Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4485/2017 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευνας. Όσοι ερευνητές δεν υπάγονται στην περίπτωση ζζ' ακολουθούν τη διαδικασία που αναφέρεται στις προδιαγραφές έγκρισης ερευνών.
  Άρθρο 70: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

  α) Στο τέλος της υποπερίπτωση εε΄ ο σύνδεσμος «και» αντικαθίσταται από κόμμα («,»).
  β) Στο τέλος της υποπερίπτωση στστ΄ η τελεία («.») αντικαθίσταται από το σύνδεσμο «και».
  γ) Ύστερα από την περίπτωση στστ΄ προστίθεται περίπτωση ζζ΄ ως εξής:
  «ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)»
 2. Προδιαγραφές έγκρισης ερευνών (pdf)
 3. Προδιαγραφές έγκρισης ερευνών σε Τ.Υ., Δ.Υ.Ε.Π. και Κ.Φ.Π.
 4. Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
 5. Έντυπο ΥΔ για βιντεοσκόπηση
 6. Έντυπο ΥΔ για ηχογράφηση
 7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

  Επισήμανση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά φίλτρα των στηλών του αρχείου excel (Νομός, Τύπος Μονάδας, κλπ), ώστε να βρείτε άμεσα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. 
  * Στοιχεία από πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο ενημερώνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης.
 8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)