Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Κυριακή, 03 Νοεμβρίου 2013 01:26

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για το σχολικό έτος 2013-2014, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας , οι οποίες έχουν ως εξής:.
Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2013-2014 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να ιδρύσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν όλες οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:
Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011, τ. Β΄)
Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β΄)
21346/Γ1/14.2.2013 (ΦΕΚ 424/25-02-2013, τ. Β΄)
66301/Γ1/25-04-2013 (ΦΕΚ 1273/28-05-2013, τ. Β΄)
εφόσον πληρούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις (Πρόγραμμα Σπουδών των Τάξεων, αριθμός μαθητών, εφαρμογή διαπιστωτικών τεστ) που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 120284/Γ1/05.10.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σχολικές μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και
λειτούργησαν τις Τάξεις αυτές κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου το αίτημά τους για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι σχολικές αυτές μονάδες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος και το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η φοίτηση επεκτείνεται στα τρία
έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η σχετική εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων). Ως εκ τούτου, μαθητές που φοίτησαν την περυσινή σχολική χρονιά (2012-2013) σε ΤΥΙ δε θα μπορούν να αιτηθούν να συμπεριληφθούν τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 σε ΤΥΙ παρά μόνο σε ΤΥΙΙ, στην οποία εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σε αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, όπως ορίζεται στη με αρ. πρωτ. Φ10/20/Γ1/708/07.09.1999 (ΦΕΚ 1789Β/1999) Υπουργική Απόφαση.
Οι σχολικές μονάδες, προκειμένου να υποβάλλουν σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ώστε να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (επιλογής μαθητών, διενέργειας διαπιστωτικών τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας κλπ.).
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν το αίτημα τους στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. επισυνάπτοντας:
Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτές.
Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.
Τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας και οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ και να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας καθώς ενδέχεται να ζητηθούν σε έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.
Οι Διευθύνσεις Π.Ε., διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. συμπληρωμένα
ηλεκτρονικά (Συνημμένος Πίνακας A1) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αργότερο μέχρι τις 11/11/2013, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων (Συνημμένος Πίνακας Α1).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. θα προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. κατόπιν αποστολής προς αυτούς σχετικής εγκυκλίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Επισημαίνεται σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Σχολικών Μονάδων, Διευθύνσεων Π.Ε. και Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) ότι:
1. Κατά τη σύνταξη του συγκεντρωτικού πίνακα (συνημμένος πίνακας A1), τυχόν συγχωνεύσεις και μετονομασίες σχολικών μονάδων θα πρέπει να επισημανθούν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του εν λόγω πίνακα.
2. Κάθε σχετικό έγγραφο ή έντυπο (π.χ. αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων, διαπιστωτικά τεστ, πρακτικά, συγκεντρωτικοί πίνακες, αιτήματα, σχέδια απόφασης κλπ) που χρησιμοποιείται θα πρέπει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΠΑ (κανονισμός ΕΚ 1828/2006).
3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, είναι απαραίτητη η τήρηση:
του αριθμού των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών και των κανόνων δημοσιότητας, ώστε να μην διαπιστωθούν αποκλίσεις κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά
και τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα και η νομιμότητα των δαπανών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ__
 esos.gr

Διαβάστηκε 1794 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 03 Νοεμβρίου 2013 01:31

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα