Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 02:55

Πονοκέφαλος για το Υπουργείο Παιδείας οι μαζικές προσφυγές για άνοιγμα πινάκων - Απειλείται η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών

 
 
Πονοκέφαλος για το Υπουργείο Παιδείας οι μαζικές προσφυγές για άνοιγμα πινάκωνΣτον αέρα απειλούν να τινάξουν τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι μαζικές προσφυγές κατά της εγκυκλίου πρόσκλησης κατάθεσης αιτήσεων αλλά και κατά των πινάκων που αναμένεται να αναρτηθούν στα μέσα Αυγούστου καθώς το μερικό άνοιγμα έφερε τεράστιες ανακατατάξεις, προκαλώντας αδικίες και ανισότητες. 
Θυμίζουμε ότι στη 13η σκέψη της απόφασης 527/2015  η Ολομέλεια του ΣτΕ ανέφερε για την προϋπηρεσία τα ακόλουθα:
 
...Ναι μεν ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 αποτελεί επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού), όπως δε έχει κριθεί (Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008), η προϋπηρεσία και η εμπειρία συνιστούν τέτοια κριτήρια• η
απόκτηση όμως της προϋπηρεσίας αυτής ανάγεται σε προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και, ενόψει και των σχετικών διάσπαρτων στη νομοθεσία διατάξεων (όπως αυτές που αφορούν τις μνημονευθείσες στις δέκατη και ενδέκατη σκέψεις περιπτώσεις των άρθρων 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και 41 παρ. 4 του ν. 3762/2009), δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις [σχετ. το 82394/Δ2/27.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Δικαστήριο, στο οποίο διαλαμβάνεται, κατ’ επίκληση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, ότι «αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, είναι σαφές ότι αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.»].
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά το διορισμό ως μόνιμων, α) εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων και β) εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίοι έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 9 παρ. 8 και 9 του ν. 3848/2010). Η προϋπηρεσία, πάντως, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού επιτρεπτώς, κατ’ αρχήν (πρβλ. ανωτ. Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008), λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσαυξηθεί η βαθμολογία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 1 παρ. 7 ν. 2834/2000 και ήδη άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3848/2010), ενώ, κατά τα εκτεθέντα σε προηγούμενες σκέψεις, έχει λειτουργήσει ως κριτήριο για την εκ νέου πρόσληψη εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων και την απόκτηση, ως εκ τούτου, περαιτέρω σχετικής προϋπηρεσίας κ.ο.κ...
 
Ήδη  εκπαιδευτικοί επιτυχόντες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ έχουν καταφύγει στο ΣτΕ κατά της εγκυκλίου ενώ  νομικά κινείται και ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών όχι κατά της εγκυκλίου αλλά εναντίον της ρύθμισης του πρώην υπουργού Παιδείας. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου έχει προχωρήσει στη σύνταξη κειμένου το οποίο μπορούν καταθέσουν ως ένσταση οι θιγόμενοι εκπαιδευτικοί στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας μετά τις 7/8/2015 και εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας.
 
Εκπαιδευτικοί θα αιτούνται η Διοίκηση να διορθώσει την οριστική τους κατάταξή, χωρίς την εφαρμογή της αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014, (ΦΕΚ 189/Α΄/16-9-2014). Το αρχείο μπορεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να το εκτυπώσει και αφού το ενημερώσει με τα προσωπικά του στοιχεία, να το καταθέσει, εμπροθέσμως, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
Σημειώνουμε ότι οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί είχαν αντιδράσει άμεσα στο μερικό άνοιγμα των πινάκων και βλέποντας ότι το Υπουργείο παραμένει ακλόνητο στη θέση του αποφάσισε να καταφύγει σε νομικά μέτρα εναντίον της τροπολογία του ΥΠΑΙΘ.
Σε δελτίο τύπου του Νοεμβρίου του 2014  ο Σύλλογος επισήμανε ότι η διάταξη για προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από την 1-9-2012 οδηγούσε στο εξής άτοπο: εκπαιδευτικοί που κατά τη διετία 2010-2012 υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες περιοχές, δεν θα λάβουν την διπλή μοριοδότηση που πρόκειται να λάβουν οι συνάδελφοι τους που υπηρέτησαν στις ίδιες δυσπρόσιτες περιοχές κατά τα έτη 2012-2014.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση του Συλλόγου, συνιστούσε ξεκάθαρη Συνταγματική παρεκτροπή, κατά τα ανωτέρω και αναμφίβολα δημιουργούσε υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση "ημετέρων" και συνιστούσε "φωτογραφική" διάταξη. Ενδεχομένως να συνιστά, εφαρμογή της στρατηγικής επιλογής των τελευταίων Κυβερνήσεων, για την δημιουργία κοινωνικών εντάσεων και πρόκληση συγκρούσεων μεταξύ "αντικρουόμενων"  κοινωνικών ομάδων.
Ο Σύλλογος στις 24 Νοεμβρίου του 2014 προχώρησε στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης της ρύθμισης του τότε Υπουργού.
Μεταξύ των άλλων αναφέρονταν στην αίτηση πως η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014, δια της οποίας πληθώρα αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση στον Πίνακα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολη η τοποθέτηση τους σε σχολικές μονάδες για το έτος 2015-2016 και για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους αλλά και των δεδομένων που γνώριζαν, παραβιάζουν το δικαίωμα της εργασίας, υπό την έννοια, ότι οι αναπληρωτές αυτοί στερούνται του δικαιώματος τους να συνεχίσουν την εργασία τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι της καταβολής των αποδοχών τους.
Στην κατακλείδα της αίτησης ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών αιτούνταν
-  Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα Αίτηση Ακυρώσεως.
Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η προσβαλλομένη υπ’ αριθμ. 173929/Δ1/27-10-2014 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014.
-  Να καταδικασθεί το αντίδικο Ελληνικό Δημόσιο στην καταβολή της εν γένει δικαστική μας δαπάνης. 
 news.gr
Διαβάστηκε 459 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 02:56

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα