Τα 10 άρθρα για την Παιδεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που περιλαμβάνει. Δημοσιεύθηκε το  Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
Στα άρθρα 62 έως 71 περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα 10 άρθρα για την Παιδεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που περιλαμβάνει.

Αρθρο 62 – Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Αρθρο 63 – Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Αρθρο 64 – Α.Ε.Ι. – ακαδημαϊκές ελευθερίες– αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
Αρθρο 65 – Αρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρθρο 66 – Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Αρθρο 67 – Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Αρθρο 68 – Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών
Αρθρο 69 – Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων
Αρθρο 70 – Αμοιβή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενηλίκων
Αρθρο 71 – Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών ΚΔΒΜ

Το  Νομοσχέδιο εδώ