Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (50374)

 

 
Ένα φαινόμενο, που παρατηρείται κάθε χρόνο, δηλαδή το παράπονο και την αμφιβολία μαθητών ότι αδικήθηκαν κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης τους, στις πανελλήνιες εξετάσεις, προσπαθεί να καλύψει ο νόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να δουν τα γραπτά τους.
 

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι ή οι γονείς τους μπορούν αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση να δουν σε φωτοτυπία το γραπτό τους και να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις τους. Δεν μπορούν όμως να βγάλουν φωτογραφίες ή βίντεο το γραπτό τους, ούτε και να πάρουν φωτοτυπία του τετραδίου τους. Σημειώνεται ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρών είναι ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ μετά την λήξη της επίδειξης ο υποψήφιος πρέπει να υπογράψει στην αίτηση, που έχει υποβάλει, ότι έλαβε γνώση του γραπτού του.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Πόσο στοιχίζουν τα παράβολα

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

 

 

 ΥΠΑΙΘ 2

 

Ξεκίνησε ήδη η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», καθώς υπογράφεται η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Με τη νέα απόφαση, καθορίζεται το ειδικότερο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) των ΑΕΙ, έκδοσης της προκήρυξης, υποβολής των υποψηφιοτήτων, εφαρμογής του συστήματος της ταξινομικής ψήφου, εκλογιμότητας των υποψηφίων, καταμέτρησης των ψήφων και ζητημάτων σχετικά με την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ των ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο-πλαίσιο, τα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων διαπνέονται, συγκροτούνται και λειτουργούν με όρους:

 • Αξιοκρατίας και πλουραλισμού: με σύστημα ταξινομικής ψήφου - οι πανεπιστημιακοί που ψηφίζουν επιλέγουν με σειρά προτίμησης όσους θεωρούν πιο άξιους για την προώθηση συνεργατικού και συναινετικού μοντέλου διακυβέρνησης του ΑΕΙ, και με σύστημα ανώτατου ορίου εκπροσώπησης των εσωτερικών μελών ανά Σχολή, προωθείται ευρύτερα ο πλουραλισμός απόψεων εντός του ΑΕΙ.
 • Εξωστρέφειας: με συμμετοχή εξωτερικών μελών, με άνοιγμα σε διακεκριμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. 
 • Συλλογικότητας: από το συγκεντρωτικό σύστημα μεταβαίνουμε σε ένα συλλογικό όργανο διοίκησης.
 • Λογοδοσίας και διαφάνειας:με ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλες τις ψηφοφορίες. 

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία έληγε η θητεία των πρυτανικών αρχών στις 31 Αυγούστου 2022, η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως τις 22 του τρέχοντος μήνα. Προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, μετά τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει και υποδείγματα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών, αλλά και πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ΑΕΙ.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Ξεκινάμε δυναμικά την υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, ο οποίος διευρύνει τους ορίζοντες των Πανεπιστημίων μας, εξασφαλίζοντάς τους απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης, εξωστρέφειας, σύνδεσης με την κοινωνία. Η ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης είναι κομβική σε αυτή τη νέα πορεία, καθώς αυτά μπορούν να προσδώσουν στα ΑΕΙ μας περισσότερη συλλογικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια στη διοίκηση, αλλά και να αξιοποιήσουν τα θεσμικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου. Στεκόμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και στηρίζουμε έμπρακτα τα Πανεπιστήμιά μας σε αυτή τη σημαντική αλλαγή σελίδας

 Η σχετική ΚΥΑ εδώ

 

 

Έως και 5 χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι, κάνοντας χρήση πλασματικών ετών, όπως τον χρόνο για τα τέκνα, τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και τη στρατιωτική θητεία.

H αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς πλασματικών ετών μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης καθώς, όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, μόνο το τελευταίο διάστημα πριν από την αποχώρηση μπορεί ο ασφαλισμένος να είναι απόλυτα σίγουρος για τα έτη που του χρειάζονται να εξαγοράσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

α) δεν χρειάζεται κανείς ασφαλισμένος να τρέξει τώρα να πληρώσει για την εξαγορά των πλασματικών ετών, εκτός αν απέχει ελάχιστα από την αίτηση συνταξιοδότησης

β) δεν είναι σε καμία περίπτωση στην πρόθεσή του να καταργήσει τώρα ή στο μέλλον το μέτρο της εξαγοράς πλασματικών ετών είτε για θεμελίωση της σύνταξης πριν από τα 62 και τα 67 είτε για προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι, όσον αφορά την εξαγορά, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους εργαζομένους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος τομέας

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα και να πληρώσουν όποτε θέλουν πριν ή μετά τη συνταξιοδότηση. Το κόστος της εξαγοράς εξισώθηκε στο 20% από 1/1/2020 και για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν το προνόμιο τα προηγούμενα χρόνια να εξαγοράζουν πλασματικά φθηνότερα. Ωστόσο, το προνόμιο της φθηνότερης εξαγοράς παραμένει για τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτοί έχουν κατοχυρώσει την εξαγορά με κόστος που ίσχυε την χρονιά υποβολής της αίτησης.

Τα πλασματικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα έως απαραίτητα για τους δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 μέχρι και 62 με τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 37ετίας στο Δημόσιο. Επίσης σημαντικό όφελος θα έχουν από την εξαγορά και όσοι συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, καθώς όσο μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώμενη σύνταξή του.

Ιδιωτικός τομέας

Η αναγνώριση πλασματικών ετών χρησιμοποιείται και από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ιδίως στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος χρειάζεται να προσθέσει 3-4 πλασματικά έτη, προκειμένου να καλύψει το όριο των 40 ετών ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί στα 62.

Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι εν λόγω ασφαλισμένοι που θα υποβάλουν σήμερα αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών θα λάβουν πράξη καταλογισμού οφειλής σε 6 μήνες και το ποσό θα πρέπει να το αποπληρώσουν εφάπαξ ή σε δόσεις.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν ότι «οι εν λόγω ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα δεν χρειάζεται να σπεύσουν τώρα εξαιτίας της ανησυχίας τους να πληρώσουν ποσά -μεγαλύτερα ή μικρότερα- για να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια 10 χρόνια προτού βγουν στη σύνταξη. Το καλύτερο είναι να υπολογίσουν με προσοχή το τελευταίο έτος πριν από τη συνταξιοδότησή τους πόσα χρόνια έχουν πραγματικά ανάγκη να εξαγοράσουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός των πλασματικών και ο καταλογισμός οφειλής μπορεί να ανατεθεί και σε ιδιώτες, δικηγόρους ή φοροτεχνικούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αμείβονται από τον ΕΦΚΑ.

Έως και 7 έτη τα πλασματικά

Το κόστος της εξαγοράς κυμαίνεται κατά περίπτωση. Στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά., και επιπλέον μέχρι 5 έτη λόγω τέκνων (για 3 παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζονται μέχρι 7 πλασματικά έτη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Διονύση Ρίζο: «Η εξαγορά πλασματικών ετών σε χαμηλό κόστος επηρεάζει τη σύνταξη ανάλογα με τα συνολικά έτη ασφάλισης αλλά και τις αποδοχές του ασφαλισμένου.

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν υφίσταται ενιαίος κανόνας. Ο ισχυρισμός που έχει διατυπωθεί ότι δήθεν η εξαγορά πλασματικών ετών με χαμηλό κόστος οδηγεί σε χαμηλή σύνταξη είναι ανεδαφικός και λάθος.

Προσοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, αφού η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει μόνο για προσαύξηση της σύνταξης και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίωση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση πλασματικών χάνονται και δεν επιστρέφονται».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Δημόσιος υπάλληλος ΠΕ, τρίτεκνος, έχει κάνει αίτηση εξαγοράς 5 πλασματικών ετών το 2016 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σήμερα που έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Συμφέρει να εξαγοράσει τα 5 πλασματικά έτη ή θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη;

Οι συντάξιμες αποδοχές του χωρίς εξαγορές είναι 1.650 ευρώ. Με εξαγορά πέντε ετών με κόστος 109 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.419 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως θα είναι πλέον 50,01%. Έτσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει σύνταξη 1.094,03 ευρώ.

Χωρίς εξαγορά θα ελάμβανε 1.001,1 ευρώ. Η διαφορά είναι 94 ευρώ προσαύξηση στη σύνταξη για μια δαπάνη 6.540 ευρώ συνολικά που αποσβένει σε 4 έτη.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 και σκέφτεται να κατέβει στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για την εξαγορά 7 πλασματικών ετών και τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Συμφέρει να εξαγοράσει τα πλασματικά έτη στην 4η ασφαλιστική κατηγορία ή αν τα εξαγοράσει στην πρώτη θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη;

Οι συντάξιμες αποδοχές του συγκεκριμένου ασφαλισμένου χωρίς εξαγορές είναι 1.240 ευρώ. Με εξαγορά 5 ετών με κόστος 155 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.143,1 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως θα είναι πλέον 50,01%.

Έτσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει σύνταξη 955,67 ευρώ με το συνολικό κόστος να είναι 9.300 ευρώ. Με εξαγορά 5 ετών στην 4η ασφαλιστική κατηγορία με κόστος 297 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι υψηλότερες και συγκεκριμένα 1.291,4 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 50,01%. Έτσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα λάβει σύνταξη 1.029,64 ευρώ με το συνολικό κόστος να είναι 17.820 ευρώ. Βλέπουμε ότι για 8.500 ευρώ περισσότερα η προσαύξηση στη σύνταξη είναι μόνο 74 ευρώ, με την απόσβεση να γίνεται σε 9+ έτη, κάτι που κάνει πιο συμφέρουσα επιλογή την εξαγορά σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι ασφαλισμένοι που θα αποφασίσουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη έχουν τις εξής επιλογές για την καταβολή των ποσών:

1. Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Δεν δίνεται έκπτωση για εξαγορά χρόνου, μικρότερου του ενός έτους.

2. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόση το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

3. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, παρακρατείται το 25% αυτής, μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό.

Πότε δεν απαιτείται η καταβολή ποσού: η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας ή τακτικής ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Το κόστος εξαγοράς

Ήδη από την ψήφιση του ν. 4387/2016 το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών έχει αυξηθεί και υπολογίζεται για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα στο σύνολο της μηνιαίας εισφοράς για την κύρια σύνταξη, ήτοι την εισφορά εργοδότη και εργαζομένου, στο 20% επί των μεικτών αποδοχών του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται αντίστοιχα στο 20% του συνόλου των αποδοχών.

Βέβαια αν οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποβάλλει αίτημα τα προηγούμενα έτη τότε το κόστος διαμορφώνεται :

– Για όσους υπέβαλλαν ως την 31/12/2016 στο 6,67% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

– Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2017 ως την 31/12/2017 στο 10% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

– Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2018 ως την 31/12/2018 στο 13,33% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

– Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2019 ως την 31/12/2019 στο 16,67% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος υπολογίζεται στη μηνιαία εισφορά που καταβάλλουν για τον κλάδο της κύριας σύνταξης.

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης ο ασφαλισμένος δικαιούται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη, 6% για 3 έτη κ.ο.κ.)

Ποιους και πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών

Η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει τους ασφαλισμένους σε όλους τους φορείς ασφάλισης που πρόκειται να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τον κ. Ρίζο. Την εν λόγω επιλογή μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι είτε για να κατοχυρώσουν αναδρομικά με διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012 ώστε συμπληρώνοντας τα εν λόγω όρια να αποχωρήσουν νωρίτερα είτε για να συμπληρώσουν την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να προχωρήσουν σε συνταξιοδότηση.

Πολλοί ασφαλισμένοι αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Το δημοφιλέστερο εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι οι πλασματικοί χρόνοι των νόμων 3863/2010, 3865/2010 και 3996/2011.

Προσοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα αφού η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση ΚΑΙ προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση ΔΕΝ μπορεί να γίνει μόνο για προσαύξηση της σύνταξης και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίωση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση πλασματικών χάνονται και δεν επιστρέφονται.

Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών επομένως συμφέρει:

 • Γονείς ανηλίκων ή τριτέκνους στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών κατοχυρώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.
 • Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με την εξαγορά 5.500 ημέρες αναδρομικά το 2010 ή το 2011 για την κατοχύρωση του δικαιώματος.
 • Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες που συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2011 ή το 2012.
 • Άνδρες και γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους για τη συμπλήρωση 35ετίας ή 36ετίας ή 37ετίας.
 • Ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ (Νομικών – ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ) ή ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ) για τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.
 • Ασφαλισμένους όλων των Ταμείων και του ΟΓΑ που συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά για τα 62.
 • Ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για την συμπλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες η εξαγορά συμφέρει εφόσον συμπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί είτε να κατοχυρώσει δικαίωμα είτε να συνταξιοδοτηθεί.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κατηγορίες από τις οποίες μπορούν οι ασφαλισμένοι να αντλήσουν πλασματικό χρόνο:

Κατηγορία

Χρόνος

Παρατηρήσεις

Στρατιωτική θητεία

Όλος ο χρόνος υπηρεσίας

– εξαγορά

Γονική άδεια ανατροφής

Όλος ο χρόνος άδειας

– εξαγορά

Επιδότηση ασθένειας

Ως 300 ημέρες

χωρίς εξαγορά

μόνο ασφαλισμένοι ιδιωτικού τομέα

Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ

Ως 300 ημέρες

χωρίς εξαγορά

μόνο ασφαλισμένοι ιδιωτικού τομέα

Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών

Ως 2 έτη

– εξαγορά

Χρόνος σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών σχολής

– εξαγορά

Κενά Διαστήματα Ανεργίας

Όλος ο χρόνος

– εξαγορά

– μόνο ασφαλισμένοι ιδιωτικού τομέα

Χρόνος κύησης και Λοχείας

Όλος ο χρόνος

Χωρίς εξαγορά

Χρόνος Απεργίας

Όλος ο χρόνος

– εξαγορά

Πλασματικός χρόνος τέκνων

Μέχρι 5 έτη

(1ο παιδί 1

2ο παιδί 2

3ο παιδί 2)

εξαγορά

Χρόνος μαθητείας (Stage)

Μέχρι 2 έτη

– Εξαγορά

Χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον ΟΑΕΕ

Μέχρι 5 έτη

– Εξαγορά

mononews.gr
Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 02:07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Γράφτηκε από

 

 

Α) οι υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)

Β) οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Γ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

Δ) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).


Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Α, Β)    εδώ : ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-αβ

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Γ, Δ)    εδώ : ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-γδ

Επισήμανση:

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:

1) Είναι υπεράριθμοι να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
δ) Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν

2) Αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
δ) Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν

3) Έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
β) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
γ) εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της
αίτησης και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής
μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

 

 

 

Τι αναφέρει σε δήλωσή της η Νίκη Κεραμέως

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5:30 μμ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων. Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση».

Δείτε τον πίνακα των σχολείων ΕΔΩ

 

 

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Έως 12 Αυγούστου η καταγραφή των λειτουργικών κενών

Το υπουργείο Παιδείας ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν τα λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Γ ενικής Εκπαίδευσης, των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και αυτά των Μουσικών σχολείων, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες πρόσληψης αναπληρωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων, η προθεσμία που θα είναι ανοιχτό το ΟΠΣΥΔ για την καταγραφή των εν λόγω λειτουργικών κενών είναι από τις 5/8 έως τις 12/8 και έπειτα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 19/8.

Τα κενά που αφορούν στην Παράλληλη Στήριξη θα ακολουθήσει καταγραφούν με νεότερη εγκύκλιο. Αναφορικά με τα κενά των Τμημάτων Υποδοχής (ΖΕΠ) δεν ζητείται, προς το παρόν, η καταγραφή τους την παρούσα χρονική στιγμή.

Ωστόσο, όπως πληροφορήθηκε ο ΠΑΣΑΔ από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, αναμένονται οι τελικές υπογραφές για να προχωρήσει η διαδικασία ίδρυσης των Τμημάτων Υποδοχής για τη νέα σχολική χρονιά, με την ελπίδα πως θα προλάβουν να συμπεριληφθούν στην πρώτη φάση των αναπληρωτών.

Πόσοι αναπληρωτές θα προσληφθούν φέτος στην Α' φάση προσλήψεων

Φέτος, στην Α' φάση προσλήψεων που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 26 Αυγούστου (γίνεται προσπάθεια και για την Πέμπτη 25 Αυγούστου το βράδυ), ο αριθμός των αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να προσληφθούν θα ξεπερνάει τις 25.000.

Το προηγούμενο έτος προσελήφθηκαν 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 6.699 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 8.124 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1.716 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 3.575 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 202 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.168 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 1.857 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 606 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 829 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Επίσης, διατέθηκε για πρόσληψη στο Γεν. Εκκλ/κο Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως 1 αναπληρωτής για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 29 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

 

 Ενημερωτικό μήνυμα από το πληροφοριακό σύστημα Myschool:

 Ενημερώνουμε τις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας ότι μπορούν να προβούν σε δημιουργία τμημάτων.

 

 

 Σε 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε ειδική αγωγή προχώρησε η κυβέρνηση, δήλωσε στον 102fm της ΕΡΤ3 ο Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

 

Για τη νέα σχολική χρονιά μόνο, έχουν γίνει 8.600 διορισμοί, δήλωσε ο κ. Κόπτσης και πρόσθεσε ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά και συστήνονται νέες οργανικές θέσεις με σκοπό να εξαλειφθούν πλήρως οι αναπληρωτές. Έως τις 26/08 θα είναι όλα έτοιμα υπολογίζοντας την 01/09 να είναι όλοι στις θέσεις τους, πρόσθεσε ο κ. Κόπτσης.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε και στην επέκταση του ολοήμερου σχολείου επισημαίνοντας ότι στα μισά τμήματα το πρόγραμμα θα επεκταθεί από τις 16.00 στις 17.30, επιδιώκοντας να μένει το απόγευμα ελεύθερο για τα παιδιά για ποιοτικό χρόνο με τους γονείς.


 

σελίδα 1 από 4

07/08/2022

Προς:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Οι κάτωθι υπογράφουσες και υπογράφοντες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02 της προκήρυξης 2ΓΔ/2020 και 5ΕΑ/2022 πινάκων διορισμού χωρίς παιδαγωγική επάρκεια αλλά με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική προϋπηρεσία, όπως ορίζει εξ αρχής η νομοθεσία για ένταξη στους κλάδους μας των εργαστηριακών εκπαιδευτικών κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02, θέτουμε προς το αντίστοιχο τμήμα που ασχολείται με τα θέματα μας στο υπουργείο Παιδείας, τον ΑΣΕΠ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, τα παρακάτω ερωτήματα που επιζητούν άμεση απάντηση, αφού και στα δύο κύματα μόνιμων διορισμών είμαστε αδικημένοι βάσει μη αξιοκρατικών κριτηρίων, που είχαν σαν συνέπεια την μη πρόσληψη μας ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΕ αλλά και συνολικότερα τα κριτήρια ένταξης στους πίνακες διορισμών των κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02 εξαρχής.

Σύμφωνα με το 1ο κύμα μόνιμων διορισμών προς τα τέλη του προηγούμενου έτους (αριθμ.144897/Ε1/11-11-2021 (ΦΕΚ59/τ. ΑΣΕΠ/17.11.2021, ΑΔΑ: 6ΗΝΖ46ΜΤΛΗ-Η5Θ) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/4-11-2021 & Γ΄ 2680/4-11-2021) αλλά και την κατάρτιση των πινάκων διορισμού των ΔΕ01 και ΔΕ02 εξαρχής (σύνδεσμος: https://bit.ly/3zJ4QtB),

και,

σύμφωνα με τις τρέχουσες προσλήψεις μόνιμου διορισμού (Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ.91715/Ε1/22-7-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της αριθμ. 92086/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79)),

ρωτάμε:

1) Γιατί βρίσκονται υποψήφιοι μέσα στους πίνακες διορισμών που έχουν μηδενική επαγγελματική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη 2η στήλη [2:ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ] όπου αναγράφεται η συνολική προϋπηρεσία των πινάκων διορισμών; Η τριετής υποχρεωτική επαγγελματική προϋπηρεσία για την ένταξη στους κλάδους μας δεν μοριοδοτείται ή έχουν μπει στους πίνακες διορισμών υποψήφιοι χωρίς ούτε καν αυτή την 3ετή επαγγελματική προϋπηρεσία που είναι προαπαιτούμενη για την ένταξη στους κλάδους μας;

2) Πόσοι αποδέχτηκαν των διορισμό τους σε αυτή την 1η φάση των μόνιμων διορισμών;

3) Γιατί υπερτερούν τα άτομα με παιδαγωγική επάρκεια στην μοριοδότηση όταν εμείς δεν έχουμε καμία ευκαιρία αλλά και ευθύνη απόχτησης της, εφόσον η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μας καλεί τουλάχιστον από το 2010 για 3μηνη παιδαγωγική επιμόρφωση και τέλος αφού εκ της συστάσεως του κλάδου μας αυτό που θα έπρεπε να υπερτερεί πάνω και πέρα από όλα είναι η επαγγελματική προϋπηρεσία στην ειδικότητα χωρίς «πλαφόν» στη συνολική επαγγελματική εμπειρία;

4) Ποια και πόσα είναι τα οργανικά κενά ανά την επικράτεια αναλυτικά ανά ειδικότητα και περιοχή στους κλάδους μας των ΔΕ01 και ΔΕ02;

5) Εφόσον ξέρουμε πως υπάρχουν αρκετά και συγκεκριμένα οργανικά κενά, γιατί το υπουργείο δεν μας προσέλαβε σε αυτή την 2η φάση των μόνιμων διορισμών;

6) Γιατί πολλοί διευθυντές ΣΕΚ αλλά και ΔΔΕ δεν προωθούν τα υπάρχοντα οργανικά-λειτουργικά κενά των κλάδων μας (και αυτοί που τα προωθούν καταλήγουν να «κόβονται» από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις) ξέροντας(;) ότι δεν επηρεάζουν αλλά ούτε και «παίρνουν» οργανικές θέσεις ή λειτουργικά κενά από συνάδελφους εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΤΕ;

ΖΗΤΑΜΕ

1) Ζητάμε άμεσα προσλήψεις για μόνιμο διορισμό στα υπάρχοντα οργανικά κενά. Έστω και στο “και πέντε” ευελπιστούμε να υπάρξουν τροποποιητικά ΦΕΚ που θα συμπεριλάβουν τα υπάρχοντα οργανικά κενά σε αυτή την 2η φάση μόνιμων διορισμών των κλάδων μας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2) Ζητάμε προσλήψεις αναπληρωτών στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των κλάδων μας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3) Ζητάμε να γνωρίζουμε τα οργανικά κενά ανά την επικράτεια αναλυτικά και ανά ειδικότητα και περιοχή των κλάδων μας ΔΕ01 και ΔΕ02.

σελίδα 2 από 4

4)Ζητάμε να γνωρίζουμε ποιοι και πόσοι αποδέχτηκαν τον διορισμό τους στην 1η φάση των μόνιμων διορισμών των κλάδων μας ΔΕ01 και ΔΕ02.

5)Ζητάμε να βγουν από τους πίνακες διορισμών αν υπάρχουν υποψήφιοι που δεν έχουν την 3ετή επαγγελματική προϋπηρεσία που είναι προαπαιτούμενη για την ένταξη τους σε αυτούς έτσι κι αλλιώς εξαρχής. Καθώς επίσης η επαγγελματική προϋπηρεσία να μην έχει «πλαφόν» αλλά να μοριοδοτείται η συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία στους πίνακες διορισμών και όχι μέχρι τα 5 χρόνια στην ειδικότητα.

6) Ζητάμε η ΑΣΠΑΙΤΕ να παίρνει τους κλάδους μας ΔΕ01 και ΔΕ02 για τρίμηνη παιδαγωγική επιμόρφωση. Είναι αναξιοκρατικό και απαράδεκτο να μας περνούν υποψήφιοι στους πίνακες διορισμών που έχουν παιδαγωγικό επειδή είναι ΠΕ (είτε από ΑΕΙ είτε από ΤΕΙ) και που όσοι δεν είχαν η ΑΣΠΑΙΤΕ ήταν “ανοιχτή” γι’ αυτούς όλα αυτά τα χρόνια. Υποψήφιοι στην ουσία όπου δεν έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία, αλλά, ούτε και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα και το μόνο που έχουν είναι ένα παιδαγωγικό και διορίζονται σε μόνιμη θέση στους κλάδους μας (ενώ είναι και σε πίνακες διορισμών και των ΠΕ).

7) Ζητάμε οι υποψήφιοι με παιδαγωγική επάρκεια να μην προηγούνται στους πίνακες διορισμών, απλά να μοριοδοτούνται με 20 μόρια. Η επαγγελματική προϋπηρεσία αφενός και αφετέρου η εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα έπρεπε να είναι στους κλάδους μας, λόγω της ειδικής ιδιαιτερότητας και σχέση τους με την εκπαίδευση, η βασική σειρά κατάταξης στους πίνακες διορισμών.

και

8) Ζητάμε από κάθε λογικό άνθρωπο να μπει στη θέση μας και να αναλογιστεί: είναι δυνατόν μία 3μηνη παιδαγωγική επιμόρφωση ή μία ετήσια παιδαγωγική επάρκεια να μπαίνει στο ίδιο ζύγι και να υπερτερεί με υποψήφιους στους κλάδους μας που έχουν πάνω από 10ετή επαγγελματική προϋπηρεσία στην ειδικότητα, όταν πολύ καλά ξέρουμε πως την 3μηνη παιδαγωγική επιμόρφωση ή την ετήσια παιδαγωγική επάρκεια μπορείς να την αποκτήσεις και αφότου διοριστείς, σε αντίθεση με την επαγγελματική προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία (αλλά και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα μπορούσαμε να πούμε) η οποία είναι αυτή και μόνο αυτή που μας έβαλε στην εκπαίδευση εξαρχής αφού είμαστε απολύτως απαραίτητοι στην τεχνική εργαστηριακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω επαγγελματικής εμπειρίας;

Τίθεται θέμα επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειες μας.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας σε άμεσες ενέργειες, για να δοθεί λύση.Παρακαλούμε τους υπευθύνους των αντίστοιχων τμημάτων των κλάδου μας στο υπουργείο Παιδείας (και όπου είναι αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ και της ΑΣΠΑΙΤΕ) να μας απαντήσουν άμεσα ώστε να διορθωθούν οι όποιες αδικίες στους πίνακες διορισμού και στα οργανικά κενά που υπάρχουν οπουδήποτε.

Αναμένουμε την πλήρη κατανόηση και την αμέριστη αποδοχή σας έναντι των προβληματισμών και των ερωτημάτων μας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες και στον κρίσιμο χρόνο απαντήσεις σας.

Οι υπογράφουσες και υπογράφοντες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02

της προκήρυξης 2ΓΔ/2020 και 5ΕΑ/2022 πινάκων διορισμών

Αηδόνης Τηλέμαχος ΔΕ02.01 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλβανός Νικόλαος ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δώνος Νικόλαος ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζιάμπρα Βασιλική ΔΕ01.17 //dakekavalas.blogspot.com/2022/08/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κομιχείλης Ιωάννης ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μοσχοβίδης Χρήστος ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παλάσκας Τρύφωνας ΔΕ01.13 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πασαλούκος Κωνσταντίνος ΔΕ02.02 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πέγιου Βασιλική ΔΕ01.17 //dakekavalas.blogspot.com/2022/08/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαράφη Δημόκλεια ΔΕ01.14Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σεργάκης Ιωάννης ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σταμούλης Παναγιώτης. ΔΕ02.01Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία με την ανώτερη ομάδα των εκπαιδευτικών: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(ακολουθεί κατάλογος με τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις της επιστολής)

σελίδα 3 από 4

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός Ευάγγελος Συρίγος

Υφυπουργός Ζωή Μακρή

Γεν. Γραμματέας Αλέξανδρος Κόπτσης

Γεν. Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Γεώργιος Βούτσινος

Διευθυντής Υφυπουργού Συρίγου Παρασκευή Παντιδονάσιου

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Παναγιώτα Αποστολόπουλου

Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ κ Νεολαίας Κωνσταντίνα Πισλή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Υφυπουργός Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

σε όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της χώρας

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γραμματεία ΔΕ

Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος

εν ενεργεία ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ και πρώην ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στυλιανίδης Ευριπίδης

Ζαχαράκη Σοφία

Διγαλάκης Βασίλειος

Φίλης Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Μωραΐτης Αθανάσιος

Καστανίδης Χαράλαμπος

Παπανδρέου Γεώργιος

Λοβέρδος Ανδρέας

ΚΚΕ

Γρηγοριάδης Κλέων

Αρσένης Κρίτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε)

σε όλο το ΔΣ της ΟΛΜΕ

Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.)

σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)

Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

σε όλες τις ΕΛΤΕΕ της χώρας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)

σελίδα 4 από 4

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΕΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ

Σύλλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ01

Συντονιστική Επιτροπή (πρώην) Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα

Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ01.19/ΔΕ01.17 - ΠΑ.Σ.Ε.ΚΟΜ.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ01.19 - Σ.Ε.Τ.Ε.01.19

Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων Τεχνολόγων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01 - ΠΑ.Σ.Α.Τ.Ε.Ε.

Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων κλάδου ΤΕ1 - ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ

Π.Ε.Α.Δ. - Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας

Π.Ε.Α.Ε. - Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Σ.Ε.Α.Ε. - Σωματείο Ελαστικά Απασχολούμενων Εκπαιδευτικών (ωρομίσθιων – αναπληρωτών)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων ΔΕ

Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών

Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Καθηγητών ΔΕ

Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Καθηγητών ΔΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.alfavita.gr

www.esos.gr

www.ipaidia.gr

paideia-news.com

www.dictyo.gr

www.greekteachers.gr

www.schooltime.gr

www.aftodioikisi.gr

www.e-dimosio.gr

www.dikaiologitika.gr

www.proson.gr

ergasia.gr

ergasiakanea.eu

dimosio.gr

Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022 01:12

Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά

Γράφτηκε από

 

 

 

Οι νέες εξελίξεις που θα συναντήσουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από φέτος είναι η επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου ως τις 17:30, η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ τάξη του Λυκείου και η εισαγωγή των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική Pisa) σε όλα τα σχολεία. 

Όλες οι διεργασίες για την απόλυτα ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχουν δρομολογηθεί» διαβεβαιώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Οι νέες εξελίξεις που θα συναντήσουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από φέτος είναι η επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου ως τις 17:30, η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ τάξη του Λυκείου και η εισαγωγή των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική Pisa) σε όλα τα σχολεία. Επίσης ξεκινά, όπως αναφέρει ο κ. Κόπτσης, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Διευρυμένο Ολοήμερο Σχολείο

Τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου. Πιλοτικά το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Το ωράριο θα επεκταθεί από τις 16:00, που ίσχυε μέχρι σήμερα, έως τις 17:30.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, εξηγεί το υπουργείο.

«Με πλούσιες νέες θεματικές, με μελέτη στο σχολείο αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα του Ολοήμερου, καθιστούμε εποικοδομητικό τον χρόνο παραμονής των μαθητών σε αυτό, και δίνουμε μία στήριξη επιπλέον στην οικογένεια», περιγράφει ο κ. Κόπτσης.

Τράπεζα Θεμάτων

Τη χρονιά που πέρασε, εφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α' και Β' τάξης όλων των τύπων Λυκείου. Φέτος θα προστεθεί και στη Γ’ Λυκείου για τις απολυτήριες εξετάσεις.

«Εφαρμόσαμε με απόλυτη επιτυχία την Τράπεζα Θεμάτων, για την Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου ως μία δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης.

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας αποτελεί βάση πληροφοριών από την οποία επιλέγεται με κλήρωση το 50% των θεμάτων, ενώ το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος. Με απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Ελληνική Pisa

Στις εν λόγω εξετάσεις πέρσι συμμετείχαν 6.000 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Φέτος η εφαρμογή θα είναι καθολική, πάντα στην τελευταία τάξη του Δημοτικού και του Γυμνασίου, καθότι σκοπός είναι να αποτυπωθούν οι βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, «με στόχο να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να διαμορφώσουμε συνθήκες βελτίωσής του», τονίζει ο κ. Κόπτσης.

Αξιολόγηση

Πέρυσι πραγματοποιήθηκε η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, «που μοναδικός της στόχος είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης.

Από τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών είχαν εκφραστεί αντιδράσεις για τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, κυρίως στη βάση ότι προωθείται η «κατηγοριοποίηση των σχολείων».

Ο κ. Κόπτσης σχολιάζει σχετικά, ότι «είναι γεγονός πως οι πολλές και ουσιαστικές καινοτομίες δημιούργησαν σε ένα βαθμό αντιδράσεις, κάποιες φορές μεγαλύτερες κάποιες φορές μικρότερες, αναίτια, ίσως λόγω έλλειψης πλήρους ενημέρωσης από κάποιους, ίσως εσκεμμένα και σκόπιμα σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως από φόβο για το νέο και άγνωστο».

Τη νέα σχολική χρονιά αρχίζει και η εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί «μία ανατροφοδοτική διαδικασία που σκοπό έχει να συμβάλλει στη βελτίωση του παραγόμενου έργου χωρίς καμία μα καμία επίπτωση στους εκπαιδευτικούς», διευκρινίζει.

Νέα Προγράμματα Σπουδών

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, η πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα συνεχιστεί σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας. Το 2023-2024, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν καθολικά, με την ταυτόχρονη έναρξη της εφαρμογής του "πολλαπλού βιβλίου" πλην της Β΄και Γ΄ Λυκείου. Στη Β΄Λυκείου θα εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2024-2025 και στη Γ΄Λυκείου το 2025-2026.

«Τα 116 Νέα Προγράμματα Σπουδών, 123 που εκπονήθηκαν εκ νέου και 43 επικαιροποιημένα, εκφράζουν μία νέα, διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της γνώσης, διαφοροποιώντας το πώς και το γιατί της μάθησης», σημειώνει ο κ. Κόπτσης και προσθέτει: «Διπλασιάσαμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και εφαρμόζουμε σε αυτά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών με σκοπό να διαχυθούν οι καλές αυτές πρακτικές στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία της χώρας».

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Παράλληλα, συνεχίζονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που εφαρμόστηκαν πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων.

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, «η ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση», μέσω της εισαγωγής νέων θεματικών όπως ρομποτική, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, κ.ά.

Διορισμοί και κενά

«Στόχος μας είναι το φαινόμενο των αναπληρωτών να εξαλειφθεί σταδιακά από μόνιμους διορισμούς», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης και σημειώνει ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια διορίστηκαν 25.000 εκπαιδευτικοί. «Έχουμε καλύψει το σύνολο των οργανικών κενών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μένουν ελάχιστα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια και την Ειδική Αγωγή».

«Εισάγαμε στο σχεδιασμό μας μία συμπεριληπτική εκπαίδευση, διορίζοντας ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εισάγοντας νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρία. Επίσης, εντάξαμε με έναν εξαιρετικό προγραμματισμό το σύνολο των προσφύγων μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα με ίδρυση τμημάτων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα και επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς για τους πρόσφυγες μαθητές μας» αναφέρει ο γγ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και προσθέτει:

«Φέτος σε μία άριστη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης δημιουργούμε συνθήκες κάλυψης όλων των κενών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Είμαστε πανέτοιμοι και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ώστε 31 Αυγούστου να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους, τα βιβλία στα θρανία τους και όλο το μεταρρυθμιστικό μας έργο σε εφαρμογή».

Σχετικά με το φαινόμενο καθηγητές να απασχολούνται σε δυο και τρία σχολεία μιας περιοχής, ο κ. Κόπτσης εξηγεί: «Κάποιες ειδικότητες δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους σε ένα σχολείο εξαιτίας τού ότι υπάρχουν λίγες διαθέσιμες ώρες για τη διδασκαλία κάποιων διδακτικών αντικειμένων ή γιατί υπάρχουν επιπλέον εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα αυτή. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν το ωράριο. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί αυτοί σε σχολεία όπου απαιτείται ελάχιστη μετακίνηση, δηλαδή σε όμορα σχολεία».

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπαιδευτικά Νέα