Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 00:56

Παράταση θητείας αιρετών στο ΚΥΣΔΙΠ

 

Με απόφαση υπουργού Παιδείας

Με σημερινή απόφαση της υπουργού Παιδείας, η οποία εξακολουθεί κατά τα άλλα να μην ασχολείται με τις αποφάσεις των αιρετών εκπαιδευτικών να παραιτηθούν μετά από τις εκλογές -παρωδία και την απόφασή της να λειτουργήσουν με διορισμένα μέλη τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, παρατείνεται η θητεία των αιρετών στο ΚΥΣΔΙΠ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

«Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία έληγε την 31η Δεκεμβρίου του 2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην τροποποιούμενη αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9) Υπουργική Απόφαση ως ισχύει. 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9)» ως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 47 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.» του Ν. 4569/2018 (Α΄ 179) «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις», β. της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. των άρθρων 159-162 του Ν 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98), ) το οποίο διατηρήθηκε εν ισχύ με το άρθρο 22 του Ν. 4622/19 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
ε. της παρ. 2 του αρ. 17 του Ν. 3328/2005 (Α΄80) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις»,
στ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (Α΄196) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»,
ζ. των άρθρων 13 επ. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
η. της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4589/19 (Α΄ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»,
θ. του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α΄256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
ι. του άρθρου 37 και της παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4622/19 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
ια. του Π.Δ .18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
ιβ. της παρ. 1 του άρθρου 36 του ΠΔ 410/1988 (Α΄191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»,
ιγ. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αρ. 219827/Γ2/20-12-2018 (Β΄ 6072, ΑΔΑ 6ΔΦΗ4653ΠΣ-ΔΨΖ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Την αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/Οικ.440/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια»
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τροποποιούμε την περ. Ζ της αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9), ως εξής: «Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία έληγε την 31η Δεκεμβρίου του 2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021»
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην τροποποιούμενη αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 (ΑΔΑ:
6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9) Υπουργική Απόφαση ως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστηκε 245 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα