Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 01:04

Σχολικές εκδρομές: Διευκρινίσεις Θεοχάρη για την επιστροφή χρημάτων στους μαθητές

 
Σχολικές εκδρομές: Διευκρινίσεις Θεοχάρη για την επιστροφή χρημάτων στους μαθητέςΣε ερώτηση 31 βουλετών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα της επιστροφής της χρημάτων από τις σχολικές εκδρομές, απάντησε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. 
 
Ο Υπουργός έδωσε διευκρινήσεις για τον τρόπο που μπορούν να ενεργήσουν τα σχολεία, σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά γραφεία.
Σχετ.: Η με Α.Π. 6748/22.05.2020 Ερώτηση

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων τριάντα ένα (31) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι σχολικές μετακινήσεις και εκδρομές μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/13.02.2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B’ 456). Ειδικότερα όσον αφορά στις εκδρομές με διανυκτέρευση, το άρθρο 14 της ανωτέρω απόφασης ορίζει ότι η διοργάνωσή τους ανατίθεται υποχρεωτικά σε επιχείρηση τουριστικού γραφείου με την οποία το σχολείο συνάπτει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Συνεπώς, στη σύμβαση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α’ 12) για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 του π.δ. 7/2018, το σχολείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη της εκδρομής χωρίς χρέωση καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά των μαθητών στον προορισμό. Ομοίως, το τουριστικό γραφείο (διοργανωτής) μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, κοινοποιώντας την καταγγελία στο σχολείο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν την έναρξη της εκδρομής, εάν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις καταγγελίας, το σχολείο δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε στο τουριστικό γραφείο για την εκδρομή.
Αντίστοιχα για ημερήσιες απλές μετακινήσεις μαθητών, το άρθρο 13 της ανωτέρω απόφασης ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή του μεταφορικού μέσου από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καθορίζονται από τη σύμβαση και το νόμο. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, πολλά κράτη-μέλη υιοθέτησαν έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους να προσφέρουν αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων ισόποσα πιστωτικά σημειώματα. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στη χώρα μας θεσπίστηκαν με το εβδομηκοστό άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13.04.2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α’).
Η ως άνω ΠΝΠ δεν επηρεάζει την υποχρέωση που υπέχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις (για παράδειγμα τα τουριστικά γραφεία βάσει του π.δ. 7/2018) να επιστρέψουν στα σχολεία τα ποσά που έχουν καταβληθεί για σχολικές εκδρομές που δεν πραγματοποιούνται. Σε περίπτωση όμως που μια σύμβαση για σχολική εκδρομή καταγγέλλεται από 25.02.2020 έως και 30.09.2020, δίνεται η δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στα σχολεία πιστωτικό σημείωμα διάρκειας 18 μηνών αντί της άμεσης επιστροφής των χρημάτων που έχουν προκαταβληθεί. Σε περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού (σχολικών εκδρομών με διανυκτέρευση), τα πιστωτικά σημειώματα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση κατά της αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου-διοργανωτή. Εάν δε για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει γίνει χρήση του από το σχολείο, τότε η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των χρημάτων στο σχολείο. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται αφενός να διευκολυνθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μαζικές ακυρώσεις λόγω της εκ του νόμου απαγόρευσης των σχολικών εκδρομών, και αφ’ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να χρησιμοποιήσουν τα ποσά που έχουν καταβάλει για τη διενέργεια μελλοντικών σχολικών εκδρομών. Διασφαλίζεται όμως σε κάθε περίπτωση ότι εάν το σχολείο επιλέξει για οποιονδήποτε λόγο να μην κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα δικαιούται να λάβει κατά τη λήξη ισχύος του σημειώματος ολόκληρο το ποσό που είχε προκαταβάλει. Επίσης διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου το σχολείο θα λάβει όλα τα ποσά που έχει καταβάλει μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης του άρθρου 16 του π.δ. 7/2018. Σημειώνεται ότι η ΠΝΠ ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τουριστικής επιχείρησης και σχολείου ως πελάτη, αλλά δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις του σχολείου με τους μαθητές και τους γονείς.
Τα αρμόδια όργανα του σχολείου αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα και να πραγματοποιήσει τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβάλει οι μαθητές. Ενδεικτικά, το σχολείο μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική εκδρομή/μετακίνηση με τη συμμετοχή των ίδιων ή άλλων μαθητών, να διαπραγματευθεί με την τουριστική επιχείρηση ευνοϊκότερους όρους (π.χ. πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες με τη χρήση του πιστωτικού σημειώματος), ή να επιστρέψει στους γονείς και πριν από τη λήξη των πιστωτικών σημειωμάτων τα ποσά που έχουν καταβληθεί, ειδικά εφόσον πρόκειται για μαθητές που εκ των πραγμάτων δεν θα συμμετάσχουν σε μελλοντική εκδρομή, π.χ. λόγω αλλαγής βαθμίδας.
Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων της ΠΝΠ της 13.04.2020 περί έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων και καταγράφει προβλήματα και δυσκολίες, ώστε να εξεταστεί εάν απαιτούνται ειδικότερα μέτρα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Διαβάστηκε 283 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα