Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 17:35

Π.Φωτόπουλος και Α. Κυπριάδου από το ΕΚΠΑ στο τριμελές Συμβούλιο για τη διαθεσιμότητα στα ΑΕΙ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Ο υπουργός Παιδείας, με απόφαση που υπέγραψε, με την ένεδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ», όρισε  τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας,το οποίο θα επιλέξει τους 1.349 υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κι εκείνους που θα μετακινηθούν ενδοιδρυματικά στα 25 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ( πρόκειται για τις 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα,ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας»),ως εξής:


1. Νίκη Γιαννακάκη, Σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Λουκά Λυμπερόπουλο, επίσης Σύμβουλο ΑΣΕΠ.
2. Παναγιώτη Φωτόπουλο, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Εισηγητή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Άννα Κυπριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Ιουλία Βρυώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. 
  Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίστηκε η Δήμητρα Γαλανού, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπανικολάου, επίσης υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα αρνηθεί να αναλάβει καθήκοντα, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και ο υπουργός Παιδείας ορίζει στη θέση αυτή Διευθυντή μια από τις Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας. 
  Η θητεία του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου   είναι τετραετής, αρχίζει από τη συγκρότησή του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/02−08−2013 (ΦΕΚ 1914/Β/07−08−2013) υπουργικής απόφασης.
Η θητεία του μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη έτη με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
 ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, από τους συναρμόδιους Υπουργούς, αύριο  Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν  εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα . Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσει και με την ενδοιδρυματιοκή ,κινητικότητα.
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα γίνει πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για τις   646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας». Το  ΑΣΕΠ θα κάμει τη μοριοδότηση  και θα  αποστέλλει τους πίνακες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης  των υπαλλήλων στις   646 θέσεις .
«Τελεσίγραφο» υπουργού προς Πρυτάνεις: Στείλτε τις λίστες των υπαλλήλων μέχρι 9 Οκτωβρίου 
Δύο επιστολές, η μία του υπουργού Κ. Αρβανιτόπουλου  και η άλλη του Γενικού Γραμματέα Θανάση Κυριαζή, καθώς και μία εγκύκλιο, διαβίβασε σήμερα το υπουργείο Παιδείας προς τους Πρυτάνεις  και τις Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού με τις ο οποίες ζητείται να σταλούν   στο ΑΣΕΠ μέχρι 9 Οκτωβρίου ,οι «λίστες» με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  όλων των  διοικητικών υπαλλήλων των κλάδων που καταργούνται, προκειμένου να γίνει η επιλογή των 1349 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Μέσω των δύο επιστολών γίνεται προειδοποίηση   ότι η αθέτηση  εκπλήρωσης ειδικού υπηρεσιακού καθήκοντος μείζονος σημασίας συνεπάγεται με αθέτηση της σχετικής υποχρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη αποστολής  των ονομάτων των υπαλλήλων μαζί με τα προσόντα τους , οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν  για παράβαση καθήκοντος.
Σε ερώτηση που έθεσε το esos προς συνεργάτη του υπουργού Παιδείας, εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των Πρυτάνεων για ανάκληση  της ΚΥΑ η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».
H ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23-9-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2384/τ. Β’/24-9- 2013),    δυνάμει της οποίας καταργήθηκαν 1349 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, , το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο  σύμφωνα με την οποία:
Α. Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23-9-2013 ΚΥΑ, ήτοι έως τις 9-10-2013, έχουν υποχρέωση να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με ενιαίο λογισμικό που παρέχει για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ, στην κάτωθι δικτυακή ιστοσελίδα   (website):«http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/diathesimothta/for_ygeias.csp».
Β.Στους ανωτέρω πίνακες καταγράφονται τα προσόντα όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις. Η καταγραφή των προσόντων διενεργείται, σύμφωνα με τα κριτήρια ανά κατηγορία προσωπικού που παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/2-8-2013 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914/τ. Β’/7-08-2013) (ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ)  . Εντός της ως άνω προθεσμίας, ήτοι έως τις 9-10-2013, οι σχετικοί πίνακες αποστέλλονται από τις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού, τόσο εγγράφως, όσο και σε CD, στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Παράλληλα, οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων,
οφείλουν να αναζητήσουν από τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), τα νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και αφού τα ελέγξουν, να τα αποστείλουν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 9-10-2013, στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 129808/Β2/Β2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2337/τ. Β’/20-9-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστηκε 1342 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα