Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 01:18

Καλλιτεχνικά σχολεία: Αιτήσεις πρόσληψης ωρομίσθιων

 

        Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση αντικειμένων στις κατευθύνσεις Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων καιειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

 • Για το μάθημα «Κίνηση –Χορός»
 • Για το μάθημα«Κινηματογράφος»

β) Κατεύθυνση Χορού

 • Για το μάθημα «ΚλασικόςΧορός»
 • Για το μάθημα «ΣύγχρονοςΧορός»
  • Για το μάθημα «Κίνηση –Χορός»

καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία ( έως είκοσι (20) ώρεςεβδομαδιαίως) στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Γέρακα, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης, Περιστερίου, Αθηνών, Αργολίδας και Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2022-20231, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού,

από την Τετάρτη 20/7/2022 και ώρα 10:00 έως και τη Δευτέρα 25/7/2022 και ώρα 23:59,


1 Κατά το σχολ. έτος 2022-2023 δεν θα λειτουργήσει το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Έδεσσας, σύμφωνα με το αριθμ. 12605/17-06-2022έγγραφοτηςΔ/νσηςΔ/θμιαςΕκπ/σηςΠέλλαςπουμαςδιαβιβάστηκεαπότηΔ/νσηΣπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-ΤμήμαΑ’.


στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. - (https://iep.edu.gr/services/mitroo), η οποία περιέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) συγκροτήθηκε πενταμελής «Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 «Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)» του ν. 4653/2020 (Α΄12):

«Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, μέσω […] πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευμάτων.»

Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία θα φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΙΕΠ, είναι η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.

 
   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι:

(α) Έλληνες πολίτες.

(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν.2431/1996 (Α΄175)].

(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

 1. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπωςισχύει).

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ–

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 118829/Ε1/13-7-20182 (Β΄ 3407, ΑΔΑ: 7ΧΞΘ4653ΠΣ-ΛΔΠ) ρυθμιστική υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού».:

«Ορίζουμε τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού ως εξής:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

 • Για το μάθημα «Κίνηση –Χορός»
 • Για το μάθημα«Κινηματογράφου»

β) Κατεύθυνση Χορού

 
   

2Σύμφωνα με την Πράξη με αριθμ. 6/18-5-2022 της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, η ισχύς της υπ΄αριθμ.. 118829/Ε1/13-7-2018 υ.α. διατηρείται για το σχολικό έτος 2022-2023.


 • Για το μάθημα ΚλασικούΧορού
 • Για το μάθημα ΣύγχρονουΧορού
 • Για το μάθημα «Κίνηση –Χορός»

Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά αντικείμενο και ανά Καλλιτεχνικό σχολείο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ τηςπαρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

 

1

 

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

 

2

 

«Κινηματογράφος»

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ) ή Δίπλωμα Σχολής Σκηνοθεσίας ή Σχολής Κινηματογράφου- Τηλεόρασης 3ετούς φοίτησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το Κράτος.

 1. ΚατεύθυνσηΧορού

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κλασικός Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος

(ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ),

2

«Σύγχρονος Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος

(ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

3

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του

εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος.

 1. Ελληνομάθεια.

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της ΕλληνικήςΙστορίας.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται

υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Διαδικασία Υποβολής

Οι νέοι υποψήφιοι, πριν από την υποβολή αίτησηςγια ένταξη στους οικείους πίνακες ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων, θα πρέπει να εγγραφούν στην, ως άνω, ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσουν

«όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, και ακολούθως να

δημιουργήσουντον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 (Β΄ 3407, ΑΔΑ: 7ΧΞΘ4653ΠΣ-ΛΔΠ) υ.α. με θέμα «Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού.». Στους ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίουςπαρέχεται η δυνατότητα

συμπλήρωσης/τροποποίησης, κατά τα ανωτέρω, των ήδη υπαρχόντων φακέλων (portfolio).

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών

για την εγγραφή και σύνδεση του χρήστη.

Η           αίτηση           υποβάλλεται           αποκλειστικά           στην                         ηλεκτρονικήπλατφόρμα (https://iep.edu.gr/services/mitroo/), εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Στην Αίτηση όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά (μόνο σε μορφή PDF)

τα παρακάτω:

α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών όλων των επιπέδων και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό σπουδών κ.ά.

γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τους εργοδότες.

δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. από προγράμματα παραστάσεων με υπογραμμισμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), δενλαμβάνονται

υπόψη.

 1. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των κατηγοριών β, γ, δ και ε θα πρέπει να προστεθούν/μεταφερθούν από τον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) του υποψηφίου/ίας κατά τη διαδικασία τηςαίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων - Κατάταξη Υποψηφίων

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.minedu.gov.gr).
 1. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν ανά κατηγορία, τα συνολικά μόρια που συγκέντρωσαν και τα οποία αναφέρονται ειδικά σε κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων πουακολουθεί:


           Για το μάθημα«Κίνηση-Χορός»

 

 

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

 

 

 

 

 

 

Α.

 

 

1

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ή των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, πρακτικές

«Somatics» σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και/ή σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού τριετούς

φοίτησης.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων6

 

 

2

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ ή των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός-

Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε σχολεία.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

0,5 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων3

 

 

3

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» ή/και των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε ΙΕΚ και εργαστήρια Δήμων ή προγράμματα, σεμινάρια,

κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 12 εξάμηνα

0,25 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο

μορίων 3

 

 

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

 

 

 

 

 

 

 

Β

1

Χορογραφία-Επιμέλεια Κίνησης σε Επαγγελματικές

παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής, κ.ά. στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς και σε

παραστάσεις κρατικών φορέων.

Από 1 έως και 10 μόρια

 

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή και ερμηνευτής/ ερμηνεύτρια σε επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής, κ.ά. στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό. Συμμετοχή στην οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (καλλιτεχνικών

/εκπαιδευτικών φορέων, οργανισμών κ.ά.).

 

Από 1 έως και 10 μόρια

 

 

3

Διακρίσεις: (α) Οργανισμών Ελληνικών και Διεθνών, (β) Υποτροφίες Οργανισμών αναγνωρισμένου κύρους (γ)

Συμμετοχή σε τοπικές ή και διεθνείς κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (π.χ. περιβαλλοντική/φιλοζωϊκή ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις, κ.ο.κ.)

 

 

Από 1 έως 10 μόρια

 

 

 

 

 

 

 

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό

αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό

αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων

αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων- Ανακοινώσεις σε συνέδρια

(πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,15 έως και 2 μόρια


2.2. Για το μάθημα «Κινηματογράφος»

 

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

 

 

 

 

 

Α.

 

1

Διδασκαλία Κινηματογράφου σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή/και σε Σχολή Κινηματογράφου της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή/και σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής

Τέχνης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, αναγνωρισμένης από το κράτος.

Εξάμηνα

Μέγιστα Μόρια

1 μόριο / εξάμηνο

6

2

Διδασκαλία Κινηματογράφου σε Σχολεία (πρόσληψη σε

Δημόσιο Σχολείο Α/θμια, Β/θμια με όλα τα σχετικά αποδεικτικά)

0,5 μόριο/ εξάμηνο

3

3

Διδασκαλία Κινηματογράφου σε ΙΕΚ, εγκεκριμένα εργαστήρια Δήμων ή άλλων φορέων ή προγράμματα, σεμινάρια, κύκλους σπουδών και/ή κατάρτιση ενηλίκων

κ.ο.κ.

0,25 μόριο/ εξάμηνο

3

 

 

 

 

 

 

 

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

1

Σκηνοθεσία ταινίας μικρού μήκους (έως 59’), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ*.

Από 1 μόριo/ταινία έως και 5 μόρια (ανώτατο)

2

Σκηνοθεσία ή Σενάριο ή Μοντάζ ή Διεύθυνση

Φωτογραφίας δραματοποιημένης σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Από 1 μόρια/σειρά έως και 4 μόρια (ανώτατο)

3

Σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους (μεγαλύτερη από 60’), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ* ή διανομή.

Από 4 μόρια/ταινία έως και 12 μόρια(ανώτατο)

4

Βραβείο Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου ή Καλύτερης Ταινίας μικρού ή μεγάλου μήκους σε διεθνές φεστιβάλ*.

Από 2 μόρια/βραβείο έως και 6 μόρια (ανώτατο)

5

Συμμετοχή σε ταινία μεγάλου μήκους* άλλου σκηνοθέτη ως: Σεναριογράφος ή Μοντέρ ή Διευθυντής

Φωτογραφίας ή Α’ Βοηθός Σκηνοθέτης.

Από1 μόριο/ταινία έως και 3 μόρια(ανώτατο)

 

 

 

 

 

 

 

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό

αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75

ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων- Ανακοινώσεις σε συνέδρια

(πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,15 έως και 2 μόρια

*Σημειώσεις:

 • Διεθνές Φεστιβάλ: Πρέπει να περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα του IMDb (Internet Movie Database):http://www.imdb.com/event/all
 • Ταινίες: Μυθοπλασίας ήΝτοκιμαντέρ
 • Σειρά: Επεισόδια τουλάχιστον 1σεζόν.
 • Μεγάλου μήκους ταινία: πάνω από 60’λεπτά.


2.3 Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

 

 

1

 

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στην ΚΣΟΤ ή σε

Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού ή θεάτρου 3ετούς φοίτησης ή και σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Εξάμηνα

Μόρια

 

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο

μορίων 6

 

 

2

 

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε ερασιτεχνικές σχολές χορού και σε σχολεία (Καλλιτεχνικά, Ιδιωτικά, Δημόσια).

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

0,5 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων3

 

 

3

Διδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ ή σε

εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και άλλα εργαστήρια ή

προγράμματα/σεμινάρια, κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων .

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 12 εξάμηνα

0,25 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων3

 

 

 

 

 

 

 

 

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

1

Χορογραφία σε Επαγγελματικές παραστάσεις Χορού,

Θεάτρου,Performance, Μουσικής κ.ά σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από 1 έως και 10 μόρια

 

 

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή ερμηνευτής/τρια Χορού, Θεάτρου,Performance, Μουσικής κ.ά σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Συμμετοχή ως συντονιστής/τρια στην οργάνωση άλλου

είδους καλλιτεχνικών δράσεων (εικαστικών ή μουσικών εγκαταστάσεων, ταινιών, βίντεο κ.ά.)

 

 

Από 1 έως και 10 μόρια

 

3

Διακρίσεις: (α) Οργανισμών Ελληνικών και Διεθνών, (β) Υποτροφίες Οργανισμών αναγνωρισμένου κύρους(γ)

Συμμετοχή σε τοπικές ή και διεθνείς κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (π.χ.περιβαλλοντική/φιλοζωϊκή

ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις, κ.ο.κ.)

 

Από 1 έως 10 μόρια

 

 

 

 

 

 

 

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό

αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων

αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων - Ανακοινώσεις σε συνέδρια

(πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,15 έως και 2 μόρια


 1. Επιπλέον:

(α) Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

(β) Οι υποψήφιοι δηλώνουν έως δύο σχολεία προτίμησης.

(γ) Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον 1 μόριο στην πρώτη επιλογή τους.

(δ) Οι απόφοιτοι Καλλιτεχνικών Σχολείων μοριοδοτούνται με 0,5 μόριοεπιπλέον.

 1. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατάπροτεραιότητα:

(α) O βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής πουυποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός,λαμβάνεταιυπόψηηκατώτερηβαθμολογίακάθεμιαςαπότιςκλίμακες«ΑΡΙΣΤΑ»,

«ΛΙΑΝΚΑΛΩΣ»,

«ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

(β) Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, δεν γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσημες, θεωρημένες από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ), βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Σχολών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.

Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Σχολές Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.

 
 
   

 1. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες και κατατάσσονται στο τέλος του οικείουπίνακα.
 1. Η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων μπορεί να ζητήσει κατά περίπτωση περαιτέρω αποδεικτικά σε έντυπη ή ηλεκτρονικήμορφή.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η παρούσα εφαρμόζεται για την πρόσληψη ωρομισθίων εξειδικευμένων στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, από το σχολ. έτος 2018- 2019 και εφεξής […]».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πτυχία, Βεβαιώσεις, Καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. από προγράμματα παραστάσεων με υπογραμμισμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), δεν λαμβάνονται υπόψη.

 
   

Β. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σύμφωνα και με τα οριζόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (Ενστάσεις - Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες-Προσλήψεις) της αριθμ 118829/Ε1/13-7-2018 ρυθμιστικής υ.α.:

 1. Ενστάσειςπουαφορούνστημοριοδότησητωνπροσόντωντωνυποψηφίων,υποβάλλονταιμέσα

σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.grτου «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα». Οι ενστάσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων των υποψηφίων, συντάσσεται, ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οιυποψήφιοι.

Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων (ανά μάθημα και σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μοριοδότηση που έλαβε κάθε υποψήφιος, κυρώνεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr.

 1. Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Για την πρόσληψη των ωρομισθίων συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση ιδιώτη με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας (κατ’ ανώτατο 20 ώρεςεβδομαδιαίως).

Η σύμβαση λύεται:

(α) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή

(β) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικούέτους.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

 1. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).
  1. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιαςζωής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223 Διορθ. σφαλμ. Α΄ 229) ορίζεται ότι: “Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίωνεκπαιδευτικών.»”

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα, αντικαθίσταται από την Αίτηση Δήλωση του υποψηφίου, κατά την παρούσα διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με

την κ.υ.α. 11726/2005 (Β΄ 838). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε πιστοποιητικού από τους υποψηφίους. Οι οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των Αιτήσεων- Δηλώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη πρόσληψης ανακαλείται αμέσως.

 

Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31, 32 & 33 του ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).

2 α. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

β. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 31 του ν.3528/2007).

Γ2. Κάτοχοι τίτλων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

 1. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένημετάφραση.
 2. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται, κατά περίπτωση, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τους κλάδους ΤΕ01 καιΔΕ01.

ή

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής που χορηγήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)]

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

Για τους κατόχους Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται:

Επικυρωμένη μετάφραση των σχετικών εγγράφων καθώς και αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας που χορηγήθηκε από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ή το Σ.Α.Ε.Π. ή τοΣ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.1735/1987 (Α΄ 195), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».

 

 

Γ3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την Αίτηση-Δήλωση του υποψηφίου εκπαιδευτικού, κατά την παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με την αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (Β΄ 1755) κ.υ.α.. Επομένως αρκεί η

συμπλήρωση του σχετικού πεδίου από τον εκπ/κό. Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία αναζήτησης αυτού [(άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) κ.υ.α..

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α.Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Β.Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς, όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (Α΄ 208)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή, μόνον, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ) κ.υ.α. (Β΄ 2255) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2458/22.02.2005 κ.υ.α. (Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.. 92605οικ/20.09.2005 (Β΄ 1334) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικήςπράξης. 

Δ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση στοιχείων/πεδίων του φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και πρόσληψήςτου,                   κατά τις κείμενες διατάξεις, και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.


Η    παρούσα πρόσκληση να   αναρτηθεί στους πίνακες  ανακοινώσεωντων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένωνυποψηφίων.

                                                                                                         Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστηκε 286 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα