Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 01:03

Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο,κινηματογράφος»

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων».

β. Του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία καικατάργηση

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών καιαρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

γ. Του Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ. Του Π.Δ. 2/2021.

ε. Της με Αριθ. Πρωτ.: 127261/Γ7/28-11-2006 Υπουργικής απόφασης για τα ΘεματικάΔίκτυα Αγωγής Υγείας.

στ. Της με αριθ. 168/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,Ζωή Μακρή» (Β΄ 33/09.01.2021).

ζ. Της με αριθ. 37572/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων» (ΦΕΚ 254/Υ.Ο.Δ.Δ./03-04-2021).

2. Το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Αριθμ. Πρωτ.Φ.22.1/7706/4-9-2019).

3. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη λειτουργία τουδικτύου (αρ. πρωτ.: 1093/22-04-2020) όπως επικυρώθηκε από το Απόσπασμα Πρακτικού25/21-05-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ.

4. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση τωνετών λειτουργίας του Δικτύου (αρ. πρωτ.: 1764/03-07-2020) όπως επικυρώθηκε από τοΑπόσπασμα Πρακτικού 35/09-07-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ.

5. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση τωνετών λειτουργίας του Δικτύου (αρ. πρωτ.: 7531/19-07-2021) όπως διαβιβάστηκε από τονΠρόεδρο του ΙΕΠ.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ:την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα:Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος».

Συντονιστικοί φορείς : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο ΣχολικώνΔραστηριοτήτων), Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων τουΥ.ΠΑΙ.Θ. και Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).Η διάρκεια λειτουργίας του Δικτύου είναι τα σχολικά έτη 2021-22, 2022-23 και2023-24.

  1. Σκοπός και στόχοι του Δικτύου
  2. Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού τωνμαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικόεκπαιδευτικό σύστημα. Με τις δράσεις του Δικτύου επιδιώκεται:

οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την επιρροή των Μέσων (τηλεόραση, διαδίκτυο,κινηματογράφος)

οι μαθητές να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση της εικόνας(τηλεοπτικής, διαδικτυακής, κινηματογραφικής) και τον εντοπισμό των κρυφώνμηνυμάτων της

να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (τηλεόραση,διαδίκτυο, κινηματογράφος)

οι μαθητές να διαμορφώσουν κριτήρια για την επιλογή οπτικοακουστικώνπροϊόντων

οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης μετα Μέσα και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο «εθισμός» στα Μέσα Επικοινωνίας

οι μαθητές να κατανοήσουν την ιδιαίτερη «γλώσσα» κάθε Μέσου και τα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά του

να γίνει κατανοητός ο ρόλος των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκηπραγματικότητα

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς είναι:

να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτωνοπτικοακουστικού αλφαβητισμού,

να εμπλακούν οι γονείς στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα προγραμματιστούν,

να πληροφορηθούν γονείς και μαθητές τις θετικές και αρνητικές συνέπειες τηςυπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα,

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον ή μέσω Διαδικτύου θα διαχέονταιοριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θαβασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Επίσης οι δράσεις θα καλύπτουν και τιςτρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των Μέσων Επικοινωνίας: προβολή καιαξιοποίηση, κριτική χρήση, δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές.

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς τους μαθητές είναι:

η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από δημιουργικέςδραστηριότητες

η συνεργατική μάθηση

η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών

2. Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι:

Τηλεόραση

Διαδίκτυο

Κινηματογράφος

3. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Η συμμετοχή μιας σχολικής ομάδας στο Δίκτυο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστονενός σχολικού έτους . Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Αριθ. Πρωτ.: 100496/Γ7/18-9-03 με θέμα «Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»), ο αριθμός τωνσχολείων που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να ξεπερνάει τα 20 κατά την πρώτηφάση ανάπτυξης του Δικτύου. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου αποφάσισε ναθέσει ως ανώτατο όριο τις 60 συμμετοχές σχολείων κατά το πρώτο έτος, τις 120συμμετοχές σχολείων κατά το 2ο έτος και τις 180 συμμετοχές σχολείων κατά το 3οέτος.

4. Συνεργαζόμενοι φορείς

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας,

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση,

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης,

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,

Πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ (δημοσιογραφία,κινηματογράφος, οπτικοακουστική αγωγή),

Τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι,Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.

5. Συντονισμός του Δικτύου

Η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου είναι εννεαμελής. Ο ρόλος της είναι η στήριξη τωνμελών του Δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό και με συναντήσεις τωνΥπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδωνσχολείων.

Η Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε σχολικό έτος από τουςσυντονιστικούς φορείς και αποτελείται από τους προϊσταμένους και στελέχη της Δ/νσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Σερρών, το Τμήμα ΕκπαιδευτικήςΡαδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων Υ.Π.ΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο ΟπτικοακουστικώνΜέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο) συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου. Η σύνθεσητης Παιδαγωγικής Ομάδας είναι ως κατωτέρω:

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Πρόεδρος του ΠαιδαγωγικούΤμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμεςτης Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Συνυπεύθυνος εργαστηρίου«Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ.Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εκλεγμένο ΕΜέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ως μέλη της παιδαγωγικής ομάδας ορίζονται κάθε σχολικό έτος:

Ο/Η Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και ΨηφιακώνΜέσων Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο/Η Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Σερρών

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης ΨηφιακούΠεριεχομένου του ΕΚΟΜΕ

6. Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται στους ετήσιουςπρογραμματισμούς δράσεων και επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική καιπαιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση τωνεκπαιδευτικών θα είναι μικτή: με φυσική παρουσία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και σεπεριοχές στις οποίες οι τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες )και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσηςθα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο καικινηματογράφος.

Στην επιμόρφωση με φυσική παρουσία θα συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από κάθεχολική μονάδα του Δικτύου, ενώ στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα συμμετάσχουν όλοιοι εκπαιδευτικοί του Δικτύου. Ως προς το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, αυτή θαπεριλαμβάνει θεματικές όπως:

Εκπαίδευση στα Μέσα: θεωρητικό πλαίσιο.

Παρουσίαση του Δικτύου, του εκπαιδευτικού υλικού και των δράσεών του.

Η αποκωδικοποίηση της εικόνας: από τη φωτογραφία, στην τηλεόραση, τονκινηματογράφο και το διαδίκτυο.

Διαφορετικοί κώδικες των Μέσων.

Η διαφήμιση στα Μέσα: από την απλή διαφήμιση στην τοποθέτηση προϊόντος.

Ψηφιακή Ενημέρωση και Αποκωδικοποίηση: κριτική προσέγγιση και αποδόμησητων ψηφιακών ειδήσεων και προϊόντων.

Εθισμός στο διαδίκτυο και συνέπειες στην ψυχική υγεία των μαθητών.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η ιστορία κάθε Μέσου.

Δημιουργώντας οπτικοακουστικά προϊόντα: διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές,ταινίες μικρού μήκους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση τουπροτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσαςσημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρησητων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τωνεπιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί τοεκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σεεπικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από τηνπαιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθεεγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητααναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τιςσχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για τηναντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

7. Διαδικασίες αξιολόγησης

Προβλέπονται οι εξής διαδικασίες αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας:

Αρχική αξιολόγηση της βασικής επιμόρφωσης κατά την έναρξη του Δικτύου από τουςσυμμετέχοντες εκπαιδευτικούς .

Τελική αξιολόγηση: η αξιολόγηση αυτή θα αφορά την οργάνωση του Δικτύου, τηνποιότητα του υποστηρικτικού υλικού και τα αποτελέσματα των δράσεων τωνεκπαιδευτικών.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμορφώσεις τουΔικτύου.

Αξιολόγηση μαθητών. Από το 2ο έτος υλοποίησης και μετά, στις δράσεις αξιολόγησης θασυμμετέχουν και οι μαθητές. Θα αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησανμέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο αλλά και το ίδιο το Δίκτυο, μέσω των απόψεών τους τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν και το εκπαιδευτικό υλικό πουχρησιμοποιήθηκε.

Οι Συντονιστικοί φορείς του Δικτύου έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσιοαπολογισμό δράσης του Δικτύου στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα Δ’Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης ΥποστήριξηςΠρογραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

8. Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο Δίκτυο διατίθεται στον δικτυακό τόπο:

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/media-network

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Διαβάστηκε 180 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα