Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (43480)

 
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: 2099/ΓΔ4  της Υφυπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφών ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.
Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας
Αρθρο 1 
1.Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής εκπαίδευσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας.

Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους.
2. Οι ανήλικοι αιτούντες ή τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία εγγράφονται και με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169), σε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και αποκλειστικά στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
3. Η διαδικασία εγγραφής των ανωτέρω μαθητών/τριών πρέπει να διευκολύνεται από τους Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενους/ες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ιδίως, μεταξύ άλλων, υπόδειξη της πλησιέστερης σχολικής μονάδας βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, αίτημα για ίδρυση Τ.Υ ΖΕΠ Ι και II, αίτημα για ίδρυση ΔΥΕΠ).
4. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εγγράφουν τους ανωτέρω μαθητές/τριες κατόπιν υποβολής αιτήσεως από:
α) τους/τις κηδεμόνες τους ή β) τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων και με την προσκόμιση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. Στην αίτηση αναγράφεται η τάξη εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών/τριών μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση, μέχρι την προσκόμιση μεταφρασμένων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α και β του πρώτου εδαφίου πρόσωπα δεν υφίστανται, δεν καθίσταται δυνατόν να ευρεθούν, ή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να προβούν στην υποβολή της αίτησης, εγγράφονται με μέριμνα του ίδιου του/ της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.
Αρθρο 2
1.Για την εγγραφή σε Λύκειο, η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων αιτούντων ή των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους (ή, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι επίτροποι τους) υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία: α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολεί- ου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση, β) δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν, γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση, δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν: αα) το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis ή γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis. 2. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων.
3. Αναφορικά με τις εγγραφές των μαθητών/τριών Δ.Ε. από ξένα σχολεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.
Το ΦΕΚ εδώ
Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020 01:14

9+1 αλλαγές στις συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση

Γράφτηκε από
 
Δέκα αλλαγές, αρκετές εκ των οποίων είναι θετικές, θα προκαλέσει με την ψήφισή του (αναμένεται να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο) το ασφαλιστικό «νομοσχέδιο Βρούτση» για όσους εργαζομένους και εργαζόμενες εμπίπτουν στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης. Οι όροι εξόδου προς τη σύνταξη, κύρια και επικουρική, για όσους έχουν ασφαλιστεί σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία, διαδοχικά, γίνονται πιο ευνοϊκοί, δίνεται η δυνατότητα «έξυπνης» αξιοποίησης χρόνου παράλληλης ασφάλισης και ανοίγει ο δρόμος για την επανεξέταση αιτημάτων τα οποία έχουν απορριφθεί, στη βάση των νέων δεδομένων.

Από την ανάλυση των σχετικών άρθρων του σχεδίου νόμου, με βάση το περιεχόμενο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και πριν από ενδεχόμενες τροποποιήσεις μετά την κατάθεσή του στη Βουλή, οι βασικές αλλαγές που προωθούνται στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης είναι οι εξής:
 1 Αλλάζουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον τελευταίο φορέα του ασφαλισμένου. Συγκεκριμένα, για να λάβει ένας εργαζόμενος κύρια σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του θα απαιτούνται για κύρια σύνταξη γήρατος 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από 1.500 που χρειάζονται σήμερα.

2 Επίσης, για τον ίδιο σκοπό, θα απαιτούνται 300 ημέρες ασφάλισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη διακοπή της απασχόλησης, από 500 ημέρες ασφάλισης που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

3 Για συντάξεις θανάτου ή αναπηρίας θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης, οποτεδήποτε πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου.

4 Σε όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους θα μπορεί να χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις των 1.000 ημερών ασφάλισης και των 300 ημερών την τελευταία πενταετία.

5 Σε περίπτωση που δεν θα πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή θα καλύπτονται αλλά δεν θα έχουν συμπληρωθεί οι όροι συνταξιοδότησης του φορέα ή κλάδου όπου υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητάς του, θα δικαιούται σύνταξη με τους όρους συνταξιοδότησης της απασχόλησης όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες (στην οποία δεν θα περιλαμβάνεται η τελευταία δραστηριότητα), εφόσον: α) θα έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή θα έχει το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του φορέα όπου υπαγόταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας απασχόλησης και β) θα πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας όπου διήνυσε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

6 Σε περίπτωση στην οποία δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών.

7 Όταν οι ασφαλισμένοι δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον ΕΦΚΑ φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στους οποίους ασφαλίστηκαν, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται.

8 Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (των 1.000 ή των 600 ημερών ασφάλισης, αντίστοιχα), δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

9 Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

10 Στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λόγω γήρατος, με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ του τελευταίου φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι με τους ίδιους όρους για την κύρια θα κρίνονται από το ΕΤΕΑΕΠ και τα αιτήματα λήψης επικουρικής σύνταξης βάσει της διαδοχικής, όπως ρητά προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.

Τα νέα δεδομένα στη διαδοχική ασφάλιση θα ισχύσουν με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Για αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί θα υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης ύστερα από αίτημα του ασφαλισμένου, ενώ όσες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα κριθούν βάσει του νέου πλαισίου.

Δημοκρατία 
 
Κρυφό δώρο σε όλες τις συντάξεις για όσους αποχωρήσουν ως και το 2024 ακόμη και με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης περιλαμβάνεται σε διάταξη-έκπληξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, με την οποία προβλέπεται ότι η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό, και όχι με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα έμπαινε σε εφαρμογή με τον «νόμο Κατρούγκαλου» από το 2021.

Η διάταξη του νομοσχεδίου διατηρεί για τρία επιπλέον έτη την ευνοϊκότερη αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών βάσει πληθωρισμού και στην πράξη σημαίνει ότι όσοι αποχωρήσουν ως και το 2024 έχοντας για παράδειγμα 28, 29, 35 ή 42 έτη ασφάλισης θα έχουν ένα μπόνους στη σύνταξη από 36 ευρώ το μήνα ως 177 ευρώ το μήνα, που σε διαφορετική περίπτωση είτε δεν θα το έπαιρναν είτε θα ήταν μικρότερο.

Αρχικά με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) προβλέφθηκε στο άρθρο 8 παράγραφος 2α ότι «για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή». Αυτό που έλεγε η διάταξη ήταν ότι οι συντάξιμες αποδοχές θα είχαν προσαύξηση μόνον για τα έτη που καταγράφονταν πραγματικές αυξήσεις μισθών στο σύνολο των εργαζομένων. Στη δεκαετία των Μνημονίων όμως που οι μισθοί μειώθηκαν ο δείκτης μεταβολής μισθών θα ήταν αρνητικός και δεν θα δινόταν προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές όσων αποχωρούσαν για σύνταξη.

Η διάταξη αντικαταστάθηκε στο νόμο 4461/201 7 με το άρθρο 94, που, αντί της μεταβολής μισθών, προβλέφθηκε ότι οι συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, δηλαδή οι μισθοί από το 2002 και μετά βάσει των οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις θα έχουν αυτόματη αύξηση ίση με αυτήν του πληθωρισμού. Από το 2021 και μετά όμως θα εφαρμοζόταν η αρχική διάταξη, δηλαδή π προσαύξηση βάσει της μεταβολής μισθών. Στην πράξη όσοι θα έβγαιναν στη σύνταξη σε έναν χρόνο από σήμερα, θα είχαν μηδενική προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές τους από το 2002 και μετά, γιατί θα την «έτρωγαν» οι μειώσεις μισθών που κυριάρχησαν από το 2010 και μετά με τα Μνημόνια.

Στον νέο ασφαλιστικό νόμο που φέρνουν τώρα η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η ηγεσία του υπουργείου εργασίας, η διάταξη «Κατρούγκαλου» ξαναμπαίνει στο συρτάρι με το άρθρο 24 παρ. 4 για το Δημόσιο και το άρθρο 28 παρ. 3 για τον ιδιωτικό τομέα, και προβλέπεται να ισχύσει από το 2025 αντί του 2021 που θα άρχιζε να εφαρμόζεται.

Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 ως και το 2024 θα γίνεται με βάση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ενώ η αναπροσαρμογή με βάση τη μεταβολή των μισθών μετατίθεται για να ισχύσει από το 2025.
Δείτε στους πίνακες πόσα κερδίζουν όσοι βγουν και με λιγότερα από 30 χρόνια μέσα στην επόμενη τριετία:


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ/ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων έχει γίνει δέκτης του αιτήματος πολλών μαθητών και των γονέων τους σχετικά με την ένταξη των Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής) για το Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2020.

Μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 1907/τ. Β΄/28-5-2019 αλλά και όλα τα παλαιότερα σχετικά ΦΕΚ) οι παραπάνω Σχολές εντάσσονταν σε όλα τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία (1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) εκτός από το 3ο. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που ακολουθούσαν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανάλογα με το αν θα εξετάζονταν σε Μαθηματικά ή/και Βιολογία είχαν πρόσβαση στις Σχολές του 2ου ή/και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, συνεπώς είχαν δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/ Λιμενικές Σχολές.
Από το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4610 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019) οι μαθητές κάθε Ομάδας Προσανατολισμού θα εξετάζονται αυστηρά σε 4 μαθήματα και θα έχουν πρόσβαση στις Σχολές μόνο του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Συνεπώς, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας θα έχουν πρόσβαση μόνο στις Σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και θα είναι οι μόνοι μαθητές που δε θα μπορούν να διαγωνιστούν για τις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικές Σχολές.
Είναι προφανές ότι αυτή η διάκριση δεν στηρίζεται σε καμία παιδαγωγική ή επιστημονική αρχή και παραβιάζει τις Συνταγματικές Αρχές της Ισότητας και της Ισονομίας. Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων αφουγκραζόμενη την αγωνία και το δίκαιο αίτημα των μαθητών-υποψηφίων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και των οικογενειών τους, απευθύνθηκε επανειλημμένως στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το συγκεκριμένο αίτημα χωρίς να συναντήσει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.
Με το παρόν Δελτίο Τύπου ενημερώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα για την διακριτική μεταχείριση που υφίσταται μια σημαντική μερίδα μαθητών και καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει άμεσα τις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικές Σχολές και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2020.
Για το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων
Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ                                          
 
Βανταράκης Απόστολος                                                                       Κατωπόδης Γεώργιος      
 
Ξεκινά επισήμως η αντίστροφη μέτρηση για να καταρτιστούν τα τμήματα και να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Πληροφορικής προκειμένου όσοι μαθητές της Γ Γυμνασίου επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.
Υπενθυμίζεται πώς πρόκειται για μια εξαγγελία που είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Γαβρόγλου και η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά σύμφωνα με εντολή της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται

Στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές της Γ ́ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Σκοπός του μαθήματος

Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά ανά τμήμα Υποστήριξης.
Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο και πραγματοποιείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ ́ τάξης Γυμνασίου. Δύνανται να λειτουργήσουν τμήματα πέραν του σχολικού ωραρίου.
Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21- 05-2019 (Β ́ 2005). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.
 
Η επιλογή-συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων Υποστήριξης γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συλλέγουν τις αιτήσεις και καταχωρίζουν τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (όνομα χρήστη και κωδικό του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας).  Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τα αρχεία με τους ενδιαφερόμενους μαθητές ανά Διεύθυνση, που θα τους αποστείλει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, προχωρούν σε επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων των Σχολικών Μονάδων και στη συνέχεια σε καθορισμό των τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.
 
Α΄ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Συνάντηση Α΄ΕΛΜΕ Μεσσηνίας με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων »
 
                Το Σάββατο 1/2/2020 και ώρα 18:30 το ΔΣ της Α' ΕΛΜΕ Μεσσηνίας συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού στα γραφεία του συλλόγου, γεγονός που ουδέποτε είχε ξαναγίνει. Την Υπουργό συνόδευε ο βουλευτής κος Μίλτος Χρυσομάλλης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας κος Γεώργιος Σταματόπουλος.
Η συνάντηση είχε διάρκεια μίας και μισής ώρας και τα μέλη του ΔΣ ανέφεραν πολλά από τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο σε γενικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και προτάσεις για την επίλυση τους.
                Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια και των χρονικών περιορισμών που είχαν τεθεί:
1. Υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και συνέπειές της.

2. Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς.
3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις, αποσπάσεις) να γίνονται νωρίτερα και συνολικά (εφόσον υπάρχουν κενά), έστω και αν οι αιτούντες προέρχονται από ελλειμματικές περιοχές. Τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου να γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών και αν κάποιος αρνείται να παρουσιαστεί να υπάρχει ο χρόνος της αντικατάστασης από επόμενο εκπαιδευτικό στον πίνακα για να μην έχει συνέπειες η τριετής τιμωρία που προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου.
4. Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα που αποτελεί θεσμικό αίτημα και διεκδίκηση πολλών ετών για την παροχή ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου. Η υπογεννητικότητα έχει δημιουργήσει και δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα ενταθεί από την επόμενη κιόλας σχολική χρονιά.
5. Τα μόρια δυσμενών συνθηκών (κατηγοριοποίηση) των σχολικών μονάδων να αποσυνδεθούν από την έγκριση των ολιγομελών τμημάτων.
6. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 50 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των δημόσιων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την βελτίωση του εκπαιδευτικού και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης.
8. Αντίθεση του κλάδου σε κάθε μορφής αξιολόγηση - χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. Ενημερώσαμε παράλληλα την υπουργό ότι απόφαση της Γενικής μας συνέλευσης είναι η προκήρυξη απεργίας - αποχής σε περίπτωση εφαρμογής της
9. Πρόσληψη προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των σχολικών μονάδων
10. Αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αναβάθμιση και στήριξη της μαθητείας. Ρύθμιση ώστε, όπως ισχύει σήμερα, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να παίρνουν Εθνικό Απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα που προωθεί το Υπουργείο. Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και των ποσοστών εισαγωγής, έγκαιρα, για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν και να γνωρίζουν επαρκώς όλες τις διαδικασίες.
11. Συνταξιοδοτικό (μείωση ορίων ηλικίας).
12. Επαναφορά της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.
13. Διορισμοί ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την υποστήριξη όλων των σχολικών μονάδων.
14. Μη συχνή παρουσία των γονέων στις σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα στο Λύκειο προκειμένου να ενημερώνονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
15. Κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μαθημάτων. Ενδοσχολικές εξετάσεις ή σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου - λυκείου ή σε κανένα.
16. Εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με των μονίμων. Ουσιαστική οικονομική στήριξη σε μόνιμους και αναπληρωτές (επίδομα ενοικίου και σίτιση) που υπηρετούν μακριά από τα σπίτια τους.
17. Αύξηση των μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
18. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στα προ του 2013 επίπεδα.
19. Διάθεση κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων, ειδικά της Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης;
20. Σχέδιο για τη στήριξη της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις σχολικές μονάδες

Η υπουργός αφού άκουσε όλα τα μέλη του ΔΣ ενημέρωσε το ΔΣ καταθέτοντας τις απόψεις της και το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας επιλέγοντας να απαντήσει με τα παρακάτω (επικαλέστηκε την χρονική πίεση):
1. Το ποσοστό του ΑΕΠ που θα δαπανηθεί για την παιδεία δεν είναι 2,8% αλλά μαζί με τα σχολικά γεύματα φτάνει το 3,7%
2. Προτεραιότητα στους μόνιμους διορισμούς. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 4.500 διορισμοί ειδικής αγωγής και έχουν βγει οι προκηρύξεις για να γίνουν ακόμα 10.500 διορισμοί γενικής παιδείας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αδυναμία του ΑΣΕΠ να ανταπεξέλθει στον τόσο μεγάλο αριθμό αιτήσεων που προβλέπεται να έχουν κατατεθεί (150.000) και στο μεγάλο αριθμό των δικαιολογημένων ενστάσεων.
3. Το υπουργείο κάνει προσπάθειες και έχει δώσει εντολές στα αρμόδια τμήματα ώστε να μπορέσουν να γίνονται νωρίτερα οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Ακόμη θα επαναφέρει την διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα σχολεία.
4. Πολιτική βούληση είναι η έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων και για την επόμενη χρονιά και για το λόγο αυτό θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών. Έχει δρομολογηθεί η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών.
Υπεραμύνθηκε της νομοθετικής ρύθμισης για τα κολέγια καθώς και για την αξιολόγηση. Για το ωράριο και τους μισθούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απέφυγε να απαντήσει, αποδεχόμενη πολλά αιτήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και ειδικά των αναπληρωτών. Υποστήριξε ότι το Υπουργείο θέτει προτεραιότητες, όπως αυτές των διορισμών και την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης από κάτω προς τα πάνω (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό). Δήλωσε πως η επικοινωνία της με τα πρωτοβάθμια σωματεία θα συνεχιστεί ώστε να μαθαίνει "από πρώτο χέρι" για τα προβλήματα που υπάρχουν καθώς και ότι το υπουργείο βασικό στόχο έχει το διάλογο, ως θεμέλιο της δημοκρατίας.
Οι απαντήσεις της υπουργού κινήθηκαν σε γενικόλογες αναφορές, προβάλλοντας το πρόγραμμα του Υπουργείου, που αναπαράγεται καθημερινά στα ΜΜΕ με δηλώσεις, συνεντεύξεις και δελτία τύπου, χωρίς δεσμεύσεις στα αιτήματα των εκπαιδευτικών, με μόνιμη επωδό συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις που δεν αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού. Όταν δεν γίνεται καμία αναφορά (επικαλούμενη την πίεση χρόνου) σε σχέδιο για την Τεχνική-Επαγγελματική εκπαίδευση και τα οικονομικά συνταξιοδοτικά αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι φανερό ότι οι επισκέψεις αυτές εκτός από την ¨από πρώτο χέρι ενημέρωση¨, έχουν και επικοινωνιακό χαρακτήρα προβολής των κυβερνητικών επιλογών χωρίς συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης των ζητημάτων της εκπαίδευσης.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
 
Γεωργιόπουλος Βασίλειος
Ο Γ. Γραμματέας
 
Ξανθάκης Σωτήριος
 
Νίκη Κεραμέως: Έρχονται σχολικοί κανονισμοί για το bullying
                
Η υπουργός Παιδείας προανήγγειλε επαναφορά της διπλής μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές - Δεύτερη ρύθμιση θα προβλέπει την ανανέωση των πινάκων των εκπαιδευτικών κάθε δύο χρόνια, αντί τριών που ισχύει 

Νομοθετική παρέμβαση για την κινητροδότηση εκπαιδευτικών να διοριστούν σε σχολεία ακριτικών και ορεινών περιοχών ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνομιλία της με κοινοβουλευτικούς συντάκτες προανήγγειλε κατάθεση ρύθμισης για την επαναφορά της διπλής μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κενών θέσεων. Να σημειωθεί ότι η έξτρα μοριοδότηση των εκπαιδευτικών είχε καταστεί ανενεργή απο την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επι θητείας του Κ. Γαβρόγλου.

Επίσης, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι θα έρθει και δεύτερη ρύθμιση που θα προβλέπει ότι η ανανέωση των πινάκων των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αντί τριών που ισχύει.
«Στόχος μας είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και να δοθούν τα σωστά κίνητρα», ανάφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας.
 
Νίκη Κεραμέως: Έρχονται σχολικοί κανονισμοί για το bullyingΜε αφορμή δημοσιεύματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφορικά με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο, και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επεξεργάζεται ήδη σχετικές προτάσεις. Με αφορμή την παρουσίαση των προτεραιοτήτων μας, έχουμε προαναγγείλει ότι η σεξουαλική αγωγή θα περιλαμβάνεται στις νέες θεματικές που θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και θα αποσκοπούν πρωτίστως στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών, στην ενίσχυση της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής εν γένει και στη διαμόρφωση πιο σφαιρικών προσωπικοτήτων των μαθητών. Μάλιστα, τις προσεχείς ημέρες το ΙΕΠ θα δημοσιεύσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις επιμέρους νέες θεματικές, οι οποίες και θα οργανώνονται σε 4 βασικούς θεματικούς πυλώνες, προκειμένου να υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων από το ερχόμενο σχολικό έτος. Στο πλαίσιο αυτό, θα κληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υλοποιούν ήδη πετυχημένα προγράμματα στα σχολεία τα οποία αφορούν στις θεματικές όπως εθελοντισμός, οδική ασφάλεια, πρόληψη από εξαρτήσεις, ρομποτική, σεξουαλική αγωγή – να καταθέσουν τις προτάσεις τους και σχετικό υλικό ανά θεματική. Είναι δέσμευσή μας να εκσυγχρονίσουμε το σχολείο, ώστε να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας και με σύγχρονες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.»
 

Σοφία Ζαχαράκη: Η αξιολόγηση μετά από επιμόρφωση δεν θα πρέπει να φοβίζει τους εκπαιδευτικούςΜε απόφαση της υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος ο θεσμός της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια. Σύμφωνα με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας, και σύμφωνα με το αρ. 1/03-01-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., τα Γυμνάσια όλης της χώρας ενημερώνονται ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, δεν θα υλοποιηθεί η Θεματική Εβδομάδα.
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Θεματική Εβδομάδα

 
Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 1/03-01-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, δεν θα υλοποιηθεί η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια της χώρα

Εκπαιδευτικά Νέα