Στις επιλέξιμες πράξεις του ΕΣΠΑ εντάσσεται και φέτος «Η Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» στα πλαίσιά της πραγματοποιούνται προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων όπως είναι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20), μουσικής (ΠΕ16), αγγλικής (ΠΕ06), φυσικής αγωγής (ΠΕ11), θεατρολόγοι (ΠΕ32), δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41), καλλιτεχνικών (ΠΕ08).
Όπως αναφέρονταν στον οδηγό της πράξης για το 2014-15 οι προσλήψεις γίνονται μετά τη συμπλήρωση ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά την κάλυψη των αναγκών από το πλεονάζον προσωπικό των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που διατίθεται στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
Για τα σχολεία ΕΑΕΠ πραγματοποιούνται προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου ( έως 15 ώρες) και το ωράριο τους καλύπτεται με ανάθεση διδακτικών ωρών σε ένα ή περισσότερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου (ΠΥΣΠΕ). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Το ΕΣΠΑ στηρίζει τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και για το σχολικό έτος 2015-16 ενώ εκτιμάται ότι θα προσληφθούν περίπου 2200 – 2300 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
Στο Φυσικό αντικείμενο της πράξης αναφέρεται ότι προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός των Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ για το σχολικό έτος 2015-16 κρίνεται απαραίτητο να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:
  • Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορική, Αγγλικά και Φυσική Αγωγή)
  • Υποστήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού
  • Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του θεσμού των Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ στην κοινή γνώμη και στην εκπαιδευτική κοινότητα
  • Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης που περιλαμβάνει την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

 News.gr