Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 00:49

Προϋπηρεσία σε Σ.Δ.Ε. - Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 Σας γνωστοποιούμε υπόμνημα που λάβαμε από συναδέλφους εκπαιδευτικούς με θέμα "Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση στις μεταθέσεις και για μισθολογική κατάταξη". 

Με το υπόμνημα αυτό θέτουμε προς συζήτηση μια κοινωνική διάκριση και αδικία που επικρατεί στους κόλπους της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και αφορά πληθώρα εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Δημόσια Ι.Ε.Κ., η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση, με την αιτιολογία ότι οι συμβάσεις όσων υπηρέτησαν στις εν λόγω δομές ήταν συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 126542/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Ωστόσο η προϋπηρεσία στα ΣΔΕ και ΙΕΚ λαμβάνεται υπόψη ως εκπαιδευτική προκειμένου για πρόσληψη αναπληρωτών ή για μόνιμο διορισμό σε δημόσιο σχολείο. 

Παρακαλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων, προκειμένου όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Eπισυνάπτουμε το υπόμνημα και την προαναφερόμενη εγκύκλιο.

Υπόμνημα

Θέμα: Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση στις μεταθέσεις και για μισθολογική κατάταξη.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που αφορά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ο χρόνος που εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση, με την αιτιολογία ότι οι συμβάσεις όσων υπηρέτησαν στις εν λόγω δομές ήταν συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις (π.χ. εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία) και ως εκ τούτου ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά.

Η παραπάνω διάκριση κρίνεται ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι στα ΣΔΕ και σταΔΙΕΚυπηρετούνμόνιμοιεκπαιδευτικοί,τοποθετημένοιήαποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επομένως, για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση και νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΙΔΕΚΕ) στα ΣΔΕ και στα ΔΙΕΚ να αναγνωριστούν ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου, ακόμη και αναδρομικά, ώστε ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας να αναγνωρίζεται για μισθολογική κατάταξη και επιπλέον να προσμετράται για μοριοδότηση στις μεταθέσεις.

Όπως ήδη από το 2007 έχει επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. ειδική Έκθεσή του με τίτλο «Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στο Δημόσιο») «η σύναψη συμβάσεων έργου αποτελεί τον συνήθη και «εύκολο» τρόπο των φορέων να παρακάμπτουν τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού είτε μόνιμου είτε με σύμβαση εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσειςη σύναψη σύμβασης έργου καταλήγει να είναι καταχρηστική, καθώς οι συμβάσεις δεν είναι γνήσιες και υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Η προβλεπόμενη αιτιολόγηση των συμβάσεων έργου με βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας δεν αποδείχθηκε επαρκής για την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η αλλαγή του νομικού πλαισίου και η καθιέρωση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της φύσης των συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως «έργου», προ της σύναψής τους προκειμένου

να βεβαιωθεί η γνησιότητα αυτών ως συμβάσεων έργου».


2

Στο με αριθμ. πρωτ.: 153486/32792/2012/19 Σεπτεμβρίου2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το ΥΠΑΙΘ με θέμα «Χαρακτηρισμός των συμβάσεων για την απασχόληση εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) - Υπαγωγή των απασχολούμενων στην ασφάλιση», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η εκδοθείσα βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 5121/18-6-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» προκήρυξη (η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική) ορίζει ότι το προτεινόμενο με αυτή έργο, το οποίο θα παρέχουν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, είναι αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ». Προκαλεί προβληματισμόπώς είναιδυνατόνεργαζόμενοιοι οποίοι απασχολούνταιως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, και οι οποίοι διδάσκουν, σε συγκεκριμένο τόπο που καθορίζεται επίσης από το ΙΕΚ, ύλη η οποία εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας να χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πράγματι, τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των εκπαιδευτών προσιδιάζουν κατ’ εξοχήν στην εξαρτημένη εργασία: «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του, που είναι το αντικείμενο της συμβάσεως, ευρισκόμενος υπό την εξάρτηση του εργοδότη του και υποκείμενος στο διευθυντικό του δικαίωμα, εκδηλούμενα με τον έλεγχο και την εποπτεία του τελευταίου ως προς τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο παροχής εργασίας και την εν γένει επιμελή παροχή της βάσει των αναγκαίων εντολών και οδηγιών οι οποίες είναι δεσμευτικές για το μισθωτό που είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς αυτές» (Α.Π. 43/97, ειδικά για εκπαιδευτικούς)».

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 603.8/504/30833/10-12-2021 απαντητικό έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε σχετικό ερώτημα της ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και εφ΄εξής (ΣΔΕ) από την ημέρα της σύστασης των ΣΔΕ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έως σήμερα, ήταν και είναι όλες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις ( πχ. εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ δεν λογίζονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία και επομένως δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας και Μ.Σ.Δ. κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (σχετικές οι με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ και 126437/Ε2/ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ/14-10-

2022 εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον έλεγχο και διόρθωση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Διαβάστηκε 763 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα