτητές. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση γίνεται δεκτή, δίχως ποσοτικό περιορισμό. «Στην πρώτη κατηγορία (οικονομικά – κοινωνικά κριτήρια) υπάρχει ένα 15% ποσοτικός περιορισμός, ενώ στη δεύτερη κατηγορία δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στην περίπτωση που και τα δύο αδέλφια φοιτούν σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη σχολή μετεγγραφή δικαιούται μόνο ο πρωτοετής φοιτητής/τρια. 

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κριτήρια η μοριοδότηση έχει ως εξής:

Κατά κεφαλήν εισόδημα 3.000 ευρώ ετησίων 6 μόρια
Κατά κεφαλήν εισόδημα από 3.000,01 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως 4 μόρια
Κατά κεφαλήν εισόδημα από 6.000,01 μέχρι 9.000 ευρώ 3 μόρια
Κατά κεφαλήν εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000 2 μόρια

Τα μόρια για τα κοινωνικά κριτήρια έχουν ως εξής: 

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Επιπλέον 0,5 (μισό μόριο) για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών 1,5 μόριο

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Επιπλέον 0,5 για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών. 2 μόρια
Ορφανός και από τους δυο γονείς 5 μόρια
Ορφανός από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμου γονέα 2 μόρια
Για κάθε συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία άνω του 67% 1 μόριο

Σύμφωνα με τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, οι περιορισμοί στις μετεγγραφές αφορούν:

Μόνο σε αντίστοιχο τμήμα άλλης Περιφερειακής Ενότητας
Μόνο αν πιάνει τη βάση της Μετεγγραφής (βάση τμήματος – 2750 μόρια

Oι σχετικές αιτήσεις θα γίνουν αυτόματα και η ψηφιακή πλατφόρμα για τις μετεγγραφές θα ελέγξει τα στοιχεία που θα δηλωθούν. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 01:26

Προσλαμβάνονται 15.495 σχολικές καθαρίστριες

Γράφτηκε από

Στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της σχολικής καθαριότητας προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με την έγκριση της πρόσληψης 15.495 καθαριστριών από τον αρμόδιο υπουργό, Μάκη Βορίδη, προκειμένου να διασφαλιστούν έγκαιρα οι συνθήκες ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα σχολικά κτίρια.

Το προσωπικό καθαριότητας θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους δήμους όλης της χώρας. Η κατανομή του έγινε με την περυσινή εξορθολογισμένη μέθοδο, στη βάση διασταυρωτικών στοιχείων, τα οποία ελήφθησαν από το υπουργείο Παιδείας και τους δήμους, αναφορικά με το συνολικό εμβαδό της, προς καθαρισμό επιφάνειας των σχολικών κτιρίων.

Με αυτήν τη μέθοδο υπολογίστηκε η κάλυψη των πραγματικών αναγκών καθαριότητας σε ανθρωποώρες και αντιστοιχίστηκε με την ορθή κατανομή των αναγκαίων ποσών, τα οποία, στο σύνολό τους, ανέρχονται περίπου στα 85.000.000 ευρώ.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 01:26

Προτεραιότητα η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών

Γράφτηκε από

 

 

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς από την Περιφέρεια Αττικής τα αναγκαία βήματα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάν μεταφοράς μαθητών, καθώς με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γ Γιώργου Πατούλη επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες, προκειμένου να ξεκινήσει απρόσκοπτα και με ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών κατά το νέο σχολικό έτος. 

Η Περιφέρεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υλοποιεί επί σειρά ετών το πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών, με το οποίο σήμερα εξυπηρετεί περίπου 30.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν σε μεγάλο αριθμό δημόσιων σχολείων διαφόρων τύπων. Όπως επισημαίνεται, ήδη σε πρώτη φάση έχουν αναρτηθεί οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά 740 μαθητών Πειραματικών νηπιαγωγείων και δημοτικών και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής οικονομικών προσφορών από υποψήφιους αναδόχους.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 01:25

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γράφτηκε από

 

 
Πρώτο βήμα για τα συμβούλια ΑΕΙ Εως τα τέλη Αυγούστου η προθεσμία προκήρυξης για τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων

Με τη θεσμοθέτηση του νέου νόμου που αφορά τα ΑΕΙ, για τα νεοσυσταθέντα συμβούλια των ΑΕΙ πρέπει να εκλεγούν έξι πανεπιστημιακοί του ιδρύματος και πέντε εξωηανεπιστημιακοί.

Τα πανεπιστήμια βγαίνουν προς άγραν ξένων πανεπιστημιακών και σημαντικών προσωπικοτήτων για να στελεχώσουν τα νέα συμβούλιά τους. Πρόκειται για διαδικασία την οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν άμεσα οι νυν ηγεσίες των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, από τα δύσκολα ξεκινάει η καινούργια σελίδα για τα ελληνικά πανεπιστήμια, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νέου νόμου-πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες , οι ηγεσίες των ΑΕΙ θα κληθούν να εφαρμόσουν πρώτο, το κομμάτι για το οποίο υπήρξαν οι εντονότερες αντιδράσεις με τη θεσμοθέτησή του: το νέο μοντέλο διοίκησης.

Τα ΑΕΙ θα πρέπει μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου –δηλαδή έως τα τέλη Αυγούστου– να προχωρήσουν τη διεθνή προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη των νέων συμβουλίων διοίκησης, τα οποία θα αποτελούνται από έξι πανεπιστημιακούς του ιδρύματος και πέντε εξωπανεπιστημιακούε. Ως εξωτερικά μέλη μπορούν να επιλεγούν καθηγητές ξένων πανεπιστημίων, πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιστήμες, στην οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου διοίκησης αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντοε πρύτανη του ΑΕΙ.

Ωστόσο, μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων η ηγεσία κάθε ΑΕΙ θα αναζητήσει πρόσωπα κύρους που θα τους ζητήσει να θέσουν υποψηφιότητα. Οπως έγινε με τον νόμο 4009 του 2011, όταν θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά τα συμβούλια, η επιλογή των εξωτερικών μελών έγινε μέσα από συνδυασμό κριτηρίων, με κύριους άξονες το υψηλό ακαδημαϊκό κύρος κάθε προτεινόμενου, αλλά και τις γνωριμίες του με μέλος της ηγεσίας του ΑΕΙ.

Η προκήρυξη για τα συμβούλια θα είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής του νέου νόμου. Χθες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της συνόδου πρυτάνεων συζητήθηκε με την υπουργό Νίκη Κεραμέως αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους θεμάτων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάδειξη των συμβουλίων διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της συνόδου πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου. Παράλληλα, ως δείγμα συναίνεσης, η υπουργός εστίασε στις 262 παρατηρήσεις και στα σχόλια εκ μέρους της συνόδου πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του νόμου.

Τέλος, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα τα τελευταία χρόνια.

 

 

 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εκπαιδευτικά Νέα