Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (51658)

Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 00:49

Προϋπηρεσία σε Σ.Δ.Ε. - Δ.Ι.Ε.Κ.

Γράφτηκε από

 

 

 Σας γνωστοποιούμε υπόμνημα που λάβαμε από συναδέλφους εκπαιδευτικούς με θέμα "Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση στις μεταθέσεις και για μισθολογική κατάταξη". 

Με το υπόμνημα αυτό θέτουμε προς συζήτηση μια κοινωνική διάκριση και αδικία που επικρατεί στους κόλπους της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και αφορά πληθώρα εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Δημόσια Ι.Ε.Κ., η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση, με την αιτιολογία ότι οι συμβάσεις όσων υπηρέτησαν στις εν λόγω δομές ήταν συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 126542/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Ωστόσο η προϋπηρεσία στα ΣΔΕ και ΙΕΚ λαμβάνεται υπόψη ως εκπαιδευτική προκειμένου για πρόσληψη αναπληρωτών ή για μόνιμο διορισμό σε δημόσιο σχολείο. 

Παρακαλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων, προκειμένου όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Eπισυνάπτουμε το υπόμνημα και την προαναφερόμενη εγκύκλιο.

Υπόμνημα

Θέμα: Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση στις μεταθέσεις και για μισθολογική κατάταξη.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που αφορά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ο χρόνος που εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση, με την αιτιολογία ότι οι συμβάσεις όσων υπηρέτησαν στις εν λόγω δομές ήταν συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις (π.χ. εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία) και ως εκ τούτου ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά.

Η παραπάνω διάκριση κρίνεται ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι στα ΣΔΕ και σταΔΙΕΚυπηρετούνμόνιμοιεκπαιδευτικοί,τοποθετημένοιήαποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επομένως, για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση και νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΙΔΕΚΕ) στα ΣΔΕ και στα ΔΙΕΚ να αναγνωριστούν ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου, ακόμη και αναδρομικά, ώστε ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας να αναγνωρίζεται για μισθολογική κατάταξη και επιπλέον να προσμετράται για μοριοδότηση στις μεταθέσεις.

Όπως ήδη από το 2007 έχει επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. ειδική Έκθεσή του με τίτλο «Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στο Δημόσιο») «η σύναψη συμβάσεων έργου αποτελεί τον συνήθη και «εύκολο» τρόπο των φορέων να παρακάμπτουν τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού είτε μόνιμου είτε με σύμβαση εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσειςη σύναψη σύμβασης έργου καταλήγει να είναι καταχρηστική, καθώς οι συμβάσεις δεν είναι γνήσιες και υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Η προβλεπόμενη αιτιολόγηση των συμβάσεων έργου με βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας δεν αποδείχθηκε επαρκής για την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η αλλαγή του νομικού πλαισίου και η καθιέρωση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της φύσης των συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως «έργου», προ της σύναψής τους προκειμένου

να βεβαιωθεί η γνησιότητα αυτών ως συμβάσεων έργου».


2

Στο με αριθμ. πρωτ.: 153486/32792/2012/19 Σεπτεμβρίου2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το ΥΠΑΙΘ με θέμα «Χαρακτηρισμός των συμβάσεων για την απασχόληση εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) - Υπαγωγή των απασχολούμενων στην ασφάλιση», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η εκδοθείσα βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 5121/18-6-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» προκήρυξη (η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική) ορίζει ότι το προτεινόμενο με αυτή έργο, το οποίο θα παρέχουν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, είναι αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ». Προκαλεί προβληματισμόπώς είναιδυνατόνεργαζόμενοιοι οποίοι απασχολούνταιως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, και οι οποίοι διδάσκουν, σε συγκεκριμένο τόπο που καθορίζεται επίσης από το ΙΕΚ, ύλη η οποία εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας να χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πράγματι, τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των εκπαιδευτών προσιδιάζουν κατ’ εξοχήν στην εξαρτημένη εργασία: «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του, που είναι το αντικείμενο της συμβάσεως, ευρισκόμενος υπό την εξάρτηση του εργοδότη του και υποκείμενος στο διευθυντικό του δικαίωμα, εκδηλούμενα με τον έλεγχο και την εποπτεία του τελευταίου ως προς τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο παροχής εργασίας και την εν γένει επιμελή παροχή της βάσει των αναγκαίων εντολών και οδηγιών οι οποίες είναι δεσμευτικές για το μισθωτό που είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς αυτές» (Α.Π. 43/97, ειδικά για εκπαιδευτικούς)».

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 603.8/504/30833/10-12-2021 απαντητικό έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε σχετικό ερώτημα της ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και εφ΄εξής (ΣΔΕ) από την ημέρα της σύστασης των ΣΔΕ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έως σήμερα, ήταν και είναι όλες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις ( πχ. εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ δεν λογίζονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία και επομένως δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας και Μ.Σ.Δ. κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (σχετικές οι με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ και 126437/Ε2/ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ/14-10-

2022 εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον έλεγχο και διόρθωση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν: (i) η υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023(ΑΔΑ:6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» (Β’ 388) και (ii) η υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)» (Β’ 602)

Από την συνδυαστική εφαρμογή του περιεχομένου των ως άνω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων προκύπτει ότι:

Α. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ που έχουν διανύσει ήδη δύο έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους και υπηρετούν σε σχολική μονάδα. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης με «εξαιρετικό», «πολύ καλό» ή «ικανοποιητικό» πόρισμα, τότε θα προχωρήσει η μονιμοποίησή τους αναδρομικά από το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας.

Β. Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α/136) και της προαναφερθείσας υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 602).

Γ. Προτάσσεται η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά στο πεδίο Α και συγκεκριμένα: (i) για τους εκπαιδευτικούς στο πεδίο Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικότητας, (ii) για τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων στο πεδίο Α1) ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο, από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης του ΕΕΠ, (iii) για τα μέλη ΕΒΠ των σχολικών μονάδων από το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο πεδίο Α) υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π.

Δ. Σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 388), η αξιολόγηση του πεδίου A/Α1 πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, β) την παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή για τους εκπαιδευτικούς τάξης και την παρατήρηση δύο (2) ατομικών ή μικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από κάθε αξιολογητή για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής συνεκτιμώμενων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογούμενος/η εκπαιδευτικός στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα - εφαρμογή.

Για το σκοπό αυτό καλούνται:

 1. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μέχρι 06/03/2023 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή και να ενημερώσει σχετικά τους αξιολογητές και αξιολογούμενους.
 2. Οι αξιολογούμενοι το αργότερο μέχρι τη συζήτηση προετοιμασίας με τον αξιολογητή τους θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της υπόστοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (ΑΔΑ:6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).
 3. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως αξιολογητής, οφείλει μέχρι τις 13/03/2023 να δρομολογήσει και να εκκινήσει τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 11 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ώστε μέχρι τις 20/03/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνηςτου/της.

Ε. Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα minedu.gov.gr/axiologisi για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  1. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.
  2. Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείωντους.
 2. Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην πρώτη αυτή φάση πρόκειται για το πεδίο Α/Α1.Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.
 3. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’388).
 4. Έπειτα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (καλό είναι όπου αναφέρεται χρονική διάρκεια να αναγράφεται αριθμητικά).
 5. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικήςανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού συγγραφικού έργου και, τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.
  1. Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.
  2. Αντίστοιχα παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.
  3. Ο αξιολογούμενος παραθέτει στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.
  4. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί«έκδοση».
  5. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρουςπεδία.
  6. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του αξιολογητή, δίνεται η δυνατότητα ένστασηςαπό τον αξιολογούμενο.
  7. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).
  8. Ο αξιολογούμενος επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση τουοποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.
   1. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.
 6. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).
  1. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης τουεγγράφου.
 7. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο αξιολογούμενος θα λάβει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδαςτου.

ΣΤ. Για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες, έχει αναρτηθεί σχετικό επιμορφωτικό βίντεο στη σελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: minedu.gov.gr/axiologisi.

Ζ.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα μετοάρθρο 56 τουν.4823/2021 (Α’136), ησυμμετοχήστις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα ενημερωθούν από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης για τον χρόνο εκκίνησης της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ώστε να εισέλθουν στην ψηφιακή εφαρμογή - πλατφόρμα και να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία.

                         Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕ. ΔΕ. και ΕΑ

       Αλέξανδρος Κόπτσης

 

 

 

Διευθυντές σχολείων: Μέσα στον Μάρτιο φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών αφού η εξέταση των ενστάσεων επί της μοριοδότησης σε πολλές διευθύνσεις εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί.

Πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας των συνεντεύξεων θα είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί Πέμπτη 23-3-2023 σύμφωνα με πληροφορίες.

Τώρα, τι θα γίνει στις μεγάλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου οι μισοί υποψήφιοι Διευθυντές σχολείων έκαναν ένσταση, θα φανεί το προσεχές διάστημα. Απ’ ότι φαίνεται θα προλάβουν τελικά να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που θέλει τις συνεντεύξεις υποψήφιων και την έκδοση των τελικών πινάκων έως τέλη Μαρτίου.

Η συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών σχολείων

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών σχολείων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου.

Έπειτα ο υποψήφιος παρουσιάζει το θέμα της μελέτης περίπτωσης με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της μελέτης περίπτωσης και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες,

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής: α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες, β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες, γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες, Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο. Άρθρο 9 Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της τυχόν προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, και στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) του αφαιρούνται τα μόρια για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 και για τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου και καταγράφεται η αναμόρφωση της βαθμολογίας του. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

 

 

 ce707f97 4107 4da3 8db6 acffa6e5de29

Λάθος ήταν τελικά η  αναφορά του Kontra Channel κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Παρασκευής σχετικά με την παρουσία της κ. Κεραμέως σε κλειστή εκδήλωση στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια του εθνικού πένθους.

Αυτό δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  η Νατάσας Γιάμαλη, δημοσιογράφος – Kontra Channel.

Δημοσιογράφος Kontra προς Ν. Κεραμέως: Κάναμε λάθος- Οι πηγές μας ήταν αναξιόπιστες

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της δημοσιογράφου:

Το λάθος πρέπει να αναγνωρίζεται και να διορθώνεται, ειδικά όταν δεν γίνεται με πρόθεση. Η αναφορά κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Παρασκευής σχετικά με την παρουσία της κ. Κεραμέως σε κλειστή εκδήλωση στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια του εθνικού πένθους ήταν λάθος.

Αποδείχτηκε ότι παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία οι συγκεκριμένες πηγές ήταν αναξιόπιστες. Στη δημοσιογραφία που εμείς ασκούμε δεν χωρούν μισόλογα και δικαιολογίες.

Κάναμε λάθος μεταφέροντας μια πληροφορία που τα στοιχεία που παραθέτει η κ.  Κεραμέως αποδεικνύουν ότι δεν ισχύει.

Στόχος και σκοπός μας είναι πάντα η ανάδειξη της αλήθειας και αυτό δεν μπορεί τίποτα να το αλλάξει.

Δεσμευόμαστε ότι θα επανορθώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας, όπως άλλωστε κάθε δημοσιογράφος που σέβεται την αλήθεια οφείλει να κάνει”.

Τι είχε προηγηθεί

Υπουργός Παιδείας: Αθλιότητα η δήθεν συμμετοχή μου σε προεκλογική συγκέντρωση

Με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νίκη Κεραμέως, διέψευσε τη συμμετοχή της σε προεκλογική συγκέντρωση σε ημέρα Εθνικού Πένθους.

Η ανακοίνωση Κεραμέως

«Η αναφορά σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Kontra Channel για δήθεν παρουσία της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως σε προεκλογική συγκέντρωση την Πέμπτη το βράδυ 3/2 και μάλιστα με εμφατική διαβεβαίωση από τους δημοσιογράφους που την παρουσίασαν ότι η είδηση έχει επιβεβαιωθεί μετά από έρευνα που διήρκεσε άνω των 24 ωρών και ότι αποτελεί πληροφορία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, συνιστά χυδαίο ψέμα και άθλια συκοφαντία.

Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Υπουργός Παιδείας ακύρωσε τις συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις της με πολίτες. Η συγκέντρωση στην οποία γίνεται αναφορά έλαβε χώρα την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου στις 8:30 μμ, προτού δηλ. να λάβει χώρα το δυστύχημα, και όχι την Πέμπτη (2/3) όπως ψευδώς αναφέρθηκε. Η είδηση αυτή επαναλαμβάνεται και στο κανάλι του Kontra Channel στο YouTube με εσφαλμένη και πάλι ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης (2/3 αντί 28/2)».

 

 

 ce707f97 4107 4da3 8db6 acffa6e5de29

Με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νίκη Κεραμέως, διαψεύδει  τη συμμετοχή της σε προεκλογική συγκέντρωση σε ημέρα Εθνικού Πένθους.

«Αθλιότητα. Η μεταμεσονύχτια αναφορά στο @KontraChannel για δήθεν παρουσία μου σε προεκλογική συγκέντρωση την Πέμπτη το βράδυ – με συνοδευτικό βίντεο από την προεκλογική μου συγκέντρωση του Ιουλίου 2019 (!) – συνιστά χυδαίο ψέμα και άθλια συκοφαντία για την οποία θα κινηθώ νομικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

«Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ακύρωσα όλες τις συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις μου με πολίτες. Ήμουνα σπίτι μου και δεν ήμουν σε κανένα μαγαζί στην Κηφισιά», συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε ότι το kontra24 ανέφερε ότι “την Πέμπτη (3/3), ένα εικοσιτετράωρο μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως  παρευρέθηκε σε προεκλογικό σουαρέ προς τιμή της στα Βόρεια Προάστια (σε κατάστημα της Κηφισιάς) σπάζοντας έτσι την κυβερνητική οδηγία για αναστολή όλων των εκδηλώσεων και κυρίως του τριημέρου εθνικού πένθους”.

Διαψεύδει η Ν. Κεραμέως τη συμμετοχή της σε προεκλογικό σουαρέ – Νέα δήλωση

Με νέα δήλωση της νωρίτερα η υπουργός παιδείας ανέφερε για την πληροφορία:

«Η αναφορά σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Kontra Channel για δήθεν παρουσία της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως σε προεκλογική συγκέντρωση την Πέμπτη το βράδυ 3/2 και μάλιστα με εμφατική διαβεβαίωση από τους δημοσιογράφους που την παρουσίασαν ότι η είδηση έχει επιβεβαιωθεί μετά από έρευνα που διήρκεσε άνω των 24 ωρών και ότι αποτελεί πληροφορία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, συνιστά χυδαίο ψέμα και άθλια συκοφαντία.

Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Υπουργός Παιδείας ακύρωσε τις συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις της με πολίτες. Η συγκέντρωση στην οποία γίνεται αναφορά έλαβε χώρα την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου στις 8:30 μμ, προτού δηλ. να λάβει χώρα το δυστύχημα, και όχι την Πέμπτη (2/3) όπως ψευδώς αναφέρθηκε. Η είδηση αυτή επαναλαμβάνεται και στο κανάλι του Kontra Channel στο YouTube με εσφαλμένη και πάλι ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης (2/3 αντί 28/2)».

rsz logo iep big

 

Ανακοίνωση, μαζί με τη συνοδευτική υπ’  αριθμ. 17334/10-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΠΟΞΛΔ-07Θ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 7η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, έως και Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

Η ανακοίνωση ΕΔΩ 

rsz logo iep big

 

Δελτίο Τύπου, μαζί με την αριθμ. 18410/02-03-2023 (ΑΔΑ:9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ) Πρόσκληση που απευθύνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους για την υποβολή έως και τη Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00 δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τη δεύτερη περίοδο της Γ’ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 Υλοποίηση επιμόρφωσης της Πράξης "Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)" με κωδικό ΟΠΣ 5032906, του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 

Η Πρόσκληση ΕΔΩ 

 

 

 rsz mak 1

Αίτηση για αμοιβαίες μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Η αίτηση ΕΔΩ 

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023 09:54

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

Γράφτηκε από

 

 
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023», μέχρι και τις 22/3/2023.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικά Νέα