Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (50374)

 

 

 

Μόνιμες θέσεις στο Στρατό Ξηράς προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποιές ειδικότητες ζητούνται μέσω ΑΣΕΠ.

To ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων εργασίας μόνιμων αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων. Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν την Αγγλική γλώσσα, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς καθώς και την Γαλλική, Γερμανική και την Τουρκική γλώσσα.

 

Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, το π.δ. 300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίμου Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μπορεί να υποβάλει, μετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο για μία κύρια γλώσσα, όπως τα Υποδείγματα του Παραρτήματος «Β», στην οποία θα δηλώνει την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική-Τουρκική) και την τυχόν δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία υποψήφιοι που γνωρίζουν άριστα μια από τις ζητούμενες γλώσσες και ταυτόχρονα έχουν πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, νομικών ή πολιτικών επιστημών ή των τμημάτων μετάφρασης και διερμηνείας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 3 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο:

(1) Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρμόδια θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).

 

(2) Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.

(3) Αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία γέννησης, που προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι από μεταγενέστερη διόρθωση.

β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω μέρος των οποίων να αναγράφεται καθαρά το όνομα του υποψηφίου.

γ. Από υποψήφιο νομίμως εκτός στρατεύματος, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, θεωρημένο από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.

ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από:

(1) Επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

(2) Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μόνο από δικηγόρο.

(3) Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιμίας», «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80).

στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 7, επικυρωμένο τίτλο ή βεβαίωση σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Το κείμενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 μήνες, πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/ και μεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά.

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Θέμα:Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψηαν απληρωτών εκπαιδευτικών.


Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψητων λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης( ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) πριν την έναρξη διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό  Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), τωνλειτουργικών κενών,


των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης ,των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και 
των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες / εβδομάδα των περιοχών αρμοδιότητάς σας.   

                        
Επισημαίνεται ότι τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 5/8/2022 έως και την Παρασκευή 12/8/2022, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022.

     
Στην παρούσα φάση δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙΖ. Ε.Π., των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» (Μ.Ν.Α.Ε.), των ΔΥΕΠ καθώς και του Έτους Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ενώ για τα λειτουργικά κενά της παράλληλης στήριξης θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

 
Για τον υπολογισμό και καταγραφή των σχετικών κενών θα πρέπει, προφανώς, να ληφθούν υπόψη από πλευράς σας και τα στοιχεία των μόνιμων διορισμών εκπ/κών που ανακοινώθηκαν προσφάτως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σάββατο, 06 Αυγούστου 2022 00:29

Μέριμνα για την οικογένεια

Γράφτηκε από

 

 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας ανακοίνωσε χθες ία νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, τα οποία από τον Σεπτέμβριο του 2022 θα εφαρμόσουν πιλοτικά το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου μέχρι τις 1 7:30 το απόγευμα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Είναι ένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας, και κυρίως των γυναικών στις οποίες η ανεργία παραμένει σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τους άνδρες, επειδή υπάρχει ανάγκη επιμέλειας των παιδιών. Η επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου αποτελεί ένα θετικό βήμα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ολοήμερων και επιπλέον θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να υπάρχουν θέσεις για όλα τα νήπια, προκειμένου οι οικογένειες να κάνουν τον προγραμματισμό τους με τη σιγουριά της κρατικής μέριμνας. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός: Αφενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μέσω δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων κι επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο. Και αφετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με την προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων, καθώς επίσης με περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο στο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά και με την επέκταση των δωρεάν παροχών εκπαίδευσης. 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ θα πρέπει να στηριχθεί και να βοπθηθεί περισσότερο, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου δυστυχώς το κόστος των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων είναι υψηλό. Είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, να υπάρξει επένδυση γνώσης, καθώς και διευκόλυνση των γονέων για την άσκηση της εργασίας.

Μηχανήματα τουρνικέ εγκαταστάθηκαν στις εισόδους του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με τους φοιτητές να προχωρούν σε έκτακτη κινητοποίηση.

Από τον Μάιο ακόμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος είχε δηλώσει ότι «περιμένουμε από τις πρυτανικές αρχές να βάλουν τουρνικέ γιατί βασική αποστολή των ΟΠΠΙ θα είναι η ελεγχόμενη είσοδος εντός των χώρων των πανεπιστημίων».

 

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, προ ημερών στην πρυτανεία του ΑΠΘ έγινε η εγκατάσταση των μηχανημάτων που θα εξυπηρετούν την είσοδο των φοιτητών -όταν ξεκινήσει σταδιακά και η εγκαθίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, πρόκειται για τον περιστρεφόμενο μηχανισμό που τοποθετείται στην είσοδο κτιρίων και χώρων (π.χ. στις τράπεζες, στο μετρό ή σε εταιρείες) και επιτρέπει να εισέρχεται στον χώρο ένα άτομο κάθε φορά έπειτα από έλεγχο ή με την επίδειξη κάποιου εγγράφου. Στην περίπτωση των ΑΕΙ, βέβαια, ο έλεγχος θα γίνεται ψηφιακά.

 

 

 

ΥΠΑΙΘ 2 

Το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. 

Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός: 

Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, μέσω:

  • δραστηριοτήτωνόπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων
  • επιπλέον χρόνουγια μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Αφ’ ετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με: 

  • προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριοτων γονέων,
  • περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνοστο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο,
  • επέκταση των δωρεάν παροχώνεκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5:30 μμ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων. Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση».

Η σχετική ΥΑ με τον πίνακα των σχολείων εδώ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022
 

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β΄ και επικουρικός) και απορριπτέων (προτείνεται άνοιγμα με Mozilla Firefox) της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ), κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 5 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

 

 

Με την εργαζόμενη, πολύτεκνη και φοιτήτρια Ιατρικής, Μαριάννα Λαζάρου, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Αυγούστου 2022 ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας, Λεωνίδας Παππάς, παρουσία του Προέδρου του Νομικού Προσώπου "Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη και Προσχολική Αγωγή", Ανέστη Δημητριάδη και του Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Καβάλας, Σωτήρη Τότη.


Η κ. Λαζάρου, μαθήτρια μέχρι πρότινος του 2ου ΕΠΑΛ Καβάλας (Εσπερινό) και εργαζόμενη στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καβάλας, πέρασε στη σχολή Ιατρικής Αλεξανδρούπολης, συγκεντρώνοντας 18.880 μόρια!
Ο κ. Παππάς, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη στην εν λόγω συνάντηση, συνεχάρη την κ. Λαζάρου για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι "είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία της κ. Λαζάρου, καθώς κατάφερε να ανταποκριθεί στις οποίες εκπαιδευτικές ανάγκες και να πετύχει το στόχο της".
Κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτηση του ο κ. Παππάς υπογράμμισε πως "η κ. Λαζάρου, όπως και οι πρώτοι δέκα μαθητές που αρίστευσαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για την απονομή των βραβείων "Μυρτώ Φουρουντζόγλου".
Η κ. Λαζάρου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Καβάλας και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας, Λεωνίδα Παππά για τα κολακευτικά του λόγια και την οικονομική ενίσχυση που θα έχει στα πρώτα βήματα της φοιτητικής της ζωής.
Παράλληλα, σημείωσε πως είναι πολύ συγκινημένη τόσο για την τιμή που της κάνει ο Δήμος Καβάλας, όσο και για τη στήριξη που της έδωσε το 2ο ΕΠΑΛ Καβάλας καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους".
Ο κ. Δημητριάδης απέμεινε τα εύσημα στην κ. Λαζάρου για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που είχε η προσπάθειά της και τόνισε με έμφαση πως "το Νομικό Πρόσωπο θα στηρίξει τον αγώνα που θα κάνει από δω και πέρα για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές της, αλλάζοντας το ωράριο εργασίας στον τομέα που προσφέρει τις υπηρεσίες της".
Τέλος, ο Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Καβάλας, Σωτήρης Τότης, ευχαρίστησε τον κ. Παππά για την πρόσκληση να παραστεί σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την κ. Λαζάρου και τον χώρο της Εκπαίδευσης, λέγοντας ότι "από τους 16 μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, πέρασαν οι 15. Επομένως, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας".

Εκπαιδευτικά Νέα