Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 02:31

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΆΡΘΡΟ 20 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 
Άρθρο 20
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται για το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο, καθώς και για την εν γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στη διάρκεια της μονοετούς θητείας και στη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς η τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση.
2. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου από κοινού με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως μέλη των περ. β΄ και γ΄ νοούνται τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη σχολική μονάδα, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος.
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική, διδακτική, καθώς και η υπηρεσιακή τους επάρκεια.

α) Το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει ιδίως από τον βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, την αποδοτικότητα των μαθητών στις δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια προγραμματισμού δράσεων και εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου κατά τη διάρκεια της θητείας τους, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και τη συμμετοχή στους ομίλους, σε προγράμματα επιμόρφωσης και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών.
β) Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών και ιδίως την επάρκεια στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, ύστερα από συνολική εκτίμηση του έργου του, η οποία περιλαμβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στην τάξη και εκτίμηση του φακέλου με τις εργασίες και το διδακτικό υλικό, που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους μαθητές. Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις, που συντάσσουν οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16.
γ) Ο διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογούν την υπηρεσιακή επάρκεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Συγκεκριμένα αξιολογούν ιδίως την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στα διοικητικά καθήκοντα, που τους ανατίθενται, τη συνεπή, συστηματική και οργανωμένη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων με συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, της διάθεσης συνεργασίας, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της συνεισφοράς τους στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. εξειδικεύονται τα υποκριτήρια των κριτηρίων της παρούσας και προσδιορίζονται οι αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται. Ως θετική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συγκεντρώνει συνολικό αριθμό μονάδων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου αριθμού μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιμέρους κριτήρια.
4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που αξιολογήθηκαν θετικά. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των επιτυχώς αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν αρνητικά, δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από το ΕΠ.Ε.Σ. τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, τον Διευθυντή του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αρνητικής αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης.
7. Αν εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου υπηρεσία.
Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, με σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,, πριν την έναρξη των μαθημάτων, σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμματιζόμενων εκπαιδευτικών δράσεων. Ο προγραμματισμός δράσεων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία:
α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραμματισμού δράσεων,
β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και
γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της.
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 2 και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
4. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο τέλος του σχολικού έτους. Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτιμά ανά τετραετία τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας των δικτύων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και εισηγείται, αν κριθεί αναγκαίο, τον αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13.
5. Πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η οικεία Π.Δ.Ε. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συντάσσει ανά τετραετία έκθεση μεταξιολόγησης των δύο δικτύων σχολείων. Επιπλέον η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 2 σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, προκειμένου:
α) να εισηγείται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού δράσεων και της αξιολόγησης του έργου των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π..
Διαβάστηκε 182 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα