Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (42343)

 
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης απηύθυναν σήμερα επιστολές προς τους Τομεάρχες Παιδείας των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Αντιπολίτευσης, προκειμένου να εκκινήσουν έναν ουσιαστικό, διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο για την Παιδεία, ειδικότερα ενόψει της κατάρτισης του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ θεωρεί ότι ο χώρος της Παιδείας μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευρύτερων συναινέσεων και αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προσκάλεσε τους αρμόδιους Τομεάρχες των κομμάτων σε συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγής σκέψεων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσβλέποντας στη θετική τους ανταπόκριση.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Με την παρούσα επιστολή επιδιώκουμε να εκκινήσουμε έναν ουσιαστικό, διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο για την Παιδεία, καθώς θεωρούμε ότι ο χώρος της Παιδείας μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευρύτερων συναινέσεων και αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι να αναβαθμίσουμε έτι περαιτέρω το δημόσιο Πανεπιστήμιο και να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές του δυνάμεις.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε ήδη εκκινήσει διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς τα μέλη της γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα του Πανεπιστημίου και είναι σε θέση να προτείνουν πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις προς την αντιμετώπιση των παθογενειών του.
Πιστεύουμε ότι, παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφορές μας, μπορούμε να μοιραστούμε κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς, αλλά και να προτείνουμε από κοινού λύσεις για το σύγχρονο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε την εφαρμογή μακροχρόνιας πολιτικής στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σας προσκαλούμε σε συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής σκέψεων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση.
Μετά τιμής,
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως
Ο Υφυπουργός
Βασίλης Διγαλάκης
 
Προς:
Την Κα Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοιν.: Κα Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 
Θέμα: «Ακύρωση πράξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες εισήγαγαν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών πολυθρησκευτικό, αντί του αμιγώς Ορθοδόξου Χριστιανικού και υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 
 
          Ερίτιμος Κα Υπουργέ,
          Ερίτιμος Κα Υφυπουργέ,

 
Επί του ως άνω θέματος λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι, σύμφωνα με υπεύθυνη ενημέρωση που είχαμε από έγκριτους νομικούς και συνταγματολόγους, δεδομένου ότι το θέμα της νομιμότητας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) έχει βαρέως τρωθεί και είναι αναγκαία η αποκατάστασή του. Γενικότερα επισημαίνουμε ότι:
1)      Το άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει, ότι «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει». Ως γνωστό, το  άρθρο (50) του Π.Δ. 18/1989, που αφορά στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ), έχει ως εξής:«Άρθρο 50: Συνέπειες απόφασης:
α)Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλει την ακύρωση προσβαλλομένης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη……
δ) Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεσή της υποχρέωσής τους, κατά το άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος πρέπει να συμμορφώνονται, ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια, που είναι αντίθεση προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη, κατά το άρθρ. 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.
ε) Οι αποφάσεις της Ολομελείας, ακυρωτικές και απορριπτικές, και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο, που ισχύει σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε από το Συμβούλιο».
Το παρόν θέμα έχει λυθεί και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 7/2010 (Νομικό Βήμα 2010, σελ. 513). Της αποφάσεως αυτής παραθέτουμε χαρακτηριστικό  απόσπασμα που έχει ως εξής: «Η Διοίκηση, μετά την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως, είχε υποχρέωση, συμμορφουμένη με το περιεχόμενο αυτής, όχι μόνο να θεωρήσει ως ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες με την απόφαση αυτή διοικητικές πράξεις, αλλά και με θετικές ενέργειες να χωρήσειστην αναμόρφωση της δημιουργηθείσας, βάσει των εν λόγω πράξεων καταστάσεως, ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην θέση που θα βρίσκονταν, αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί».
Ακριβώς τα ίδια δέχεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 276/2016 (Νομικό Βήμα 64, σελ. 676). Υπάρχουν και πολλές άλλες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δέχονται τα ίδια. Τα ίδια δέχεται και η θεωρία:(Αντί άλλων παραπέμπουμε στη μελέτη του Ηλία Κουβαρά, Διοικητικού Δικαστού και Δρ. Νομικής, «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ», Περιοδικό Επιθεώρισις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, έτος 2015, σελ. 958 κ.επ.). Η προμνημονευθείσα επομένως διάταξη του άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος, όπως επισημάναμε, γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο.
2)      Ενόψει της ως άνω Συνταγματικής Διατάξεως (η οποία θεμελιώνει ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο) και ενόψει της προαναφερθείσας διατάξεως του άρθρ. 50, παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989, επισημαίνουμε, ότι το άρθρ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικος, παρ. 1,εδ. α’, θεσπίζει και πειθαρχική ευθύνη για κάθε όργανο του Κράτους για οποιαδήποτε παράβαση του Συντάγματος ή του Νόμου. Υπόψη ότι εις την ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα τα πειθαρχικά παραπτώματα δεν αναφέρονται περιοριστικώς, αλλά ενδεικτικώς(όπως προκύπτει από τη φράση του «πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως»). Επισημαίνουμε επίσης ότι το εδάφιο κα΄ τιμωρεί την παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.
3)      Το άρθρ. 25 του Υπαλληλικού Κώδικα αναφέρει ότι, εάν στον Δημόσιο Υπάλληλο δοθεί εντολή προδήλως παράνομη ή προδήλως αντισυνταγματική, οφείλει να μην την εκτελέσει, αναφέρων σχετικώς στην υπηρεσία του. Εάν δε η υπηρεσία του επανέλθει και του ζητήσει να την εφαρμόσει, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος, υποχρεούται να την εφαρμόσει, μόνον, όταν είναι προδήλως παράνομη και όχι, όταν είναι προδήλως αντισυνταγματική. Ως γνωρίζετε δε, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε τις επίμαχες αποφάσεις του Υπουργείου σας, όχι μόνο ως παράνομες αλλά και ως αντισυνταγματικές.
Επομένως, με βάση τις ως άνω διατάξεις, το Υπουργείο δεν μπορεί να εγκρίνει και να χορηγεί στις σχολικές υπηρεσίες και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές ύλη μαθήματος πολυθρησκευτικού, αλλά μόνον Ορθοδόξου Χριστιανικού.
4)      Επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίνει ότι η πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος, ως ακριβώς διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία από το 2016,με βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών, που τετράκις ακυρώθηκαν από το ΣτΕ (2018 και 2019) αποτελεί πλέονκαι αξιόποινη πράξη που, κατά την 660/2018 απόφαση τουΣτΕ, συνιστά το έγκλημα του προσηλυτισμού. Προς τούτο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το έγκλημα αυτό είναι τετελεσμένο, εν αποπείρα, διότι ο νόμος τιμωρεί όχι μόνον όποιον μετέβαλε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τρίτου αλλά και όποιον αποπειράται να τις μεταβάλει. Ο νόμος περί προσηλυτισμού, επίσης, αναφέρεται στους τρόπους διαπράξεώς του ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, καθόσον χρησιμοποιεί προς τούτο το επίρρημα «ιδίως». Επομένως, υπάρχει κίνδυνος, ο εκπαιδευτικός που θα διδάσκει μάθημα πολυθρησκευτικό, εάν διωχθεί ποινικώς από κάποιους γονείς, ως υπαίτιος διαπράξεως του αναλόγου εγκλήματος. Και τούτο, διότι το άρθρ. 21 του Ποινικού Κώδικα αναφέρει ότι ο Δημόσιος Υπάλληλος διώκεται ποινικώς, έστω και αν εκτελεί εντολή ανωτέρου του, απαλλάσσεται δε μόνον, εάν ο νόμος δεν του επιτρέπει να εξετάσει την νομιμότητά της. Στην προκειμένη δε περίπτωση τέτοια επιφύλαξη νόμου για τον δημόσιο υπάλληλο δεν υπάρχει. Επιπλέον, ο δημόσιος υπάλληλος, με βάση το άρθρ. 38, παρ. 2 & 3, του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υποχρεούται την εν προκειμένω διάπραξη του εγκλήματος του προσηλυτισμού να την αναφέρει στον Εισαγγελέα. Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρ. 46 του Ποινικού Κώδικα, βάσει του οποίου τιμωρείται ποινικώς και όποιος θα δώσει εντολή στον υπάλληλο να διαπράξει το έγκλημα του προσηλυτισμού υπό οιανδήποτε μορφή, το οποίο, μάλιστα, βάσει του νόμου, εάν διαπράττεται εντός σχολείων θεωρείται ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση. Ως επισημαίνουμε, η παρ. 4 του άρθρ. 50 του Π.Δ. 18/1989 τιμωρεί τον παραβάτη και κατά το άρθρ. 259 του Ποινικού Κώδικος (παράβαση καθήκοντος). Τα ίδια ορίζει και το άρθρ. 107, παρ. 1, εδαφ. β’ του Υπαλληλικού Κώδικος.
5)      Υπόψη ότι υπάρχει ad hoc απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταδικάζει τη Νορβηγία, διότι εισήγαγε στα σχολεία μάθημα θρησκευτικών πολυθρησκευτικό και όχι αμιγώς Χριστιανικό, επιδικάζει δε στους προσφεύγοντες μεγάλο ποσό αποζημιώσεως. Πρόκειται περί της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 29ης Ιουνίου 2007, προσφυγή 15472/02 (υπόθεση Folgeroκ.ά.) κατά Νορβηγίας(Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε ελληνική μετάφραση, στο περιοδικόΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009, σελ. 257 κ.επ.)  Επομένως, το παρόν θέμα έχει επιλυθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δια περισσοτέρους λόγους. Υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρεώνει την Νορβηγική Κυβέρνηση, να καταβάλλει στους προσφεύγοντας, ως έξοδα δίκης, το ποσό των 70.000€. Επίσης, η εν λόγω απόφαση καταλήγει στο ας άνω διατακτικό, λόγω παραβάσεως του άρθρ. 2, του Πρωτοκόλλου Νο 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6)      Όπως αντιλαμβάνεστε Κα. Υπουργέ και Κα. Υφυπουργέ, το θέμα είναι πολύ σπουδαίο, διότι αφορά στον ευαίσθητο χώρο της θρησκευτικής συνειδήσεως και στην ευθύνη που έχει το Υπουργείο σας για την κατά το Σύνταγμα και τους νόμους ανάπτυξή της. Προς τούτο, είμαστε βέβαιοι ότι θα το εξετάσετε με την ανάλογη ευθύνη και ευαισθησία που σας διακρίνει, προκειμένου να εφαρμοστούν με συνέπεια από όλους και από τους εκπαιδευτικούς οι αποφάσεις του ΣτΕ και να αποσυρθεί από τα σχολεία η πολυθρησκειακή ύλη που έχει χορηγηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και να εισαχθεί η αμιγώς ορθόδοξη χριστιανική, καθόσον τούτο δεν προκύπτει μόνο από το άρθρ. 16, παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά προκύπτει παραλλήλως και από δύο άλλα στοιχεία του Συντάγματος,  ήτοι από το άρθρ. 3 και από το Προοίμιο του Συντάγματος. Υπόψη δε ότι το άρθρ. 110 του Συντάγματος επιτρέπει την Αναθεώρηση του άρθρ. 3, δεν επιτρέπει όμως σε καμία περίπτωση την Αναθεώρηση του προοιμίου.
7)      Υπόψη ότι η υποχρέωση του Υπουργείου σας να συντάξει νέα βιβλία για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) δεν πρέπει να ανατεθεί σε καμία περίπτωση σε πρόσωπα που συνέταξαν την ακυρωθείσα από το Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) ύλη, οι οποίοι ακόμα και αν τους ανατεθεί τέτοια εργασία οφείλουν να ζητήσουν την εξαίρεσή τους, ως ακριβώς επιβάλλει το άρθρ. 254 του Ποινικού Κώδικος, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Πέραν τούτων όμως υπάρχει και το ηθικό μέρος, εφόσον θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα αυτά εξέθεσαν το Υπουργείο, διότι συνέταξαν ύλη που ακυρώθηκε, τετράκις, ως αντισυνταγματική,
8)      Με βάση τα παραπάνω και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας, περί σεβασμού και απολύτου νομιμότητας της παρούσης υπόθεσης, παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των πρόσφατων Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το συντομότερον, δηλώνουμε δε ότι είμεθα πρόθυμοι να συνδράμουμε το έργο σας με τις δυνάμεις μας και τις γνώσεις μας επί πεδίου αυστηρώς επιστημονικού και όχι ιδεολογικοπολιτικού, δεδομένου ότι, ως γνωρίζετε, υπάρχει στην Ελλάδα τάση αντιμετωπίσεως της θρησκείας και του μαθήματος των Θρησκευτικών από απόψεως ιδεολογικοπολιτικής.
9)      Πρέπει, τέλος, να σας επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρησε που έχουμε από σχολεία της χώρας, κάποιοι μαθητές/τριες ζήτησαν και πήραν την απαλλαγή τους, από το μάθημα των θρησκευτικών, χωρίς να αναφέρουν ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, πράγμα το οποίο είναι βαρέως αμφισβητούμενο για πολλούς λόγους. Π.χ. διότι αυτοι/έςοι μαθητές/τριες φέρουν ονόματα χριστιανικά και τεκμαίρεται ότι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Άλλωστε, στο θέμα αυτό, που είναι καίριο για την εφαρμογή του άρθρ. 16 παρ. 2 του Συντάγματος, η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει αρμοδιότητα να επεμβαίνει, διότι, τυχόν δήλωση θρησκεύματος εις το οποίον ένας μαθητής ανήκει ή δεν ανήκει δεν γίνεται δια σκοπούς παραβιάσεως των προσωπικών δεδομένων, αλλά διότι ο μαθητής αυτός υποβάλλει ψευδή δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής, της οποίας το αξιόποινο δεν καλύπτεται με την επίκληση σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, διότι αν ίσχυε το αντίθετο, θα είχαμε πλήρη ανατροπή της νομιμότητας και σε πολλούς άλλους τομείς και όχι μόνο στο μάθημα των Θρησκευτικών.
10)   Τελειώνοντας θα θέλαμε να διαλύσουμε ένα μύθο, ο οποίος καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές ότι δηλαδή εις τα λοιπά κράτη της Ευρώπης το μάθημα των θρησκευτικών είναι πολυθρησκευτικό και όχι ομολογιακό. Η τελευταία αυτή άποψη είναι ανακριβής και προς απόδειξη τούτου σας υποβάλλουμε ειδική εξονυχιστική επιστημονική έρευνα με παραπομπή σε σωρεία εγκύρων πηγών, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι εις τα λοιπά κράτη της Ευρώπης το μάθημα είναι ομολογιακό και όχι πολυθρησκευτικό.
11)   Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε το συντομότερο στις κατά νόμον ενέργειες του ανακύψαντος θέματος το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
 
Μετά τιμής,
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
 
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.  Γραμματέας
 
Ηρακλής Ρεράκης                                               Παναγιώτης Τσαγκάρης
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ                     Υπ. Δρ. Θεολογίας - Εκπαιδευτικός

ΜΕΛΕΤΗ κ. ΚΡΙΠΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΩ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
του   Αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τόδα  Γεώργιου
 
Θεσσαλονίκη, 14-10-2019
 
 
 
Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης
 
  Σας γνωρίζω ότι το ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσ/νίκης θα συνεδριάσει 
την ΤΕΤΑΡΤΗ  16-10-2019 και ώρα 11:30π.μ.

με θέματα ημερησίας διάταξης:
 
                                               ΘΕΜΑΤΑ
1.   Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά
2.   Αιτήσεις – ενστάσεις εκπαιδευτικών
3.   Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών
4.   Έγκριση ανάθεσης διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς
5.   Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
6.   Γνωμοδότηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 
 
 
 
 
       Τόδας  Γεώργιος 
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
        Τηλ.:6972448882
     Email: giorgtod@gmail.com
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 00:27

Προληπτικά μέτρα για τη γρίπη στο σχολικό περιβάλλον»

Γράφτηκε από

 

Προληπτικά μέτρα για τη γρίπη στο σχολικό περιβάλλον»
 
       Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στη χώρα μας παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα των ιών της γρίπης. Αρκετά περιστατικά νόσησης έχουν αναφερθεί την Περιφέρειά μας, αυξάνοντας την ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας αλλά και τις απουσίες παιδιών και εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Αν και η δραστηριότητα αυτή παρατηρείται σε μια εποχή όπου οι εξάρσεις γρίπης δεν είναι ασυνήθιστες, σας ενημερώνουμε για τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού νόσησης από γρίπη στο σχολικό περιβάλλον:

 

  1. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, δηλαδή τακτικό πλύσιμο των χεριών       των παιδιών και των εργαζομένων με σαπούνι και νερό, ιδίως μετά από βήχα ή φτέρνισμα και αποφυγή επαφής τους με στόμα, μύτη, μάτια. Το πλύσιμο πρέπει να διαρκεί 15-20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν υγρό αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αντισηπτικό. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών, για 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει τελείως. Τα χέρια πρέπει επίσης να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.Επισημαίνεται ότι, η χρήση αντισηπτικών δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά.
  2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.
  3. Χρήση χαρτομάντιλου στον βήχα ή το φτέρνισμα.
  4. Αποφυγή       κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
  5. Καλός αερισμός των χώρων, αλλά ταυτόχρονα διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας σ΄ αυτούς.
  6. Τοποθέτηση των θρανίων και των καθισμάτων στις       αίθουσες διδασκαλίας με τρόπο που κάθε παιδί να τηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα παρακείμενά του, όσο αυτό είναι εφικτό.
  7. Παραμονή στο σπίτι μέχρι πλήρους ανάρρωσης σε περίπτωση γρίπης, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού. Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης (πυρετό βήχα, πονόλαιμο, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ρίγος, και αίσθημα κόπωσης) δεν πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο. Η κατ’ οίκον παραμονή είναι υποχρεωτική για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης κάθε πρωί, πριν τα στείλουν στο σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν.
  8. Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, επιβάλλεται προσεκτικός και συχνός καθαρισμός λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά. Ο καθαρισμός των αντικειμένων που δεν είναι εμφανώς λερωμένα μπορεί να γίνει με ένα αντισηπτικό όπως οινόπνευμα. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυτάλες κ.α.). Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και νερό ή αλκοολούχα αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10% (1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού). Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων.
Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας των Π.Ε. αλλά και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ. παραμένουν στην διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω.
 
                                                                  
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ α/α
 
 
 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
MscΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
 ΥΠΑΙΘ 2Συνάντηση ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και ΕΣΕΕ
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιος Βούτσινος συναντήθηκε, πρόσφατα, με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλίας για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Βούτσινος, επισκέφτηκε αρχικά τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Παναγόπουλο, καθώς και τους εκπροσώπους των Επιστημονικών Ινστιτούτων της. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), κ. Θεόδωρο Φέσσα και τους εκπροσώπους του. Ακολούθως, ο κ. Γ. Βούτσινος επισκέφτηκε την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητα (Ε.Σ.Ε.Ε.), όπου συνομίλησε με τον Πρόεδρό της, κ. Καρανίκα Γεώργιο και τους επιστημονικούς του συνεργάτες,
Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ θετικό κλίμα συνεργασίας και ο κ. Βούτσινος, επεσήμανε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δυναμικής, εξωστρεφούς, ψηφιακά αναπτυγμένης και ανταγωνιστικής οικονομίας απαιτεί μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση γύρω από την παραγωγή δεξιοτήτων και προσόντων με ουσιαστική εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα όργανα χάραξης πολιτικής σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
Με την ολοκλήρωση όλων των συναντήσεων, συμφωνήθηκε με όλους τους φορείς να προχωρήσει η συνεργασία σε επίπεδο στελεχών μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των ανωτέρω κοινωνικών φορέων για την υποβολή εστιασμένων προτάσεων περί μεταρρυθμίσεων στην Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. που θα συμβάλει στην αναβάθμιση και την βελτίωση της ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της Ε.Ε.Κ και της Δ.Β.Μ.
Ο Γενικός Γραμματέας στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει τις επαφές του και με τους υπόλοιπους επίσημους κοινωνικούς εταίρους.ΓΕΛ ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες που έχουν αναρτηθεί στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας καλούνται να εγγραφούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16/10/2019. Την Πέμπτη 17/10/2019 θα συμπληρωθούν οι θέσεις των τμημάτων μαθητείας (επιλαχόντες, μετακινήσεις) και την Παρασκευή 18-10-2019 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα δημοσιεύσουν την απόφαση λειτουργίας των τμημάτων μαθητείας αρμοδιότητας τους.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμ.Φ2/146353/ΓΓ4/20-09-2019 (Β’ 3643) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως με την οποία καθορίζονται τα Προγράμματα Σπουδών των πέντε νέων ειδικοτήτων «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», «Τεχνικός ζυθοποιίας», «Αργυροχρυσοχοΐας», «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)» «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ενώ υπεγράφη και έχει προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η με αριθμ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αντικαθιστά παλαιότερη σχετική απόφαση. Η νέα αυτή απόφαση διασαφηνίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη λήψη αναρρωτικών και κανονικών αδειών, διευθετεί θέματα που αφορούν σε υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων και ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις σε ένα θεσμικό κείμενο.

 

Σ. Ζαχαράκη στο One Channel: Να εμπιστευτούμε περισσότερο τον Έλληνα δάσκαλο και το δημόσιο σχολείο | tovima.grΜε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων διορισμού στην Ειδική Αγωγή όπως δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Δελή:
Επίσης, οφείλω να ανακοινώσω για να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο ότι η αναγκαία κατανομή ανάμεσα στις βαθμίδες, που δεν είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα ανακοινωθεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Παιδείας και αμέσως μετά, η κατανομή αυτή θα επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα αυτά επίκεινται. Είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία.
Ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης η κα Ζαχαράκη δήλωσε:

 

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ήδη σε συνεννόηση με τον ΑΣΕΠ -γιατί εκεί είναι η αξιολόγηση των πινάκων- ζητούμε την επίσπευση στη διαδικασία. Έχει ήδη βγει το αποτέλεσμα της πρώτης προκήρυξης, προχωράει το αποτέλεσμα της δεύτερης προκήρυξης και ευελπιστούμε και ζητούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τελειώσει αυτό το ζήτημα διορισμών. Οι αναπληρωτές μας που υπηρετούν στα σχολεία και στις δομές ειδικής αγωγής θα ολοκληρώσουν όλη τη χρονιά την υπηρεσία τους και θα τοποθετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα διοριστούν, αν δεν είναι ήδη οι ίδιοι.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το οποίο μπορεί να σας φανεί επαναλαμβανόμενο, αλλά χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή περιμένουν την απάντηση ως προς αυτό. Ναι, θα αναφερθώ και στους τεσσερισήμισι χιλιάδες διορισμούς. Μπορεί να μη σας αρέσει ως θέμα, όμως υποχρεούμαι και θέλω να το κάνω.
Επειδή ένιωσα ότι σας κουράζει η συνεχής αναφορά, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου κουραστική. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι, επίσης, πολύ σημαντικό. Για την Κυβέρνηση αυτή και προεκλογικά, αλλά κυρίως μετεκλογικά το ζήτημα της ειδικής αγωγής με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για άτομα με αναπηρία είναι πρώτιστης σημασίας και όχι μόνο, ξέρετε, από την ίδρυση της συγκεκριμένης ομάδος εργασίας που θα εργαστεί για τα ζητήματα ατόμων με αναπηρία -μάλιστα, είναι στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, είναι δηλαδή στο επίπεδο λήψης πολύ κεντρικής απόφασης- αλλά και επιμέρους στρατηγικές ανά Υπουργείο οι οποίες ξετυλίγονται και σήμερα είμαι εδώ για να απαντήσω για τα ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας.
Εμείς, λοιπόν, παραμένουμε συνεπείς στο πολιτικό μας πρόγραμμα προτεραιοποίησης στα θέματα αντιμετώπισης των ζητημάτων των παιδιών -από τη στιγμή που μιλούμε για το Παιδείας- με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες.
Κατά προτεραιότητα, λοιπόν, προχωρήσαμε στην πρόσληψη αναπληρωτών. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το δημόσιο σύστημα τόσα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι και φέτος ενημερώθηκαν έγκαιρα για το πού θα πάνε, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα που είχαμε πει στις 5 Σεπτεμβρίου, η πρώτη ημερομηνία με προτεραιοποίηση στους αναπληρωτές μας στην ειδική αγωγή, με δεύτερη φάση αναπληρωτών μέσα στον μήνα Σεπτέμβρη, με μόλις προχθεσινή φάση τοποθέτησης συγκεκριμένου αριθμού ατόμων που δεν είχαν αναλάβει υπηρεσία -αρνήθηκαν υπηρεσία- αναπληρωτών. Το κάναμε άμεσα.
Έχετε δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν πολύ νωρίς και θα προχωρήσουμε και σε τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών για τα κενά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες διευθύνσεις μας -και τις περιφερειακές διευθύνσεις- ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε έγκυρα και έγκαιρα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες.
Αν με ρωτάτε αν είναι ικανοποιητικό το να προσλαμβάνονται οι αναπληρωτές ή να το μαθαίνουν στις 5 Σεπτεμβρίου, σας λέω ότι μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε επίσπευση αυτού του χρόνου για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την οικογένεια και πηγαίνουν σε έναν τόπο κοντινό ή μακρινό να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση.
Θα επανέλθω, όμως, σε αυτό και θα τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή στο ζήτημα ήδη διαγωνισμού για τα τεσσεράμισι χιλιάδες άτομα, που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δελή, το ότι θα προσληφθούν, θα διοριστούν. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε τις αντιρρήσεις μας ως προς την προκήρυξη, όμως δεσμευτήκαμε ότι θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός τον οποίο βρήκαμε να τρέχει με πάρα πολλές εκκρεμότητες.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ήδη σε συνεννόηση με τον ΑΣΕΠ -γιατί εκεί είναι η αξιολόγηση των πινάκων- ζητούμε την επίσπευση στη διαδικασία. Έχει ήδη βγει το αποτέλεσμα της πρώτης προκήρυξης, προχωράει το αποτέλεσμα της δεύτερης προκήρυξης και ευελπιστούμε και ζητούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τελειώσει αυτό το ζήτημα διορισμών. Οι αναπληρωτές μας που υπηρετούν στα σχολεία και στις δομές ειδικής αγωγής θα ολοκληρώσουν όλη τη χρονιά την υπηρεσία τους και θα τοποθετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα διοριστούν, αν δεν είναι ήδη οι ίδιοι.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα, κύριε Δελή.
Επίσης, οφείλω να ανακοινώσω για να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο ότι η αναγκαία κατανομή ανάμεσα στις βαθμίδες, που δεν είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα ανακοινωθεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Παιδείας και αμέσως μετά, η κατανομή αυτή θα επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα αυτά επίκεινται. Είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία.
Εγώ, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό το ότι θα γίνουν έστω και αυτοί οι διορισμοί. Είναι πολύ σημαντικοί για αυτή τη μόνιμη σχέση που είπατε και εσείς ότι πρέπει να έχει το παιδί με τον εκπαιδευτικό του. Θα ήθελα, όμως, να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο, που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι συγκριτικό με το πόσα άτομα έχουν προσληφθεί αναπληρωτές ως ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
Σας δίνω, λοιπόν, ένα στοιχείο για τα ΚΕΣΥ. Στα ΚΕΣΥ, λοιπόν, πέρυσι προσελήφθησαν τριακόσια εξήντα ένα άτομα. Φέτος, οι πιστώσεις είναι για πεντακόσια δεκαπέντε άτομα. Συνολικά σε αυτά τα άτομα που σας είπα, στους αναπληρωτές, πέρυσι προσελήφθησαν δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ άτομα και φέτος θα πάνε στους στα δύο χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε.
Στην πρώτη φάση αναπληρωτών, κύριε Δελή, προσελήφθησαν πάνω από δώδεκα χιλιάδες άτομα στην ειδική αγωγή. Ναι, λοιπόν, υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχει μια κατάσταση την οποία θέλετε να παρουσιάσετε, η οποία βαίνει κατιούσα από χρονιά σε χρονιά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Υπάρχουν, προφανώς, παραινέσεις και συμβουλές τις οποίες θα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν ως προς την ολοκλήρωση διαδικασιών και το νομικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, αλλά συγγνώμη κύριε Δελή, εγώ δεν θα δεχθώ ότι αυτή η κατάσταση βαίνει προς μια κατάσταση που δεν είμαστε υπερήφανοι. Βάζουμε όλοι τα δυνατά μας έτσι ώστε να υπάρχει η αυτονόητη παρουσία του κράτους δίπλα στο παιδί, δίπλα στον εκπαιδευτικό, δίπλα στην οικογένεια, η οποία πράγματι θέλει την ειδική μέριμνα να είναι εκεί, το κράτος είναι εκεί. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε αυτό να ενισχυθεί.
Δεν ξέρω εάν ο χρόνος… Ήδη νομίζω ότι έχω υπερβεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πέρασε ο χρόνος.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θέλω να απαντήσω και για τα θέματα μεταφοράς και δομών. Φαντάζομαι ότι θα το θέσετε εκ νέου.
Στη δευτερολογία της η κα Ζαχαράκη ανέφερε για αναπληρωτές και προσλήψεις:
…Εγώ θεωρώ ότι η εικόνα που παρουσιάσατε είναι άδικη και προς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν το «είναι» τους καθημερινά στην ειδική αγωγή. Επειδή αναφέρατε το ζήτημα του ειδικού εκπαιδευτικού, επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού, σας έδωσα με στοιχεία την αύξηση των πιστώσεων για τη φετινή χρονιά.
Θα σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο αξίζει και το Κοινοβούλιο να το ακούσει και να το αναλογιστεί. Υπέγραψα φέτος πάνω από εξίμισι χιλιάδες εγκρίσεις στα αιτήματα παράλληλης στήριξης. Αυτή, λοιπόν, η στήριξη που δίνεται σε παιδί που βρίσκεται μέσα στην γενική αγωγή και έχει αυτή τη βοήθεια δίπλα του με τον εκπαιδευτικό, αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο με το χρόνο και το Υπουργείο είναι εκεί. Υπέγραψα θετικά στα αιτήματα τα οποία έχουν προκύψει σε όλη τη χώρα.

Με αυτές τις σκέψεις, εγώ επαναλαμβάνω –και κλείνω- ότι προτεραιότητα για μας είναι το πλαίσιο της ειδικής αγωγής, το πλαίσιο μιας εκπαίδευσης, η οποία θα τους συμπεριλαμβάνει όλους και θα δίνει επιλογές σε όλα τα παιδιά, μία ισότητα ευκαιριών, έτσι ώστε να ατονίζουν το μέλλον τους με ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ.

 

Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι δύο νέες ρυθμίσεις που αφορούν α) την κατάργηση της κλήρωσης για τον ορισμό σημαιοφόρου στα δημοτικά σχολεία και β) την επέκταση των πιστώσεων για τις προσλήψεις των αναπληρωτών που φτάνει τα 81εκ. ευρώ.
 
Ειδικότερα:
 
Επιλογή σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία
 
Η παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) αντικαθίσταται ως εξής:
 
«5. α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, διενεργείται κλήρωση.

 
β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
 
γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτ. α΄, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 
δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τμήμα για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αντίστοιχα.
 
Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. ε) Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε’ τάξη.
 
στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ή οι μαθητές της ΣT΄ τάξης δεν επαρκούν για να επιλεγούν σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόμενο του ως άνω προβλεπομένου πρακτικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 
Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για το διδακτικό έτος 2019-2020, για το οποίο, κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων στα δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθεί την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο ΦΕΚ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κατά την περίπτωση στ’ της παρούσας παραγράφου Υπουργικής Απόφασης».
 
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
 
Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 και, συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.
 
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4623/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Άρθρο 19
 
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (37.260.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (43.740.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Εγκύκλιο απέστειλε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας προς τις Περιφέρειες και τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου, με την οποία ζητά αυστηρή τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους των σχολείων.

Η εγκύκλιος – που αφορά επίσης τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων- θέτει αυστηρούς όρους τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, προσπαθώντας να βάλει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο των “θεριακλήδων” δασκάλων, καθηγητών, αλλά και μαθητών.

 

Μιλώντας στο iatropedia.gr, o Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, τονίζει ότι το θέμα της τήρησης του αντικαπνιστικού νόμου στα σχολεία, είχε τεθεί από την αρχή σε υψηλή προτεραιότητα σε συνεργασία σε διυπουργικό επίπεδο με το Υπουργείο Παιδείας:
“Τα σχολεία είναι χώροι παιδείας. Είναι χώροι που το παιδί δεν πρέπει να βλέπει δασκάλους ή άλλους συμμαθητές να καπνίζουν, διότι έτσι το σχολείο μετατρέπεται σε χώρο παραγωγής καπνιστών. Γι’ αυτό το λόγο με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζεται το θέμα της εφαρμογής του νόμου στα σχολεία. Και σ’ αυτή τη λογική κινείται και η εγκύκλιος που στέλνει ο Υπουργός Υγείας στους αρμόδιους φορείς και μέσω αυτών σε όλες τις μονάδες των σχολείων. Για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας”, αναφέρει ο καθηγητής πνευμονολογίας.
Εγκύκλιος για το κάπνισμα στα σχολεία: “Περιοδικοί έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους”
Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που κοινοποιούνται σε έξι συναρμόδια Υπουργεία, προβλέπουν σαφώς, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ημερήσια και νυχτερινά, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά:
“Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους εν λόγω στο θέμα της παρούσας Εγκυκλίου χώρους. Τονίζεται δε ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους ανωτέρω χώρους να αποστέλλονται μαζί με τα προαναφερθέντα στοιχεία. Τα στοιχεία από τους ελέγχους της αντικαπνιστικής νομοθεσίας να συνυπολογίζονται και να αποστέλλονται επίσης στα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Παρακαλούνται τα Υπουργεία στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσουν τους εποπτευόμενους τους φορείς καθώς και τα νομικά πρόσωπα με απώτερο στόχο την καλύτερη συνεργασία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας”.
Μείωση του καπνίσματος στον σχολικό πληθυσμό
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, πάντως, η οποία αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα, στον σχολικό και μαθητικό πληθυσμό υπάρχει μεγάλη μείωση του καπνίσματος, γεγονός που κάνει ευκολότερη την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία, όπως επισημαίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας κ. Παναγιώτης Μπεχράκης:

“Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση του καπνίσματος στον μαθητικό πληθυσμό και στον εφηβικό κόσμο, σύμφωνα με τη νέα μας έρευνα. Αυτό προδιαθέτει για ευκολότερη εφαρμογή του νόμου, καθώς λιγότερα παιδιά θα έχουν αυτήν την τάση. Η μείωση είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στη σχολική ηλικία εδώ και 10 χρόνια. Και τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει”, τονίζει χαρακτηριστικά.

Εκπαιδευτικά Νέα