Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017 02:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

 

 
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) - μονίμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν :
·         Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και στη Στατιστική)

 

·         Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΜΜΕ
·         Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
·         Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Φιλοσοφικής (με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσας & Φιλολογίας) ή με πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
·         Μία θέση (1) κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική)
·         Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικού Οικονομικού (με επιθυμητή εξειδίκευσηστη Λογιστική & Χρηματοοικονομική)
·         Τρεις θέσεις (3) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
·         Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
·         Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών
 
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.
 
 
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.
 
 
3. Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:
·         Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
·         Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
·         Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.
·         Οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·         Το υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
 
4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία από την 01.08.2017 έως και την 15.9.2017, σε έντυπη μορφή (στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Τσόχα 7, Τ.Κ. 11521) ή με email(στο administration@gnto.gr),τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
·         Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο/υποψήφια και στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης του/της.
·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
·         Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
·         Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
·         Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.
 
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο/η οποίος/α έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας.
 
Ο ΕΟΤ προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα δύναται να προσκαλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του συναρμόδιου Υπουργού.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του ΕΟΤ: α) Α. Κοσμά, τηλ.: 2108707352, email: kosma_a@gnto.gr β) Σ. Χριστοφιλοπούλου, τηλ.: 2108707550, email: christofilopoulou_s@gnto.gr ).
 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν.
 
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο www.minadmin.gov.gr, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και επίσης θα εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
 
Αλεξάνδρα Κοσμά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Αποδέκτες για ενέργεια.
·         Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Τσόχα 7, 11521
·         Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 10674, Αθήνα.
(Με την παράκληση η παρούσα να αναρτηθεί άμεσα στο διαδικτυακό τους τόπο).
2. Αποδέκτες για κοινοποίηση.
Α. Υπουργεία (Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στους εποπτευόμενους φορείς τους):
·         Εσωτερικών – Σταδίου 27,10183, Αθήνα.
·         Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα.
·         Οικονομίας και Ανάπτυξης - Νίκης 5 - 7, 10180 Αθήνα.
·         Εθνικής Άμυνας - Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός.
·         Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι
·         Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης) – Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα.
·         Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ. Δικαιωμάτων – Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα.
·         Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σταδίου 29, 10110, Αθήνα.
·         Υγείας - Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα.
·         Πολιτισμού και Αθλητισμού - Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα.
·         Οικονομικών - Καραγεώργη Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα.
·         Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα.
·         Υποδομών και Μεταφορών - Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 15669, Παπάγου.
·         Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς.
·         Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα
·         Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, Καλλιθέα.
·         Τουρισμού - Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα.
Β. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
·         Αττικής - Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
·         Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα.
·         Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας - Β. Ηπείρου 20,. 45445 Ιωάννινα.
·         Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 26441, Πάτρα.
·         Αιγαίου - Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538, Πειραιάς.
·         Κρήτης - Αλμυρού 14, 71201, Ηράκλειο Κρήτης.
·         Μακεδονίας – Θράκης - Τάκη Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11, 54655, Θεσσαλονίκη.
Γ. Ανεξάρτητες Αρχές:
·         Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) - Πουλίου 6, 11523, Αθήνα.
·         Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) - Ιερού Λόχου 3, 15124, Μαρούσι.
·         Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα.
·         Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Λ. Κηφισίας 60, 151 25, Μαρούσι
·         Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) – Αμερικής 5 και Πανεπιστημίου, 10564, Αθήνα.
·         Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού - Κότσικα 1Α και Πατησίων, 10434, Αθήνα.
·         Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - Πειραιώς Τ.Κ. 18854, Αθήνα.
·         Συνήγορος του Καταναλωτή - Λεωφ. Αλεξάνδρας Τ.Κ. 11471, Αθήνα.
·         Συνήγορος του Πολίτη - Χαλκοκονδύλη 17, 10432, Αθήνα.
 
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Προέδρου
3. Γενική Δ/νση Προβολής
3. Δ/νση Διοικητικού ΕΟΤ
4. Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης
                                                          
 
            
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
ΠΡΟΣ :
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης
Τσόχα 7, 11521, Αθήνα
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
(Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι)
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:………………………………..
 
Παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα απόσπασής μου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Συνημμένα υποβάλλω:
·          Βιογραφικό σημείωμα                            
·          Αντίγραφα τίτλων σπουδών
·          Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
·          Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………………………
………………………………………………………………………
Tηλέφωνο σταθερό:……………………………………….
Τηλέφωνο κινητό:…………………………………………..
Email:…………………………………………………………….
 
Υπηρετώ ως μόνιμος           ή ΙΔΑΧ             υπάλληλος στον φορέα:
(όνομα φορέα)……………………………………………………
 
Διεύθυνση:………………………………………………………….
Τμήμα:………………………………………………………………..
Κατηγορία:………………………………………………………….
Κλάδος:……………………………………………………………….
Ταχυδρομική Δ/νση:……………………………………………
Τηλέφωνο Εργασίας:…………………………………………...
Φαξ Εργασίας: …………………………………………………….
 
ΘΕΜΑ: Αίτηση για απόσπαση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σύμφωνα με την Α.Π. ………………………. Ανακοίνωση-Πρόσκληση
 
 
Ο/Η ΑΙΤ………………………………….

 

Διαβάστηκε 200 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα