Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 00:20

Διευκρινήσεις για την άδεια ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ

 

Θέμα: «Διευκρινήσεις για την άδεια ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ»

Ως προς το εν θέματι ζήτημα, τέθηκαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τα εξής ερωτήματα:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τοκεφάλαιοΒτηςμεΑ.Π.136503/Ε3/8-10-2020(ΑΔΑ:9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ)εγκύκλιομεθέμα

«Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

  1. τη με Α.Π. 155689/ΓΔ4 Υ.Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β’3882).

Παρακαλούμε θερμά να μας απαντήσετε εάν και σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού:

Α. τα ζευγάρια των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία τελούν υπό πλήρη αναστολή

Β. τα ζευγάρια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία τελούν υπό πλήρη αναστολή

και τα οποία έχουν τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 64 του ν. 4686/2020 (Α’96).».

Επί αυτών ελήφθησαν απαντήσεις, τις οποίες σας κοινοποιούμε, για δική σας διευκόλυνση και, κατά περίπτωση, εφαρμογή, ως εξής:

«Κατόπιν της έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 Β/6-11-2020) Κ.Υ.Α. με την οποία θεσπίστηκε – μεταξύ άλλων – η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Γυμνασίων και των Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και με αφορμή ερωτήματα από Δ/νσεις Εκπ/σης αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε εκπ/κούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν τέκνα που φοιτούν στο Γυμνάσιο (και σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας από 16-11-2020) και παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα εξ αποστάσεως, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι

  1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνατους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

  1. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικώνμονάδων.
    1. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ωςεξής:


α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.

  1. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από τηνυποχρέωση

υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίωνυπηρεσιών.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιωνυπηρεσιών.

  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτεκαθεστώςεργασίας,στοΥπουργείοΥγείας,σεφορείςπαροχήςυπηρεσιώνυγείας,στο

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

και στο άρθρο 64 του ν. 4686/2020 (96 Α΄) ορίζεται ότι :

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσαρύθμιση.

Σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις (του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και του άρθρου 64 του ν. 4686/2020) έχετε ενημερωθεί με τις αριθ. 51887/Ε3/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) [βλ. Μέρος Α], 56108/Ε3/14-5-2020 (ΑΔΑ: Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) [βλ. παρ. Α] και 85647/Ε3/3-7-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-

76Ξ) [βλ. Μέρος Β] εγκυκλίους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ειδικότερα, επί των ερωτημάτων σας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α. τα ζευγάρια των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία τελούν υπό πλήρη αναστολή

Θα πρέπει να αιτιολογεί το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικό.

π.χ. 1 σε ζευγάρι εκπ/κών β/θμιας που έχουν 1 τέκνο στην Α/θμια - το μάθημα του οποίου ξεκινά στις 14:10 με τηλεκπαίδευση, ώρα κατά την οποία έχει τελειώσει το διδακτικό ωράριο των εκπ/κών της Β/θμιας, κατά την άποψη του Τμήματος ΔΕΝ αιτιολογείται η χορήγηση της άδειας

π.χ. 2 σε ζευγάρι εκπ/κών β/θμιας που έχουν 1 τέκνο στo Γυμνάσιο κατά την άποψη του Τμήματος αιτιολογείται η χορήγηση της άδειας - προφανώς - σε 1 εκ των 2 εκπ/κών

Β. τα ζευγάρια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία τελούν υπό πλήρη αναστολή

Θα πρέπει να αιτιολογεί το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικό.

π.χ. 3 σε ζευγάρι εκπ/κών α/θμιας και β/θμιας που έχουν 1 τέκνο στο Γυμνάσιο - το μάθημα του οποίου τελειώνει στις 14:10 με τηλεκπαίδευση, ώρα κατά την οποία ξεκινάει με τηλεκπαίδευση το διδακτικό ωράριο των εκπ/κών της Α/θμιας, κατά την άποψη του Τμήματος ΔΕΝ αιτιολογείται η χορήγηση της άδειας καθώς την ώρα που παρακολουθεί μάθημα εξ αποστάσεως το τέκνο μπορεί να το φροντίζει ο γονέας της άλλης βαθμίδας εκπ/σης. Στην περίπτωση, δε, που υπάρχει έλλειψη 2ου ηλεκτρονικού μέσου παρακολούθησης/διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εκπ/σης στην οικογένεια, κατά την άποψη του

Τμήματος θα μπορούσε ο γονέας εκπ/κός της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης (με το τέκνο του) να κάνει το μάθημά του από το σχολείο και ο γονέας εκπ/κός της άλλης βαθμίδας εκπ/σης να φροντίζει το τέκνο του στο σπίτι.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστηκε 419 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα